intTypePromotion=1

Quyết định 493/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Nguyễn Liêm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
712
lượt xem
364
download

Quyết định 493/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 493/QĐ-BKHCN về việc thành lập các Ban triển khai Trung tâm vận hành mạng của Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam - Vinaren do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 493/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NGHỆ NAM ------------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 493/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC BAN TRIỂN KHAI TRUNG TÂM VẬN HÀNH MẠNG CỦA MẠNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM - VINAREN BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Căn cứ Quyết định số 626/QĐ-BKHCN ngày 20/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt đầu tư dự án Mạng Thông tin Á - Âu giai đoạn II tại Việt Nam (TEIN2-VIETNAM); Căn cứ Quyết định số 575/QĐ-BKHCN ngày 16/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy chế tạm thời về quản lý, vận hành và sử dụng Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam - VinaREN”; Xét đề xuất của các đơn vị chủ quản Trung tâm vận hành mạng (NOC) và theo đề nghị của ông Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập các Ban triển khai Trung tâm vận hành mạng của Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam gồm các Ông/Bà có tên trong danh sách kèm theo. Điều 2. Ban triển khai các Trung tâm vận hành mạng của Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam có nhiệm vụ sau: 1. Tổ chức, vận hành, duy trì và phát triển các NOC và Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam 2. Hỗ trợ kỹ thuật, phối hợp tổ chức và triển khai các hoạt động nghiên cứu và đào tạo trên mạng đối với các mạng thành viên thuộc miền/khu vực và Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam. Điều 3. Ông Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia và các Ông/Bà có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
  2. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu VT, TTKHCN Trần Quốc Thắng DANH SÁCH CÁC BAN TRIỂN KHAI TRUNG TÂM VẬN HÀNH MẠNG (NOC) CỦA MẠNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM - VINAREN (Ban hành kèm theo Quyết định số 493/QĐ-BKHCN ngày 26/03/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 1. Trung tâm vận hành mạng quốc gia tại Hà Nội (VNNOC) TT Họ và Tên Chức vụ, cơ quan công tác Nhiệm vụ 1 Tạ Bá Hưng Giám đốc, Trung tâm Thông tin KH&CN Trưởng ban Quốc gia 2 Nguyễn Văn Trưởng phòng Tin học, Trung tâm Thông Phó ban Điến tin KH&CN Quốc gia 3 Nguyễn Tuấn Kỹ sư CNTT, Phòng Tin học, Trung tâm Ủy viên Hải Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia 4 Trần Việt Tiến Kỹ sư CNTT, Phòng Tin học, Trung tâm Ủy viên Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia 2. Trung tâm vận hành mạng tại Huế (NOC-HUE) TT Họ và Tên Đơn vị công tác Nhiệm vụ 1 Lê Mạnh Thạnh Phó Giám đốc, Đại học Huế Trưởng ban 2 Trần Đạo Dõng Trưởng ban KHCN, Đại học Huế Phó trưởng ban 3 Võ Xuân Ninh Phó ban KHCN, Đại học Huế Ủy viên 4 Phạm Minh Tổ trưởng Tổ Ứng dụng CNTT, Ban Ủy viên Huấn KHCN, Đại học Huế
  3. 5 Trần Văn Dũng Tổ Ứng dụng CNTT, Ban KHCN, Đại học Ủy viên Huế 3. Trung tâm vận hành mạng tại Đà Nẵng (NOC-ĐN) STT Họ và Tên Chức vụ Nhiệm vụ 1 Bùi Chính Giám đốc, Trung tâm Thông tin KH&CN Trưởng ban Cương 2 Vũ Thị Ngọc Trưởng phòng, Trung tâm Thông tin Ủy viên Diệp KH&CN 3 Nguyễn Ngọc Chuyên viên, Trung tâm Thông tin Ủy viên Anh Vũ KH&CN 4. Trung tâm vận hành mạng tại Cần Thơ (NOC-CT) STT Họ và Tên Chức vụ Nhiệm vụ 1 Đỗ Văn Xê Phó Giám đốc Đại học Cần Thơ Trưởng ban 2 Lê Trùng Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Tổ Ủy viên Dương trưởng Tổ CNTT, Đại học Cần Thơ 3 Trần Thanh Chuyên viên Tổ CNTT, Đại học Cần Thơ Ủy viên Điền 4 Trần Thanh Phó Tổ trưởng Tổ CNTT, Đại học Cần Ủy viên Điện Thơ 5 Cao Thanh Chuyên viên Tổ CNTT, Đại học Cần Thơ Ủy viên Tuấn 5. Trung tâm vận hành mạng tại Tp. Hồ Chí Minh (NOC-HCM) TT Họ và Tên Chức vụ Nhiệm vụ 1 Trần Thị Thu Giám đốc, Trung tâm Thông tin KH&CN Trưởng ban Thủy Thành phố Hồ Chí Minh 2 Phạm Quang Chuyên viên phòng CNTT, Trung tâm Ủy viên Chiến Thông tin KH&CN Thành phố Hồ Chí Minh 3 Ngô Đức Trọng Chuyên viên phòng CNTT, Trung tâm Ủy viên Thông tin KH&CN Thành phố Hồ Chí Minh 4 Vũ Quốc Dũng Trưởng phòng CNTT, Trung tâm TT Ủy viên KH&CN Tp. HCM
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2