Quyết định 546/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
109
lượt xem
9
download

Quyết định 546/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 546/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện cơ chế lãi suất thoả thuận trong hoạt động tín dụng thương mại bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 546/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc s è  546/2002/Q§­N H N N   ® n n g µ y 30  th¸ng 5 n¨ m  2002 v Ò  vi Ö c th ù c hi Ö n  c ¬  c h Õ  l∙i u Ê t tho¶   s thu Ë n  trong h o ¹t ® é n g  t Ý n d ô n g   ¬ n g  m ¹ i b» n g  ® å n g  vi Ö t na m  c ñ a  th t æ   h øc   Ý n  ô n g  ® è i víi c t d  kh¸ch h µ n g Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët    chøc  Ýn    cø  Ng h Nh n     v Lu c¸c tæ  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýnhµ  íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  ý  Õn    cø  ki chØ  o  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  ¹    ®¹ c Th t   ph t i b¶n  è  v¨n s 28/CP­ KTTH   µy  ng 27/5/2002  Ò   Öc  ùc  Ön  ¬  Õ     Êt  v vi th hi c ch l∙ su tho¶  Ën  i thu trong  ho¹t®éng  Ýn  ông  ¬ng  ¹i;   td th m ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1.  1. Nay  ùc hiÖn  ¬  Õ     Êt tho¶  Ën    th   c ch l∙ su   i thu trong ho¹t®éng  Ýn  ông      td th ng  ¹ib»ng  ång  ÖtNam   ña  chøc  Ýn  ông  i víi ¬ m  § Vi   c tæ  td ®è    kh¸ch hµng.Tæ       chøc  Ýn  ông    nh    Êtcho  td x¸c®Þ l∙su   i vay  b»ng  ång  ÖtNam     ¬  ë  § Vi   trªnc s cung  cÇu  èn  Þ  êng  µ  v th tr v møc     Ýn  Öm   i  íikh¸ch hµng  ®é t nhi ®è v     vay  µ c¸c ph¸p  l    nh©n  µ    ©n  Öt Nam,  v c¸ nh Vi   ph¸p  ©n  µ    ©n  íc ngoµi ho¹t®éng  ¹ nh v c¸ nh n      t i ViÖtNam.   2. Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   Õp tôcc«ng  è    Êt c¬    h Nh n     ti     b l∙su   b¶n    ¬  i trªnc së tham  kh¶o  møc    Êt cho  l∙su   i vay  ¬ng  ¹i ®èi víikh¸ch hµng  ètnhÊt cña  th m       t    nhã m     chøc  Ýn  ông  îc lùa chän  c¸c tæ  td ®   theo Quy Õt  nh  ña  èng  c  ®Þ c Th ®è Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   h Nh n     trong tõng thêikú    µm        ®Ó l tham  kh¶o  µ  nh   v ®Þ híng    Êt thÞ  êng, phï hîp  íiquy  nh  ña  Ët  ©n   µng  µ   íc l∙ su   i tr    v  ®Þ c Lu Ng h Nh n   ViÖt Nam;  ng  êichñ  ng  dông    Ön    ®å th   ®é ¸p  c¸c bi ph¸p    Óm   ®Ó ki so¸tbiÕn    ®éng  ña    ÊtthÞ  êng,®¶m   c l∙su   tr i   b¶o  îcyªu cÇu  µ  ôc    ña  Ýnh  ®   vm tiªuc ch s¸ch  tiÒn tÖ    trong tõng thêikú.      §i Ò u 2. 1. T¹ithêi®iÓ m        Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh, sè    î ®∙    ®Þ n c hi l       d n   cho vay  µ    îp ®ång  Ýn  ông  ∙  ý  Õt  ng  a    ©n  v c¸c h   td ® k k nh ch gi¶ing hoÆc     ©n  gi¶ing cha  Õt,th× ® îctiÕp tôcthùc hiÖn  h         theo møc    Êt cho  l∙su   i vay  ∙    ® ghitrong hîp    ®ång  Ýn  ông. ViÖc  iÒu  td   ® chØnh    Êt cho  l∙ su   i vay  i  íic¸c hîp  ng  Ýn  ®è v     ®å t dông  µy  tæ  n do  chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch hµng    vay tho¶ thuËn.  
  2. 2 2. Møc     Êt cho    l∙ su   i vay  dông  i  íic¸c kho¶n  î gèc  ¸p  ®è v     n  qu¸  ¹n,thùc h    hiÖn  theo quy  nh  ¹  ®Þ tiKho¶n  §iÒu  Quy  Õ   2  11  ch cho vay  ña    c Tæ chøc  Ýn  t dông  i víi ®è    kh¸ch hµng    ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1627/2001/Q§­ NHNN   ngµy 31/12/2001 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.   Th ®è Ng h Nh n 3. C¸c  ¹    Êt cho    lo i i l∙ su   vay  ®∙i®èi  íic¸c ®èi îng  Ýnh  u    v    t ch s¸ch,c¸c tæ     chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  td th   theo  quy  nh  Ön  µnh  ña  Ýnh  ñ  µ  ©n   ®Þ hi h c Ch ph v Ng hµng  µ   ícViÖtNam. Nh n     §i Ò u 3. 1.Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthi µnh  Ó   õngµy    ®Þ n c hi l     h k t  1/6/2002. 2. C¸c    v¨n  b¶n  Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ban  µnh  Õt  Öu  do  ®è Ng h Nh n   h h hi lùc thihµnh, gå m:       Quy Õt  nh  è  ®Þ s 241/2000/Q§­ NHNN1   µy  ng 2/8/2000  Ò   v viÖc thay ® æi  ¬  Õ   iÒu  µnh    Êt cho    c ch ® h l∙su   i vay  ña  chøc  Ýn  ông  i c tæ  td ®è   víi  kh¸ch hµng;Quy Õt  nh  è      ®Þ s 242/2000/Q§­ NHNN1   µy  ng 2/8/2000  c«ng  è  b l∙ suÊt  ¬    i c b¶n  µm  ¬  ë  l c s cho  chøc  Ýn  ông  n  nh    Êt  tæ  td Ê ®Þ l∙ su cho    i vay b»ng §ång ViÖt Nam  ®èi víi  kh¸ch hµng; Quy Õt ®Þnh  sè  50/2000/Q§­ NHNN1   µy  ng 3/2/2000  Ò   Öc  iÒu  v vi ® chØnh    Êt cho  l∙su   i vay b»ng  ång  Öt § Vi   Nam   ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  i víi   µnh  c Qu T d nh d c s ®è     th c¸c viªn. 3. Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  c      tr c¸c®¬ v thu   h Nh n   ®è Chi nh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  h Nh n     ph tr   Trung  ng, Héi  ng  ¬  ®å qu¶n  trÞvµ    Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) c¸ctæ  ®è     chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸chnhiÖ m       thi hµnh Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản