intTypePromotion=1

Quyết định 497/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Nguyễn Liêm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
83
lượt xem
2
download

Quyết định 497/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 497/QĐ-BKHCN về việc thành lập Ban chỉ đạo Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam - VinaREN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 497/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- -------------- Số: 497/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO MẠNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM - VINAREN BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Căn cứ Công văn số 6880/VPCP/HTQT ngày 16/12/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Khoan đồng ý cho phép tham gia Mạng Thông tin Á - Âu giai đoạn II và giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ làm cơ quan đầu mối, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tham gia dự án TEIN2; Căn cứ có công văn số 7289/VPCP-QHQT ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ về việc truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đồng ý về chủ trương Việt Nam tham gia Mạng tiên tiến Châu Á - Thái Bình Dương (APAN - Asia - Pacific Advanced Network) và xây dựng Mạng thông tin Nghiên cứu và Đào tạo của Việt Nam kết nối các viện nghiên cứu, các trường đại học hàng đầu trong nước với quốc tế thông qua TEIN2 và giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng đề án cụ thể về Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam. Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và ông Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam - VinaREN, gồm các thành viên có tên sau đây: 1. Ông Trần Quốc Thắng - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Trưởng ban; 2. Ông Trần Văn Lộc - Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên; 3. Ông Lê Hồng Trường - Trợ lý Vụ trưởng, Ban ASEM, Bộ Ngoại giao, Ủy viên; 4. Ông Nguyễn Minh Dân - Vụ trưởng, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên;
  2. 5. Ông Phạm Trọng Quát - Phó Giám đốc, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên; 6. Ông Huỳnh Thanh Đạt - Phó Giám đốc, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên; 7. Ông Nguyễn Việt Hồng - Vụ trưởng, Vụ Tài chính Hành chính Sự nghiệp, Bộ Tài chính, Ủy viên; 8. Ông Nguyễn Đình Công - Quyền Trưởng Ban, Ban Kế hoạch - Tài chính, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy viên; 9. Ông Hoàng Ngọc Hà - Vụ trưởng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên; 10. Ông Phí Văn Thâm - Vụ Khoa học và Đào tạo, Bộ Y tế, Ủy viên; 11. Ông Nguyễn Văn Quyến, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên; 12. Ông Tạ Bá Hưng, Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên thư ký; Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xem xét và trình Bộ trưởng quyết định các vấn đề liên quan đến chiến lược, chính sách xây dựng, phát triển và phát huy vai trò của Mạng Nghiên cứu và đào tạo Việt Nam. Điều 3. Ban chỉ đạo làm việc dưới sự điều hành của Trưởng ban; các ủy viên của Ban chỉ đạo có thể được thay đổi hoặc bổ sung để đảm bảo phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ được giao. Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam. Các văn bản liên quan đến Ban chỉ đạo Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam do Trưởng ban ký được sử dụng con dấu của Bộ Khoa học và Công nghệ. Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo được trích từ kinh phí sự nghiệp khoa học do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Điều 6. Các ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia, các thành viên Ban chỉ đạo và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  3. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 6 - Lưu VT, TCCB, TTKHCN. Hoàng Văn Phong
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2