intTypePromotion=1

Quyết định 522/2000/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
79
lượt xem
7
download

Quyết định 522/2000/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 522/2000/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung tài khoản và sửa đổi một số quy định về hạch toán ngoại tệ trong hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 522/2000/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  è ng ® è c  N g © n  h µ n g   h µ  n íc Vi Ö t N a m   th N Sè  522/2000/Q§­N H N N 2   g µ y  20 th¸ng 12  m  2000  n n¨ V Ò   Ö c b æ  su n g  t µi vi  kh o¶ n  v µ  s ö a ® æ i  m é t  è  q u y   Þ n h   s ® v Ò   ¹ ch to¸n n g o ¹i Ö  trong h Ö  th è ng t µi h  t  kh o¶ n   k Õ  to¸n c¸c t æ  ch øc  t Ý n d ô n g T h è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc  ­ C¨n  LuËt  cø  c¸c    Tæ chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  12­ ng 12­ 1997; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng 3  ng 02    n¨m  1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öm  ô  Òn  ¹n vµ  v nhi v quy h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é; B ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Õ      µichÝnh;   ®Ò ngh c V tr V K to¸n­T   Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1: Bæ  sung  µikho¶n  µ  öa  æi  ét  è  t  vs ® m s quy  nh  Ò   ¹ch ®Þ vh  to¸n ngo¹itÖ      trong  Ö   èng  µikho¶n  Õ   h th t  k to¸n c¸c tæ      chøc  Ýn  ông    td ban hµnh  theo Quy Õt ®Þnh  sè  435/1998/Q§­NHNN2  ngµy 25­ 1998  cña  12­ Thèng  c  ©n  µng  µ   ícnh  ®è Ng h Nh n   sau: 1. Bæ     sung    µikho¶n  c¸c t   sau  y   µo  Ö   èng  µikho¶n  Õ       ®© v H th t  k to¸nc¸c tæ  chøc  Ýn  ông: td a.Tµikho¶n     204   èn  û    ­V u th¸ccho  vay Tµikho¶n  µy  ïng      nd ®Ó ph¶n  sè  Òn (®ång  Öt Nam   ¸nh  ti   Vi   hay  ¹itÖ) ngo     tæ chøc  Ýn  ông  td chuyÓn  cho    chøc  Ën  û    c¸c tæ  nh u th¸ccho  vay  í møc  Òn t i ti   ®∙  tho¶ thuËn    theo hîp ®ång  ý  Õt  ÷a haibªn.    k k gi     Bªn  îghi: è  Òn chuyÓn  µo    chøc  Ën  û    n     ti   S v c¸ctæ  nh u th¸ccho  vay. Bªn  ã    è  Òn c¸ctæ  c ghi: ti     chøc  Ën  û    S nh u th¸ccho  vay    ¹ tr¶l i Sè     î:Ph¶n  dn   ¸nh  è  Òn  ang  s ti ® chuyÓn cho    chøc  Ën  û    c¸c tæ  nh u th¸c cho  vay. Tµikho¶n    Õt: ë   µikho¶n    Õttheo  õng  chøc  Ën  û      chiti   t   M chiti   t tæ  nh u th¸c cho  vay.  b.Tµikho¶n     315   µis¶n  Ën  ­T   nh qu¶n  ývµ  l   khaith¸c    Tµikho¶n  µy  ïng    ¹ch to¸ngi¸trÞtµis¶n  Õ  Êp  ®îcx¸c®Þnh     nd ®Ó h           th ch (     theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   nh    µis¶n  Õ  Êp) do  ©n   µng  lu   ®Þ gi¸t   th ch   Ng h th ng  ¹i bµn  ¬ m  giao  ¹ cho  li  C«ng    ty qu¶n  ýnî vµ  l     khaith¸ctµis¶n  Õ  Êp       th ch ®Ó   qu¶n  ývµ  l   khaith¸c(khic«ng        tyqu¶n  ýnî vµ  l     khaith¸ctµis¶n  Õ  Êp       th ch ® îcphÐp    ông  Ö   èng  µi   ¸p d H th t kho¶n  Õ     ña    k to¸nc Tæ chøc  Ýn  ông). td Bªn  îghi:   Þtµis¶n  Ëp  n     tr     Gi¸ nh kho
  2. 2 Bªn  ã      Þtµi c ghi: tr     Gi¸ s¶n  Êtkho xu   Sè    î:Ph¶n  gi¸trÞtµis¶n  Õ  Êp  ang  îcqu¶n  ývµ  dn   ¸nh        th ch ® ®  l   khaith¸c    t¹ C«ng    i ty. H¹ch to¸n chi tiÕt:M ë   µikho¶n    Õt theo  õng  µis¶n  Ën  ña       t  chi ti   t t  nh c NHTM   chuyÓn  sang    ®Ó qu¶n  ývµ  l   khaith¸c.   c. Tµi kho¶n     376    ­ Chªnh  Öch  ÷a kho¶n  î cho  l gi   n  vay  µ    Þ tµis¶n  v gi¸tr     giao C«ng      tyqu¶n  ýnîvµ  l     khaith¸ctµis¶n  Õ  Êp.      th ch Tµi kho¶n  µy  ïng    ¹ch    nd ®Ó h to¸n kho¶n    chªnh  Öch  ÷a    î cho  l gi d n   vay,  tr¶thay vµ    Þ tµis¶n  ©n   µng  ¬ng  ¹i nhËn  Õ  Êp      gi¸tr     Ng h th m  th ch chuyÓn  giao   cho C«ng    ty qu¶n  ý nî  µ  l   v khai th¸c tµis¶n  Õ  Êp    ¹t ®éng       th ch ®Ó ho   kinh  doanh. Bªn  î ghi:Sè   n     chªnh  Öch  ù  î cho  l d n  vay  ính¬n    Þ tµis¶n  Õ  Êp  l  gi¸tr     th ch ®∙  giao sang    C«ng    tyqu¶n  ýnîvµ  l     khaith¸c.   Xö  ýsè    ã  Õu  µi l   d c (n t   kho¶n    ã) dc Bªn  ã    c ghi: ­Sè  Òn Ng ©n  µng  ¬ng  ¹ithu ® îc   ti   h th m      ­Sè    î® îcxö  ýchuyÓn  µo    µikho¶n  Ých  îp kh¸c.   d n     l  v c¸ct   th h  Sè     î:­ Ph¶n  d n    ¸nh  è  Òn  s ti chªnh  Öch  ©n   µng  ¬ng  ¹i cßn  l Ng h th m  ph¶i   thu. H¹ch      Õt:   ë   µikho¶n    Õttheo  õng  n  Þ, c¸ nh©n  ã  to¸nchiti   M t   ­ chiti   t ®¬ v     c quan  Ö   h thanh  to¸n. §ång  êiNg ©n   µng  ¬ng  ¹i ph¶im ë     th   h th m    sæ theo  âi chitiÕtsè  d       chªnh  lÖch  ña  õng kho¶n  îcho  ct  n  vay  µ    Þtµis¶n  µn  v gi¸tr     b giao. d. Tµi kho¶n     476      Þ tµis¶n  Ën  ña  ©n   µng  ¬ng  ¹i ®Ó   ­ Gi¸ tr     nh c Ng h th m  qu¶n  ývµ  l   khaith¸c.   Tµikho¶n  µy  ïng ®Ó   ¹ch to¸ngi¸trÞtµis¶n  µ     n d   h        m C«ng    tyqu¶n  ýnîvµ  l    khai th¸c tµis¶n  Õ  Êp  Ën  ña  ©n   µng  ¬ng  ¹i ®Ó        th ch nh c Ng h th m  qu¶n  ý vµ  l  khaith¸c(khiC«ng        ty qu¶n  ýnî vµ  l     khaith¸ctµis¶n  Õ  Êp  îc phÐp         th ch ®   ¸p dông  Ö   èng  µikho¶n  Õ     ña    H th t  k to¸nc Tæ chøc  Ýn  ông). td Néi dung  ¹ch  h to¸n tµikho¶n     476: h¹ch    to¸n ®èi    øng  íitµikho¶n    v    315 "Tµis¶n  Ën    nh qu¶n  ývµ  l   khaith¸c".   e. Tµi kho¶n     3791      Þ tµis¶n  ­ Gi¸ tr     giao C«ng    ty qu¶n  ýnî vµ  l     khaith¸c    tµis¶n  Õ  Êp.   th ch Tµi kho¶n  µy  ïng    ¹ch    nd ®Ó h to¸n gi¸trÞ tµis¶n  ©n   µng  ¬ng  ¹i      Ng h th m  nhËn  Õ  Êp  th ch chuyÓn  giao cho C«ng    ty qu¶n  ýnî vµ  l     khaith¸ctµis¶n  Õ       th chÊp    ¹t®éng  ®Ó ho   kinh doanh.   