Quyết định 4305/2003/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
2
download

Quyết định 4305/2003/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 4305/2003/QĐ-BYT về việc ban hành bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II và bằng tốt nghiệp nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 4305/2003/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 4305/2003/Q -BYT Hà N i, ngày 14 tháng 8 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 4305/2003/Q -BYT NGÀY 14 THÁNG 08 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH C P B NG T T NGHI P CHUYÊN KHOA C P I, B NG T T NGHI P CHUYÊN KHOA C P II, B NG T T NGHI P BÁC S N I TRÚ B NH VI N TRONG LĨNH V C Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/05/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 43/2000/N -CP ngày 30/8/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; Căn c Thông tư liên t ch s 30/2003/TT/BGD& T-BYT ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a B Giáo d c và ào t o và B Y t hư ng d n vi c chuy n i gi a các văn b ng và trình ào t o sau i h c trong lĩnh v c y t ; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c và ào t o, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Pháp ch - B Y t QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm b ng t t nghi p chuyên khoa c p I, b ng t t nghi p chuyên khoa c p II, b ng t t nghi p bác s n i trú b nh vi n trong lĩnh v c y t . 1. B ng t t nghi p chuyên khoa c p I ư c c p cho ngư i t t nghi p khoá ào t o chuyên khoa c p I theo quy ch ào t o chuyên khoa c p I sau i h c. 2. B ng t t nghi p chuyên khoa c p II ư c c p cho ngư i t t nghi p khoá ào t o chuyên khoa c p II theo quy ch ào t o chuyên khoa c p II sau i h c. 3. B ng t t nghi p bác sĩ n i trú b nh vi n ư c c p cho ngư i t t nghi p khoá ào t o bác sĩ n i trú b nh vi n theo quy ch ào t o bác sĩ n i trú b nh vi n. i u 2. B ng t t nghi p chuyên khoa c p I có kích thư c 19 cm x 27 cm, g m 2 m t: - M t trư c: màu xanh m, ph nh a, các ch in màu vàng. - M t sau: n n màu tr ng, hoa văn hình tr ng ng màu xanh nh t, các ch in màu en. N i dung c th theo quy nh t i m u s 1 ính kèm quy t nh này.
  2. i u 3. B ng t t nghi p chuyên khoa c p II có kích thư c 19 cm x 27 cm, g m 2 m t: - M t trư c: màu m (màu bóc ô), ph nh a, các ch in màu vàng. - M t sau: n n màu tr ng, hoa văn hình tr ng ng màu xanh nh t, các ch in màu en. N i dung c th theo quy nh t i m u s 2 ính kèm quy t nh này. i u 4. B ng t t nghi p bác sĩ n i trú b nh vi n có kích thư c 19 cm x 27 cm, g m 2 m t: - M t trư c: màu tươi, ph nh a, các ch in màu vàng. - M t sau: n n màu tr ng, hoa văn hình tr ng ng màu xanh nh t, các ch in màu en. N i dung c th theo quy nh t i m u s 3 ính kèm quy t nh này. i u 5. B ng t t nghi p chuyên khoa c p I, b ng t t nghi p chuyên khoa c p II, b ng t t nghi p bác sĩ n i trú b nh viên do B Y t phát hành th ng nh t trong c nư c, thay cho các văn b ng/ch ng ch v ào t o chuyên khoa sau i h c trong lĩnh v c y t ã phát hành trư c ây. i u 6. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. i u 7. Các ông, bà: Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, V trư ng V Khoa h c và ào t o, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V pháp ch , Hi u trư ng các Trư ng i h c Y - Dư c, Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m th c hi n Quy t nh này. Tr n Th Trung Chi n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản