Quyết định 55/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
70
lượt xem
3
download

Quyết định 55/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 55/2003/QĐ-BTC về việc ban hành quy định về thủ tục hải quan, công tác kiểm soát, giám sát hải quan đối với tàu hoả liên vận quốc tế nhập cảnh, xuất cảnh do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 55/2003/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 55/2003/Q -BTC Hà N i, ngày 16 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 55/2003/Q -BTC NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2003 BAN HÀNH QUY NNH V TH T C H I QUAN, CÔNG TÁC KI M SOÁT, GIÁM SÁT H I QUAN I V I T U HO LIÊN V N QU C T NH P C NH, XU T C NH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t H i quan s 29/2001-QH10 ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá X, kỳ h p th 9 thông qua ngày 29/06/2001; Căn c Ngh nh 101/2001/N -CP ngày 31.12.2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ch ki m tra, giám sát h i quan; Căn c Ngh nh 86/2002/N -CP ngày 05.11.2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các B , cơ quan ngang B ; Xét ngh c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan. QUY T NNH i u1: Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy nh th t c h i quan, công tác ki m soát, giám sát h i quan i v i t u ho liên v n qu c t nh p c nh, xu t c nh. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Bãi b Quy t nh s 1551/2001/Q -TCHQ ngày 26.12.2001 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan và các văn b n hư ng d n khác trái v i quy nh t i Quy t nh này. i u 3: T ng c c trư ng T ng c c H i quan, Th trư ng các ơn v thu c B Tài chính và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Trương Chí Trung ( ã ký) QUY NNH
  2. V TH T C H I QUAN, CÔNG TÁC KI M SOÁT, GIÁM SÁT H I QUAN I V I TÀU HO LIÊN V N QU C T NH P C NH, XU T C NH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 55/2003/Q -BTC ngày 16 tháng 4 năm 2003 c a B trư ng B Tài chính) I. QUY NNH CHUNG 1. Gi i thích t ng : - T u ho liên v n qu c t ( ư c g i t t là oàn t u) bao g m u máy và các toa xe qua l i biên gi i. - Ga ư ng s t liên v n qu c t ( ư c g i t t là ga liên v n) bao g m ga liên v n biên gi i và ga liên v n n i a. 2. oàn t u nh p c nh ph i ư c làm th t c h i quan ngay sau khi n ga liên v n biên gi i. oàn t u xu t c nh ph i ư c làm th t c h i quan trư c khi xu t c nh r i ga liên v n biên gi i. Th i i m xác nh oàn t u nh p c nh, hàng hoá nh p khNu n ga liên v n biên gi i là th i i m Chi c c H i quan ga liên v n biên gi i ti p nh n và óng d u nghi p v trên nh ng gi y t do Trư ng t u ho c ngư i i di n h p pháp (dư i ây g i chung là Trư ng t u) n p theo quy nh. 3. Trư ng ga liên v n có trách nhi m thông báo trư c 01 gi b ng văn b n cho Chi c c H i quan ga liên v n v th i gian n, i, a i m và th i gian x p, d hàng hóa lên, xu ng oàn t u. 4. Trư ng t u có trách nhi m: a. Thông báo cho Chi c c H i quan ga liên v n các thông tin v hàng hoá, hành lý xu t khNu, nh p khNu, hành khách nh p c nh, xu t c nh và các thông tin khác có liên quan n công tác qu n lý c a H i quan. b. m b o nguyên tr ng hàng hoá xu t khNu, nh p khNu trong quá trình v n chuy n t ga liên v n n i a n biên gi i và ngư c l i. c. Th c hi n các yêu c u c a H i quan v ki m tra, khám xét oàn t u. 5. Nơi làm th t c h i quan i v i hàng hóa, hành lý xu t khNu, nh p khNu: a. Hàng hoá nh p khNu có v n t i ơn ghi ga ích là ga liên v n nào thì làm th t c h i quan và thông quan t i Chi c c H i quan ga liên v n ó. b. Hàng hoá xu t khNu ư c g i i t ga liên v n n i a nào thì làm th t c h i quan t i Chi c c H i quan ga liên v n ó. N u làm th t c h i quan Chi c c H i quan khác thì ph i làm theo th t c hàng xu t khNu chuy n c a khNu c. Hành lý mang theo ngư i c a khách xu t c nh, nh p c nh ư c làm th t c h i quan t i Chi c c H i quan ga liên v n biên gi i.
  3. d. Hành lý ký g i không mang theo ngư i c a khách xu t c nh làm th t c h i quan t i Chi c c H i quan ga liên v n nơi khách làm th t c ký g i. Hành lý ký g i không mang theo ngư i c a khách nh p c nh làm th t c h i quan t i Chi c c H i quan ga liên v n ghi trên Phi u g i hành lý không mang theo ngư i c a hành khách. 6. Vi c giám sát t u liên v n nh p c nh t m c biên gi i vào ga liên v n biên gi i và ngư c l i th c hi n b ng bi n pháp tu n tra ki m soát c a l c lư ng TCBL c a H i quan ho c giám sát b ng bi n pháp k thu t khác. II. TH T C H I QUAN, GIÁM SÁT H I QUAN I V I OÀN T U: A. I V I OÀN T U NH P C NH; 1. T i ga liên v n biên gi i: 1.1. Trách nhi m c a Trư ng t u: - Ngay sau khi oàn t u nh p c nh n ga liên v n biên gi i, Trư ng t u ph i n p cho Chi c c H i quan ga liên v n biên gi i nh ng gi y t sau: a. B n xác báo th t l p t u: 02 b n chính; b. Danh sách t lái và nh ng ngư i làm vi c trên t u: 02 b n chính; c. Lư c khai hàng hóa nh p khNu: 03 b n chính; d. Gi y giao ti p hàng hóa (n u là t u chuyên ch hàng hóa): 02 b n chính; . Gi y giao ti p hàng quá c nh qu c t (n u có): 02 b n chính; e. Danh sách hành khách (n u là t u chuyên ch hành khách): 02 b n chính; g. B ng th ng kê phi u g i hành lý không mang theo ngư i c a hành khách: 02 b n chính; h. B n trích lư c khai hàng hóa d xu ng t ng ga liên v n n i a: 03 b n chính (theo m u HQ-02 /TLV ban hành kèm theo Quy t nh này). - Th c hi n các quy t nh và yêu c u c a Chi c c H i quan ga liên v n biên gi i, công ch c h i quan trong vi c làm th t c h i quan i v i oàn t u. - Th c hi n các nghĩa v khác theo quy nh c a Pháp lu t. 1.2. Trách nhi m c a Chi c c H i quan ga liên v n biên gi i: a. Ti p nh n, ki m tra nh ng gi y t do Trư ng t u n p. b. i chi u ki m tra th c t v u máy, s lư ng, s hi u t ng toa xe ch a hàng hoá, hành lý ký g i.