Bªn  î ghi:­ Gi¸trÞtµis¶n  Ó  Êp  ∙  n            th ch ® giao sang    C«ng    tyqu¶n  ýnî vµ  l    khaith¸ctµis¶n  Õ  Êp.      th ch Bªn  ã     Êt      Þtµis¶n  Õ  Êp  ∙  c ghi: T to¸ngi¸tr     ­ th ch ® giao sang    C«ng    tyqu¶n  lýnîvµ      khaith¸ctµis¶n  Õ  Êp       th ch (C«ng    ∙  ty® thanh  ý, îng b¸n.. ) l  nh   . Sè     î:­ Ph¶n  gi¸trÞ tµis¶n  Õ  Êp  ang  d n    ¸nh        th ch ® giao C«ng   qu¶n  ý   ty  l  nîvµ    khaith¸ctµis¶n  Õ  Êp.      th ch
  3. 3 H¹ch      Õt: ë   µikho¶n    Õttheo  õng  ¹  µis¶n  Õ  Êp  to¸n chiti   t   M chiti   t lo i   t th ch ®ang giao sang    C«ng    tyqu¶n  ýnîvµ  l     khaith¸ctµis¶n  Õ  Êp.      th ch g.Tµikho¶n  ­Dù      59   phßng  ñiro kh¸c. r   Tµikho¶n  µy  ã    µikho¶n  Êp      n c c¸ct   c II sau: 591   ù   ­D phßng  cho    Þch  ô  c¸cd v thanh  to¸n 592  Dù   ­  phßng  gi¶m    µng  ån kho gi¸h t  Néi dung  µ  Õt  Êu    µikho¶n      v k c c¸ct   nh sau: Tµikho¶n    591   ù   ­D phßng  cho    Þch  ô  c¸cd v thanh  to¸n Tµi kho¶n  µy  ïng      nd ®Ó ph¶n  viÖc  Ëp  ù  ¸nh  l d phßng  µ  ö  ýc¸c kho¶n  v x l    dù  phßng  cho    Þch  ô  c¸cd v thanh  to¸n. Bªn  ã     è  ù  c ghi: S d phßng  ­ cho    Þch  ô  c¸cd v thanh    îclËp to¸n®   Bªn  îghi:   ö  ýkho¶n  ñiro trong c¸cdÞch  ô  n     X l  ­ r      v thanh  to¸n. ­K Õt    chuyÓn  è  s chªnh  Öch  õa vÒ   ù  l th   d phßng  ∙  Ëp. ®l Sè    ã:­Ph¶n  d c    ¶nh  è  ù  s d phßng  cho    Þch  ô  c¸cd v thanh    Ön  ã. to¸nhi c H¹ch      Õt: ë   µikho¶n    Õttheo tõng dÞch  ô  to¸nchiti   t   M chiti       v thanh  to¸n. * Tµikho¶n     592   ù   ­D phßng  gi¶m    µng  ån kho. gi¸h t  Tµi kho¶n  µy  ïng      nd ®Ó ph¶n  viÖc  Ëp  ù  ¸nh  l d phßng  µ  ö  ýc¸c kho¶n  v x l    dù phßng  gi¶m    µng  ån kho    ã  ÷ng  gi¸h t  khic nh b»ng chøng  ¾c  ¾n  Ò   ù  ch ch vs gi¶m    êng  gi¸th xuyªn li   ôccña  µng  ån kho    chøc  Ýn  ông.   ªnt   h t  ë tæ  td Bªn  ã    è  ù  c ghi: d phßng  S gi¶m    µng  ån kho  îclËp. gi¸h t  ®  Bªn  îghi: µn  Ëp  ù  n    Ho nh d phßng  gi¶m  gi¸ Sè    ã:Ph¶n    è  ù  dc   ¸nh s d phßng  gi¶m    µng  ån kho  Ön  ã. gi¸h t  hi c H¹ch      Õt: ë   µikho¶n    Õttheo lo¹ hµng  ån kho. to¸nchiti   t   M chiti    i   t  h.Tµikho¶n     829   ­C¸c  kho¶n    Ò   ¹t®éng  chiv ho   kh¸c Tµi kho¶n  µy  ïng    ¹ch        nd ®Ó h to¸n c¸c kho¶n    chikh¸c (nh      chihoa  ång, h   ®¹ilý,chim«i  í . .li        gi i .  ªnquan  n   ¹t®éng  ña    ) ®Õ ho   c Tæ chøc  Ýn  ông, ngoµi td     nh÷ng  éidung    ∙  îch¹ch to¸nvµo    µikho¶n  Ých  îp. n  chi® ®      c¸ct   th h Néi  dung  ¹ch  h to¸n tµikho¶n     829  èng   néi dung  ¹ch  gi nh   h to¸n c¸c tµi      kho¶n  Ò     Ý. v chiph i. µikho¶n     T 8724     ù  ­Chi d phßng  cho    Þch  ô  c¸cd v thanh  to¸n. Tµi kho¶n  µy  ïng    ¹ch        nd ®Ó h to¸nc¸c kho¶n    ù  chid phßng cho    Þch  c¸c d vô  thanh to¸n. Néi  dung  ¹ch  h to¸n tµikho¶n     8724  èng    éi dung  ¹ch  gi nh n   h to¸n c¸c tµi      kho¶n  Ò     Ý. v chiph k.Tµikho¶n     8725     ù  ­Chi d phßng  gi¶m    µng  ån kho. gi¸h t  Tµi kho¶n  µy  ïng    ¹ch        nd ®Ó h to¸nc¸c kho¶n    ù  chid phßng  gi¶m    µng  gi¸h tån kho.   Néi  dung  ¹ch  h to¸n tµikho¶n     8725  èng    éi dung  ¹ch  gi nh n   h to¸n c¸c tµi      kho¶n  Ò     Ý. v chiph
  4. 4 2. Söa  æi  ét  è    ® m s quy  nh  Ò   ¹ch    ¹itÖ  ®Þ vh to¸n ngo   trong h Ö   èng  µi   th t  kho¶n  Õ       chøc  Ýn  ông    k to¸nc¸ctæ  td nh sau: a.  û         nh   è  T gi¸®Ó x¸c ®Þ s chªnh  Öch  l trong kinh doanh  ¹itÖ    ngo   quy ®Þnh  ¹  µikho¶n  "C¸c giao dÞch  ¹ihèi"® îcsöa    ti   T 49      ngo       nh sau:"Cuèikú  Õ      k to¸n,x¸c ®Þnh  è     s chªnh  Öch  ÷a gi¸trÞ ngo¹itÖ  ∙  l gi         ® b¸n  theo  gi¸thùc tÕ  tØ      b¸n  víigi¸trÞ ngo¹itÖ  ∙  ra          ® b¸n  theo  gi¸mua   ùc  Õ  ×nh  ©n  tØ    th t b qu trong  th¸ng,n Õu    trong th¸ngkh«ng      mua  × lÊy theo tØ    th       gi¸mua  ùc tÕ  ×nh  ©n   th   b qu th¸ng tr c sau    a    í  ®ã ® kho¶n  chªnh  Öch  µy  µo  µikho¶n  l n v t  thu  Ëp  nh hay    chi phÝ  Ò   v kinh doanh  ¹itÖ    ngo   cho  ïhîp". ph   b. Xö   ýsè        µikho¶n    l   d trªnc¸c t   631 "Chªnh  Öch  û gi¸ngo¹itÖ" vµ  µi l t        t  kho¶n 632  "Chªnh  Öch  ¸nh    ¹ vµng  ¹c,®¸  ý" ® îcsöa  ¹ nh  l ® gi¸l   i b   qu     l   sau:§ Õn   i   cuèin¨m, haitµikho¶n  µy         n ph¶itÊtto¸nsè  .N Õ u   µikho¶n  µy  ã  è    ã,       d  t  n c s dc   chuyÓn  è    ã  µo  µikho¶n  s dc v t   thu  Ëp  nh (thu vÒ     kinh doanh  ¹itÖ, vµng    ngo     b¹c,®¸  ý);N Õ u   µikho¶n  µy  ã  è    î,chuyÓn  è    î vµo  µikho¶n      qu   t  n c s dn   s dn  t  chi phÝ    Ò   (chiv kinh doanh  ¹itÖ,vµng  ¹c,®¸  ý).   ngo     b   qu §i Ò u  Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý. 2:  ®Þ n c hi l     k t  k §i Ò u 3: Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô   Õ   v¨n    tr V K to¸n ­ Tµi chÝnh, thñ  ­        tr ëng    n  Þ  ùc thuéc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c  c¸c ®¬ v tr   Ng h Nh n   ®è Chi  nh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  Nh n     ph tr   Trung  ng, Tæng   ¬  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc),Chñ   Þch  éi  ng    t H ®å qu¶n  Þ Tæ   tr   chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸chnhiÖ m       thi hµnh Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2