Quyết định 472/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
56
lượt xem
3
download

Quyết định 472/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 472/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi một số điểm tại Thông tư 02/2000/TT-NHNN7 ngày 24/2/2000 hướng dẫn thi hành Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 472/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h è n g  ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ  n íc S è  472/2000/Q§­N H N N 7  n g µ y  13  T th¸ng  11 n¨ m  2000 V Ò  s ö a ® æ i, b æ  s u n g   é t s è  ® i Ó m  t¹i h « n g     m  T t 02/2000/TT­N H N N 7  n g µ y   24/2/2000 h í ng d É n   thi µ n h   u y Õ t ® Þ n h  170/1999/Q§­T T g   n g µ y 19/8/1999   h Q c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ T t p Th è ng ® è c  N G © N  H µ N G  N H µ  N íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1999 vµ  LuËt c¸c tæ  chøc  tÝn dông  sè  02/1997/QH10  ngµy  12/12/1997; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 170/1999/Q§­TTg  µy  ng 19/8/1999  ña  ñ ­ c Th t íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  Ch ph v vi khuyÕn  Ých  êi ViÖt Nam     íc ngoµi chuyÓn   kh ng     ën     tiÒn vÒ   íc;  n ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V Qu¶n  ýngo¹ihèi, l    Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    öa  æi  iÓ m     1. S ® ® 2.2,kho¶n    ôc    2, m IITh«ng   è  ts 02/2000/TT­ NHNN7   µy  ng 24/2/2000  ña  ©n   µng  µ   íc híng  Én    µnh  c Ng h Nh n   d thih Quy Õt  ®Þnh  è  s 170/1999/Q§­TTg  µy  ng 19/8/1999 cña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   Öc    Th t   ph v vi khuyÕn  Ých  êiViÖt  kh ng    nam     ícngoµichuyÓn  Òn vÒ   ícnh  ën     ti   n   sau: 1. Thay  Õ  É u   n    Ðp  µm  Þch  ô  Ën  µ      ¹itÖ    th m ®¬ xin ph ld v nh v chitr¶ngo   (Phô  ôcI)quy  nh  ¹ tiÕta  l    ®Þ t i   b»ng  É u   n    m ®¬ quy  nh  ¹ Phô  ôc®Ýnh  Ìm  ®Þ ti  l  k Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 2. Bá  ô m   õ "c¬   c t   quan  ñ ch qu¶n" t¹ tiÕte  µ  öa  ¹ nh    i   v s l   sau:"ý kiÕn  ña    i    c Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  Ng h Nh n     ph tr   Trung  ng    ¬ trªn cïng ®Þa  µn  Ò   Öc  chøc    b v vi tæ  kinhtÕ  µm  Þch  ô  Ën  µ      ¹itÖ."  ld v nh v chitr¶ngo   §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 2. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k
  2. 2 §i Ò u    3. Ch¸nh    v¨n phßng, Ch¸nh    thanh    ©n   µng  µ   íc,Thñ  traNg h Nh n   tr ng    ô, Côc  ã  ªnquan  éc Ng ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  c    ë c¸cV   c li   thu   h Nh n   ®è chinh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  h Nh n     ph tr   Trung  ng, Tæng   ¬  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  îc phÐp  ¹t®éng  ¹ihèi,Tæng   ®è c¸c tæ  td ®  ho   ngo     gi¸m  ®èc  (Gi¸m  c)    chøc  ®è c¸c tæ  kinh tÕ  îc phÐp  µm  Þch  ô  Ën  µ       ®  ld v nh v chitr¶ ngo¹itÖ    trong ph¹m      vichøc  n¨ng  ña  ×nh  Þu  cm ch tr¸chnhiÖ m     µnh  ùc   thih th   hiÖn Quy Õt  nh  µy. ®Þ n P h ô  l ô c I  tªntæ    chøc  kinh tÕ   céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph                                   . .ngµy.. th¸ng..n¨m..                                 .. . .   .   . .               ® ¬ n  xin p h Ð p  l µ m  d Þ c h  v ô  n h Ë n  v µ  c hi tr¶ n g o ¹i Ö  t                      K Ýnh  öi:Ng ©n  µng  µ   íc(Vô  g    h Nh n    qu¶n  ýngo¹ihèi) l     Tªn  chøc  tæ  kinhtÕ:. . ............................   . . ............................ Quy Õt  nh  µnh  Ëp sè  Õu  ã).. . ................. ®Þ th l   (n c . . ................. C¬   quan  Êp  . . ..  µy.. . .. c .. . ...ng.. . . .th¸ng.. . ....n¨m... . ..   . . . ...  .. . . .     GiÊy  chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  è:. . ...........   s . . ........... C¬   quan  Êp  .  µy.. . ..  c .. .ng . . . ..th¸ng.. . ......  . . . . ......n¨m... . .. . . . . ..   Trô  ë  Ýnh  ng  ¹ : ............................ s ch ®ã t i . ............................ §iÖn  ¹i . .........sè  tho : . ........  fax: .. C¨n  vµo  iÒu  Ön  îc phÐp  µm  Þch  ô  Ën  µ      ¹itÖ  cø  ® ki ®   ld v nh v chitr¶ngo   do  ©n   µng  µ   íc quy  nh,  óng    ∙  ý  îp  ng  Ng h Nh n   ®Þ ch t«i® k h ®å nguyªn  ¾c  íi t v  phÝa  i t¸cnícngoµingµy.. th¸ng..n¨m... ®è         .    .  (hoÆc  µnh  Ëp  th l V¨n  phßng  i ®¹   diÖn,Chi nh¸nh     C«ng    ¹  ícngoµi)®Ó   µm  Þch  ô nhËn  µ      ¹i tyt i   n   ld v  v chitr¶ngo   tÖ  ña  êigöitiÒn ë  ícngoµit¹ nh÷ng  a  iÓ m   c Ng      n      i ®Þ ® sau: 1.§Þa    chØ     â ®Þa  (Ghi r   chØ,  Ön  ¹iFax) §i tho  ,   2. 3. .. . ............... . . .............. § Ò   Þ  ©n   µng  µ   íc (Vô  ngh Ng h Nh n   qu¶n  ýngo¹ihèi)xem   Ðt  Êp  Êy  l     x c gi phÐp  cho.. . .......    chøc  . . .......(tªntæ  . . kinh tÕ)® îclµm  Þch  ô  Ën  µ          d v nh v chitr¶ ngo¹itÖ.  
  3. 3 Chóng      t«ixin cam   Õt  ùc  Ön  ng     k th hi ®ó c¸c quy  nh   Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v qu¶n  ýngo¹ihèi cña  µ   íc ViÖt Nam   µ  Þu  l     Nh n     v ch tr¸chnhiÖm   íc ph¸p  Ët   tr   lu   vÒ   ÷ng  µnh      ¹m  ña  n  Þ. nh h viviph c ®¬ v Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è (kýtªnvµ  ng  Êu)     ®ã d Hå   ¬  öikÌm:                      sg                        ­Q§  µnh  Ëp (nÕu  ã)vµ  ¨ng  ý    th l  c  ® k kinh doanh;   ­§ Ò     µm  Þch  ô  Ën  µ      ¹itÖ;   ¸n l d v nh v chitr¶ngo   ­Hîp  ng    ®å nguyªn t¾c  íi ícngoµi;   v    n ­    Õn  ña    ý ki c Chi nh¸nh  NHNN  tØnh, thµnh  è  Ò   Öc    ph v vi cho  Ðp  µm  ph l dÞch  ô  Ën  µ      ¹itÖ; v nh v chitr¶ngo  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản