Quyết định 45/1999/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
57
lượt xem
2
download

Quyết định 45/1999/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 45/1999/QĐ-BXD về việc ban hành định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 45/1999/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 45/1999/Q -BXD Hà N i, ngày 02 tháng 12 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B XÂY D NG S 45/1999/Q -BXD NGÀY 2 THÁNG 12 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH NNH M C CHI PHÍ TƯ V N U TƯ VÀ XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph quy nh nhi m v quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B , Cơ quan ngang B . Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 04/3/1994 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng. Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng. Theo ngh c a Vi n trư ng Vi n Kinh t Xây d ng. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này " nh m c chi phí u tư và xây d ng". i u 2: Quy t nh này thay th cho Quy t nh s 501/BXD-VKT ngày 18 tháng 9 năm 1996 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành chi phí thNm nh và tư v n u tư, xây d ng và có hi u l c thi hành th ng nh t trong c nư c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Các B , Cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n M nh Ki m ( ã ký) NNH M C CHI PHÍ TƯ V N U TƯ VÀ XÂY D NG (Ban hành theo Quy t nh s 45/1999/Q -BXD ngày 02 tháng 12 năm 1999 c a B trư ng B Xây d ng) Ph n 1
  2. QUY NNH CHUNG VÀ HƯ NG D N ÁP D NG 1. nh m c chi phí tư v n u tư và xây d ng quy nh trong văn b n này (sau ây g i t t là nh m c chi phí tư v n) là m c chi phí t i a th c hi n công vi c tư v n. nh m c chi chi phí này là căn c xác nh chi phí tư v n trong t ng d toán, xét th u, tuy n ch n tư v n và ký k t h p ng tư v n trong trư ng h p ch nh th u. 2. i tư ng và ph m vi áp d ng nh m c chi phí tư v n: 2.1. i tư ng áp d ng cho các công vi c tư v n u tư và xây d ng c a: - D án; ti u d án; d án thành ph n; - Gói th u c a d án (ti u d án, d án thành ph n) theo k ho ch u tư ư c duy t; 2.2. Ph m vi áp d ng: Các d án ư c u tư b ng các ngu n v n sau: - V n ngân sách Nhà nư c; - V n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c; - V n u tư phát tri n c a doanh nghi p nhà nư c, v n do doanh nghi p nhà nư c t huy ng và v n tín d ng thương m i không do Nhà nư c b o lãnh. 2.3. Chi phí tư v n cho các d án u tư b ng ngu n v n khác (không quy nh t i i m 2.2) thì do các bên giao, nh n th u tư v n tho thu n. Riêng các d án u tư b ng ngu n nư c ngoài (theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam) mà trong ó ph n công vi c tư v n cu d án do t ch c tư v n Vi t Nam m nh n, thì chi phí th c hi n các công vi c tư v n này do các bên tho thu n theo thông l qu c t ; n u theo cách tính t i văn b n này thì t i thi u không th p hơn hai l n nh m c chi phí tư v n. 3. Trong văn b n này quy nh m c chi phí tư v n cho m t s công vi c sau: 3.1. L p báo cáo nghiên c u ti n kh thi; 3.2. L p báo cáo nghiên c u kh thi; 3.3. L p báo cáo u tư; 3.4. Th m nh d án u tư; ThNm nh thi t k k thu t; ThNm nh t ng d toán; 3.5. L p h sơ m i th u xây l p và phân tích ánh giá h sơ d th u xây l p; 3.6. L p h sơ m i th u mua s m v t tư thi t b và phân tích ánh giá h sơ d th u mua s m v t tư thi t b ; 3.7 Giám sát thi công xây d ng và l p t thi t b . Các công vi c tư v n khác chưa ư c quy nh nh m c thì chi phí th c hi n công vi c tư v n này ư c xác nh theo hư ng d n t i i m 12 trong văn b n này.
  3. N i dung và s n phNm c a t ng công vi c tư v n nêu trên ư c quy nh t i các văn b n sau: - i v i các công vi c 3.1; 3.2; 3.3: theo ho t ng c a B K ho ch và u tư; - i v i công vi c 3.4: Theo quy nh trong quy ch Qu n lý u tư và Xây d ng ban hành theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n c a B K ho ch và u tư; B Xây d ng. - i v i các công vi c 3.5; 3.6: theo quy nh trong Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01 tháng 09 năm 1999 c a Chính ph và thông tư hư ng d n; - i v i công vi c 3.7: theo hư ng d n c a B Xây d ng v Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. 4. Chi phí tư v n u tư và xây d ng ư c nh m c bao g m các kho n: chi phí ti n lương, b o hi m xã h i, b o hi m y t , v t li u, máy móc thi t b , chi phí qu n lý, thu nh p ch u thu tính trư c. Trư ng h p t ch c tư v n ph i mua các ba hi m khác theo quy nh trong th c hi n công vi c c a d án mà t ch c tư v n dd m nh n thì các chi phí ba hi m này ư c tính b sung vào chi phí th c hi n công vi c tư v n trong h p ng ký k t gi a bên giao th u và nh n th u th c hi n công vi c tư v n này. 5. nh m c chi phí tư v n ư c quy nh theo nhóm công trình như sau: - Nhóm I: Công trình khai khoáng; luy n kim; hoá ch t; cơ khí; i n năng; v t li u xây d ng; công nghi p nh ; kho xăng d u; công trình ch bi n và hoá d u; các kho ch a ch t n và v t li u n . - Nhóm II: Công trình c p thoát nư c; tuy n ng d n d u; ư ng dây t i i n; tr m bi n áp; thông tin bưu i n; tín hi u; chi u sáng; các công trình kho không thu c nhóm I. - Nhóm III: Công trình nông nghi p; thu s n; lâm nghi p; thu l i. - Nhóm IV: Công trình ư ng giao thông: ư ng s t; ư ng b ; ư ng lăn c t, h cánh máy bay; sân máy bay; công trình c u; nút giao thông; phao tiêu báo hi u; công trình h m giao thông; b n phà; c ng sông; c ng bi u; công trình thu ; công trình ga ư ng s t và các công trình giao thông khác. - Nhóm V: Công trình dân d ng: nhà ; khách s n; công trình văn hoá, giáo d c; công trình y t , th d c th thao; công trình thương nghi p, d ch v ; nhà làm vi c; văn phòng; tr s và các công trình công c ng khác. 6. nh m c chi phí tư v n ư c quy nh theo quy mô công trình và ư c tính b ng t l % c a giá tr tương ng v i t ng công tác tư v n, c th là:
  4. 6.1. nh m c chi phí l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi (3.1) tính b ng t l % c a giá tr xây l p và thi t b công trình (chưa có thu giá tr gia tăng) trong báo cáo nghiên c ti n kh thi ư c duy t. 6.2. nh m c chi phí l p báo cáo nghiên c u kh thi (3.2); l p báo cáo u tư (3.3); th m nh d án u tư (3.4): tính b ng t l % c a giá tr xây l p và thi t b công trình (chưa có thu giá tr gia tăng) trong báo cáo nghiên c u kh thi (ho c báo cáo u tư) ư c duy t. 6.3. nh m c chi phí cho các công vi c: Th m nh thi t k k thu t; th m nh t ng d toán (3.4); l p h sơ m i th u xây l p và phân tích ánh giá h sơ d th u xây l p (3.5), Giám sát thi công xây d ng và l p t thi t b (3.7): tính b ng t l % c a giá tr d toán xây l p công trình theo d án (d án thành ph n ho c ti u d án) ho c h ng m c công trình theo gói th u (chưa có thu giá tr gia tăng) trong t ng d toán (d toán) ư c duy t. 6.4. nh m c chi phí l p h sơ m i th u mua s m v t tư thi t b và phân tích ánh giá h sơ d th u mua s m v t tư thi t b (3.6): tính b ng t l % c a giá tr d toán v t tư thi t b công trình (chưa có thu giá tr gia tăng) trong t ng d toán ư c duy t. 7. Trư ng h p d án u tư cóa s d ng v t tư, thi t b cũ thì các giá tr nói t i i m 6 (làm căn c xác nh nh m c chi phí tư v n) ư c tính theo gía tr v t tư thi t b m i tương ng. Các giá tr này ph i ư c ch p thu n c a cơ quan phê du et thi t k k thu t, t ng d toán theo quy nh i v i d án. 8. Xác nh chi phí tư v n u tư và xây d ng: 8.1.Chi phí c0ho t ng công vi c tư v n u tư và xây d ng chưa có thu giá tr gia tăng ư c xác nh theo công th c tôngr quát sau: Ci = Gi x Ni (1) Trong ó: - Ci: Chi phí cho công vi c tư v n th i, vt: giá tr ; - Ni: nh m c chi phí cho công vi c tư v n th i quy nh t i ph n II c a văn b n này, vt: %. Trư ng h p c n n i suy Ni, theo hư ng d n t i i m 9 c a văn b n này. Gi: Giá tr tương ng (chưa có thu giá tr gia tăng) dùng tính chi phí cho công vi c tư v n th i theo quy nh t i i m 6 và ph n II trong văn b n này. Trư ng h p chưa cógiá tr theo úng quy nh t i i m 6 thì ch u tư và các bên tho thu n t m tính giá tr Gi. Khi ã có giá tr Gi theo úng quy nh thì chi phí tư v n ư c xác nh chính th c. Trong th i gian chưa xác nh chính th c thì chi phí t m ng cho các bên ã ư c th c hi n công vi c tư v n không quá 70% chi phí tư v n xác nh theo Gi t m tính nói trên. 8.2 Chi phí cho t ng công vi c tư v n có thu giá tr gia tăng: ư c tính như quy nh i m (8.1) và c ng v i ph n thu giá tr gia tăng tương ng. Thu su t giá tr gia tăng i v i công vi c tư v n th c hi n theo quy nh hi n hành.
  5. 8.3 nh m c chi phí cho trư ng h p ph i thuê chuyên gia ho c t ch c tư v n thNm mh d án u tư: thNm nh thi t k k thu t; thNm nh t ng d toán, ư c quy nh t i b ng 4 ph n II c a văn b n này. ây là m c gi i h n t i a v chi phí trong trư ng h p c n thi t ph i thuê chuyên gia ho c t ch c tư v n thNm nh công vi c nói trên. Khi thuê chuyên gia, các t ch c tư v n thNm nh thì chi phí thNm nh tính theo quy nh c a B Xây d ng nhưng t ng m c l phí thNm nh do cơ quan qu n lý th c hi n và m c chi phí thuê chuyên gia ho c t ch c tư v n tham gia thNm nh không ư c vư t nh m c chi phí thNm nh doB Xây d ng quy nh t i văn b n này. 8.4 nh m c chi phí tư v n cho công vi c giám sát thi công xây d ng và l p t thi t b ư c quy nh theo úng th i gian xây d ng ghi trong quy t nh u tư. Trư ng h p th i gian giám sát b kéo dài so v i quy nh (không do bên tư v n giám sát gây ra) làm tăng chi phí giám sát thi công xây d ng và l p t thi t b so v i nh m c, thì bên tư v n giám sát ư c tính b xung ph n chi phí tăng thêm này (tương ng v i ph n th i gian giám sát b kéo dài) theo công th c t ng quát sau: C Ck = x TGk (2) TG Trong ó: Ck: Chi phí tư v n giám sát thi công xây d ng và l p t thi t b c n tính b sung cho kho ng th i gian giám sát b kéo dài so v i quy nh; ơn v tính: giá tr ; C : Chi phí tư v n giám sát thi công xây d ng và l p t thi t b cho th i gian giám sát theo quy nh (tính theo quy nh trong văn b n này); ơn v tính: giá tr ; TG : Th i gian giám sát theo quy nh; ơn v tính: tháng; TGk: Th i gian giám sát b kéo dài so v i quy nh; ơn v tính: tháng. 9. Trư ng h p c n n i suy nh m c chi phí tư v n; thì áp d ng theo công th c t ng quát: Nib- Nia Nit = Nib - [ x ( Git - Gib) ] (3) Gia - Gib Trong ó: + Nit: nh m c chi phí cho công vi c tư v n th i theo quy mô giá tr c n tính, vt: %; + Git: Quy mô giá tr c a công vi c tư v n th i c n tính nh m c chi phí; vt: giá tr ;
  6. + Gia: Quy mô giá tr c n trên quy mô giá tr c n tính nh m c (quy nh trong ph n II c a văn b n), vt: giá tr ; + Gib: Quy mô giá tr c n dư i quy mô giá tr c n tính nh m c (quy nh trong ph n II c a văn b n), vt: giá tr + Nia: nh m c chi phí cho công vi c tư v n th i tương ng Gia (quy nh trong ph n II c a văn b n), vt: %; + Nib: nh m c chi phí cho công vi c tư v n th i tương ng Gib (quy nh trong ph n II c a văn b n này); vt: %. 10. Trư ng h p ch u tư ho c ban qu n lý d án có năng l c theo quy nh hi n hành và ư c cơ quan c p trên tr c ti p cho phép t t ch c th c hi n công vi c tư v n u tư và xây d ng, thì ch u tư ho c ban qu n lý d án ư c hư ng chi phí th c hi n các công vi c tư v n này theo d toán ư c cơ quan c p trên phê duy t nhưng t i a không l n hơn 60% nh m c chi phí tư v n c a công vi c tương ưngs theo quy nh. 11. Khi tham gia vào vi c tuy n ch n tư v n, thì t ch c tư v n ph i l p d toán chi phí th c hi n công vi c tư v n theo h sơ m i th u. D toán này là căn c xét ch n t ch c tư v n th ng th u và ký k t h p ng th c hi n công vi c tư v n. Giá ký k t h p ng không ư c vư t giá tính theo nh m c chi phí tư v n quy nh trong văn b n này. 12. Xác nh chi phí i v i các công vi c tư v n u tư và xây d ng khác: 12.1. Chi phí kh o sát xây d ng ư c tính trên cơ s ơn giá kh o sát xây d ng do UBND các T nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành và kh i lư ng công tác kh o sát xây d ng. Trong khi chưa có các t p ơn giá kh o sát do UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành thì v n áp d ng theo các t p giá kh o sát hi n hành. - ơn giá kh o sát xây d ng ư c xác nh trên cơ s nh m c d toán kh o sát xây d ng và Thông tư hư ng d n vi c l p và qu n lý ơn giá kh o sát xây d ng c a B Xây d ng. 12.2. Chi phí thi t k công trình: tính theo quy nh m c chi phí thi t k công trình xây d ng c a B Xây d ng. 12.3. Chi phí Ban qu n lý d án: Tính theo quy nh c a B Xây d ng 12.4. Các công vi c tư v n u tư và xây d ng như: - Thành l p H i ng nghi m thu Nhà nư c nghi m thu công trình; - Tư v n v pháp lu t xây d ng và h p ng kinh t ; - L p ơn giá công trình i v i công trình ư c l p ơn giá riêng;
  7. - L p h sơ m i th u và ánh giá h sơ d th u tư v n; - L p h sơ m i th u và ánh giá h sơ d th u l a ch n i tác th c hi n d án; - Ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng (n u có); - Công vi c tư v n khác: Chi phí cho các công vi c tư v n này ư c xác nh b ng cách l p d toán trình cơ quan phê duy t thi t k k thu t và t ng h p d toán công trình phê duy t d toán chi phí. i v i nh ng d án có giá tr l n hơn giá tr quy nh trong văn b n này thì báo cáo B Xây d ng hư ng d n cách xác nh dd nh m c chi phí tư v n u tư và xây d ng.
Đồng bộ tài khoản