intTypePromotion=1

Quyết định 45/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
86
lượt xem
8
download

Quyết định 45/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định 45/2009/qđ-ubnd', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 45/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH TÂY NINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1140/Q -UBND Tây Ninh, ngày 13 tháng 6 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V QU N LÝ QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG T L 1/2000 C M CH BI N CÔNG NGHI P TÂY SÔNG VÀM C ÔNG, XÃ THÀNH LONG, HUY N CHÂU THÀNH, T NH TÂY NINH. CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H ND và UBND năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24/01/2005 c a Chính ph v Quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh 79/2008/Q -UBND ngày 02/10/2008 c a UBND t nh Tây Ninh ban hành Quy nh phân c p qu n lý và th c hi n quy ho ch xây d ng trên a bàn t nh Tây Ninh; Căn c Quy t nh s 2680/Q -UBND ngày 18/11/2008 c a UBND t nh v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t t l 1/2000 C m Ch bi n công nghi p Tây Sông Vàm C ông, xã Thành Long, huy n Châu Thành, t nh Tây Ninh; Xét ngh c a Giám c S Xây d ng t i T trình s 403/TTr-SXD ngày 03/6/2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy nh v qu n lý Quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 C m ch bi n Công nghi p Tây sông Vàm C ông, xã Thành Long, huy n Châu Thành, t nh Tây Ninh. i u 2. Giao trách nhi m cho Công ty C ph n ư ng Biên Hoà: - K t h p v i UBND huy n Châu Thành t ch c công b , tri n lãm, gi i thi u án quy ho ch; - T ch c c m m c gi i xây d ng ngoài th c a theo quy nh; - Tri n khai quy ho ch xây d ng t ng khu v c c th theo Quy ho ch chi ti t ư c duy t. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c các S : Xây d ng, K ho ch - u tư, Tài nguyên - Môi trư ng, Giao thông - V n t i, Ch t ch UBND huy n Châu Thành, Giám c Công ty C ph n ư ng Biên Hòa Tây Ninh và th trư ng các ngành có liên quan căn c Quy t nh thi hành t ngày ký./.
  2. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Ph m Văn Tân QUY NNH V QU N LÝ QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG T L 1/2000 C M CH BI N CÔNG NGHI P TÂY SÔNG VÀM C ÔNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1140/Q -UBND ngày 13 tháng 6 năm 2009 c a y ban nhân dân t nh Tây Ninh) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng 1. Quy ho ch chi ti t t l 1/2000 C m ch bi n Công nghi p Tây sông Vàm C ông quy nh vi c s d ng t, các ho t ng xây d ng và các công trình xây d ng trong C m ch bi n Công nghi p Tây sông Vàm C ông, m b o c nh quan ki n trúc và b o v môi trư ng trong xây d ng và s d ng các công trình trong ranh gi i quy ho ch chi ti t t l 1/2000 C m ch bi n Công nghi p Tây sông Vàm C ông ã ư c phê duy t t i Quy t nh s 2680/Q – UBND ngày 18/11/2008 c a y ban nhân dân t nh Tây Ninh. 2. Căn c vào h sơ Quy ho ch chi ti t ã ư c phê duy t và b n Quy nh này, các cơ quan qu n lý quy ho ch và xây d ng theo trách nhi m, quy n h n ư c giao, gi i thi u a i m, c p ch ng ch quy ho ch, hư ng d n vi c tri n khai các d án u tư, tho thu n các gi i pháp ki n trúc, quy ho ch cho các công trình xây d ng trong ranh gi i l p quy ho ch theo úng quy ho ch và pháp lu t. i u 2. Phân vùng qu n lý quy ho ch 1. Ranh gi i và ph m vi quy ho ch l p quy ho ch chi ti t t l 1/2000 C m ch bi n công nghi p Tây sông Vàm C ông. -Phía B c giáp: t nông nghi p, hư ng c u B n S i, l y theo ranh ư ng mòn hi n h u (cách mép r ch Bàu L y kho ng 856m). - Phía ông giáp: Sông Vàm C ông. - Phía Nam giáp : R ch Bàu L y.
  3. - Phía Tây giáp : Khu dân cư, cách mép ư ng 796 là 40m. 2. T ng di n tích quy ho ch là: 374.506,5m2 (37,45ha), ư c phân thành các khu ch c năng sau t i b ng 1: B ng 1 STT H ng m c ơn v Ch tiêu T l :% I Nhà máy công nghi p và kho ha/công trình 21,53 57,49 tàng 1 Nhà máy công nghi p ha 18,35 2 Kho tàng và h ng m c khác ha 3,18 II Khu hành chánh ha 2,97 7,93 III Khu d ch v thương m i ha 3,12 8,33 IV Khu ph tr ha 0,29 0,78 V HT giao thông ha 4,85 12,95 VI Cây xanh ha 4,69 12,52 T NG C NG ha 37,45 100,00 Chương II QUY NNH C TH i u 3. Nhà máy công nghi p, kho tàng và h ng m c khác 1. Nhà máy công nghi p: Khu t xây d ng các nhà máy n m t i C m ch bi n công nghi p Tây sông Vàm C ông có di n tích 18,35 ha, g m các nhà máy: Nhà máy s n xu t ch bi n mía ư ng 6.000 TMN và các khu s n xu t 2, 3, 4, 5, 6. Các ch tiêu qu n lý xây d ng các khu nhà máy ư c quy nh t i b ng 2: B ng 2 STT H ng m c Kí Di n M t xây T ng H s s hi u tích d ng (%) cao d ng t 1 Nhà máy s n xu t ch bi n mía ư ng 6.000 TMN CN1 7,45 ha ≤ 52% ≤4 ≤ 2,08 2 Khu s n xu t s 2 CN2 1,75 ha ≤ 52% ≤4 ≤ 2,08 3 Khu s n xu t s 3 CN3 2,35 ha ≤ 52% ≤4 ≤ 2,08 4 Khu s n xu t s 4 CN4 1,95 ha ≤ 52% ≤4 ≤ 2,08 5 Khu s n xu t s 5 CN5 1,75 ha ≤ 52% ≤4 ≤ 2,08
  4. 6 Khu s n xu t s 6 CN6 3,10 ha ≤ 52% ≤4 ≤ 2,08 Nh ng quy nh khác: a) Nhà máy s n xu t ch bi n mía ư ng 6000 TMN + Ch c năng nhi m v : Khu ch bi n mía ư ng bao g m nhà máy s n xu t ư ng, khu t p k t nguyên, nhiên li u, các khu ch a nhiên li u, kho thành phNm và các Silô ch a ư ng, s n xu t ra ư ng tinh luy n. + Yêu c u v ki n trúc công trình: Không gian r ng; Ki n trúc công trình Công nghi p ơn gi n và hi n i; Màu s c công trình nh nhàng, hài hòa chung và phù h p v i tính ch t công trình công nghi p; + Các ch tiêu xây d ng chính: Di n tích: 7,45 ha; M t xây d ng: ≤ 52%; T ng cao: t i a 04 t ng; Hmax = 20m (Nhà công nghi p), riêng cao ng khói tùy theo thi t k c u t o máy (nhưng ph i m b o v môi trư ng). Chi u cao san l p bình quân t 0,6 ÷ 1,6m. Chi u cao n n: ± 1,2m so v i m t sân hoàn thi n (Do d c cao) Kho ng lùi xây d ng: tính t ch gi i ư ng vào 06m. + Yêu c u cây xanh: so v i khuôn viên chi m ≥ 20%; b) Các khu s n xu t khác: + Ch c năng nhi m v : tùy theo yêu c u s n xu t theo th a thu n u tư. + Yêu c u v k thu t công trình và các ch tiêu theo qui nh trên. 2. Kho tàng và h ng m c khác: Khu t kho tàng và h ng m c khác n m phía sông Vàm C ông t i C m ch bi n công nghi p có di n tích t là: 3,18 ha, ư c b trí h th ng x lý nư c th i, gi i nhi t s n xu t, kho b n c ng, b n c ng.
