Quyết định 425/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
69
lượt xem
6
download

Quyết định 425/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 425/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Khoản 3, Điều 7 và Khoản 3, Điều 18 Quy chế tổ chức thực hiện những nhiệm vụ về quản lý Dự trữ ngoại hối Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 653/2001/QĐ-NHNN ngày 17/5/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 425/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. q uy Õ t  ®Þ nh cña thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc viÖt nam  sè 425/2005/q®­nhnn ngµy 13 th¸ng 4 n¨m 2005  VÒ viÖc söa ®æi Kho¶n 3, §iÒu 7 vµ Kho¶n 3, §iÒu 18  Quy chÕ tæ chøc thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô vÒ qu¶n lý  D ù   t r ÷   n g o ¹ i   h è i   N h µ   n í c   b a n   h µ n h   k Ì m   t h e o   Q u y Õ t   ® Þ n h   s è  653/2001/Q§­NHNN ngµy 17/05/2001  cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc ­ C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam n¨m 1997;   LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt Ng©n hµng Nhµ   níc ViÖt Nam n¨m 2003; ­ C¨n cø LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt n¨m   1996; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Ban hµnh   v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt n¨m 2002; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   52/2003/N§­CP   ngµy   19/5/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ níc; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   86/1999/N§­CP   ngµy   30/8/1999   cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý Dù tr÷ ngo¹i hèi Nhµ níc; ­ Theo  ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  Qu¶n lý  Ngo¹i hèi vµ   Gi¸m ®èc Së Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc, quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.   Söa   ®æi   mét   sè   néi   dung   t¹i   Quy   chÕ   tæ   chøc thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô vÒ qu¶n lý Dù tr÷ ngo¹i hèi  Nhµ  níc ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh sè  653/2001/Q§­NHNN  ngµy 17/05/2001 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc nh sau: 1. Kho¶n 3, §iÒu 7 ®îc söa ®æi nh sau: "3. ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t: a.   Gi¸m   ®èc   Së   Giao   dÞch   ®îc   phÐp   quyÕt   ®Þnh   thùc  hiÖn c¸c kho¶n  ®Çu t cã  gi¸ trÞ  t¬ng  ®¬ng díi 30.000.000  ®« la Mü (ba m¬i triÖu ®« la Mü); b. Trëng Ban  ®iÒu hµnh quyÕt  ®Þnh c¸c kho¶n  ®Çu t  cã  gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng tõ 30.000.000 ®« la Mü (ba m¬i triÖu ®«  la Mü) trë lªn." 2. Kho¶n 3, §iÒu 18 ®îc söa ®æi nh sau:
  2. 2 "3. QuyÕt ®Þnh ph¬ng ¸n ®Çu t, c¸c kho¶n ®Çu t cã gi¸  trÞ  t¬ng  ®¬ng tõ  30.000.000  ®« la Mü  (ba m¬i triÖu  ®« la  Mü) trë lªn." §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   3.   Trëng Ban  ®iÒu hµnh qu¶n lý  Dù  tr÷  ngo¹i  hèi Nhµ  níc, Vô  trëng Vô  Qu¶n lý  Ngo¹i hèi, Vô  trëng Vô  ChÝnh  s¸ch  tiÒn tÖ, Gi¸m  ®èc Së  Giao dÞch,  Vô  trëng Vô  Tæng kiÓm  so¸t,  Vô  trëng  Vô  KÕ  to¸n ­ Tµi chÝnh,  Ch¸nh  V¨n phßng, Vô trëng Vô Ph¸p chÕ chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh   quyÕt ®Þnh nµy. 
Đồng bộ tài khoản