intTypePromotion=1

Quyết định 417/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
74
lượt xem
6
download

Quyết định 417/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 417/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước công bố lãi suất cơ bản là cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 417/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h è n g  ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ  n íc s è  417/2002/Q§­N H N N   T n g µ y  25 th¸ng 4 n¨ m  2002 v Ò   n g   è  l∙i u Ê t c ¬  b ¶ n  lµ m   c« b  s c ¬  s ë  c h o  t æ  c h ø c t Ý n d ô n g   n  ® Þ n h   l∙i u Ê t c h o  vay  Ê  s b » n g   å n g  vi Öt n a m   è i víi h¸ch h µ n g ® ®  k thè ng ® è c   g © n  h µ ng N h µ  n íc N ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  Nhµ   íc ViÖt Nam   µ  Ët c¸c tæ    cø    h   n    v Lu     chøc  Ýn  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  ý  Õn    cø  ki chØ  o  ña  Ýnh  ñ  ¹    ®¹ c Ch ph t i b¶n  è  v¨n s 03/VPCP­KTTH   ngµy  15/1/2001 vÒ   Öc  iÒu  µnh    Êtc¬    vi ® h l∙su   b¶n  i b»ng  ng  ÖtNam; ®å Vi   ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u   Nay  1.   c«ng  è  b møc    Êtc¬  l∙su   b¶n  µm  ¬  ë  i l c s cho  chøc  Ýn  tæ  t dông  n  nh    Êt cho  Ê ®Þ l∙ su   i vay b»ng  ng  Öt Nam   i  íikh¸ch  µng  µ ®å Vi   ®è v   h l  0,60%/th¸ng. §i Ò u 2. 1­ Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õ ngµy  5­   ®Þ n c hi l     k t  01­ 2002  µ  v thay  thÕ quy  nh  Ò   ®Þ v møc    Êt c¬  l∙su   b¶n  ¹ Quy Õt  nh  è  i t i ®Þ s 246/2002/Q§­ NHNN   ngµy  3­ 28­ 2002  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc  c Th ®è Ng h Nh n   vi c«ng  è    Êt b l∙su   i c¬ b¶n  µm  ¬  ë  l c s cho  chøc  Ýn  ông  n  nh    Êt cho  tæ  td Ê ®Þ l∙su   i vay  b»ng  ång  § ViÖtNam   i víi   ®è    kh¸ch hµng.   2­ Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  c      tr c¸c ®¬ v thu   h Nh n   ®è chinh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc c¸c tØnh, thµnh  è; Héi ®ång  h Nh n       ph     qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  Gi¸m  ®èc (Gi¸m  c) c¸ctæ  ®è     chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh     thih quy   nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2