intTypePromotion=1

Quyết định 401-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
109
lượt xem
4
download

Quyết định 401-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 401-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 401-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H   C ñ A  C H ñ  T Þ C H  H é I  å N G  B é  T R ë N G   è  401­C T  N G µ Y  14­11­1990 ® S V Ò  VI Ö C  T H µ N H  L Ë P   G © N  H µ N G   Ç U    V µ  P H¸T T RI Ó N   Ö T  N A M N § T VI CHñ   Þ CH   éI  NG   é  ëNG T H ®å B TR C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  éi ®ång  é  ëng  µy  th¸ng7  H  B tr ng 4    n¨m  1981; C¨n  Ph¸p  Önh  ©n  µng,hîp t¸cx∙tÝn  ông  µ  cø  l Ng h        d v C«ng    µichÝnh  tyT   ngµy  th¸ng5  23    n¨m 1990; Theo    Þ  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam, ®Ò ngh c Th ®è Ng h Nh n     QUY Õ T   NH: ®Þ §i Ò u 1 Nay chuyÓn  ©n   µng  Çu    vµ  ©y  ùng  Öt  Ng h § t x d Vi Nam   theo Quy Õt  ®Þnh  è  H§BT   µy  th¸ng 3  s 53­ ng 26    n¨m 1988  ña  éi  ng  é   ëng  µnh  c H ®å B tr th Ng ©n  µng  Çu   µ    iÓnViÖtNam,  äit¾tlµNg ©n  µng  Çu   µ    h § tv ph¸ttr     g      h § tv ph¸t tr Ón. i §i Ò u 2 Ng ©n   µng  Çu   µ    iÓn lµNg ©n   µng  èc  h § tv ph¸ttr     h qu doanh  ã c chøc n¨ng  huy  ng  èn  ®é v trung  ¹n,dµi h¹n  h   trong  íc,ngoµi níc vµ  Ën  èn  õ ng©n  n      nh v t  s¸ch Nhµ   íc cho    n  vay cho    ù  ph¸ttr Ón kinh tÕ    ü  Ët;kinh doanh  c¸c d ¸n    i     ­ k thu     tiÒn tÖ,tÝn  ông  µ  Þch  ô  ©n  µng,chñ  Õu     d vd v Ng h   y trong lÜnh  ùc  u        v ®Ç tph¸t tr Ónvíi   i     kh¸ch hµng. c¸c   Ng ©n   µng  Çu   µ  h § t v ph¸ttr Ón ho¹t®éng   i     theo Ph¸p  Önh  ©n   µng, l Ng h   hîp      Ýn  ông  µ  t¸cx∙ t d v C«ng    µichÝnh  µy  th¸ng 5  ty t   ng 23    n¨m  1990  µ  v theo  §iÒu  Ö  ña  ©n  µng  Çu   µ    iÓndo  èng  c  ©n  µng  µ   ­ l c Ng h § tv ph¸ttr   Th ®è Ng h Nh n ícphª duyÖt.    §i Ò u 3 Ng ©n   µng  Çu   µ    iÓn lµm ét  h § tv ph¸ttr     ph¸p  ©n, h¹ch to¸nkinh tÕ  c  nh        ®é lËp;® îc Nhµ   íc cÊp  èn  iÒu  Ö; ® îc tù chñ  Ò   µichÝnh  µ  ã     n  v® l     v t  v c con  Êu  d riªng. èn  iÒu  Ö  îccÊp  µ200  û®ång, t ng  ¬ng  tr Öu®«la  ü   Ýnh   V® l®   l  t   ¬ ® 30  i   Mt theo tûgi¸hiÖn  µnh.      h §i Ò u 4 Ng ©n   µng  Çu   µ    iÓn ® Æt  ôsë  ¹ Thñ  «  µ   éi,cã      h § tv ph¸ttr   tr   t i   ® H N   c¸c chi nh¸nh  µ  v V¨n  phßng  idiÖn    ®¹   ë trong níc.Trong  êng  îp  Çn  Õtcã  Ó     tr hc thi   th
  2. 2 më     chi nh¸nh    íc ngoµi,nhng  ën     ph¶i ® îc Chñ   Þch  éi  ng  é   ëng       t H ®å B tr cho phÐp  theo ®Ò   Þ  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.   ngh c Th ®è Ng h Nh n §i Ò u 5 Ng ©n   µng  Çu   µ  h § t v ph¸ttr Ón ® Æt   íiquyÒn   i   d  qu¶n  Þ cña  éi  ng  tr   H ®å Qu¶n  Þ vµ  Òn  iÒu  µnh  ña  tr   quy ® h c Tæng   Gi¸m  c.  µnh    éi  ng  ®è Th viªn H ®å Qu¶n  Þ  Thèng  c  ©n   µng  µ   íc bæ   Ö m.  tr do  ®è Ng h Nh n   nhi Tæng  Gi¸m  c  ®è Ng ©n   µng  Çu   µ  h § t v ph¸ttr Ón do  ñ   Þch  éi  ng  é   ëng    Ö m     i   Ch t H ®å B tr bæ nhi theo ®Ò   Þ  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.   ngh c Th ®è Ng h Nh n §i Ò u 6 Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthi µnh  Ó   õngµy  ý. ®Þ n c hi l     h k t  k  Thèng  c  ©n   µng  µ   íc,Bé   ëng    é,  ñ   Ö m     û   ®è Ng h Nh n   tr c¸c B Ch nhi c¸c U ban  µ   íc vµ  ñ  ëng    ¬  Nh n   Th tr c¸c c quan  kh¸c thuéc  éi  ng  é   ëng, Chñ    H ®å B tr   tÞch  û   U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è,® Æc     ph   khu  ùcthuéc Trung  ng, tr     ¬  Tæng  Gi¸m  c  ©n   µng  Çu    µ  ®è Ng h § t v ph¸ttr Ón chÞu   i   tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2