Quyết định 47/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
73
lượt xem
2
download

Quyết định 47/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 47/2005/QĐ-UB về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Hoàng Quốc Việt kéo dài (Đoạn từ Phú Diễn đến hết địa phận Hà Nội), tỷ lệ 1:500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 47/2005/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 47/2005/Q -UB Hà N i, ngày 12 tháng 4 năm 2005 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T CH GI I Ư NG TUY N Ư NG HOÀNG QU C VI T KÉO DÀI ( O N T PHÚ DI N N H T NA PH N HÀ N I), T L 1:500 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; - Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; - Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; - Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; - Căn c Quy t nh s 14/2000/Q -UB ngày 14 tháng 2 năm 2000 c a U ban nhân dân thành ph Hà N i phê duy t Quy ho ch chi ti t huy n T Liêm, t l 1:5000; - Xét ngh c a S Quy ho ch Ki n trúc Hà N i t i công văn s 243/ QHKT-P1 ngày 3 tháng 2 năm 2005, QUY T NNH i u I: Phê duy t h sơ “Ch gi i ư ng tuy n ư ng Hoàng Qu c Vi t kéo dài ( o n t Phú Di n n h t a ph n Hà N i), t l 1:500”. Do Vi n Quy ho ch Xây d ng Hà N i l p tháng 12 năm 2004, ư c S Quy ho ch Ki n trúc Hà N i ch p thu n ngày 3 tháng 2 năm 2005, v i các n i dung chính như sau: 1- a i m: Tuy n ư ng n m trên a bàn các xã Phú Di n, Minh Khai, Tây T u, huy n T Liêm. 2 - C p h ng, tuy n: 2-1. C p h ng ư ng: Phù h p i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i và Quy ho ch chi ti t huy n T Liêm ã ư c U ban nhân dân Thành ph phê duy t, tuy n ư ng có c p h ng ư ng khu v c.
  2. 2-2. Tuy n: Chi u dài tuy n kho ng 5300m. 3 - Quy mô: M t c t ngang ư ng: Phù h p i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i và Quy ho ch chi ti t huy n T Liêm ã ư c phê duy t, tuy n ư ng có b r ng m t c t ngang ư ng B=40m, các thành ph n chính c a m t c t ngang ư ng g m: + V a hè hai bên, m i bên r ng 7,25m: 2x7,25m =14,50m. + D i phân cách trung tâm r ng 3m . + Ph n ư ng xe ch y hai bên, m i bên r ng 11,25m: 2x11,25m = 22,50m. (Chi ti t m t c t ngang ư ng xem tr c ti p trên b n v ). 4 - Ch gi i ư ng : ư c xác nh trên cơ s tim ư ng, m t c t ngang ư ng và các kích thư c, i u ki n ghi trên b n v ư c xác nh n kèm theo Quy t nh này. 5- Các nút giao thông: Các nút giao thông trên tuy n t ch c giao b ng. Ngoài các nút giao thông và m t s tuy n ư ng ngang ã ư c th hi n trên b n v , các ư ng ngang s ư c ti p t c b sung khi l p quy ho ch chi ti t các khu v c hai bên tuy n ư ng. i u II: - Giao S Quy ho ch Ki n trúc Hà N i hư ng d n ch u tư t ch c c m m c ch gi i ư ng theo h sơ ư c duy t, bàn giao cho UBND huy n T Liêm và các xã s t i, t ch c công b công khai các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n. - Ch t ch UBND huy n T Liêm ch u trách nhi m t ch c qu n lý m c gi i sau khi ư c bàn giao, qu n lý vi c xây d ng theo ch gi i ư ng và quy ho ch ư c duy t, ki m tra x lý các trư ng h p xây d ng vi ph m qui ho ch theo thNm quy n và qui nh c a pháp lu t. i u III: - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký - Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông Công chính, Tài Nguyên, Môi trư ng và Nhà t, Tài chính, Ch t ch UBND huy n T Liêm, Ch t ch UBND các xã Phú Di n, Minh Khai, Tây T u, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./.
  3. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản