intTypePromotion=1

Quyết định 457/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:55

0
311
lượt xem
72
download

Quyết định 457/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 457/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy trình kỹ thuật nghiệp vụ thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 457/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. v¨n  phßng  èc  éi qu h c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc s è  457/2003/Q§­N H N N   n n g µ y  12 th¸ng 5 n¨ m  2003 V Ò   Ö c ba n   µ n h  q u y  tr× nh  vi h k ü  thu Ë t n g hi Ö p  v ô  thanh to¸n b ï trõ ® i Ö n  t ö  liªn n g © n  h µ n g   T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997 vµ  LuËt c¸c Tæ  chøc  tÝn dông  sè  02/1997/QH10  ngµy  12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 05/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm   ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,    v  h v c c tæ  cB c¬  quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 64/2001/N§­   µy  CP ng 20/9/2001  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   ¹t®éng  v ho   thanh    to¸nqua      c¸cTæ chøc cung  øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 44/2002/Q§­ TTg  µy  ng 21/03/2002  ña  ñ ­ c Th t íng ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ö  ông    ph v vi s d chøng  õ ®iÖn  ö lµm  t  t  chøng  õ kÕ       t   to¸n®Ó h¹ch to¸nvµ      thanh    èn  ña      to¸nv c c¸cTæ chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Õ      µichÝnh.   ®Ò ngh c V tr V K to¸n­T   quy Õt  Þ nh ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   µy  ®Þ n “Quy  ×nh  ü  Ët tr k thu   nghiÖp  ô  v thanh    ïtrõ®iÖn  öli   ©n  µng”. to¸nb     t   ªnNg h §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ 15    t  ngµy  ¨ng  ® c«ng b¸o  µ  v thay  Õ  th Quy Õt  nh  è  ®Þ s 212/2002/Q§­NHNN   µy  ng 20/03/2002  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc  c Th ®è Ng h Nh n   vi ban  µnh h Quy  ×nh tr   kü  ËtnghiÖp  ô  thu   v thanh    ïtrõ®iÖn  öli   ©n  µng. to¸nb     t   ªnNg h §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh, Côc  ­ V¨n    tr V K to¸n­ T     tr ëng  ôc  C C«ng  Ö     äc  ©n   µng, Gi¸m  c  ë   ngh tinh Ng h   ®è S Giao  Þch, Thñ  ëng  d   tr c¸c ®¬n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam,    v thu Ng h Nh n     Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùcthuéc  Nh n     ph tr   Trung  ng, Tæng   ¬  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc)      c¸c Tæ chøc cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n chÞu    tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 q u y  tr × nh k ü  thu Ë t n g hi Ö p  v ô  thanh to¸n  b ï tr õ ® i Ö n  t ö liªn g © n  h µ n g  n (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 457/2003/Q§­NHNN   ngµy  th¸ng5  12    n¨m 2003  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n P h Ç n  i c¸c q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1.Quy  ×nh  ü  Ët nghiÖp  ô  tr k thu   v thanh  to¸n bï trõ ®iÖn  ö li        t   ªn Ng ©n  µng  µy  h n quy  nh    ñ tôc,tr×nh tùvÒ   ö  ý, Óm  ®Þ c¸cth        x l  ki so¸t, thanh    to¸n vµ  ¹ch    Õ       h to¸nk to¸nc¸c kho¶n  thanh    to¸nchuyÓn  Òn  ÷a c¸c Ng ©n   µng, ti gi     h   Tæ  chøc kh¸c® îclµm  Þch  ô     d v thanh    to¸n(sau ®©y  äit¾tlµNg ©n  µng) cã    g      h   tham    giathanh    ïtrõ®iÖn  ödo  ©n  µng  µ   íctæ  to¸nb     t   Ng h Nh n   chøc  µ  ñ  ×. v ch tr §i Ò u 2.  Ó m   Ki so¸t, i  Õu  µ  ö  ýbï trõtrong thanh   ®è chi v x l         to¸n bï trõ      ®iÖn  öli   ©n  µng. t   ªnNg h ViÖc thanh to¸n bï trõ®iÖn  ö gi÷a    ©n   µng  îc thùc hiÖn       t  c¸c Ng h ®    theo  quy  ×nh:L Önh  tr   thanh    µ  to¸nv B¶ng      Önh  kª c¸c L thanh    to¸nchuyÓn  i  ©n   ® Ng hµng  ñ  ×tõ Ng ©n   µng  µnh    öiL Önh  Ïph¶iqua  ©n   µng  ñ  ch tr     h th viªng   s    Ng h ch tr× thanh    to¸n bï trõ ®iÖn  ö ®Ó   Óm        t  ki so¸t,xö  ý bï trõ,x¸c ®Þnh  Õt      l        k qu¶ thanh    ï trõcña  õng  ©n   µng  µnh    µ  ¹ch    Õt  to¸nb     t Ng h th viªnv h to¸nk qu¶  thanh  to¸nbïtrõ®iÖn  ötr ckhigöitiÒn ®i  ©n  µng  µnh    Ën  Önh.      t   í        Ng h th viªnnh l 1.  ©n   µng  ñ  × thanh  Ng h ch tr   to¸n bï  õ ®iÖn  ö    tr   t (sau  y   äi t¾t lµ ®© g       Ng ©n  µng  ñ  ×)cã  h ch tr   tr¸chnhiÖm:   ­ NhËn,  Óm       Önh    ki trac¸c L thanh to¸n vµ    B¶ng  c¸c L Önh  kª    thanh    to¸n chuyÓn  i  ©n  µng  ñ  ×tõc¸cNg ©n  µng  µnh    öilÖnh. ® Ng h ch tr       h th viªng   ­  Ëp  µ  öi  L v g “B¶ng  Õt  k qu¶  thanh to¸n bï trõ ®iÖn  ö” ïng    Önh       t  c c¸c L thanh    ∙  îcxö  ýbïtrõtíc¸cNg ©n  µng  µnh  to¸n® ®   l           i h th viªn. ­ LËp  µ  öi “B¶ng    vg  tæng  îp  h thanh to¸n bï trõ®iÖn  ö trong ngµy” ®Ó        t      thanh    µ  i chiÕu  to¸nv ®è   doanh  è  s thanh    ï trõ®iÖn  ö trong ngµy  íi   to¸nb     t    v  c¸c Ng ©n  µng  µnh  h th viªn. ­ Quy Õt to¸n vµ  ¹ch   h to¸n kÕt    qu¶ thanh to¸n bï trõ ph¸tsinh  ÷a           gi c¸c Ng ©n  µng  µnh    h th viªntrong ngµy    giao dÞch.   2.C¸c  ©n  µng  µnh    ùctiÕp tham      Ng h th viªntr     giathanh    ïtrõ®iÖn  ö to¸nb     t  (sau ®©y  äit¾tlµNg ©n  µng  µnh    g      h th viªn)thùc hiÖn:     ­ LËp  µ  öi“LÖnh    vg  thanh to¸n”,  “B¶ng      Önh  kª c¸c l thanh    to¸nchuyÓn  i  ® Ng ©n  µng  ñ  ×”còng    Ën    Önh  h ch tr   nh nh c¸cL thanh    µ  Õt  to¸nv K qu¶  thanh    to¸n bïtrõ®iÖn  ödo  ©n  µng  ñ  ×göi®Õ n     ¹ch to¸nkÞp  êic¸cL Önh     t   Ng h ch tr     ®Ó h     th     thanh    µ  Õt  to¸nv K qu¶  thanh    ïtrõ®iÖn  ö. to¸nb     t ­ LËp  µ  öi “§iÖn    Ën  Õt    vg  x¸c nh k qu¶  thanh  to¸n bï trõ”cña  õng       t phiªn  thanh    ïtrõcòng    èingµy  ng  êigian quy  nh    ôc  ô    to¸nb     nh cu   ®ó th     ®Þ ®Ó ph v cho c«ng    i  Õu  µ  t¸c®è chi v Quy Õt  to¸n thanh    to¸n bï trõ®iÖn  ö trong ngµy       t    giao  dÞch.
 3. 3 §i Ò u    3. Chøng  õ sö  ông  t  d trong thanh    ï trõ®iÖn  ö li   ©n     to¸nb     t   ªnNg hµng. 1.  Chøng  õ      ïng  t ghi sæ d trong  Õ   k to¸n thanh    to¸n bï  õ ®iÖn  ö  ªn   tr   t li   Ng ©n   µng  µ  Önh  h vL thanh    to¸n(b»ng  Êy  gi hoÆc   íid¹ng  d  chøng  õ ®iÖn  ö) t  t  vµ B¶ng  Õt  k qu¶  thanh    ï trõ®iÖn  ö (mÉu  ô  ôcsè    to¸nb     t  ph l   5).Chøng  õ gèc  t  dïng ®Ó   Ëp thanh    µc¸cchøng  õthanh      l  to¸nl     t  to¸ntheo chÕ     Ön  µnh.   ®é hi h 2. Chøng  õthanh      t  to¸nb»ng  Êy ph¶ilËp theo  ng  É u   µ  ïhîp víi gi      ®ó m v ph       c¸c quy  nh   Ön  µnh  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   Õ       ®Þ hi h c Th ®è Ng h Nh n   Ch ®é chøng  õkÕ     ©n  µng,Tæ   t   to¸nNg h   chøc  Ýn  ông. td 3.L Önh    thanh    íi ¹ng  to¸nd  d chøng  õ®iÖn  öph¶i®¸p  t  t    øng    Èn  ÷  c¸cchu d liÖu do  ©n   µng  µ   ícquy  nh  µ    Ng h Nh n   ®Þ v ph¶ithùc hiÖn  ng      ®ó quy  nh  ¹  ®Þ ti quy  Õ   Ò   Ëp,sö  ông,kiÓm  ch v l   d   so¸t, ö  ý,b¶o    l  x qu¶n  µ u  ÷chøng  õ ®iÖn  v l tr   t  tö cña    ©n   µng, Tæ     c¸c Ng h   chøc  Ýn  ông  Ön  µnh  ña  èng  c  ©n   td hi h c Th ®è Ng hµng  µ   íc. Nh n §i Ò u  ChuyÓn  î  4. N trong thanh    ïtrõ®iÖn  ö.   to¸nb     t 1. TÊt  c¸c kho¶n    c¶    chuyÓn  Òn Nî  ti   trong thanh    ï trõ®iÖn  ö ®Ò u     to¸nb     t  ph¶icã  û  Òn  íc:C¸c  ©n   µng  µnh      u quy tr   Ng h th viªntham   gia thanh to¸n bï trõ      ®iÖn  ö  ªnNg ©n   µng  t li   h ph¶i ký  îp  ng    h ®å chuyÓn  î  íinhau  µ  N v  v ph¶i cã    th«ng    b¸o b»ng    v¨n b¶n  cho  ©n  µng  ñ  ×tr ckhithùc hiÖn.Ng ©n  µng  Ng h ch tr   í         h thµnh    öiL Önh  viªng   chØ  îcghiCã   µikho¶n  ña  êihoÆc   n  Þ  ô h­ ®     t  c ng   ®¬ v th   ëng sau    ©n   µng  Ën  Önh  ∙  µn  µnh  Öc    î  µikho¶n  ña  khiNg h nh L ® ho th vi ghiN t   c ngêihoÆc   n  Þ  Ën  Önh.   ®¬ v nh L 2. C¸c  ©n   µng  µnh    ∙  ý  îp  ng  Ng h th viªn ® k h ®å chuyÓn  î  íinhau    N v  khi tham    gia thanh    ï trõ®iÖn  ö ph¶ihoµn  µn  Þu  to¸nb     t    to ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Öc    v vi thùc hiÖn      c¸ckho¶n chuyÓn  î  N trong hîp ®ång     chuyÓn  î  ∙  ý. N®k §i Ò u    5. Nguyªn  ¾c  t thanh    to¸ntrong thanh    ïtrõ®iÖn  ö:   to¸nb     t 1. Ng ©n   µng  ñ  ×thùc hiÖn  ö  ýbï trõc¸c L Önh    h ch tr     x l        thanh    ∙  îc to¸n® ®   kiÓm     µ  i chiÕu  íp ®óng  íic¸c lÖnh  so¸tv ®è   kh   v    thanh    îckª trªnb¶ng    to¸n®       kª c¸c lÖnh    thanh  to¸n chuyÓn  i  ©n   µng  ñ  ×  Éu  ô  ôc sè   vµ    ® Ng h ch tr (m ph l   4) thanh    è  Òn  to¸n s ti chªnh  Öch  l ph¶itr¶­ kÕt       qu¶ thanh    ï trõlµ ph¶itr¶ to¸n b          cña  ©n   µng  µnh    Ng h th viªntrong ph¹m      vikh¶ n¨ng      ùc tÕ  ña  ©n   chitr¶th   c Ng hµng  µnh    ¹ Ng ©n  µng  ñ  ×. th viªnt  i h ch tr Trong  êigian xö  ýbïtrõcña  th     l      phiªnthanh    ï trõcòng      Õt   to¸nb     nh khiquy   to¸n thanh    to¸n bï trõtrong ngµy, Ng ©n   µng  ñ  × sÏ kho¸ sè    µikho¶n           h ch tr       dt   tiÒn göicña    ©n   µng  µnh      ¶m      c¸c Ng h th viªn®Ó ® b¶o  kh¶ n¨ng      ña    chitr¶c c¸c Ng ©n  µng  µnh    îcchÝnh  h th viªn®   x¸c. 2. Trêng  îp tµikho¶n  Òn göicña  ©n   µng  µnh    Þ   Õu      h   ti     Ng h th viªnb thi kh¶ n¨ng      víikÕt  chi tr¶ so    qu¶ thanh to¸n bï trõ khi thùc  Ön  ö  ý bï trõ trong        hi x l         phiªn thanh    to¸n bï trõ ®iÖn  ö vµ    Õt       t   khi quy to¸n thanh    to¸n bï trõ ®iÖn  ö      t  trongngµy  × tiÕn hµnh  ö  ýnh    th     x l   sau: a/N Õ u   ¹ thêi®iÓ m   ùc hiÖn    ti     th   phiªnthanh    ïtrõ®iÖn  öm µ   ¹ m ét    to¸nb     t  t  i Ng ©n   µng  µnh    h th viªn kh«ng    ®ñ kh¶ n¨ng      chi tr¶ thanh to¸n cho      c¸c kho¶n 
 4. 4 ph¶i tr¶khixö  ý kÕt        l  qu¶ thanh to¸n bï trõ th×  ©n   µng  ñ  × xö  ý nh       Ng h ch tr   l   sau: ­ Theo    nguyªn  ¾c  t chØ   thanh to¸n trong ph¹m        vi kh¶ n¨ng      ùc chi tr¶th   tÕ,Ng ©n   µng  ñ  ×sÏkh«ng  ö  ýbï trõ(lo¹ bá) m ét  è  Önh    h ch tr     x l          i sL thanh    to¸n (lo¹  á    Önh  i c¸c L b thanh to¸n theo  Ëttù  tiªntõ  Êp  n     tr   u    th ®Õ cao  theo    quy ®Þnh  ¹ §iÒu  cña  t i 7  Quy  ×nh nµy). tr   ­ C¸c  Önh    L thanh    to¸nkh«ng  îcxö  ýbïtrõtrong phiªnthanh    ïtrõ ®   l          to¸nb     ®iÖn  ö ®ã   Ï ® îc Ng ©n   µng  ñ  × l l¹ ®Ó   ö  ýbï trõ vµo  t  s    h ch tr  u  i   x l      phiªn thanh    to¸n bï trõ®iÖn  ö kÕ   Õp       t   ti trong ngµy    giao  Þch  Õu  ã)   ng  êith«ng  d (n c , ®å th   b¸o    Önh  c¸c L thanh to¸n cha  îc xö  ý bï trõ cho  ©n   µng  µnh    Þ    ®   l      Ng h th viªn b thiÕu kh¶    n¨ng      Õt. chitr¶bi b/ N Õ u   n   êi®iÓ m   Õt      ®Õ th   quy to¸nthanh    ï trõ®iÖn  ö trong ngµy  to¸nb     t    m µ   ©n   µng  µnh      Én  Ng h th viªn®ã v kh«ng    ®ñ kh¶  n¨ng        chitr¶®Ó thanh    to¸n cho    Önh  c¸c L thanh to¸n cha  îc xö  ýbï trõth×  ©n   µng  ñ  ×sÏ tiÕn    ®   l      Ng h ch tr     hµnh  û  á    Önh  hu b c¸c L thanh to¸n nµy. Ngoµi ra,Ng ©n   µng  ñ  × sÏ tiÕn         h ch tr     hµnh  ö  ýtheo  x l  kho¶n  §iÒu  cña  3  12  Quy  Õ   ch thanh    ï trõ®iÖn  ö li   to¸nb     t   ªn Ng ©n   µng  h ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1557/2001/Q§­ NHNN   µy  ng 14/12/2001 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc(sau ®©y  äit¾tlµQuy  Õ     Th ®è Ng h Nh n     g      ch thanh    ïtrõ®iÖn  öli   ©n  µng). to¸nb     t   ªnNg h §i Ò u    êigian giao dÞch  6. Th       trong thanh    ïtrõ®iÖn  ö.   to¸nb     t 1. Ng ©n   µng  ñ  × c¨n  t×nh  ×nh  µ    h ch tr   cø  h v nhu  Çu  ùc  Õ    a   c th t trªn®Þ bµn    ®Ó quy  nh  êigian giao dÞch  ña    ®Þ th       c c¸cphiªnthanh    ï trõ®iÖn  ö   to¸nb     t  vµ  è  s phiªnthanh    ï trõ®iÖn  ö trong ngµy    to¸nb     t    cho  ï hîp sau    ∙  èng  ph     khi® th nhÊt  íic¸c Ng ©n   µng  µnh      a   µn. Nh ng  Én  v    h th viªn trªn ®Þ b   v ph¶i b¶o  ¶m     ® thanh  to¸n døt  iÓ m     ® trong  µy  ng giao  Þch  µ  è  Öu  ÷a    ©n   µng  d v s li gi c¸c Ng h thµnh    viªnph¶ikhíp®óng  íi ©n  µng  ñ  ×.     v  Ng h ch tr 2. §èi víi ÷ng kho¶n chuyÓn  tiÒn thanh to¸n bï trõ ®iÖn  tö ®Ó    nh   chuyÓn  Òn ®i    ©n   µng  ti   c¸c Ng h kh¸c ®Þa   µn    b tØnh,thµnh  è  × c¸c Ng ©n     ph th     hµng  µnh    th viªntham   gia thanh  to¸n bï trõ®iÖn  ö ph¶igöi c¸c L Önh       t      thanh  to¸ntíNg ©n  µng  ñ  ×tr cthêi®iÓ m   èng  Õ   Ën  Önh    i h ch tr   í     kh ch nh L thanh      to¸n¸p dông  trong  chuyÓn  Òn  iÖn  ö cña  ©n   µng  µ   íc.C¸c  Önh  ti ® t  Ng h Nh n   L thanh  to¸n ®Õ n     sau  êi®iÓ m   µy  Ï kh«ng  îc chÊp  Ën    ö  ýbï trõtrong th   n s  ®  nh ®Ó x l         ngµy. 3.  C¸c  ©n   µng  µnh    Ng h th viªn tham  gia thanh  to¸n bï trõ ®iÖn  ö ph¶i      t    chÊp  µnh  ng    h ®ó c¸cquy  nh  Ò   êi®iÓ m   èng  Õ     ông  ®Þ v th   kh ch ¸p d trong thanh    to¸nbï trõ®iÖn  ö trªn®©y     ¶m        t    ®Ó ® b¶o  Öc  ö  ýbï trõ,thanh    µ  i vi x l       to¸nv ®è   chiÕu  trong thanh    ï trõ®iÖn  ö ® îctiÕn hµnh  Ën  î  Ýnh    Þp    to¸nb     t      thu l ich , x¸c,k thêivµ  toµn  µi   an  t s¶n. §i Ò u    Ëttùu    ö  ýLÖnh  7. Tr     tiªnx l   thanh      ông  to¸n¸p d trong phiªnthanh      to¸nbïtrõ®iÖn  ö.      t C¸c  ©n  µng  µnh    ùquy  nh  Ò   Ëttù u    ö  ýlÖnh  Ng h th viªnt   ®Þ v tr     tiªnx l   thanh  to¸n cña    Önh    c¸c L thanh    öi ®i  to¸n g   thanh  to¸n bï trõ®iÖn  ö.Trêng  îp         t  h c¸c Ng ©n   µng  µnh    h th viªnkh«ng  quy  nh  Ò   Ëttù u    ña    Önh  ®Þ v tr     tiªnc c¸c L thanh  to¸ngöi®i      thanh    ïtrõ®iÖn  öth× trËttù u    ö  ýcña    Önh  to¸nb     t         tiªnx l   c¸cL thanh  to¸n sÏ ® îc s ¾p  Õp       x theo  Ëttù thêigian  Ëp  Önh  tr       lL thanh to¸n:L Önh    thanh 
 5. 5 to¸nnµo  îclËp tr csÏ® îcu      ®     í       tiªnthanh    íc,cßn  Önh  to¸ntr   L thanh    µo  Ëp to¸nn l   sau  Ï® îcthanh    s    to¸nsau. p h Ç n  ii q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó   i­ ñ t ô c xin   th tha m  gia thanh to¸n b ï trõ ® i Ö n  t ö §i Ò u 8. Thñ  ôc    t xin tham    µ  Ðt  Öt  ©n   µng  µnh    gia v x duy Ng h th viªn tham    giathanh    ïtrõ®iÖn  ö. to¸nb     t 1.C¸c  ©n  µng  µnh    ã    iÒu  Ön    Ng h th viªnc ®ñ ® ki tham    giathanh    ïtrõ to¸nb     ®iÖn  ö(theo quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   t    ®Þ t i 2  ch thanh    ïtrõ®iÖn  ö)ph¶igöi to¸nb     t     Ng ©n  µng  ñ  ×c¸cgiÊy têsau: h ch tr        ­§¬n      xintham    giathanh    ïtrõ®iÖn  ö(theo m É u   ô  ôcsè  to¸nb     t    ph l   13). ­ GiÊy    cam   Õt  ùc hiÖn    k th   c¸cquy  nh  ã  ªnquan    ëthµnh  ©n   ®Þ c li   khitr   Ng hµng  µnh    th viªntham    giathanh    ïtrõ®iÖn  öli   ©n  µng. to¸nb     t   ªnNg h 2. Sau    îcNg ©n  µng  ñ  ×chÊp  Ën    khi®   h ch tr   thu b»ng    v¨n b¶n c«ng  Ën  nh lµ Ng ©n   µng  µnh      h th viªntham   gia thanh    ï trõ®iÖn  ö li   ©n   µng, to¸nb     t   ªnNg h   Gi¸m  c  ©n   µng  µnh    ®è Ng h th viªnph¶icã  b¶n  í thiÖu    bé    v¨n  gi i   c¸c c¸n  (Gi¸m  ®èc  hoÆc   êi ® îc uû   ng     quyÒn,  ëng  Tr phßng  Õ   k to¸n hoÆc   êi ® îc uû     ng     quyÒn, kÕ         to¸nviªnthanh    ïtrõ)tham    µo  to¸nb     giav quy  ×nh kü  ËtnghiÖp  tr   thu   vô thanh    ïtrõ®iÖn  ö,trong ®ã     nh  â nhiÖ m  ô,tr¸chnhiÖ m  ña  to¸nb     t    x¸c®Þ r  v    c tõng    é  îcgií thiÖu    ùc hiÖn    Çn  c¸n b ®     i ®Ó th   c¸c ph c«ng  Öc  vi trong thanh      to¸n bïtrõ®iÖn  ö.B¶n  íthiÖu nµy  îcgöitrùctiÕp tíNg ©n  µng  ñ  ×.    t  gi   i   ®       i h ch tr ­ M çi    é  ña  ©n   µng  µnh    îc gií thiÖu    c¸n b c Ng h th viªn®     i tham    µo    gia v quy tr×nh kü  ËtnghiÖp  ô    thu   v thanh    ï trõ®iÖn  ö li   ©n   µng, tuú  to¸n b     t   ªnNg h   theo   chøc n¨ng,nhiÖ m  ô  ña  çi c¸n bé  Ï® îcNg ©n  µng  ñ  ×quy  nh  ÷    v c m     s    h ch tr   ®Þ ch ký  iÖn  övµ  kho¸b¶o  Ët  ® t   m∙    m (theo quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ     ®Þ t  i 9  ch thanh to¸n  bïtrõ®iÖn  öli   ©n  µng).    t   ªnNg h 3.  ©n   µng  ñ  × cã  Ng h ch tr   tr¸ch nhiÖm     ph¶i th«ng    b¸o danh s¸ch    c¸c Ng ©n  µng  µnh    íi® îckÕt  ¹p  h th viªnm     n tham    gia thanh    ï trõ®iÖn  ö cho  to¸nb     t  c¸c Ng ©n   µng  µnh    ã  ªnquan  Õt tr c 7  µy    Èn  Þ   ùc   h th viªn c li   bi   í   ng ®Ó chu b th   hiÖn giao dÞch    thanh    ïtrõ®iÖn  ö. to¸nb     t 4. C¸c  ©n   µng  µnh    îcuû  Òn    Ng h th viªn®   quy (theo quy  nh  ¹    ®Þ tikho¶n    2 §iÒu  Quy   Õ   2  ch thanh  to¸n bï  õ ®iÖn  ö  ªnNg ©n   µng)   tr   t li   h  ph¶i cã    tr¸ch   nhiÖ m  th«ng b¸o danh s¸ch    ©n   µng  µnh    û  Òn  ña  ©n   c¸c Ng h th viªnu quy c Ng hµng  × nh  m cho  ©n   µng  ñ  × vµ    ©n   µng  µnh    Ng h ch tr   c¸c Ng h th viªnkh¸c biÕt     ®Ó   ùc hiÖn  th   giao dÞch    thanh    ïtrõ®iÖn  ö. to¸nb     t II­ u y   × nh x ö   ý v µ  h ¹ ch to¸n n g hi Ö p   ô  thanh to¸n   Q tr l v b ï trõ  i Ö n  t ö t¹i ®  c¸c  g © n  h µ n g   µ nh viªn v µ  n g © n  h µ n g  ch ñ  tr× n th   thanh to¸n  ï  õ ® i Ö n  t ö: b tr A. T ¹i ng © n  h µ ng th µ nh viªn g öi Ö nh thanh to¸n      l
 6. 6 §i Ò u    Ö m   ô  ö  ýlÖnh  9. Nhi v x l  thanh    öi®i  to¸ng   thanh    ïtrõ. to¸nb   1. C¸c  ©n   µng  µnh      Ng h th viªntham    gia thanh    ï trõdiÖn  ö ph¶icã  to¸nb     t    tr¸chnhiÖ m  ö  ýtÊtc¶      x l     c¸cchøng  õli   t   ªnquan  n   ®Õ thanh    ïtrõ®iÖn  ö: to¸nb     t Khi  Ën  îc chøng  õ  nh ®  t thanh  to¸n cña    kh¸ch  µng, kÕ   h   to¸n viªn giao       dÞch  ph¶icã    tr¸chnhiÖ m  Óm    Ýnh  îp ph¸p,hîp lÖ  ña    ki so¸tt h      c chøng  õ.Riªng t    ®èi víi    chøng  õ®iÖn  ö(khicha  ã    t  t    c c¸cquy  nh  Ò  u  ÷chøng  õ®iÖn  ö) ®Þ v l tr   t  t  th×  ©n   µng  µnh    Ng h th viªnph¶iin(chuyÓn     ho¸)chøng  õ ®iÖn  ö ra giÊy,ký    t  t      tªn,®ãng  Êu    d theo  ng  ®ó quy  nh     ôc  ô  ®Þ ®Ó ph v cho  Öc  Óm   vi ki so¸t,b¶o    qu¶n  µ u  ÷chøng  õ. v l tr   t 2. K Õ     µnh    ï trõph¶icã    to¸nth viªnb       tr¸chnhiÖm     chuyÓn  æi  Êtc¶    ® t   c¸c chøng  õ thanh  t  to¸n(bao  å m   chøng  õ b»ng  Êy,chøng  õ ®iÖn  ö)li     g c¶  t  gi   t  t   ªn quan  n   ®Õ thanh  to¸n bï  õ ®iÖn  ö    tr   t sang chøng  õ  iÖn  ö  íid¹ng  Önh  t® td  l thanh to¸n (theo m É u   ô  ôc sè    Önh      ph l   1).L thanh    îc lËp  to¸n ®   riªngcho  õng    t chøng  õthanh  t  to¸n. 3. C¨n  vµo    Önh    cø  c¸c L thanh to¸n ®∙  îc lËp   ®  chuyÓn  i  ©n   µng  ® Ng h chñ  ×trong phiªnthanh    ïtrõ®iÖn  övµ  Önh  tr       to¸nb     t  L thanh    to¸nkh«ng  îcxö  ®  lýbï trõcña phiªnthanh    ï trõtr c ®ã   ∙  îc l l¹ t¹  ©n   µng  ñ  ×        to¸nb     í   ® ®  u    i i Ng h ch tr   trong ngµy    giao dÞch  Õu  ã) K Õ         (n c   to¸nviªnthanh    ï trõlËp  to¸nb     "B¶ng      kª c¸c L Önh  thanh    to¸nchuyÓn  i  ©n  µng  ñ  ×"(mÉu  ô  ôcsè    Õn  êi ® Ng h ch tr   ph l   4).§ th   ®iÓ m   quy  nh  ña  ®Þ c phiªn thanh    to¸n bï trõ ®iÖn  ö,c¸c Ng ©n   µng  µnh       t    h th viªn truyÒn    B¶ng  c¸c lÖnh  kª    thanh to¸n chuyÓn  i  ©n   µng  ñ  × tí   ® Ng h ch tr     i Ng ©n  µng  ñ  ×®Ó   Õn hµnh  ö  ýthanh    ïtrõ®iÖn  ö.Trªn b¶ng    h ch tr   ti   x l  to¸nb     t    kª c¸c lÖnh    thanh  to¸n chuyÓn  i  ©n   µng  ñ  × ph¶i cã  y     ÷  ý    ® Ng h ch tr     ®Ç ®ñ ch k ®iÖn  ö cña  ÷ng  êi cã  ªnquan  Þu  t  nh ng   li   ch tr¸ch nhiÖm   Ò   Ýnh  Ýnh      vt ch x¸c cña  ÷  Öu trªnB¶ng    d li     kª (Gi¸m  c  ®è hoÆc   êi ® îc uû  Òn,  ëng  ng     quy Tr phßng  kÕ     to¸nhoÆc   êi® îcuû  Òn  µ  Õ       ng     quy v k to¸nviªnthanh    ïtrõ) to¸nb   . §i Ò u    ö  ývµ  ¹ch    10. X l   h to¸nnghiÖp  ô  v thanh    ïtrõ®iÖn  ö. to¸nb     t 1.KhigöiL Önh      thanh    i  ©n  µng  ñ  ×: to¸n® Ng h ch tr ­§èivíi Önh       L chuyÓn  ã   × h¹ch to¸n: C th     Nî  TK:  Ých  îp Th h Cã   TK:  Thanh    ïtrõcña  ©n  µng  µnh  to¸nb     Ng h th viªn ­§èivíi Önh       L chuyÓn  î  × h¹ch to¸n: N th     Nî  TK:  Thanh    ïtrõcña  ©n  µng  µnh  to¸nb     Ng h th viªn Cã   TK:  C¸c  kho¶n  ê  ch thanh    to¸nkh¸c ­ Khi nhËn  îc th«ng     ®  b¸o  Êp  Ën  ch nh chuyÓn  î  ña  ©n   µnh  µnh  N c Ng h th viªn nhËn  Önh  öi ®Õ n,  ©n   µng  µnh    öi lÖnh  Ï tr¶tiÒn  µo  µi   l g  Ng h th viªn g   s    v t  kho¶n  b»ng  c¸ch  Ëp  Õu  (l phi chuyÓn  kho¶n      î    ®Ó ghi N TK c¸c  kho¶n  ê  ch thanh  to¸n kh¸c,ghi Cã          TK kh¸ch  µng  Ých  îp).Th«ng  h th h   b¸o  Êp  Ën  ch nh chuyÓn  î  îcl cïng víi Önh  N ®  u     L chuyÓn  î. N 2. Trêng  îp Ng ©n  µng  µnh    öilÖnh  Ën  îcth«ng  tõ chèi   h  h th viªng   nh ®   b¸o      chÊp  Ën  Önh  nh L thanh to¸n vµ  Önh   L thanh to¸n cña  ©n   µng  µnh      Ng h th viªn nhËn  Önh    ¹ vµo  l (tr¶l   i phiªnthanh    ï trõtiÕp theo)Ng ©n  µng  µnh      to¸nb         h th viªn göilÖnh    ph¶ikiÓm      so¸tchÆt  Ï, Õu  îp lÖ  × h¹ch to¸n: ch  n h   th    
 7. 7 +  èivíi Önh  §   L chuyÓn  î,c¨n cø  µo  Önh  N    v L chuyÓn  î    ¹  N tr¶l ighi: , Nî  TK:  C¸c  kho¶n  ê  ch thanh    to¸nkh¸c Cã   TK:  Thanh    ïtrõcña  ©n  µng  µnh  to¸nb     Ng h th viªn +  èivíi Önh  §   L chuyÓn  ã,    vµo  Önh  C c¨n cø  L chuyÓn  ã     ¹  C tr¶l ighi: , Nî  TK:  Thanh    ïtrõcña  ©n  µng  µnh  to¸nb     Ng h th viªn Cã   TK:  Ých  îp (trc®©y  ∙  Ých chuyÓn) Th h   í  ® tr   Ng ©n   µng  µnh    öilÖnh  h th viªng   ph¶igöil¹ cho       i kh¸ch hµng    th«ng  tõ b¸o    chèichÊp  Ën  Önh    nh L thanh      â lýdo). to¸n(ghir     ­ Trêng  îp  ©n   µng  µnh    öi lÖnh  Ën  îc c¸c L Önh    h Ng h th viªn g   nh ®   thanh  to¸nbÞ  ©n  µng  ñ  ×huû  á    Ng h ch tr   b hoÆc     ¹ t¹ thêi®iÓ m   Õt    tr¶l       ii quy to¸nthanh  to¸nbïtrõ(do Ng ©n  µng  µnh           h th viªnkh«ng    ®ñ kh¶ n¨ng        chitr¶®Ó thanh    to¸n cho    Önh  c¸cl thanh    µy)th× Ng ©n  µng  µnh    öilÖnh  Õn hµnh  ö  to¸nn     h th viªng   ti   x lýnh  i víi êng  îp nhËn  îcth«ng  tõchèichÊp  Ën  Önh    ®è     tr h  ®  b¸o      nh L thanh    to¸n vµ  ©n   µng  µnh    Ng h th viªn ph¶i hoµn  µn  Þu    to ch tr¸chnhiÖ m   íc kh¸ch  µng    tr   h ®èi víi ÷ng  Önh     nh l thanh    Þ  û  á  µy. to¸nb hu b n 3. Trêng  îp ®Õ n     h  phiªnthanh    ï trõ®iÖn  ö m µ   ©n   µng  µnh    to¸nb     t   Ng h th viªngöilÖnh     kh«ng  öi® îc c¸c L Önh  g      thanh    µ  to¸nv B¶ng      Önh  kª c¸c L thanh  to¸n chuyÓn  i  ©n   µng  ñ  × ®Õ n   ©n   µng  ñ  × do  ù  è  ü    ® Ng h ch tr   Ng h ch tr   s c k thuËt,truyÒn      tinhoÆc   ýdo  l   kh¸ch quan    kh¸c th×  ©n   µng  µnh    öi   Ng h th viªng   tiÕn hµnh  ö  ý:   xl + pdông    Ön  ¸ c¸c bi ph¸p    ¾c  ôc  ®Ó kh ph nhanh  Êt sù  è  Èy    ng   nh   c x ra,®å thêiph¶ith«ng      b¸o cho  ©n   µng  ñ  ×vµ    ©n   µng  µnh    ã  Ng h ch tr   c¸c Ng h th viªnc li   ªnquan  Õt®Ó   ¹m  õng  öiL Önh  bi   t d g  thanh    íi ©n  µng  µnh    µy  to¸nv   Ng h th viªnn vµ  ph¶i lËp    "Biªn b¶n  ù  è  ü  Ët trong    s c k thu   thanh to¸n bï trõ ®iÖn  ö"(mÉu        t  phô  ôcsè      ∙  èil¹ ® îcli   ¹cNg ©n  µng  µnh    l   11).Khi ® n       ªnl   i h th viªnph¶ith«ng      b¸o cho  ©n   µng  ñ  × vµ    ©n   µng  µnh    ã  ªnquan  Õt ®Ó   Ng h ch tr   c¸c Ng h th viªn c li   bi   tiÕn hµnh    thanh    ×nh  êng. to¸nb th +    ¹ng  Khi m truyÒn  th«ng  Þ   õng  ×  Êt  ú  ýdo  ×, c¸c Ng ©n   µng  b ng v b k l  g     h thµnh    Þ  Êt  ªnl¹c® îcphÐp  viªnb m li       giao nhËn  ùctiÕp víi ©n  µng  ñ  ×   tr      Ng h ch tr   vÒ     c¸cb¨ng  õ,®Ü a   õ cã  t  t   chøa  Önh  L thanh  to¸n,b¶ng      Önh    kª c¸cl thanh    to¸n chuyÓn  i  ©n   µng  ñ  × vµ  ® Ng h ch tr   B¶ng  Õt k qu¶  thanh  to¸n bï  õ ®iÖn  ö   tr   t  (mÉu  ô  ôc sè      Õn hµnh  ph l   5).Khi ti   giao  Ën  nh b¨ng  õ,®Ü a   õ cã  t  t   chøa  Önh  L thanh    µ  to¸nv B¶ng      Önh  kª c¸cL thanh    to¸nchuyÓn  i  ©n  µng  ñ  ×,   ® Ng h ch tr   c¸c Ng ©n  µng  µnh    h th viªnph¶iin"B¶ng      Önh     kª c¸cL thanh    to¸nchuyÓn  i  ©n   ® Ng hµng  ñ  ×"ra  Êy  ép  ch tr   gi n cho  ©n   µng  ñ  ×.Trªn  Ng h ch tr   B¶ng  c¸c L Önh  kª    thanh  to¸n chuyÓn  i  ©n   µnh  ñ  × ph¶i cã  y     Êu, ch÷  ý  ña    ® Ng h ch tr     ®Ç ®ñ d   kc nh÷ng  êi li   ng   ªnquan  Þu  ch tr¸chnhiÖm   Ò   Ýnh  Ýnh    ña  ÷  Öu      vt ch x¸c c d li trªn b¨ng  õ,®Ü a   õ (Gi¸m  c  t  t  ®è hoÆc   êi ® îc uû  Òn,  ëng  ng     quy tr phßng  Õ     k to¸n hoÆc   êi® îcuû  Òn  µ  Õ       ng     quy v k to¸nviªnthanh    ïtrõ). to¸nb   B. T ¹i N g © n  h µ ng th µ nh viªn    nh Ë n L Ö n h  thanh to¸n  v µ B ¶ ng k Õ t qu¶ thanh to¸n ï trõ ® i Ö n  tö   b   do N g © n  h µ ng ch ñ tr× chuy Ó n  v Ò
 8. 8 §i Ò u  11. Qui  ×nh  ö  ý,h¹ch  tr x l  to¸n L Önh     thanh to¸n vµ  Õt      k qu¶ thanh    ïtrõ®iÖn  ö to¸nb     t  1. KiÓ m     Önh    so¸tL thanh    µ    to¸nv c¸c b¶ng    kª trong thanh    ï trõdo    to¸nb     Ng ©n  µng  ñ  ×chuyÓn  n: h ch tr   ®Õ a/ T¹ic¸c Ng ©n   µng  µnh      Ën  îcc¸c L Önh      h th viªnkhinh ®     thanh    ïng to¸nc   B¶ng  Õt  k qu¶  thanh  to¸n bï trõ®iÖn  ö (mÉu  ô  ôc sè  cña  ©n   µng       t  ph l   5)  Ng h chñ  ×göi®Õ n,  êikiÓm    ña  ©n  µng  µnh    tr     ng   so¸tc Ng h th viªnph¶isö  ông  Ët   d m m∙  ña  × nh  µ  ¬ng  ×nh ®Ó   Óm     Óm     ÷  ý  iÖn  ö vµ    cm v ch tr   ki tra,ki so¸tch k ® t   m∙ kho¸ b¶o  Ët  ña  ©n   µng  ñ  ×(sau  y   äi t¾t lµ ch¬ng  ×nh)®Ó     m c Ng h ch tr   ®© g       tr   x¸c ®Þnh  Ýnh  ng  n,  Ýnh    ña  Önh    t ®ó ®¾ ch x¸c c L thanh    µ  to¸nv B¶ng  Õt    k qu¶ thanh    ï trõsau    to¸nb     ®ã chuyÓn    ÷  Öu ®iÖn  ö cña  Önh  c¸c d li   t  L thanh    µ  to¸nv B¶ng  Õt  k qu¶  thanh    ï trõqua  ¹ng    Ýnh  to¸nb     m vit cho  Õ       k to¸nviªnthanh    to¸n bïtrõ®Ó   ö  ýtiÕp.     