  4. c. Ki m tra niêm phong c a t ch c v n t i i v i t ng toa xe ch a hàng hoá, hành lý ký g i. d. Niêm phong h i quan t ng toa xe ch a hàng hóa, hành lý ký g i ho c t ng lô hàng d xu ng ga liên v n n i a. . Giám sát trong quá trình oàn t u t i ga: vi c d hàng hóa, hành lý ký g i xu ng kho, bãi làm th t c nh p khNu t i ga. e. óng d u nghi p v trên nh ng gi y t do Trư ng t u n p: e.1. Tr cho Trư ng t u nh ng gi y t ã n p t i các i m a, b, c, m c 1.1 nêu trên (m i lo i 01 b n). e.2. Niêm phong h i quan nh ng gi y t quy nh t i các i m c, d, , e, g, h m c 1.1 nêu trên (m i lo i 02 b n) và giao cho Trư ng t u n p cho Chi c c H i quan ga liên v n n i a làm th t c nh p khNu cho hàng hóa, hành lý ký g i. e.3. Lưu các ch ng t quy nh t i các i m a, b, c, m c 1.1 nêu trên theo t ng chuy n nh p c nh c a oàn t u (m i lo i 01 b n). g. Làm th t c nh p khNu hàng hóa và hành lý mang theo ngư i c a khách nh p c nh; xác nh n s lư ng ki n hành lý ký g i trên t khai hành lý nh p xu t c nh (n u có). h. Vào s theo dõi (theo m u HQ-01/TLV ban hành kèm theo Quy t nh này). 2. T i ga liên v n n i a: 2.1. Trách nhi m c a Trư ng t u: - Ngay sau khi oàn t u n ga liên v n n i a, Trư ng t u ph i n p cho Chi c c H i quan ga liên v n n i a nh ng gi y t do Chi c c H i quan ga liên v n biên gi i giao cho Trư ng t u n p cho Chi c c H i quan ga liên v n n i a quy nh t i i m e2, m c 1.2 nêu trên. - Th c hi n các quy t nh và yêu c u c a Chi c c H i quan ga liên v n n i a, công ch c h i quan trong vi c làm th t c h i quan i v i oàn t u. - Th c hi n các nghĩa v khác theo quy nh c a Pháp lu t. 2.2. Trách nhi m c a Chi c c H i quan ga liên v n n i a: a. Th c hi n như quy nh t i các i m a, b, c, d, , h m c 1.2 nêu trên. b. óng d u nghi p v trên nh ng gi y t do Trư ng t u n p: - Tr cho Trư ng t u 01 b n Gi y giao ti p hàng quá c nh qu c t (n u có);
  5. - Niêm phong h i quan nh ng gi y t (m i lo i 01 b n) Trư ng t u ã n p t i i m 2.1 nêu trên (tr gi y giao ti p hàng quá c nh qu c t ) và chuy n tr cho Chi c c H i quan ga liên v n biên gi i; - Lưu m i lo i 01 b n nh ng gi y t ã n p t i m c 2.1 nêu trên theo t ng chuy n nh p c nh c a oàn t u. c. Làm th t c nh p khNu cho hàng hóa và hành lý ký g i không mang theo ngư i c a khách nh p c nh. B. I V I T U LIÊN V N XU T C NH: 1. T i ga liên v n n i a: 1.1. Trách nhi m c a Trư ng t u: - Trư c khi oàn t u xu t c nh r i ga liên v n n i a, Trư ng t u ph i n p cho Chi c c H i quan ga liên v n n i a nh ng gi y t sau: a. B n xác báo th t l p t u : 02 b n chính; b. Lư c khai hàng hóa xu t khNu: 03 b n chính; c. Gi y giao ti p hàng hóa (n u là t u chuyên ch hàng hóa): 02 b n chính; d. Danh sách hành khách (n u là t u chuyên ch hành khách): 02 b n chính; . B ng th ng kê phi u g i hành lý không mang theo ngư i c a hành khách: 02 b n chính; e. Gi y giao ti p hàng quá c nh (n u có hàng quá c nh qu c t ):02 b n chính. Nh ng gi y t quy nh t i các i m a, b, c, d, , e trên ây là nh ng gi y t khai cho hàng hoá, hành lý, hành khách nh n t i ga liên v n n i a. - Th c hi n các quy t nh và yêu c u c a Chi c c H i quan ga liên v n n i a, công ch c h i quan trong vi c làm th t c h i quan i v i oàn t u. - Th c hi n các nghĩa v khác theo quy nh c a Pháp lu t. 1.2. Trách nhi m c a Chi c c H i quan ga liên v n n i a: a. Ti p nh n, ki m tra nh ng gi y t do Trư ng t u n p. b. i chi u ki m tra th c t v u máy, s lư ng, s hi u t ng toa xe ch a hàng hóa, hành lý ký g i. c. Niêm phong h i quan t ng toa xe ch a hàng hóa, hành lý ký g i ho c t ng lô hàng.
  6. d. T ch c giám sát trong quá trình t u xu t c nh t i ga, vi c x p hàng hóa, hành lý ký g i ã làm th t c h i quan lên t ng toa xe. . óng d u nghi p v trên nh ng gi y t do Trư ng t u n p: . 1. Tr cho Trư ng t u nh ng gi y t ã n p t i các i m a, b, e m c 1.1, ph n B nêu trên (m i lo i 01 b n); . 2. Niêm phong h i quan nh ng gi y t ã n p t i các i m b, c, d, m c 1.1, ph n B nêu trên (m i lo i 02 b n) và giao cho Trư ng t u n p cho Chi c c H i quan ga liên v n biên gi i; . 3. Lưu các ch ng t quy nh t i các i m a, e m c 1.1, ph n B nêu trên theo t ng chuy n xu t c nh c a oàn t u (m i lo i 01 b n). e. Vào s theo dõi (theo m u HQ-01/TLV ban hành kèm theo Quy t nh này). g. Làm th t c xu t khNu cho hàng hóa, hành lý ký g i không mang theo ngư i c a khách xu t c nh. h. Trên cơ s xác nh n hàng th c xu t trên b n lư c khai hàng hóa xu t khNu c a Chi c c H i quan ga liên v n biên gi i, Chi c c H i quan ga liên v n n i a có trách nhi m th c hi n xác nh n th c xu t trên t ng t khai h i quan do mình làm th t c. 2. T i ga liên v n biên gi i: 2.1. Trách nhi m c a Trư ng t u: - Khi oàn t u xu t c nh t i ga liên v n biên gi i, Trư ng t u ph i n p cho Chi c c H i quan ga liên v n biên gi i nh ng gi y t sau : a. Nh ng gi y t do Chi c c H i quan ga liên v n n i a giao cho Trư ng t u n p cho Chi c c H i quan ga liên v n biên gi i quy nh t i i m . 2 m c 1.2, ph n B nêu trên. b. B n xác báo th t l p t u: 02 b n chính; c. Danh sách t lái và nh ng ngư i làm vi c trên t u: 02 b n chính; d. Lư c khai hàng hóa xu t khNu: 03 b n chính; . Gi y giao ti p hàng hóa (n u là t u chuyên ch hàng hóa): 02 b n chính; e. Gi y giao ti p hàng quá c nh (n u có hàng quá c nh qu c t ):02 b n chính. g. Danh sách hành khách (n u là t u chuyên ch hành khách): 02 b n chính; h. B ng th ng kê phi u g i hành lý không mang theo ngư i c a hành khách: 02 b n chính;
  7. Nh ng gi y t quy nh t i các i m b, c, d, , e, g, h trên ây là nh ng gi y t khai t ng h p cho toàn b hàng hoá, hành lý, hành khách c a oàn t u xu t c nh. - Th c hi n các quy t nh và yêu c u c a Chi c c H i quan ga liên v n biên gi i, công ch c h i quan trong vi c làm th t c h i quan i v i oàn t u. - Th c hi n các nghĩa v khác theo quy nh c a Pháp lu t. 2.2. Trách nhi m c a Chi c c H i quan ga liên v n biên gi i: a. Th c hi n như quy nh t i các i m a, b, c, d, e m c 1.2, ph n B nêu trên. b. óng d u nghi p v trên nh ng gi y t do Trư ng t u n p: - Tr cho Trư ng t u nh ng gi y t quy nh t i các i m b, c, d, , e, g, h m c 2.1, ph n B nêu trên (m i lo i 01 b n); - Niêm phong h i quan nh ng gi y t quy nh t i i m a m c 2.1, ph n B nêu trên (m i lo i 01 b n) chuy n tr cho Chi c c H i quan ga liên v n n i a; - Lưu các ch ng t quy nh t i m c 2.1, ph n B nêu trên theo t ng chuy n xu t c nh c a oàn t u (m i lo i 01 b n). c. Làm th t c xu t khNu cho hàng hoá và hành lý mang theo ngư i c a khách xu t c nh.
Đồng bộ tài khoản