Quyết định 516-TC/QĐ/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định 516-TC/QĐ/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 516-TC/QĐ/TCT của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu của mặt hàng linh kiện CKD xe máy trong Biểu thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 516-TC/QĐ/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  é   ë n g  B é  T µi ch Ý n h  sè 516 T C/ Q §/TC T  n g µ y 21 th¸ng  n¨ m  B tr 7  1997  Ò  viÖc söa  æ i  m ø c   v ® thu Õ  su Êt thu Õ   h Ë p  kh È u n c ña m Æ t  h µ n g  linh kiÖn  C K D  xe m ¸ y  trong Bi Ó u  thu Õ   h Ë p  kh È u n B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T C¨n  §iÒu  LuËt  cø  8,  thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ    nhËp khÈu  îc Quèc    ®   héi th«ng qua ngµy  26/12/1991; C¨n  khung  cø  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  khÈu ban hµnh  i t¹ NghÞ quyÕt sè  537a ngµy  22/2/1992 cña      Héi ®ång Nhµ    îcsöa  æi, bæ   níc,®   ®   sung  it¹ NghÞ     quyÕt  sè  31  NQ/UBTVQH9  ngµy  9/3/1993, NghÞ  quyÕt  sè  174  NQ/UBTVQH9  ngµy 26/3/1994,  NghÞ  quyÕt sè 290 NQ/UBTVQH9  ngµy  7/9/1995,NghÞ     quyÕt  293  sè  NQ/UBTVQH9   ngµy 08/11/1995 cña    Uû ban  thêng  Quèc    vô  héikho¸9;   C¨n  thÈm   cø  quyÒn quy ®Þnh   i§iÒu  ­  t¹  3  QuyÕt ®Þnh   280/TTg  sè  ngµy 28/5/1994 cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  viÖc  vÒ  ban hµnh BiÓu thuÕ xuÊt  khÈu,BiÓu    thuÕ nhËp khÈu  kÌm theo NghÞ    ®Þnh  54/CP; sè  Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu 1.­ Söa  æi    ® møc  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu cña  Æt   m hµng  linh kiÖn  m¸y    xe  thuéc nhãm   Æt   m hµng  m∙  8711.00  cã  sè  quy ®Þnh   i t¹  QuyÕt  ®Þnh  397  sè  TC/Q§/TCT  ngµy 19/4/1996 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    thµnh møc  thuÕ suÊtthuÕ    nhËp khÈu    sau: míinh  M∙  sè Nhãm   ThuÕ   suÊt  (%)    m Æt   hµng HiÖn  Söa  hµnh ®æi 8711.00 ­ M«         t« (kÓ  mopeds) vµ  ®¹p  g¾n  c¶    xe  cã  m¸y phô  , hoÆc   trî cã    kh«ng  thïng xe, cã      m«     b¸nh t«ba  8711.00.1 ­   ­Nguyªn  chiÕc 60 60 0 8711.00.2 ­   ­D¹ng  CKD1 55 50 0 8711.00.3 ­   ­D¹ng  CKD2 50 45 0 8711.00.4 ­   ­D¹ng  IKD1 30 30 0
  2. 2 8711.00.5 ­   ­D¹ng  IKD2 15 15 0 8711.00.6 ­   ­D¹ng  IKD3 10 10 0 §iÒu    2: QyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  ® îc¸p dông  vµ      cho    tÊt c¶    khaihµng    c¸c Tê    ho¸ nhËp khÈu ®¨ng  víi quan    ký    c¬  H¶i quan b¾t ®Çu     tõ ngµy  01/8/1997.
Đồng bộ tài khoản