x l  b/  Õ   K to¸n viªn thanh      to¸n bï  õ cã    tr   tr¸ch nhiÖm     ph¶i kiÓm     so¸t,®èi    chiÕu  ü    Õu  è cña  Önh  k c¸c y t  L thanh    µ  to¸n v B¶ng  Õt  k qu¶  thanh    ï trõ to¸nb     ®Ó     nh: x¸c®Þ +  ã   ng  Önh   C ®ó L thanh to¸n vµ    B¶ng  Õt  k qu¶  thanh to¸n bï  õ cña    tr   Ng ©n  µng  ñ  ×göitíNg ©n  µng  × nh  h ch tr       i h m hay  kh«ng? +  Ýnh  îp  Ö  µ  Ýnh    ña  T h l v ch x¸c c c¸c  Õu  è    Önh  y t trªn L thanh to¸n vµ    B¶ng  Õt  k qu¶  thanh  to¸n bï  õ(LÖnh    tr chuyÓn  î  ã  îp  ng  N c H ®å chuyÓn  î  N kh«ng?). +  éi dung  ã  ×  N  c g nghivÊn    kh«ng? +  Ó m     i chiÕu  ÷a c¸cyÕu  èvµ  Ki tra,   ®è gi     t   tæng  è  Önh  sL thanh    Ën  to¸nnh ® îcvíi   Õu  èvµ     y c¸c t   tæng  è  Önh  sL thanh    îckª t¹ phÇn  trªnb¶ng  Õt  to¸n®       i B    k qu¶  thanh    ïtrõ(sè L Önh, ngµy  Ëp L Önh, ký  Öu  Önh, m∙  ©n  µng  to¸nb         l    hi L   Ng h göiL Önh, m∙  ©n  µng  Ën  Önh, m∙      Ng h nh L   chøng  õvµ  éidung  ¹ nghiÖp  ô  t  n   lo i   v vµ  è  Òn) n Õu   ã  õa, thiÕu, nhÇ m   Én  s ti   c th     l ph¶i tiÕn  µnh  ö  ý theo      h x l  quy ®Þnh  ¹ §iÒu  cña    ×nh nµy. t  i 23  Qui tr   +  Ó m     i  Õu  ¹ gi÷a  Ki tra,®è chi l i   B¶ng  c¸c L Önh  kª    thanh to¸n chuyÓn  i    ® Ng ©n   µng  ñ  × (c¬  ë  ÷  Öu  ¹  ©n   µng  µnh  h ch tr   s d li t iNg h th viªn)víic¸c  Önh     l thanh  to¸n cña  ©n   µng  ×nh   öi ®i  ∙  îc xö  ý bï  õ t¹  Çn    ña    Ng h m g   ® ®   l   tr   iph Ac B¶ng  Õt  k qu¶  thanh    ï trõvµ  íic¸c lÖnh  to¸nb     v     thanh    a  îcxö  ýbï trõ to¸nch ®   l       chuyÓn  sang phiªn sau  Õu  ã  ¹  Çn    ña    (n c t i ph D c B¶ng  Õt  k qu¶  thanh to¸n bï    trõ), Õu  ã  õa,thiÕu,nhÇ m   Én   n c th     l ph¶itiÕn  µnh        h traso¸tngay  ©n   µng  Ng h chñ  ×vµ  ö  ýtheo qui®Þnh  ¹ §iÒu  cña    ×nh nµy. tr   x l      t i 21  quitr   +  ©n  µng  µnh    Ng h th viªnph¶ikiÓm    ¹ kÕt    tral   i qu¶  thanh    ï trõ®iÖn  to¸nb     tö. ­ Khi cha  ã      nh  Ò      c c¸c qui®Þ v b¶o  qu¶n,l tr÷chøng  õ ®iÖn  õ th×  Õ    u    t  t  k to¸n viªn thanh      to¸n bï  õ ph¶i in c¸c  Önh    tr      L thanh to¸n cïng    B¶ng  Õt    k qu¶ thanh    ï trõ®iÖn  õ ra giÊy (®¶m   to¸nb     t      b¶o    è  ªncÇn  Õt®Ó   ¹ch to¸n ®ñ s li   thi   h   giao cho  kh¸ch  µng  µ u  ÷)  ý    ng  Êu  h v l tr ,k tªn,®ã d theo  ng    nh     ®ó qui ®Þ ®Ó phôc  ô  v cho  Öc  Óm  vi ki so¸t,  b¶o qu¶n  µ u  ÷chøng  õ. v l tr   t ­ Sau    Óm     khiki so¸t, i  Õu   ®è chi xong, nÕu    kh«ng  ã  ×    ãt kÕ     c g sais   to¸n viªnthanh    ï trõph¶ichuyÓn  ÷  Öu ®iÖn  ö cña  Önh    to¸nb       d li   t  L thanh      to¸nqua m¹ng  m¸y  Ýnh  t hoÆc  chuyÓn    Önh  c¸c L thanh    ∙  îcinra  to¸n® ®     cho  é  Ën  b ph kÕ     ã  ªnquan  Õ    to¸nc li   (k to¸ngiao dÞch) ®Ó   ö  ýtiÕp.§ång  êi  Õ           x l    th , to¸nviªn k
 9. 9 thanh    ïtrõph¶ilËp vµ  öingay  iÖn    Ën  Õt  to¸nb         g  ® x¸cnh k qu¶  thanh    ïtrõ to¸nb     trong phiªn (theo m É u   ô  ôc sè  cho  ©n   µng  ñ  ×.Trªn ®iÖn          ph l   7)  Ng h ch tr     x¸c nhËn  Õt  k qu¶  thanh  to¸n bï trõcña  õng       t phiªn còng    ña  µy    nh c ng giao  Þch  d ph¶icã  y     ÷  ý  ña  ÷ng  êi li     ®Ç ®ñ ch k c nh ng   ªnquan  Þu  ch tr¸chnhiÖm   Ò   Ýnh    vt chÝnh    ña  Õt  x¸c c k qu¶  thanh    ï trõ(Gi¸m  c  to¸nb     ®è hoÆc   êi® îcuû  Òn, ng     quy   Trëng  phßng  Õ     k to¸nhoÆc   êi® îcuû  Òn  µ  Õ       ng     quy v k to¸nviªnthanh    ï to¸nb   trõ). c/T¹ibé  Ën  Õ         ph k to¸ngiao dÞch:Ph¶i®èi chiÕu  µ  Óm     ¹ tr ckhi        v ki tral   í     i thùc hiÖn  ¹ch    h to¸n,thanh      to¸ncho kh¸ch hµng,n Õu    Ön  ã    ãtth×     ph¸thi c sais     tiÕn hµnh  ö  ýtheo §iÒu  cña    x l    23  quy  ×nh nµy. tr   2.Xö  ýh¹ch to¸n:   l    a/ C¨n  vµo    cø  B¶ng  Õt  k qu¶ thanh to¸n bï trõ®iÖn  ö cña  ©n   µng       t  Ng h chñ  ×göi®Õ n: tr     ­N Õ u   è  Òn chªnh  Öch    s ti   l trong thanh    ïtrõlµph¶itr¶:   to¸nb         Nî  TK:  Thanh    ïtrõcña  ©n  µng  µnh  to¸nb     Ng h th viªn Cã   TK:  Òn  öit¹ Ng ©n  µng  ñ  × Ti g     i h ch tr ­N Õ u   è  Òn chªnh  Öch    s ti   l trong thanh    ïtrõ®iÖn  ölµph¶ithu:   to¸nb   t      Nî  TK:  Òn  öit¹ Ng ©n  µng  ñ  × Ti g     i h ch tr   Cã   TK:  Thanh    ïtrõcña  ©n  µng  µnh  to¸nb     Ng h th viªn b/C¨n  vµo    Önh    cø  c¸cL thanh    Ën  îcvµ  ∙  to¸nnh ®   ® qua  Óm  ki so¸t: ­§èivíi Önh       L chuyÓn  ã   n,  îp lÖ: C ®Õ h   Nî  TK:  Thanh    ïtrõcña  ©n  µng  µnh  to¸nb     Ng h th viªn Cã   TK:  Ých  îp Th h ­§èivíi Önh       L chuyÓn  î  n: N ®Õ +  Õ u   Önh  N L chuyÓn  î  n   ã  û  Òn, hîp lÖ  µ    µikho¶n  ña  N ®Õ c u quy     v trªnt   c kh¸ch  µng  ã    Òn      ×  ©n   µng  µnh  h c ®ñ ti ®Ó tr¶ th Ng h th viªn nhËn  Önh  Õn   l ti   hµnh  ¹ch to¸n: h  Nî  TK:  Ých  îp Th h Cã   TK:  Thanh    ïtrõcña  ©n  µng  µnh  to¸nb     Ng h th viªn Sau    ®ã ph¶ilËp vµ  öingay      g  th«ng  chÊp  Ën  Önh  b¸o  nh L chuyÓn  î    N cho Ng ©n  µng  µnh    öilÖnh  Éu  ô  ôcsè  h th viªng   (m ph l   10). +  êng  îp  i  íiL Önh  Tr h ®è v   chuyÓn  î  ã  û  N c u quyÒn  n   ng    µi ®Õ nh trªn t   kho¶n  ña  c kh¸ch hµng    kh«ng  ã    Òn ®Ó     × tiÕn hµnh  ö  ý: c ®ñ ti   tr¶th     xl  Ph¶i th«ng    b¸o ngay cho kh¸ch  µng  ép  Òn  µo  µikho¶n    ùc h n ti v t   ®Ó th   hiÖn  Önh  L chuyÓn  î  n   N ®Õ trong ph¹m    êigian quy  nh  èi a  µkh«ng    vith     ®Þ (t   l   ® qu¸ 2  êlµm  Öc  Ó   õkhinhËn  îcL Önh    gi   vi k t     ®  chuyÓn  î  n).Trong  ¹m  Þ  N ®Õ   ph v thêigian  Êp  Ën  Õu     ch nh n kh¸ch  µng  ép    Òn  µo  µikho¶n    ùc h n ®ñ ti v t   ®Ó th   hiÖn  Önh  L chuyÓn  î  × Ng ©n  µng  µnh    Ën  Önh  ¹ch to¸nnh  N th   h th viªnnh l h     trªn. N Õ u   Õt  êigian  Êp  Ëp    nh  µ   h th   ch nh qui ®Þ m kh¸ch  µng  h kh«ng  ép    n ®ñ tiÒn vµo  µikho¶n    ùc hiÖn  Önh    t  ®Ó th   L chuyÓn  î  × Ng ©n  µng  µnh    N th   h th viªn nhËn  Önh  l ph¶ilËp    th«ng  tõ chèichÊp  Ën  Önh  b¸o      nh L chuyÓn  î.Trêng  îp N  h  nµy  ¹ch to¸n: h 
 10. 10 §èivíi Önh     L chuyÓn  î  n   N ®Õ ghi: Nî  TK:  C¸c  kho¶n  ph¶ithu   Cã   TK:  Thanh    ïtrõcña  ©n  µng  µnh  to¸nb     Ng h th viªn   C¨n  vµo  cø  th«ng    õchèichÊp  Ën  Önh  b¸o t     nh L chuyÓn  î    Ëp L Önh  N ®Ó l   chuyÓn  î  N chuyÓn    ¹  ©n   µng  µnh    öi lÖnh    ¹  µo  tr¶ l iNg h th viªn g   (tr¶l iv phiªn   thanh    ïtrõkÕ   Õp): to¸nb     ti Nî  TK:  Thanh    ïtrõcña  ©n  µng  µnh  to¸nb     Ng h th viªn Cã   TK:  C¸c  kho¶n  ph¶ithu    Ng ©n  hµng thµnh viªn Ën  lÖnh ph¶i ë  sæ  theo dâi c¸c L Önh   nh  m chuyÓn  î  n   N ®Õ kh«ng  thanh    îc®Ó   ã  è  Öu phôc  ô    to¸n®   c s li   v b¸o c¸o. 3. §èi víic¸c L Önh         thanh  to¸n ®∙  Þ   õ chèith×  ©n   µng  µnh      b t    Ng h th viªn nhËn  Önh  l ph¶igöitr¶l¹ cho  ©n   µng  µnh    öilÖnh  íc thêi®iÓ m          i Ng h th viªng   tr     thùc hiÖn  Õt    quy to¸n thanh    to¸n bï trõ®iÖn  ö.N Õ u   Önh       t  L thanh to¸n bÞ   õ   t  chèi sau  êi®iÓ m   ∙  ùc  Ön    th   ® th hi quyÕt  to¸n thanh    to¸n bï  õ ®iÖn  ö  ×    tr   t th Ng ©n   µng  µnh    Ën  Önh  h th viªnnh l ph¶itr¶l¹ cho  ©n   µng  µnh    öi    i   Ng h th viªng   lÖnh  µo  v phiªnbïtrõ®Ç u     ña  µy       tiªnc ng giao dÞch  Õ   Õp.   k ti C.  ui tr×nh x ö lý µ  h¹ch to¸n Q  v  nghi Ö p v ô thanh to¸n  bï trõ ® i Ö n tö t¹i g © n   µ ng  ñ tr×    N h ch §i Ò u    Õp  Ën, kiÓm       Önh  12. Ti nh   so¸tc¸c L thanh    µ  to¸nv B¶ng      kª c¸c L Önh thanh to¸n chuyÓn  i  ©n   µng  ñ  × cña    ©n   µng  µnh    ® Ng h ch tr   c¸c Ng h th viªngöiL Önh.    1. Ng ©n   µng  ñ  × thanh    h ch tr   to¸n bï trõ ®iÖn  ö cã       t   tr¸ch nhiÖ m:  Õp    Ti nhËn, kiÓm     so¸t, i  Õu    Önh   ®è chi c¸c L thanh    µ  to¸nv B¶ng      Önh  kª c¸c L thanh  to¸nchuyÓn  i  ©n   µng  ñ  ×cña    ©n   µng  µnh    öiL Önh.    ® Ng h ch tr   c¸c Ng h th viªng   Toµn  é  ©u  Õp  Ën, kiÓm   b kh ti nh   so¸t,®èi  Õu  îc xö  ý tù ®éng      chi ®   l     trªnm¸y,  Qui tr×nh cô  Ó        th nh sau: ­    Ën  îc c¸c L Önh  Khi nh ®   thanh to¸n vµ    B¶ng  c¸c  Önh  kª  L thanh to¸n  chuyÓn  i  ©n   µng  ñ  ×cña    ©n   µng  µnh    öilÖnh,ngêi ® Ng h ch tr   c¸c Ng h th viªng       kiÓm     ña  ©n   µng  ñ  ×ph¶idïng  kho¸ b¶o  Ët  ña  × nh    so¸tc Ng h ch tr     m∙    m cm ®Ó kiÓm    Óm    Ýnh  îp lÖ  ng  n   ña  Önh  tra,ki so¸tt h   ®ó ®¾ c L thanh    µ  to¸nv B¶ng   kª. C¸c  Önh  L thanh  to¸n,  B¶ng    n   kª ®Õ ph¶i® îckiÓm       so¸ttheo c¸cqui®Þnh      sau: * §èivíi Önh       L thanh  to¸n: +  ÷  ý  iÖn  övµ  ý  Öu  Ët    Önh  Ch k ® t   k hi m trªnL thanh  to¸n + Tªn,®Þa     chØ  ña  ©n   µng  öivµ  Ën  Önh  c Ng h g   nh L thanh to¸n:Tªn,m∙      Ng ©n  µng  öiL Önh, Ng ©n  µng  Ën  Önh  h g    h nh L (xem  ©n   µng  öiL Önh  µ  Ng h g  v Ng ©n   µng  Ën  Önh  ã  ng  µ Ng ©n   µng  µnh    h nh L c ®ó l  h th viªn tham gia thanh  to¸nbïtrõhaykh«ng);      + C¸c  Õu  è kh¸ctrªnL Önh  y t     thanh    :Sè  Önh, ngµy  Ëp L Önh, ký  to¸nnh   L   l    hiÖu  Önh, sè  Òn; L   ti +  èivíilÖnh  §   chuyÓn  î:KiÓ m     îp ®ång  N  trah   chuyÓn  î gi÷a c¸c Ng ©n   n     hµng  µnh    µy: th viªnn