  5. Các ch tiêu qu n lý xây d ng khu kho tàng và các khu v c khác ư c quy nh t i b ng 3: B ng 3 Kí Di n M t xây T ng H s s STT H ng m c hi u tích d ng (%) cao d ng t X lý ch t th i (r n, l ng, 1 HT4 1,50 ha ≤ 70% 1 ≤0,7 khí) 2 Gi i nhi t nư c s n xu t HT3 0,03 ha ≤ 70% 1 ≤0,7 3 Khu kho b n c ng BC3 0,35 ha ≤ 70% 1 ≤0,7 4 B n c ng BC2 1,3 ha ≤ 70% 1 ≤0,7 i u 4: Khu hành chánh 1. Khu hành chánh là khu trung tâm i u hành c a C m công nghi p có di n tích 2,97 ha, g m các khu như: Nhà văn phòng + H i trư ng, Nhà chuyên gia và nhà cư xá. 2. Các ch tiêu ch y u qu n lý khu hành chánh như sau th hi n b ng 4: B ng 4 STT H ng m c Kí Di n M t xây T ng H s s hi u tích d ng (%) cao d ng t 1 Nhà văn phòng + H i trư ng HC 0,5 ha ≤ 65% 3-4 ≤ 2,60 2 Nhà chuyên gia CG 0,4 ha ≤ 63% 1-4 ≤ 2,52 3 Nhà cư xá CX 2,07 ha ≤ 63% 1-4 ≤ 2,52 3. Nh ng quy nh khác: a) Khu văn phòng, h i trư ng: + Ch c năng nhi m v : Là nơi làm vi c qu n lý i u hành toàn b C m ch bi n, t ch c h i h p trao i h c t p, văn ngh và là nơi trao i nghi p v , ph c v i s ng CBCN viên và t ch c i ch ng thành phNm các m t hàng mà C m ch bi n này s n xu t. + Yêu c u v ki n trúc công trình: m b o yêu c u s d ng, hình th c ki n trúc ơn gi n, b c c hài hòa v i các khu ch c năng khác. + Các ch tiêu xây d ng chính: Di n tích: 0,5 ha;
  6. M t xây d ng: ≤ 65%; T ng cao: D ki n 3 – 4 t ng; Hmaxd ki n= 16 m; T ng h m: D ki n 1 t ng; Hmaxd ki n = -4m. Chi u cao san l p bình quân t 0,6 ÷ 1,6m. Chi u cao n n: ± 0,9m so v i m t sân hoàn thi n. Kho ng lùi xây d ng: tính t ch gi i ư ng vào 6m. + Yêu c u cây xanh: so v i khuôn viên chi m ≥ 30%; b) Khu nhà chuyên gia và cư xá: + Ch c năng nhi m v : Là nơi ngh ngơi thư giãn sau nh ng gi làm vi c c a chuyên gia và CBCN viên ph c v trong C m ch bi n. + Yêu c u v ki n trúc công trình: Cao ráo thoáng mát, y các nhu c u ph c v cho nh ng ai n ây ph c v cho C m ch bi n, ki n trúc ơn gi n hài hòa các khu v c chung, không gian ngo i th t r ng, ph c v tinh th n cho nh ng ngư i ây có m t c m giác tho i mái. + Các ch tiêu xây d ng chính: Di n tích: 2,47 ha; M t xây d ng: ≤ 63%; T ng cao: D ki n 1 - 4 t ng; Hmaxd ki n = 16m; Chi u cao san l p bình quân t 0,6 ÷ 1,6m. Chi u cao n n: ± 0,7m so v i m t sân hoàn thi n. Kho ng lùi xây d ng: tính t ch gi i ư ng vào 06m. + Yêu c u cây xanh: so v i khuôn viên chi m ≥ 20%; i u 5: Khu d ch v thương m i 1. Khu d ch v thương m i là khu t p trung các s n phNm m t hàng thi t y u, trưng bày và gi i thi u s n phNm c a C m ch bi n, ph c v i s ng cho các công nhân làm vi c t i C m và nh ng chuyên gia n ây công tác có nơi mua s m. ư c b trí t i i m kí hi u: DV có di n tích là: 3,12 ha.
  7. 2. Các ch tiêu ch y u qu n lý khu thương m i d ch v ư c quy nh như sau: T ng cao: 01 – 04 t ng; M t xây d ng: ≤ 65%; H s s d ng t: ≤2.60 i u 6: Khu ph tr 1. Khu ph tr là khu có di n tích 0,29 ha, g m các công trình: Tr m c p nư c, tr m i n. 2. Các ch tiêu ch y u qu n lý xây d ng khu ph tr ư c quy nh b ng 5. B ng 5 STT H ng m c Kí Di n M t xây T ng H s s hi u tích d ng (%) cao d ng t 1 Tr m c p nư c HT2 0,12 ha ≤ 70% 1 ≤0,7 2 Tr m i n HT1 0,17 ha ≤ 70% 1 ≤0,7 i u 7: H th ng giao thông 1. T ng di n tích xây d ng h thông giao thông là: 4,85 ha, các tuy n ư ng ư c xác nh rõ b ng 6: B ng 6 STT Tên T ng Chi u M tc t ư ng chi u dài L trái (m) Lòng L ph i (m) dài ư ng (m) 1 1a 269 4 17 4 331 1b 42 4 15 + 2 4 2 2a 518 251 4.5 16 4.5 2b 267 4.5 15,4 + 0,6 4.5 3 3a 325 3 8 701 3b 376 3 8 3 4 4 267 267 1,5 6 1,5 5 5a 62 1,5 6 2026 5b 1964 1,5 4.5 1,5 6 6 221 221 4 T ng c ng 4.044