 11. 11 * §èivíi      B¶ng      Önh  kª c¸cL thanh    to¸nchuyÓn  i  ©n  µng  ñ  ×: ® Ng h ch tr +  ÷  ý  iÖn  övµ  ý  Öu  Ët    Ch k ® t   k hi m trªnB¶ng kª: +  Tªn, ®Þa     chØ   ña  ©n   µng  öi B¶ng    c Ng h g  kª:Tªn, m∙  ©n   µng  öi   Ng h g  L Önh, Ng ©n  µng  Ën  Önh.   h nh L + C¸c  Õu  è kh¸c cña  y t    b¶ng    :Sè   kª nh   b¶ng    µy  Ëp  kª,ng l B¶ng    kª,tæng  sè  Òn. ti *  Ó m     i  Õu  ÷a c¸c yÕu  è cña  Önh  Ki tra,®è chi gi     t  L thanh    µ  to¸nv tæng  è  s L Önh thanh    íic¸c yÕu  è vµ  to¸nv     t   tæng  è  Önh  sL thanh    îckª trªnB¶ng  to¸n®       kª    Önh  c¸c L thanh to¸n chuyÓn  i  ©n   µng  ñ  × (Sè  Önh,  µy  Ëp   ® Ng h ch tr   L ng l   L Önh,  ý  Öu  Önh,  Ng ©n   µng  öi L Önh,  Ng ©n   µng  Ën  Önh, k hi L m∙  h g  m∙  h nh L   Sè   Òn)m µ   ©n   µng  ñ  ×®∙  Ën  îcxem   ã    ãt,nhÇ m   Én,thõa  ti   Ng h ch tr   nh ®   c sais   l  hoÆc   Õu L Önh  thi   thanh    to¸nkh«ng. 2.  Õ u   N ph¸thiÖn  ã    ãt trªn c¸c L Önh    c sai s       thanh to¸n vµ    B¶ng  c¸c kª    L Önh thanh    to¸nchuyÓn  i  ©n   µng  ñ  ×th×  ©n   µng  ñ  ×ph¶i ® Ng h ch tr   Ng h ch tr     tra so¸tngay  ©n   µng  µnh    ã    ãt vµ  Õn  µnh  ö  ý theo       Ng h th viªn c sai s   ti h x l  quy ®Þnh  ¹ §iÒu  cña    ×nh nµy. t i 22  Qui tr   §i Ò u 13. LËp    B¶ng  Õt  k qu¶  thanh to¸n bï trõ ®iÖn  ö vµ  Óm          t   ki tra kh¶  n¨ng      ña  õng Ng ©n  µng  µnh  chitr¶c t   h th viªn: 1.C¸c  Önh    L thanh    µ  to¸nv B¶ng      Önh  kª c¸cl thanh    to¸nchuyÓn  i  ©n   ® Ng hµng  ñ  ×cña    ©n  µng  µnh    ∙  îckiÓm  ch tr   c¸c Ng h th viªn® ®   so¸t, i chiÕu  Õu      ®è n kh«ng  ã  ×    ãtth× Ng ©n  µng  ñ  ×sÏ: c g sais     h ch tr   LËp "B¶ng  Õt  k qu¶  thanh to¸n bï trõ ®iÖn  ö"(mÉu  ô  ôc sè  x¸c      t  ph l   5)    ®Þnh  è  s ph¶ithu,ph¶itr¶cña  õng  ©n   µng  µnh          t Ng h th viªntrong phiªnthanh      to¸nbïtrõ®iÖn  ö.      t 2. KiÓ m       trakh¶ n¨ng      ña  õng  ©n   µng  µnh    chitr¶c t Ng h th viªnb»ng  c¸ch   so  s¸nh  è    µikho¶n  Òn göicña  ©n   µng  µnh    ¹ Ng ©n   µng  ñ  s dt   ti     Ng h th viªnt i   h ch tr×(®∙bÞ  ©n  µng  ñ  ×kho¸ sè    ¹ thêi®iÓ m   ö  ýbï trõ)víi è      Ng h ch tr     dti     x l         chªnh  s lÖch  ph¶i tr¶ cña  ©n   µng  µnh       Ng h th viªn trong phiªn thanh    to¸n bï trõ.N Õ u        kh¶  n¨ng      ña  ©n   µng  µnh  chi tr¶ c Ng h th viªn kh«ng        ®ñ ®Ó thanh  to¸n cho    kho¶n  chªnh  Öch  l ph¶i tr¶ th×  ©n   µng  ñ  × sÏ th«ng     Ng h ch tr     b¸o cho  ©n   Ng hµng  µnh      ÕtvÒ   ×nh  ¹ngthiÕu  th viªn®ã bi   t tr   kh¶  n¨ng      µ  Õn hµnh  ö  chitr¶v ti   x lýtheo qui®Þnh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña    ×nh nµy.      t  i 2  5  Qui tr   ­ Ng ©n  µng  ñ  ×ph¶ikiÓm    ¹ tÝnh  Ýnh    ña  Õt    h ch tr     tral   i ch x¸cc k qu¶  thanh  to¸nbï trõtrong phiªnb»ng           c¸ch lËp    "B¶ng  tæng  îp kiÓm     Õt  h  trak qu¶  thanh  to¸n bï trõ®iÖn  ö"(mÉu  ô  ôc sè    Õ u   ng  ©n   µng  ñ  ×tiÕn       t  ph l   6).N ®ó Ng h ch tr   hµnh  ¹ch  h to¸n sè    chªnh  Öch  l ph¶ithu,ph¶itr¶trong phiªnthanh            to¸n bï trõ      ®iÖn  ö.N Õ u     ©n  µng  ñ  ×sÏtÝnh    ¹kÕt  t  saiNg h ch tr     to¸nl   i qu¶  thanh    ïtrõ. to¸nb   3.ChØ     sau    ∙  khi® thanh    µ  ¹ch to¸nxong  Õt  to¸nv h     k qu¶  thanh    ïtrõ to¸nb     ®iÖn  ö,Ng ©n   µng  ñ  × míi truyÒn  µn  é    Önh  t  h ch tr     to b c¸c L thanh to¸n,B¶ng    kÕt qu¶  thanh to¸n bï trõ ®iÖn  ötí c¸c Ng ©n   µng  µnh    ã  ªnquan.      t   i h th viªn c li     Lóc  µy, Ng ©n   µng  ñ  × còng  Ï gi¶ito¶ kh¶  n  h ch tr   s      n¨ng      ña    ©n   chitr¶c c¸c Ng hµng  µnh  th viªn.
 12. 12 §i Ò u    ¹ch    Õt  14. H to¸nk qu¶ thanh    ï trõ®iÖn  ö t¹  ©n   µng  to¸nb     t  i Ng h chñ  ×. tr 1.Trêng  îp Ng ©n  µng  µnh      h  h th viªnph¶itr¶:   ­ C¨n  vµo    cø  b¶ng  Õt  k qu¶ thanh    ïtrõ®iÖn  ö,Ng ©n  µng  ñ  × to¸nb     t  h ch tr   h¹ch to¸n:   Nî  TK:  Òn  öicña  ©n  µng  µnh    Ti g   Ng h th viªnph¶itr¶   Cã   TK:  Thanh    ïtrõcña  ©n  µng  ñ  × to¸nb     ng h ch tr 2.Trêng  îp Ng ©n  µng  µnh    îcthu vÒ:   h  h th viªn®     ­ C¨n  vµo    cø  b¶ng  Õt  k qu¶ thanh    ïtrõ®iÖn  ö,Ng ©n  µng  ñ  × to¸nb     t  h ch tr   h¹ch to¸n:   Nî  TK:Thanh    ïtrõcña  ©n  µng  ñ  × to¸nb     ng h ch tr Cã   TK:  Òn  öicña  ©n  µng  µnh    îcthu vÒ. Ti g   Ng h th viªn®     3. T¹iNg ©n   µng  ñ  ×,sau    ¹ch       h ch tr   khih to¸nxong  è  ùc ph¶itr¶hoÆc   s th      ® îchëng  ña    ©n   µng  µnh      c c¸c Ng h th viªntrong phiªnthanh    ï trõ®iÖn  ö     to¸nb     t  theo  B¶ng  Õt  k qu¶  thanh    ï trõth×  µikho¶n  to¸nb     t   thanh    ï trõcña  ©n   to¸nb     Ng hµng  ñ  ×ph¶ih Õt  è  . ch tr     sd 4.Xö  ýc¸csaisãtvµ  ù  è  ü  Ët:   l         s c k thu a­ Ph¸thiÖn    ãttr ckhixö  ýbï trõ®iÖn  ö:Khi kiÓm     Õu      sais   í     l       t    so¸tn ph¸t hiÖn  ã    ãt,Ng ©n   µng  ñ  ×ph¶itraso¸tngay  ©n   µng  µnh    c sais   h ch tr        Ng h th viªn göi lÖnh      nh    ®Ó x¸c ®Þ nguyªn  ©n  µ  ã  Ön  nh v c bi ph¸p  ö  ýthÝch  îp,®¶m   x l  h  b¶o  toµn  µis¶n  µ  toµn  Ö   èng.Xö  ýc¸csaisãtnh  an  t  v an  h th   l         sau: ­ N Õu     nguyªn  ©n  lçikü  Ët th×  ©n   µng  ñ  ×® îc huû  á  nh do    thu   Ng h ch tr     b L Önh thanh      to¸nsaihoÆc  B¶ng      µ  cÇu  ©n   µng  µnh    öi kª saiv yªu  Ng h th viªng   lÖnh  öil¹L Önh  g    i thanh    to¸nhoÆc   B¶ng    ng    kª ®ó ®Ó thay thÕ.   ­ N Õ u     Ön  Önh    ph¸thi L thanh to¸n,B¶ng      ¹o, nghigi¶ m¹o    kª gi¶ m      hoÆc   cã th«ng    ¹x© m   Ëp    Ðp  × ph¶ilËp    tinl  nh tr¸ph i th     biªnb¶n  µ    ông  v ¸p d ngay    c¸c biÖn ph¸p  phßng  õa  Çn  Õt®ång  êiph¶ith«ng  ngay  ng c thi   th     b¸o  cho    n   c¸c ®¬ vÞ  ªnquan  Õt®Ó   èihîp ng¨n chÆn. li   bi   ph       b­ Do  ù  è  ü  ËthoÆc     s c k thu   truyÒn    n   tin®Õ phiªnthanh    ï trõ®iÖn    to¸nb     tö trong ngµy  µ   ét  ©n  µng  µnh    µo        m m Ng h th viªnn ®ã kh«ng  öi® îcc¸c L Önh  g      thanh  to¸n vµ    B¶ng  c¸c L Önh  kª    thanh to¸n chuyÓn  i  ©n   µng  ñ  ×   ® Ng h ch tr   ®Õ n   ©n   µng  ñ  × th×  ©n   µng  ñ  × chØ  Õn  µnh  ö  ýbï trõ Ng h ch tr   Ng h ch tr   ti h x l      cho    ©n   µng  µnh    c¸c Ng h th viªnkh«ng  Þ   ù  è.C¸c  Önh  bsc  L thanh    ña    to¸nc c¸c Ng ©n   µng  h kh«ng  Þ   ù  è  b s c thanh    íiNg ©n   µng  µnh    Þ   ù  è  Ï to¸nv   h th viªnb s c s   ® îc Ng ©n   µng  ñ  × l l¹ ®Ó   ö  ývµo    h ch tr  u  i   x l  phiªn thanh    to¸n bï trõ tiÕp       theo  (nÕu  ã  µ  ∙  ¾c  ôc  îc sù  è) hoÆc   Ï tr¶ l¹    ©n   µng  µnh  c v ® kh ph ®   c   s    i c¸c Ng h th viªn. c­ Trêng  îp    h sau    ∙  khi® thanh  to¸n bï trõ®iÖn  ö xong  µ   ©n   µng       t  m Ng h chñ  ×kh«ng  Ó  tr   th truyÒn    Önh  c¸cL thanh  to¸n,  B¶ng  Õt  k qu¶  thanh    ïtrõ to¸nb     trong phiªnthanh    ïtrõ®iÖn  ö tí c¸cNg ©n  µng  µnh    ã  ªnquan      to¸nb     t      i h th viªnc li   do  ù  è  ü  ô©t,truyÒn    × xö  ýnh  s c k th   tinth   l   sau: ­ Ng ©n   µng  ñ  × ph¶i t×m  äi    h ch tr     m c¸ch  ¾c  ôc  kh ph nhanh  Êt  ù  è  nh s c xÈy  ®ång  êiph¶ith«ng  ra  th     b¸o  í tÊtc¶    ©n   µng  µnh    µ  t i   c¸c Ng   h th viªnv ph¶i   lËp "Biªnb¶n  ù  è  ü  Ëttrong thanh    ïtrõ®iÖn  ö". Õn    ¨  ¾c       s c k thu     to¸nb     t  § khi® kh
 13. 13 phôc  îcsù  è  ü  Ët,truyÒn    ×  ©n   µng  ñ  ×ph¶itruyÒn  ®   c k thu   tinth Ng h ch tr     ngay  c¸c L Önh    thanh to¸n cïng  íiB¶ng  Õt    v  k qu¶ thanh to¸n bï trõ tí  ©n   µng      i Ng h thµnh    ã  ªnquan. viªnc li   ­ KhibÞ  ù  è,m Êt  ªnl¹cv×  Êt kú  ýdo  ×,c¸cNg ©n  µng  µnh        sc  li     b   l   g     h th viªn cã  Ó  n   ùctiÕp  ©n  µng  ñ  ×®Ó   th ®Õ tr   ng h ch tr   giao,nhËn      c¸c b¨ng  õ,®Ü a   õ t  t  cã chøa    Önh  c¸c L thanh    µ  to¸nv B¶ng  Õt  k qu¶  thanh    ï trõ®iÖn  ö.Khi to¸nb     t    tiÕn  µnh  h giao  Ën  nh b¨ng  õ,®Ü a   õ c¸c lÖnh  t  t    thanh  to¸n vµ    B¶ng  Õt    k qu¶ thanh  to¸n bï trõ ®iÖn  ö víic¸c Ng ©n   µng  µnh    ©n   µng  ñ  ×      t      h th viªn Ng h ch tr   ph¶iin"B¶ng  Õt     k qu¶  thanh    ï trõ"ra giÊy.Trªn b¶ng    to¸nb           kª ph¶icã  y      ®Ç ®ñ dÊu  µ  ÷  ý  ña  ÷ng  êicã  ªnquan  Þu  v ch k c nh ng   li   ch tr¸chnhiÖm   Ò   Ýnh  Ýnh    vt ch x¸ccña  ÷  Öu trªnb¨ng  õ,®Ü a   õ.   d li     t  t d­ Trêng  îp do  ù  è  ü  ËthoÆc     h   s c k thu   truyÒn    µ   ©n   µng  ñ  × tinm Ng h ch tr   kh«ng  Ó  ùc hiÖn  îc phiªn thanh  th th   ®    to¸n bï trõth×  ©n   µng  ñ  × ® îc      Ng h ch tr     phÐp  Ðo  µiphiªnthanh    ïtrõcho  n     ¾c  ôc  k d    to¸nb     ®Õ khikh ph xong  ù  è.Tuy  sc  nhiªnviÖc  Ðo  µiphiªnthanh    ï trõkh«ng  îckÐo  µisang  µy    k d    to¸nb     ®  d  ng giao   dÞch  Õ   Õp vµ  k ti   ph¶ith«ng    b¸o  cho    ©n   µng  µnh    Õt vÒ   Öc  c¸c Ng h th viªnbi   vi kÐo  µiphiªnthanh    ïtrõ. Õ u     nh  ù  è  ü  ËthoÆc   d    to¸nb     N x¸c®Þ s c k thu   truyÒn    tin kh«ng  Ó  ¾c  ôc  îc trong  µy  ×  ©n   µng  ñ  × ® îc phÐp    th kh ph ®   ng th Ng h ch tr     ¸p dông  ¬ng  ph thøc thanh to¸n bï trõb»ng  Êy       gi (theo c¸c qui ®Þnh  Ön  µnh      hi h cña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam). Ng h Nh n     III.Ki Ó m  tra, ® è i chi Õ u  trong thanh      to¸n b ï trõ  i Ö n  t ö ® §i Ò u    Ëp  µ  öib¶ng  15. L v g   tæng  îp doanh  è  h  s thanh    ï trõ®iÖn  to¸nb     töngµy:   ­  ©n   µng  ñ  × ph¶i hoµn  µnh  Öc  Ëp  Ng h ch tr     th vi l B¶ng  tæng  îp  h thanh  to¸nbï trõ®iÖn  ö trong ngµy       t    (ngay trong phiªnthanh    ï trõliÒn kÒ   íc     to¸nb       tr   phiªn quyÕt    to¸n) vµ  öi(t Òn) tí   g ruy   ic¸c  ©n   µng  µnh  Ng h th viªn ngay    trong  ngµy    ph¸tsinh thanh    ï trõ®iÖn  ö (trõtr ng  îp bÊt kh¶    to¸nb     t   ê h     kh¸ng  sù  è  do  c kü  ËttruyÒn  . thu   tin) ­ B¶ng    tæng  îp  h thanh to¸n bï trõ ®iÖn  ö trong  µy  ña  ©n   µng       t  ng c Ng h chñ  ×® îc thiÕtkÕ,  Ëp  tr       l theo  É u   ô  ôc sè  vµ  îc b¶o  m ph l   8  ®   qu¶n        nh c¸c b¸o c¸o kÕ     ña  ©n  µng.   to¸nc Ng h ­ C¸c  ©n  µng  µnh      Ng h th viªnph¶ithùchiÖn  y    µ  ng      ®Ç ®ñ v ®ó c¸cthao    t¸c kü  Ët nghiÖp  ô    Öc    Ën  thu   v ®Ó vi x¸c nh doanh  è  s thanh to¸n bï  õ ®iÖn  ö   tr   t  ngµy  îcchÝnh    Þp  êitheo ®óng    nh. ®  x¸c,k th     qui®Þ §i Ò u    èichiÕu  16. §   doanh  è  s thanh    ïtrõ®iÖn  öcuèingµy. to¸nb     t    1. V Ò     nguyªn t¾c,toµn  é      b doanh  è  s thanh    ï trõ®iÖn  ö ph¸tsinh to¸nb     t      trong  µy  ng giao  Þch  ÷a    ©n   µng  µnh    d gi c¸c Ng h th viªn ph¶i ® îc Ng ©n   µng     h chñ  ×thanh    ï trõ®iÖn  ö ®èi  Õu  µ  tr   to¸n b     t  chi v ph¶i®¶m     b¶o  íp ®óng    kh   (c¶ vÒ   tæng  è  Én    Õttrong tõng  s l chiti     phiªn)ngay    trong ngµy      ph¸tsinh,trõtr ng     ê hîp bÊt kh¶     kh¸ng do  ù  è  ü  Ët,   s c k thu   truyÒn tin. 2.ViÖc  i chiÕu    ®è   trong thanh    ïtrõ®iÖn  ö® îcthùc hiÖn    to¸nb     t      cho  õng t  ngµy riªngbiÖtvµ  îcthùc hiÖn  ícphiªnQuy Õt       ®    tr     to¸nthanh    ï trõ®iÖn  to¸nb     tö ngµy. Trêng  îp  Þ   ù  è  ü  Ët,truyÒn    Én  n       h b s c k thu   tind ®Õ kh«ng  Ó  i  th ®è
 14. 14 chiÕu  îc trong ngµy  ®    theo quy  nh  ×  îc phÐp  Ðo  µi sang  µy  ®Þ th ®   k d  ng giao   dÞch  Õp  ti theo  cho  n     ù  è  ¾c  ôc  ®Õ khi s c kh ph xong. Tuy    nhiªn,viÖc  i    ®è chiÕu  ï thùc hiÖn  µo  µy  d    v ng giao dÞch  Õ   Õp nhng  Én    k ti   v ph¶iph¶n  theo   ¸nh    ngµy  ∙    ® ph¸tsinhc¸cL Önh     thanh    ïtrõ®iÖn  ö®ã. to¸nb     t  3.§èichiÕu     thanh    ïtrõ®iÖn  ötrong ngµy: to¸nb     t    Khi nhËn  îc"B¶ng    ®  tæng  îp thanh    ï trõ®iÖn  ö"cña  ©n  µng  h  to¸nb     t  Ng h chñ  ×göi®Õ n,    ©n  µng  µnh    tr     c¸cNg h th viªnph¶itiÕn hµnh  i chiÕu  µn  é      ®è   to b c¸ckho¶n    ph¶ithu,ph¶itr¶vµ  è  ùc ph¶ithu hoÆc          s th      ph¶itr¶cña  ©n  µng     Ng h m × nh  ®èichiÕu  íisè  Öu ®∙  ¹ch    µo  µikho¶n  (  v   li   h to¸n v t   thanh    ï trõcña  to¸n b     Ng ©n   µng  µnh    µ  íiB¶ng  Õt  h th viªn v v   k qu¶  thanh  to¸n bï trõ cña  õng       t phiªn  trong ngµy).N Õ u   è  Öu hoµn  µn  íp ®óng  × c¸cNg ©n  µng  µnh        s li   to kh   th     h th viªn ph¶ilËp  µ  öingay  iÖn    Ën    vg  ® x¸c nh thanh    ï trõ®iÖn  ö ngµy  Éu  ô  to¸nb     t  (m ph lôcsè    í Ng ©n   µng  ñ  ×®Ó   Õn hµnh    7) t   i h ch tr   ti   phiªnQuy Õt      to¸nthanh    ï to¸nb   trõ®iÖn  ö.   t §i Ò u    ö  ýc¸c saisãtvµ  ù  è  ü  Ëtkhi®èi  Õu  17. X l         s c k thu     chi doanh  è  s thanh    ïtrõ®iÖn  ö. to¸nb     t 1. C¸c    ãtvµ  ù  è  ü  Ëtcã  Ó      sais   s c k thu   th ph¸tsinh khi®èi chiÕu      doanh  è  s thanh    ïtrõ®iÖn  ö: to¸nb     t +  ©n   µng  µnh    a    Ën  Ng h th viªn ch x¸c nh thanh to¸n bï trõ ®iÖn  ö trong      t    ngµy. +  Chªnh  Öch  l doanh  è  s thanh    ïtrõ®iÖn  ö. to¸nb     t +  ù  è  ü  ËttruyÒn  S c k thu   tin. 2.BiÖn    ph¸p xö  ýsaisãt;   l    ­ Khi ph¸thiÖn  c¸c saisãt,c¸c Ng ©n   µng  µnh        ra          h th viªnph¶ichñ  ng     ®é traso¸tngay  ©n   µng  ñ  ×®Ó     nh     Ng h ch tr   x¸c ®Þ nguyªn nh©n  µ  ã  Ön    v c bi ph¸p  xö  ýthÝch  îp. l  h ­ M äi    ãt ph¸thiÖn    sais     qua  i  Õu, c¸c Ng ©n   µng  µnh    ®è chi     h th viªn ph¶i  phèihîp víi ©n  µng  ñ  ×vµ    ©n  µng  µnh    ã  ªnquan       Ng h ch tr   c¸cNg h th viªnc li   kh¸c  ®Ó   ö  ýngay  x l  trong ngµy    Ön    ãt,trõtr ng  îp bÊt kh¶    ph¸thi sais     ê h     kh¸ng  sù  do  cè  ü  ËthoÆc   k thu   truyÒn tin. a. Trêng  îp Ng ©n  µng  µnh    a  öi®iÖn    Ën    h  h th viªnch g   x¸c nh thanh    ï to¸nb   trõ®iÖn  öngµy:   t  N Õ u   n   êi®iÓ m   ùc hiÖn  ®Õ th   th   phiªnquyÕt      to¸n thanh    ï trõ®iÖn  to¸nb     tö ngµy  µ   ©n  µng  µnh    a  öi(truyÒn)®iÖn    Ën    m Ng h th viªnch g     x¸cnh thanh    to¸n bï trõ ®iÖn  ö ngµy  Ò   ©n   µng  ñ  × th×  ©n   µng  µnh       t  v Ng h ch tr   Ng h th viªn ph¶i   truyÒn  ngay  theo    nh  ¹  iÓ m   §iÒu  Quy  ×nh nµy  õtr ng  îp qui®Þ ti® 3  16  tr   (tr   ê h   do  ù  è  ü  ËthoÆc   s c k thu   truyÒn  . tin) b. Trêng  îp    h ph¸thiÖn    chªnh  Öch  l doanh  è  s thanh to¸n bï trõ ®iÖn  ö      t  ngµy  ÷a B¶ng  gi   tæng  îp thanh    ï trõ®iÖn  ö ngµy  ña  ©n   µng  ñ  h  to¸nb     t  c Ng h ch tr× göi ®Õ n   µ  ¬  ë  ÷  Öu cña  ©n   µng  µnh     v c s d li   Ng h th viªn,Ng ©n   µng  µnh    h th viªnph¶irµ so¸tl¹ toµn  é    Önh          i b c¸cL thanh    ña    to¸nc c¸cphiªnthanh    ïtrõ   to¸nb     ®iÖn  ötrongngµy      nh  â nguyªn nh©n, lËp biªnb¶n  µ  ö  ý: t    ®Ó x¸c®Þ r        vxl ­  Õ u   N ph¸thiÖn  õa    th hoÆc   Õu  thi doanh  è  s thanh  to¸n bï trõ ®iÖn  ö      t  trong ngµy  õa hoÆc   Õu  Önh    (th   thi L thanh  to¸n)th× c¸c Ng ©n  µng  µnh        h th viªn
 15. 15 ph¶itraso¸tngay  ©n  µng  ñ  ×®Ó   ã  Ön       Ng h ch tr   c bi ph¸p  ö  ýthÝch  îp vµ  ã  x l  h  c tr¸chnhiÖ m   èi hîp    ph   chÆt  Ï víiNg ©n   µng  ñ  × vµ    n  Þ  ã  ªn ch     h ch tr   c¸c ®¬ v c li   quan    Õt kÞp  êi  gi¶iquy   th ,b¶o  ¶m   toµn  µis¶n. ® an  t  ­ N Õ u     nh    ãt do  çikü  Ët th×  ©n   µng  µnh    îc   x¸c ®Þ sai s   l   thu   Ng h th viªn ®   phÐp  iÒu  ® chØnh  ¹theo sù  íng dÉn  ña  ©n  µng  ñ  ×. l  i  h   c Ng h ch tr 3.Trêng  îp sù  è  ü  ËthoÆc     h   c k thu   truyÒn  tin: ­ Do  ù  è  ü  ËthoÆc     s c k thu   truyÒn    n   êi®iÓ m   Õt    tin,®Õ th   quy to¸nthanh  to¸nbï trõ®iÖn  ö trong ngµy  µ   ©n   µng  ñ  ×còng       t    m Ng h ch tr   kh«ng  Ën  îc nh ®  h Õt    iÖn    Ën  c¸c ® x¸c nh thanh  to¸n bï trõ ®iÖn  ö trong  µy  ña    ©n        t  ng c c¸c Ng hµng  µnh  th viªn,c¸c Ng ©n   µng  µnh    µ  ©n   µng  ñ  × ph¶i lËp    h th viªn v Ng h ch tr      “Biªnb¶n  ù  è  ü  Ëttrong thanh    ï trõ®iÖn  ö”.   s c k thu     to¸nb     t  Biªnb¶n  µy  Ìm  íi   n k v  B¶ng  tæng  îp  h thanh  to¸n bï  õ ®iÖn  ö    tr   t trong  µy    giÊy  µ  ý    ng (in ra  v k tªn, ®ãng  Êu  n  Þ) ®Ó   d ®¬ v   theo  âi.Sang  µy  d  ng giao dÞch  Õp theo,khi®∙  ¾c    ti       kh phôc  îc sù  è  ü  Ët,truyÒn      ©n   µng  µnh    ®   c k thu   tin,c¸c Ng h th viªn ph¶i truyÒn    ngay  iÖn    Ën  ® x¸c nh thanh    ï trõ®iÖn  ö trong ngµy  í Ng ©n   µng  ñ  to¸nb     t    t i h ch tr×®Ó   Õn hµnh    ti   phiªnquyÕt to¸nthanh    ïtrõ.      to¸nb   ­ §iÖn    Ën  Õt    x¸c nh k qu¶  thanh    ï trõ®iÖn  ö trong ngµy  ña  µy  to¸nb     t    c ng bÞ   ù  è  s c ph¶i® îcx¸c nhËn  µ  öiriªng,kh«ng  îcx¸c nhËn      vg    ®   chung  íi v  Tæng   hîp doanh  è    s thanh    ïtrõcña  ÷ng)ngµy  to¸nb     (nh   giao dÞch  Õp theo.   ti   ­ Do  ù  è  ü  ËthoÆc     s c k thu   truyÒn      ©n   µng  µnh    ã  Ó  tin, Ng c¸c h th viªnc th ®Õ n   ùc tiÕp  ©n   µng  ñ  × ®Ó   tr   Ng h ch tr   giao b¨ng  õ ®Ü a   õ chøa  iÖn    t  t  ® x¸c nhËn  thanh    ï trõ®iÖn  ö trong ngµy  µ  Ën  Õt  to¸nb     t    v nh k qu¶  ña  c phiªnquyÕt    to¸nthanh    ïtrõ®iÖn  ötrong ngµy.   to¸nb     t    IV. u y Õ t to¸n thanh to¸n b ï trõ  Q §i Ò u    Õt    18. Quy to¸nthanh    ïtrõ®iÖn  ö: to¸nb     t 1.Quy Õt      to¸nthanh    ïtrõlµviÖc  ö  ýthanh    ïtrõ®iÖn  ölÇn  to¸nb       x l  to¸nb     t  cuèicïng trong ngµy        giao dÞch    sau    ©n  µng  ñ  ×®∙  i chiÕu  khiNg h ch tr   ®è   xong  vµ  Ýnh    µn  é  ch x¸c to b doanh  è  s thanh  to¸n bï trõ ®iÖn  ö trong ngµy  íic¸c      t    v    Ng ©n  µng  µnh  h th viªn. ©n  µng  ñ  ×vµ    ©n  µng  µnh      Ng h ch tr   c¸cNg h th viªntham   gia thanh    ï trõ®iÖn  öph¶ixö  ýxong  Êtc¶      to¸n b     t   l  t   c¸c kho¶n    Çm,  sail chªnh  lÖch  è  Öu  íc khi quyÕt  s li tr     to¸n.Trong  êng  îp  ©n   µng  ñ  × vµ      tr h Ng h ch tr   c¸c Ng ©n   µng  µnh    h th viªncßn  a  ö  ýxong    ch x l   c¸c kho¶n    Çm,  sail chªnh  Öch  íc l tr   thêi®iÓ m   Õt    × Ng ©n  µng  ñ  ×cã  Ó  ïl¹ thêigian quyÕt      quy to¸nth   h ch tr   th l      ii   to¸n cña  µy  ng giao dÞch    sang  µy  ng giao dÞch  Õ   Õp vµ    k ti   ph¶ith«ng    b¸o  cho    c¸c Ng ©n  µng  µnh    Õt®Ó   ã  Ön  h th viªnbi   c bi ph¸p  ö  ýthÝch  îp.Sang  µy  x l  h  ng giao   dÞch  Õp theo,sau    ∙  iÒu  ti     khi® ® chØnh  xong      Çm  × Ng ©n  µng  ñ  c¸c sail th   h ch tr× tiÕn  µnh  Õt    h quy to¸n thanh    to¸n bï trõ nhng  è  Öu  Én       s li v ph¶n  ¸nh theo  ngµy   ph¸tsinhgiao dÞch.     2. Khi quyÕt       to¸nthanh    ï trõ®iÖn  ö trong ngµy.Ng ©n   µng  ñ  to¸nb     t      h ch tr×sÏ thùc hiÖn  ö  ýc¸c c«ng  Öc       x l    vi theo    nh  ¹  Òu  cña  qui ®Þ ti §i 11  Quy  Õ   ch thanh    ïtrõ®iÖn  öli   ©n  µng. to¸nb     t   ªnNg h 3. K Ó   õ thêi®iÓ m   õng  öi lÖnh    t    d g  thanh to¸n cho  n   êi®iÓ m   ùc   ®Õ th   th   hiÖn phiªn quyÕt    to¸n Ng ©n   µng  µnh    Þ   Õu    h th viªnb thi kh¶  n¨ng      chitr¶ph¶i   t×m  äi  m c¸ch lo ®ñ   èn  íc thêi®iÓ m   Õt      v tr     quy to¸n (¸p dông    Ön     c¸c bi ph¸p  ï b 
 16. 16 ® ¾ p   Õu  ôt trong thanh    ï trõ®iÖn  ö theo    nh  Ön  µnh  ña  thi h     to¸nb     t  qui®Þ hi h c Thèng  c  ©n   µng  µ   íc)®Ó   ùc  Ön  ®è Ng h Nh n   th hi thanh  to¸n bï  õ c¸c L Önh    tr     thanh    µy. to¸nn ­ N Õ u   n   êi®iÓ m   Õt    ®Õ th   quy to¸n thanh    to¸n bï trõ®iÖn  ö trong ngµy       t    m µ   ©n   µng  µnh    Én  Ng h th viªnv kh«ng   ®ñ kh¶ n¨ng        chitr¶®Ó thanh      to¸ncho c¸c lÖnh    thanh to¸n th×  ©n   µng  ñ  × sÏ tiÕn  µnh  ö  ýtheo  iÓ m       Ng h ch tr     h x l  ® b kho¶n  §iÒu  cña  2  5  Quy  ×nh nµy.Ng ©n   µng  ñ  ×ph¶im ë     tr     h ch tr     sæ theo  âid  c¸c L Önh    thanh    to¸nkh«ng  îcxö  ýbï trõdo  ®   l       kh«ng    ®ñ kh¶  n¨ng        chitr¶®Ó phôc  ô  v cho  Öc  i chiÕu,tracøu    Çn  Õt. vi ®è      khic thi ­ Sau    ∙  iÒu    khi® ® chØnh  xong      Çm,  ©n   µng  ñ  ×sÏ tiÕn c¸c sail Ng h ch tr       hµnh  thanh  to¸n bï trõ ®iÒu       chØnh  cho    Önh  c¸c L thanh to¸n cña    ©n     c¸c Ng hµng  µnh    th viªn(bao  å m     Önh  g c¸c L thanh      Þ   ©n   µng  µnh    to¸nsaib Ng h th viªn nhËn  Önh    ¹     Önh  L tr¶l ic¸c L , thanh    Þ   û  á  kh«ng    to¸nb hu b do  ®ñ kh¶ n¨ng    chi tr¶,c¸c L Önh     thanh    Þ   õ chèithanh    µ    Önh  to¸nb t     to¸nv c¸c L thanh    ∙    to¸n® ®ñ sè      d ®Ó thanh  to¸n. .  ©n   µng  ñ  ×sÏ tiÕn  µnh  ö  ýt ng  ù nh    . )Ng . h ch tr     h x l   ¬ t   c¸c phiªnthanh    ïtrõtr c®ã.   to¸nb     í   ­ Khi nhËn  îcb¶ng  Õt     ®  k qu¶  thanh    ï trõ®iÖn  ö cña  to¸nb     t  phiªnquyÕt    to¸nthanh    ïtrõ®iÖn  öngµy  ña  ©n  µng  ñ  ×göi®Õ n,    ©n    to¸nb     t  c ng h ch tr     c¸cng hµng  µnh    th viªnph¶ikiÓm     ¹   Õu  è  Öu hoµn  µn  íp ®óng  ×    tral in , s li   to kh   th ph¶i   lËp  µ  öingay  iÖn    Ën  Õt  vg  ® x¸cnh k qu¶  thanh    ï trõcña  to¸nb     phiªnquyÕt      to¸n cho  ©n  µng  ñ  ×. óc  µy    ©n  µng  µnh    µ  ©n  µng  ñ  ng h ch tr   L n c¸cng h th viªnv ng h ch tr×míi® îcphÐp u  ÷d÷  Öu cña  µy        l tr   li   ng ph¸tsinh thanh    ïtrõ®iÖn  ö.   to¸nb     t 4.Xö  ýc¸csaisãtsù  è  ü  Ët,   l         c k thu   truyÒn  tin: ­ Trong  êng  îp bÞ  ù  è  ü  Ët,truyÒn    µ     tr h   s c k thu   tinm kh«ng  Ó  ùc hiÖn  th th   ® îcphiªnquyÕt        to¸nthanh    ï trõ®iÖn  ö trong ngµy  × Ng ©n  µng  ñ  to¸nb     t    th   h ch tr×® îcphÐp  Ðo  µiphiªnquyÕt       k d    to¸nthanh    ï trõsang  µy  to¸nb     ng giao dÞch    tiÕp theo nhng  è  Öu vÉn      s li   ph¶n    ¸nh theo ngµy      ph¸tsinhgiao dÞch.     ­    ù  è  ü  Ët hoÆc   Do s c k thu   truyÒn    µ   tin,m kh«ng  ùc  Ön  îc phiªn th hi ®     quyÕt    to¸nhoÆc  sau    ∙  Õt    khi® quy to¸nthanh    ï trõm µ   ©n   µng  ñ  to¸nb     Ng h ch tr×kh«ng    truyÒn  îcd÷  Öu vÒ   ®   li   cho    ©n  µng  µnh    × ® îcphÐp  c¸c Ng h th viªnth     quyÕt    to¸nsang  µy  ng giao dÞch  Õ   Õp cho  n     ¾c  ôc  îcsù  è.   k ti   ®Õ khikh ph ®   c   Tuy nhiªn, Öc  Õt to¸ndï® îcthùc hiÖn  µo  µy   vi quy           v ng giao dÞch  Õ   Õp nhng    k ti   sè  Öu ph¶iph¶n    li     ¸nh theo ngµy      ph¸tsinhc¸cL Önh     thanh    ïtrõ®ã. to¸nb     ­ Do   ù  è  ü  Ët,truyÒn    µ   ©n   µng  ñ  × kh«ng  Ó  öi   s c k thu   tinm Ng h ch tr   th g   (truyÒn)® îckÕt     qu¶  ña  c phiªnquyÕt      to¸nthanh    ï trõtrong ngµy  í c¸c to¸nb       t    i Ng ©n   µng  µnh    ×    ©n   µng  µnh    ã  Ó  n   ùc tiÕp h th viªn th c¸c Ng h th viªn c th ®Õ tr     Ng ©n   µng  ñ  × ®Ó   Ën  h ch tr   nh b¨ng  õ,®Ü a   õ cã  t  t   chøa  Õt  k qu¶  Õt  quy to¸n   thanh    ïtrõ®iÖn  ötrongngµy. to¸nb     t    V. §i Ò u  c h Ø n h  sai  ãt trong thanh to¸n  s b ï trõ ® i Ö n  t ö liªn g © n  h µ n g  n §i Ò u    nguyªn  ¾c  iÒu  19. C¸c  t® chØnh    ãttrong thanh    ï trõ sais     to¸nb     ®iÖn  öli   ©n  µng. t   ªnng h 1. §¶m     b¶o  ù  Êt trÝ sè  Öu gi÷a c¸c Ng ©n   µng  µnh    íi ©n   s nh     li      h th viªnv   Ng hµng  ñ  ×,sè  Öu trong thanh  ch tr   li     to¸n bï trõph¶n       ¸nh  ng. Sai sãt ë  u   ®ó       ®©
 17. 17 ph¶i ® îc ®iÒu     chØnh    .  ë ®ã Nghiªm  Ê m   Öc  ú  Ön  öa  ÷a  è  Öu, c vi tu ti s ch s li   ®iÒu chØnh    ãttrongthanh    ïtrõ®iÖn  ö. sais     to¸nb     t 2. Khiph¸thiÖn    ãtph¶icã  Ön      sais     bi ph¸p ®iÒu    chØnh  ngay,kh«ng  ©y    g chË m   Ô  í c«ng    tr t i  t¸cthanh to¸n.C¸c    ãt ® îc ph¸thiÖn    sais       sau    ∙  khi® thanh  to¸n bï trõ ®iÖn  ö       t trong phiªn thanh    to¸n bï  õ ®iÖn  ö nµy  ×  îc ®iÒu    tr   t  th ®   chØnh  ¹  tiphiªnthanh    ï trõkÕ   Õp.ViÖc  iÒu    to¸nb     ti   ® chØnh    ãtph¶itheo  sais     ®óng    c¸cnguyªn t¾c,ph¬ng      ph¸p ®iÒu    chØnh    Çm  ña  Õ     ãichung  sail c k to¸nn   vµ thanh    ï trõ®iÖn  ö nãiriªng® îc qui®Þnh  ¹  Òu  cña  to¸nb     t        ti§i 14  Quy  Õ   ch thanh  to¸n bï trõ ®iÖn  ö ®Ó   ¶m        t  ® b¶o  toµn  µis¶n  ña  ©n   µng  µ  an  t  c Ng h v kh¸ch hµng.   §i Ò u    û  Önh  20. Hu l thanh  to¸n ViÖc  û  Önh  hu L thanh    to¸nph¶ithùc hiÖn  ng      nh  ¹ §iÒu        ®ó c¸cqui®Þ t  i 15 cña  Quy  Õ   ch thanh    ïtrõ®iÖn  ö,cô  Ó    to¸nb     t   th nh sau: 1.§èivíi û  Önh       hu L thanh    ña  to¸nc kh¸ch hµng  µc¸cTæ     l     chøc kinh tÕ,c¸      nh©n: ­ L Önh    chuyÓn  î  ã  û  Òn  N c u quy chØ  îchuû    ®  khikh¸ch hµng  ∙    ¹ sè    ® tr¶l  i tiÒn ® îchëng     cho  ©n  µng  µnh      Ng h th viªnph¸tsinhnghiÖp  ô    v thanh    ïtrõ to¸nb     ®iÖn  ö. t ­ L Önh    chuyÓn  ã   C chØ   îc huû    ©n   µng  µnh    Õp  Ën  ®  khi Ng h th viªn ti nh L Önh thanh to¸n cha    ã   µo  µikho¶n  ña    ghi C v t   c kh¸ch  µng  h hoÆc   ∙    ã   ® ghi C vµo  µi t  kho¶n  ña  c kh¸ch hµng  ng    nh kh¸ch hµng  ∙    ¹ .   ® tr¶l i 2. §èivíi û  Önh       hu L thanh    ña  to¸nc b¶n  ©n  ©n   µng  µnh  th Ng h th viªn:C¸c    Ng ©n   µng  µnh    h th viªntham    gia thanh to¸n bï trõ®iÖn  ö chØ   îc hñy  Önh       t  ®  l thanh to¸n trong tr ng  îp  Ëp    Önh      ê h l saiL thanh  to¸n vµ    ph¶itu©n  ñ    th nguyªn  t¾c sau: ­ L Önh    chuyÓn  î  ã  îp ®ång  Nch  chØ  îchuû    ©n   µng  µnh    ®  khiNg h th viªn ph¸tsinh    nghiÖp  ô  v thanh  to¸n bï trõ ®iÖn  ö  a    Òn       t ch tr¶ ti cho kh¸ch  µng  h theo L Önh      saihoÆc     åinhng  ∙    åil¹® îc. tr¶r   ® thu h     i ­ L Önh    chuyÓn  ã   C chØ   îc huû    ©n   µng  µnh    Õp  Ën  ®  khi Ng h th viªn ti nh L Önh thanh    n   a    Òn cho  to¸n®Õ ch tr¶ti   kh¸ch hµng    theo L Önh      saihoÆc   ∙    ® tr¶ nhng  ∙    åi® îc. ® thu h   3.  èi víiYªu  Çu  û  Önh  §   c hu L chuyÓn  ã,    Ën  îc Yªu  Çu  û  C khi nh ®  c hu L Önh  chuyÓn  ã   ña  ©n  µng  µnh    öilÖnh  öilªnNg ©n  µng  ñ  C c Ng h th viªng   g   h ch tr×sÏtruyÒn     ngay Yªu  Çu  û  µy  í Ng ©n   µng  µnh    Ën  Önh    c hu n t   i h th viªnnh l ®Ó thùc hiÖn  Öc  û  Önh    vi hu l chuyÓn  ã     èi víiL Önh  û  Önh  C sai.§     hu L chuyÓn  î  N th× ® îcthùc hiÖn    ét  Önh       nh m L chuyÓn  ã   ×nh  êng. Cb th §i Ò u    Òu  21. §i chØnh    ãtt¹  ©n  µng  µnh    öilÖnh: sais   iNg h th viªng   1.§iÒu    chØnh    ãtph¸thiÖn  íckhixö  ýbïtrõ: sais     tr     l     a.§èivíi Önh       L thanh  to¸n. ­ §iÒu    chØnh    ãt tr c khitruyÒn  Önh  sais   í     L thanh to¸n ®Õ n   ©n   µng    Ng h chñ  ×. tr
 18. 18 +   Õ u     ãt cña  Önh  N sai s   L thanh to¸n ® îc ph¸thiÖn       trong qu¸  ×nh  Ëp  tr l L Önh thanh    µ  êi kiÓm     a    ÷  ý  iÖn  ö hoÆc   ∙    ÷  to¸nv ng   so¸tch ghich k ® t  ® ghich ký  iÖn  ö nhng  a  öi ®i  ©n   µng  ñ  × th×  Õ   ® t  ch g   Ng h ch tr   k to¸n ® îc söa  ¹ cho     li   ®óng. +  êng  îp ph¸thiÖn  Önh  Tr h    L thanh    ã    ãtsau    ∙  öi®i  ©n   to¸nc sais   khi® g   Ng hµng  ñ  × nhng  a  îc xö  ý bï trõ th×  ©n   µng  µnh    ch tr   ch ®   l       Ng h th viªn ph¶i lËp    ngay  iÖn  ® yªu  Çu  ©n   µng  ñ  ×tr¶l¹ LÖnh  c Ng h ch tr       i thanh      ng  êi to¸nsai®å th   göilÖnh    thanh    ng    to¸n®ó ®Ó thay thÕ. Ng ©n   µng  µnh    öilÖnh  Õn      h th viªng   ti hµnh  ö  ýL Önh  x l  thanh      Ng ©n  µng  ñ  ×tr¶l¹ nh  to¸nsaido  h ch tr       sau:LËp    i   biªn b¶n  û  á  Önh  hu b L thanh      to¸nsaitrong ®ã     â ký  Öu  Önh, giê,ngµy  û    ghir   hi L    hu L Önh  thanh    µ  to¸nv ph¶icã  y    ÷  ý  ña  ëng    ®Ç ®ñ ch k c Tr phßng  Õ   k to¸n, Õ       to¸n k viªnthanh    ï trõ,kÕ       to¸nb     to¸ngiao dÞch  ã  ªnquan.Biªn b¶n  îcl cïng víi   c li       ®  u     lÖnh  thanh    Þ  û  ®∙inra)vµo  å  ¬  to¸nb hu (       h s riªng®Ó     b¶o  qu¶n,sau    ©n     ®ã Ng hµng  µnh  th viªn lËp  Önh    L thanh to¸n ®óng  öi ®i. Ng ©n   µng  µnh      g    h th viªn kh«ng  îcsö  ông  ¹sè  ña  Önh  ® d l  c L i thanh    Þ  û. to¸nb hu ­ Trêng  îp Ng ©n   µng  ñ  ×ph¸thiÖn  Önh    h  h ch tr     L thanh      lçi ü  to¸nsai(do   k thuËt)vµ    Çu  öil¹ th× Ng ©n  µng  µnh    öilÖnh  òng  ö  ýnh  i   yªu c g       i h th viªng   c x l   ®è   víiL Önh    thanh to¸n bÞ       sai ph¸thiÖn    sau    êi kiÓm     ∙    ÷  ý  khi ng   so¸t® ghi ch k ®iÖn  ö. t b/§èivíi      B¶ng      Önh  kª c¸cL thanh    to¸nchuyÓn  i  ©n  µng  ñ  ×. ® Ng h ch tr ­ §iÒu chØnh    sãt tr c khi truyÒn  sai í   “B¶ng kª c¸c L Önh  thanh to¸n  chuyÓn  i  ©n  µng  ñ  ×”®Õ n   ©n  µng  ñ  ×. ® Ng h ch tr   Ng h ch tr +  Õ u     ãt cña  N sais   B¶ng      Önh  kª c¸c L thanh    to¸nchuyÓn  i  ©n   µng  ® Ng h chñ  × ® îc ph¸thiÖn  tr       trong qu¸  ×nh  Ëp  µ  êi kiÓm     a    ÷  ý  tr l v ng   so¸tch ghi ch k ®iÖn  ö hoÆc   ∙    ÷  ý  iÖn  ö nhng  a  öiNg ©n   µng  ñ  ×®i  ×  t  ® ghich k ® t  ch g   h ch tr   th kÕ     îcsöa  ¹cho  ng. to¸n®   l i ®ó ­ Trêng  îp Ng ©n   µng  µnh      Ön    ãtsau    ∙  öiB¶ng    h  h th viªnph¸thi sais   khi® g   kª  n   ©n   µng  ñ  × nhng  a  îc xö  ýbï trõth×  ©n   µng  µnh  ®Õ Ng h ch tr   ch ®   l       Ng h th viªnph¶ilËp  µ  öingay  iÖn  cÇu  ©n  µng  ñ  ×tr¶l¹ B¶ng          vg  ® yªu  Ng h ch tr       i kª sai ®ång  êigöi b¶ng  ®óng    th     kª  ®Ó thay  Õ. Ng ©n   µng  µnh    öi lÖnh  th   h th viªn g   tiÕn hµnh  ö  ýB¶ng      Ng ©n   µng  ñ  ×tr¶l¹ nh    x l  kª saido  h ch tr       sau:lËp      i   biªnb¶n huû  á  b B¶ng     kª saitrong ®ã     â Sè    ghir   b¶ng    ê,ngµy  û  kª,gi   hu B¶ng    µ  kª v ph¶i  cã  y    ÷  ý  ña  ®Ç ®ñ ch k c Gi¸m  c  ®è hoÆc   êi® îcuû  Òn, Trëng  ng     quy   phßng  Õ   k to¸n,kÕ     to¸n viªn thanh     to¸n bï trõ.Biªn b¶n  îc l cïng         ®  u  b¶ng  c¸c L Önh  kª    thanh  to¸n chuyÓn  i  ©n   µng  ñ  × bÞ   û  ®∙ in ra)vµo  å  ¬    ® Ng h ch tr   hu (       h s riªng   ®Ó  b¶o  qu¶n,sau    ©n   µng  µnh    Ëp    ®ã Ng h th viªnl B¶ng    ng  öi®i.Ng ©n   kª ®ó g   hµng  µnh    th viªnkh«ng  îcsö  ông  ¹sè  ña  ® d l   c B¶ng    ∙  Þ  û. i kª ® b hu ­  êng  îp  ©n   µng  ñ  × ph¸thiÖn      ãt trªnB¶ng  c¸c Tr h Ng h ch tr     c¸c sai s     kª    L Önh  thanh    to¸n chuyÓn  i  ©n   µng  ñ  ×(do  çikü  Ët)vµ  ® Ng h ch tr   l   thu   yªu  Çu c göi l¹ th×  ©n   µng  µnh    öi còng  ö  ýnh  i  íiB¶ng      Önh    i Ng   h th viªng   x l   ®è v   kª c¸c L thanh    to¸nchuyÓn  i  ©n  µng  ñ  ×bÞ       Ön  ® Ng h ch tr   saiph¸thi sau    êikiÓm   khing   so¸t®∙    ÷  ý  iÖn  ötrªn.   ghich k ® t  2./§iÒu    chØnh    ãtph¸thiÖn  sais     sau    ∙  ö  ýthanh    ïtrõ: khi® x l   to¸nb   Khi ph¸thiÖn      ãt nh sai sè  Òn  õa      c¸c sai s     ti (th hoÆc   Õu) th×  ©n   thi   Ng hµng  µnh    öilÖnh  th viªng   ph¶i®iÖn        traso¸thoÆc     êi     Éu  ô  ôc tr¶l   so¸t(m ph l   tra sè    9) ngay cho  ©n   µng  µnh    Ën  Önh  µ  ©n   µng  ñ  ×®Ó   Ng h th viªnnh l v Ng h ch tr  
 19. 19 cã  Ön  bi ph¸p xö  ýkÞp  êi. ©n  µng  µnh    öilÖnh    l  th   Ng h th viªng   ph¶ilËp        biªnb¶n x¸c®Þnh    nguyªn nh©n, quitr¸chnhiÖm    ©n  â rµng  µ  ö  ý:        c¸nh r  vxl a/Trêng  îp saithiÕu:   h   ­    Khi ph¸thiÖn  chuyÓn  Òn  Õu,Ng ©n   µng  µnh      ra  ti thi   h th viªn ph¶i lËp    Biªn b¶n    chuyÓn  Òn  Õu  Éu  ô  ôc sè    ©n   µng  µnh      ti thi (m ph l   12),Ng h th viªnc¨n cø biªn b¶n    chuyÓn  Òn  Õu    Ëp  Önh  ti thi ®Ó l L thanh  to¸n bæ     sung  è  Òn  s ti chuyÓn  Õu  öi ®Õ n   ©n   µng  ñ  × ®Ó   thi g   Ng h ch tr   thanh  to¸n vµo    phiªn tiÕp     theo.Trªn néi dung  ña  Önh       cL thanh      to¸n bæ sung ph¶ighi râ:“ChuyÓn        bæ sung  theo  Önh  L chuyÓn  î  N (hoÆc  ã)  è..   µy..   C s . ng . . th¸ng..   . .n¨m...sè  Òn  .   ti ®∙ chuyÓn... vµ    ph¶igöikÌm    ”    biªnb¶n  ∙  Ëp trªnsau    ¹ch to¸n: ®l    ®ã h   §èivíi Önh     L chuyÓn  ã   Þ    Õu C b saithi Nî  thÝch  îp TK  h  Sè  Òn Chuy Ón  ã   ti   C Cã   Thanh    ïtrõcña  TK  to¸nb     NHTV cßn  Õu thi §èivíi Önh     L chuyÓn  î  Þ    Õu: N b saithi Nî  Thanh    ïtrõcña  TK  to¸nb     NHTV   Sè  Òn Chuy Ón  î ti   N Cã   thÝch  îp TK  h cßn  Õu thi ­ Ng ©n   µng  µnh    öi lÖnh    h th viªng   ph¶im ë       sæ theo  âi c¸c L Önh  d    thanh  to¸nbÞ    ãt®Ó   ôc  ô    sais   ph v cho  c«ng      t¸cb¸o c¸o. b/Trêng  îp bÞ    õa:   h   saith * §èivíi Önh       L chuyÓn  ã   Þ    õa: C b saith Khi ph¸thiÖn  chuyÓn  Òn  õa,Ng ©n   µng  µnh    öi lÖnh       ra  ti th   h th viªng   c¨n cø  µo    v biªn b¶n  chuyÓn  Òn  õa  Ëp  ti th l Yªu  Çu  û  Önh  c hu L chuyÓn  ã   C (theo   m É u   ô  ôc sè  ®Ó   û  è  Òn  ph l   3)  hu s ti chuyÓn  õa  µ  öi ngay  í Ng ©n   µng  th v g   ti  h thµnh    Ën  Önh  µ  ©n   µng  ñ  × ®ång  êilËp  Õu  viªn nh l v Ng h ch tr   th   phi chuyÓn  kho¶n  ¹ch to¸n: h  Nî  ph¶ithu TK    (tµi  kho¶n chi Õt  ti  c¸ nh©n  g©y  sai Sè  Òn chuyÓn  õa   ti   th sãt) Cã   thÝch  îp TK  h Khi nhËn  îclÖnh    ®  chuyÓn  ã  ña  ©n  µng  µnh    Ën  Önh    c c Ng h th viªnnh l tr¶ l¹sè  Òn thõa nãitrªn(ë phÇn    ti   i        thanh  ãan bïtrõtiÕp theo), ©n  µng  µnh  t         Ng h th viªngöilÖnh  ¹ch to¸n:    h 
 20. 20 Nî  thanh    ïtrõcña  TK  to¸nb     NHTV sè  tiÒn NHTV  nhËn  Cã   ph¶ithu TK    lÖnh  ®∙  thu håi vµ  (tµi  kho¶n chi Õt  ti  c¸ nh©n  g©y  sai chuyÓn    tr¶ sãt) Trêng  îp  ©n  µng  µnh    Ën  Önh  h ng h th viªnnh l kh«ng  Êp  Ën  ch nh yªu  Çu  c hñy  Önh  l chuyÓn  ã  i  íisè  Òn  Þ     õa    kh«ng    åi® îc tõ c ®è v   ti b saith trªndo  thu h       kh¸ch hµng  ×  ©n  µng  µnh    öi lÖnh    th ng h th viªng   ph¶ilËp  éi ®ång  ö  ýtheo   h  x l    quy  nh  Ön  µnh      nh  ®Þ hi h ®Ó x¸c ®Þ tr¸chnhiÖ m   µ    v møc     åi hoµn  ña    ®é b   c c¸ nh©n  ©y      ãt. g ra sais * §èivíi Önh       l chuyÓn  îbÞ    õa: n   saith ­ C¨n  biªnb¶n    cø    chuyÓn  Òn thõa,ng©n  µng  µnh    öilÖnh  Õn  ti     h th viªng   ti hµnh  Ëp  Önh  ñy  Önh  ll hl chuyÓn  î (theo m É u   ô  ôcsè      û  è  Òn  n    ph l   2) ®Ó hu s ti ®∙ chuyÓn  õa  µ  ¹ch    Önh  ñy  Önh  th v h to¸n(l hl chuyÓn  î nµy  îcgöi®i  n  ®     thanh  to¸nbïtrõt¹ phiªnthanh    ïtrõtiÕp theo).       i   to¸nb       Nî  thÝch  îp TK  h  Sè   Òn  ti chuyÓn  õa  th trªnlÖnh    chuyÒn  î n Cã   thanh    µ  ïtrõcña  TK  to¸nv b     NHTV ­ Trêng  îp ®∙    Òn    h   tr¶ti cho  kh¸ch hµng  ng    µikho¶n  Òn  öicña    nh trªnt   ti g   kh¸ch hµng    kh«ng    è      ùc hiÖn  Önh  ñy  Önh  ®ñ s d ®Ó th   l hl chuyÓn  î ®èi víi è  n      s tiÒn  ∙  ® chuyÓn  õa  ×  ©n  µng  µnh    öi lÖnh  ¹ch  th th ng h th viªn g   h to¸n vµo  µi   t  kho¶n    c¸c kho¶n ph¶i thu  iÓu kho¶n    ©n  ©y  sai sãt)sau      (t   c¸ nh g ra      ®ã ph¶i  t×m  äi  Ön  m bi ph¸p ®Ó     åil¹sè  Òn,n Õu    thu h     ti   i kh«ng  thuhåi® îcph¶iquy       tr¸ch   nhiÖ m  åihoµn  b  theo chÕ       ®é quy  nh. ®Þ c/Trêng  îp saingîcvÕ:   h     Ng ©n   µng  µnh    öi L Önh  h th viªn g   ph¶i lËp    biªn b¶n  ng  êilËp  Önh    ®å th   l hñy  Önh  l chuyÓn  î  ®èi víiL Önh  N(    chuyÓn  ã   Þ     îc vÕ)  µ  C b sai ng   v yªu  Çu  c hñy  Önh  l chuyÓn  ã   ®èivíiL Önh  C (    chuyÓn  î  Þ     îc vÕ)    ñy  µn  N b saing   ®Ó h to bé  Önh  L thanh    Þ    îcvÕ   to¸nb saing   sau    Ëp lÖnh  ®ã l   thanh    ng  öi®i. to¸n®ó g   ­§iÒu    chØnh  Önh  L chuyÓn  ã   ¹ch to¸nsaingîcvÕ: Ch        +  §¸ng  Ï ¹ch to¸n: Nî  l  h    TK:  Ých  îp th h Cã   TK:  thanh    ïtrõcña  to¸nb     NHTV +  ng  ∙  ¹ch to¸n: Nh ® h      Nî  TK:  Thanh    ïtrõcña  to¸nb     NHTV Cã   TK:  Ých  îp Th h +  Nay ph¶i ®iÒu    chØnh b»ng c¸ch:lËp  Önh  ñy  Önh    l hl chuyÓn  î  öi Ng  ng©n  µng  ñ  ×vµ  ¹ch to¸n: h ch tr   h   Nî  thÝch  îp TK  h  Toµn  bé  sè  tiÒn ®∙  chuyÓn sai Cã   thanh    µ  ïtrõcña  TK  to¸nv b     NHTV
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2