  8. i u 8: t tr ng cây xanh 1. Cây xanh ư c quy ho ch trong kho ng di n tích kho ng 4,69 ha v i m c ích t o c nh quan khu v c và t o vùng m cách ly v i khu v c dân cư lân c n. 2. Cây xanh d c b sông: Mang tính b o v b sông, ch ng xói mòn và c i thi n môi trư ng có th b trí m t vài a i m làm c nh quan, công viên và nghĩ mát, kinh phí này do nhà nư c và nhà u tư ph i h p th c hi n (theo kh năng th c t ). i u 9: Các công trình cơ s h t ng k thu t khác 1. ChuNn b k thu t m t b ng xây d ng: - Ph i tuân th v trí và các yêu c u v hư ng, tuy n, cao c a m ng lư i thoát nư c m t. - Khu t ư c san n n v i d c 0,6%, hư ng v phía b sông Vàm C ông. - M c chu n qu c gia: theo H t a VN-2000 ang áp d ng Hi n nay ã có 02 m c d n t Hòn D u v , c th : M c 1: kí hi u là M BH01, n m mép ư ng 796 c nh c u s t phía nam c a c m ch bi n (phía trư c lò g ch ông Nguyên). M c 2: kí hi u M BH02 n m phía sau lò g ch ông Nguyên, trên gò t gi a ru ng lúa hi n nay. 2. V c p nư c: Nư c sinh ho t ư c cung c p t ngu n nư c ng m, khai thác t gi ng khoan và x lý nư c ph c v ăn u ng, sinh ho t. M ng lư i c p nư c d ki n s d ng ng gang d o i v i các lo i ư ng ng có ư ng kính Þ 100. sâu chôn ng bình quân 0,8 m. 3. V c p i n: Tuy n trung th 22KV hi n h u (03 pha) ư ng T nh l 796 kéo vào c p i n cho khu C m ch bi n công nghi p phía Tây sông Vàm C ông. Ch tiêu c p i n ư c th hi n b ng 7: B ng 7 STT Ký hi u Ph t i Công su t t (KVA) 1 (1) Khu s n xu t s 1 2.000,00 2 (2) Khu s n xu t s 2 400,00 3 (3) Khu s n xu t s 3 180,00 4 (4) Khu s n xu t s 4 630,00 5 (5) Khu s n xu t s 5 800,00
  9. 6 (6) Khu s n xu t s 6 630,00 7 (8) Khu x lý nư c th i, nhi m bNn 180,00 8 (9),(12) Khu u xe, khu t d phòng, chi u 100,00 sáng công c ng 9 (7),(10),(11),(17) Khu gi i nhi t, kho b n c ng, b n c ng, 160,00 tr m c p nư c 10 (13), (14), (15), Khu thương gia, cư xá, thương nghi p 560,00 (18) d ch v , hành chánh T ng c ng 5.640,00 4. V thoát nư c bNn, nư c mưa và v sinh môi trư ng: a. Quy ho ch h th ng thoát nư c th i bNn và nư c mưa: M ng lư i thoát nư c có xu hư ng d c v sông Vàm C ông, nên tr m x lý nư c th i ư c t ven sông, nư c sau khi x lý ư c th i tr c ti p xu ng sông Vàm C ông. b. V sinh môi trư ng: Ch t th i r n phát sinh t i CCBCN bao g m ch t th i r n sinh ho t, ch t th i r n công nghi p và ch t th i r n công nghi p nguy h i. Tuy nhiên, ch t th i r n công nghi p s ư c luân chuy n qua các nhà máy tái s d ng, nên nơi t p trung ch t th i r n c a CCBCN ch có ch t th i r n sinh ho t và ch t th i r n công nghi p nguy h i. Toàn b lư ng ch t th i này sau khi ư c i v sinh c a CCBCN thu gom v khu t p trung s ư c ơn v có ch c năng thu gom và x lý úng theo quy nh c a t nh Tây Ninh. Toàn b nư c th i phát sinh t c m công nghi p s ư c thu gom t p trung v x lý t i nhà máy x lý nư c th i t p trung c a c m công nghi p t TCVN 5945:2005, lo i A trư c khi x vào ngu n ti p nh n là sông Vàm C ông. Chương III I U KHO N THI HÀNH i u 10. Quy nh này có hi u l c t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, Công ty c ph n ư ng Biên Hòa k t h p UBND huy n Châu Thành, S Xây d ng và các ngành liên quan x lý; n u vư t thNm quy n, báo cáo UBND t nh xem xét quy t nh s a i, b sung./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản