Quyết định 58/2001/QĐ/BNN-KNKL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
74
lượt xem
3
download

Quyết định 58/2001/QĐ/BNN-KNKL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 58/2001/QĐ/BNN-KNKL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu, Danh mục giống cây trồng, giông vật nuôi được nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 58/2001/QĐ/BNN-KNKL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  é   ë n g  B é  N « n g  n g hi Ö p  vµ P h¸t  B tr triÓn n« n g  th«n  sè 58/2001/Q§/B N N­K N K L  n g µy  23 th¸ng 5 n¨ m  2001 v Ò   viÖc  b a n  h µ n h  da n h  m ô c  gièng c © y  trång,  gièng v Ët n u «i  q u ý  hi Õ m  c Ê m  xu Êt kh È u, D a n h   ô c  gièng c © y  trång, m   gièng v Ët n u «i ® îc n h Ë p  kh È u B é  tr ëng B é  N « n g nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   73/CP  sè  ngµy 01/11/1995 cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh  chøc n¨ng, nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  tæ  vµ  chøc  m¸y  bé  cña  N«ng   Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n. ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  07/CP  sè  ngµy  5/2/1996  cña  ChÝnh  phñ  Qu¶n   vÒ  lýgièng c©y      trång. ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   14/CP  sè  ngµy 19/3/1996 cña ChÝnh  phñ    vÒ Qu¶n    lýgièng vËtnu«i.     ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  46/2001/Q§­ sè  TTg ngµy 4/4/2001  cña Thñ íng  t ChÝnh phñ  Qu¶n    vÒ  lýxuÊtkhÈu,nhËp      khÈu hµng      2001­ ho¸ thêikú  2005. ­XÐt      ®Ò nghÞ  cña  Côc  ëng  tr Côc  KhuyÕn  n«ng  KhuyÕn  vµ  l©m. Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1: Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  nµy: ­Danh    môc  gièng c©y    trång quý    hiÕm   cÊm   xuÊtkhÈu.   ­Danh    môc  gièng vËtnu«iquý        hiÕm   cÊm   xuÊtkhÈu.   ­Danh    môc  gièng c©y    trång ® îcnhËp      khÈu. ­Danh    môc  gièng vËtnu«i® îcnhËp          khÈu. §iÒu    2: Trong tõng    Bé  thêikú  N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n  sÏ ®iÒu    chØnh    tªn gièng c©y trång,gièng      vËt nu«i trong c¸c danh        môc  nªu  trªnnh»m     ®¸p øng nhu cÇu  phôc  s¶n  vô  xuÊt. §iÒu    3: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    tõngµy  cã  lùckÓ    ký. §iÒu  4: Ch¸nh V¨n phßng Bé, Côc  tr ëng côc KhuyÕn  n«ng vµ  KhuyÕn  l©m,  Gi¸m  ®èc  N«ng  Së  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n    c¸ctØnh vµ  thµnh  phè trùc thuéc    Trung  ¬ng, Thñ  ëng  tr c¸c  quan  ªnquan, c¸c  c¬  li     tæ  chøc, c¸ nh©n      trong níc vµ        níc ngoµi cã    ho¹t®éng  ªnquan    li   ®Õn  s¶n xuÊt,   kinh doanh    gièng c©y  trång,gièng      vËt nu«it¹ ViÖt Nam     i     chÞu tr¸chnhiÖm       thi hµnh  QuyÕt ®Þnh  nµy.
  2. 2 D a n h  m ô c  gièng c © y  trång q u ý  hi Õ m  c Ê m  x u Êt k h È u (Ban  hµnh kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  58/2001/Q§/BNN­KNKL,  sè  ngµy  th¸ng5  23    n¨m 2001 cña  tr Bé  ëng  N«ng  Bé  nghiÖp  ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n) 1.Gièng    lóa: Lóa chiªm, NÕp     cÈm, NÕp     c¸ihoa vµng, T¸m     th¬m,    Dù h¬ng, Nµng    th¬m  Chî  ®µo. Gièng  mÑ   bè  cña    hîp lóalai c¸ctæ      . 2.Gièng    ng«: Gièng  mÑ   bè  cña    hîp ng«  . c¸ctæ    lai 3.Gièng      chÌ:ChÌ  Shan 4.Gièng    cam:  Cam   bï 5.Gièng      bëi:N¨m    Roi,Thanh    Trµ,Phóc  Tr¹ch,§oan    Hïng. 6.Gièng    nh∙n:Nh∙n    lång H ng    Yªn,nh∙n tiªuDa        bß. 7.Gièng      v¶ithiÒu:V¶ithiÒu Thanh        Hµ. 8.Gièng    xoµi:  Xoµic¸tHoµ      Léc,xoµic¸tChu.       9.Gièng    m¬:    ¬ng  M¬ H tÝch. 10.Gièng    thanh  long:Gièng    thanh  long c¸clo¹ .     i D A N H  M ô C  GIè N G  V Ë T  N u «i Q U ý  HI Õ M  C Ê M  X U Ê T  K H È U (Ban  hµnh kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  58/2001/Q§/BNN­KNKL  sè  ngµy  th¸ng5  23    n¨m 2001 cña  tr Bé  ëng  N«ng  Bé  nghiÖp  PTNT) vµ  1.Gièng      lîn:Gièng    lînM êng  lînØ,    Kh¬ng. 2. Gièng      gia cÇm: Gièng  H'm«ng  gµ  ®en  tr¾ng,gµ  vµ    Hå,  Chäi,gµ  gµ    §«ng  T¶o. 3.Gièng      vÞt:VÞt  BÇu  BÕn,  BÇu  Ouú. 4.Gièng    H'm«ng.   bß: Bß 
  3. 3 D a n h  m ô c  gièng v Ët n u «i ® îc n h Ë p  k h È u (Ban  hµnh kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  58/2001/Q§/BNN­KNKL  sè  ngµy  th¸ng5  23    n¨m 2001 cña  tr Bé  ëng  N«ng  Bé  nghiÖp  PTNT) vµ  1.Gièng    lîn: C¸c gièng lîn ngo¹i  thuÇn chñng cña c¸c gièng sau: Lîn Yorkshire,  Landrace,Duroc,Hampshire,      Pietra , in  Dalland,Edell Cornwall Berkshire.     ,   , 2. Gièng      gia cÇm: C¸c gièng    gia cÇm  (gµ,vÞt,ngan, ngçng.. )         . tõ cÊp    gièng bè    mÑ,  «ng  trëlªncña    bµ      c¸cgièng sau:   2.1.Gièng      gµ: ­ Gièng gµ c«ng nghiÖp híng thÞt:  Hybro, BE, Avian, Lohman, AA  (ArborAcres),    Hubbard,Cobb,Ross,LSA        MPK. ­ Gièng  c«ng    gµ  nghiÖp híng trøng:Leghom,    Goldl     ine54, Brown Nick,   Hyline, Lohmann Brown,Hisex Brown,LSA        Brown,Babcock     ­380. ­ Gièng  ch¨n th¶:Gµ     gµ      Kabir,  LSA  (gåm    JA  c¸c dßng  mµu),Sasso, gµ      Tam   Hoµng  (Jiangcun vµ    882),L¬ng    Phîng,Nagoya.   2.2.Gièng    vÞt: ­VÞt    híng thÞt:    CherryValley,    Szarwa.e,vÞtCV.SuperM.        ­VÞt    híng trøng:CV.Layer2000,Khakicampbell         . 2.3.Gièng    ngan:Gièng    ngan  Ph¸p  dßng  R31  R51. vµ  2.4.Gièng    ngçng:Rheinland,LandÑs,Hungari.         2.5.Gièng    chim  c©u: Bå  bå    c©u  Titan,Mimas    (Ph¸p). 3.Gièng      thá:Thá  New   Zealand,Cali   forn   ia Hungari. , 4.Gièng    bß: ­Gièng  s÷a:HolsteinFriesian,   bß       Jersey. ­ Gièng  thÞt:Red    bß    Sindhi,  Sahiwal,Brahman, Limousine,Charolaise,         Crimorsine,  Simmental,  Droughtmaster,  Hereford,  Santagestrudi . t 5.Gièng      dª:Saanen,Alpine,Jamnapari,       Babari,   Beetal,   Bore. 6.Gièng    ngùa:Ngùa    Carbardin. 7.Gièng    tr©u:Tr©u    Murrah. 8.Gièng    ong:Ong    ApisMell fe     i raLigustica. 9.Gièng    t»m: Gièng    t»m  O1,  O2,      B, C,      A1, A2, A,    D (M∙riªng).  
  4. 4 D a n h  m ô c  gièng c © y  trång ® îc n h Ë p  k h È u (Ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  58/2001/Q§­ sè  BNN­KNKL  ngµy  th¸ng5  23    n¨m  2001 cña  tr Bé  ëng  N«ng  Bé  nghiÖp  PTNT) vµ  I.  C¸c Giè N G  C ¢ Y  N ¤ N G  N G H i Ö P 1.C¸c    gièng  lóa: a. Lóa    thuÇn:B¾c    th¬m  7, Khaodawmali105,Khang  sè        d©n    18,Kim c­ ¬ng    90,Lìng qu¶ng    164,IR1548,IR17494,Ir1820,IR29723,IR352,IR35546,               IR44595,IR49517­     23, IR50,IR50404,IR62032,IR66,IR8423,IR9729,IR64,               Jasmin 85.   b.C¸c    gièng      lóalai S¸n  63,S¸n  quÕ    : u    u  99,NhÞ  838,NhÞ  63,C ¬ng  u    u    u    22, Trang n«ng    15, B¸c  64, B¸c  903, Båi t¹ps¬n  u    u        thanh,Båi t¹p49, Båi           t¹p77.   2. C¸c gièng ng«  :Pacif   lai  ic11, P3011, G5449, P3012, Pacif   ic848,  Pacif   (P60), CP­§K   ic60    888, CP­DK999,  Bioseed 9797 (B9797), Bioseed    9698 (B9698),Bioseed    9681  (B9681),Cargil    919 (C919). 3. C¸c gièng khoai t©y: Lipsi      ,Ackersegen, Mariel ,gièng    la  khoai t©y    Trung  Quèc VT2  KT2, Diamond,Nicola, vµ       Karsta. 4.Døa: Cayen.     5.L¹c:Tr¹m      xuyªn,S    tuyÓn. 6.Cao      su:RRIC110,RRIC121,RRIM       600,RRIM    712. 7. MÝa:    F156, My   14, F157, F134, Comus,    55­       R570, R579,    c¸c gièng  ROC     (tõROC   ®Õn   1  ROC  23). 8.C¸c      lo¹ gièng rau: i   a. Gièng    rau  l¸  hoa: c¶ixanh,c¶ith×a,c¶ibã      ¨n  ,¨n              x«i,c¶ihoa  ngång,   c¶itr¾ng,c¶ingät,c¶ib¾c            th¶o (c¶ibao),c¶ib¾p          (xó),             n¸,c¶iræ, c¶itoµ  c¶i x¹i    , cóc  c¶i (tÇn      «),c¶ib«ng  tr¾ng      (su l¬tr¾ng),c¶ib«ng      xanh      (xu l¬xanh),   rau cÇn, rau    dÒn,  mång  , rau  t¬i  ®ay, rau  rau    muèng, c¶ibÑ    ixµ      c¸c lo¹   l¸ch, ,   rau diÕp.   b. Gièng  ¨n cñ,¨n qu¶:su    rau          hµo, c¶icñ,cñ        dÒn,  rèt,cµ    m¨ng t©y,da    chuét c¸c  i da    lo¹ , hÊu,  íp    m c¸c  i m íp  lo¹ ,   ®¾ng  (khæ  qua), ng«    rau (baby  corn),b¾p     ngät (sweet corn),®Ëu         b¾p, ®Ëu   ve, ®Ëu   lan,®Ëu   c«    hµ    ®òa,  ®Ëu  nµnh  l«ng,bÝ      ®á (bÝ  , xanh, bÝ  rî) bÝ      chanh, bÝ    ngåi,bÇu    i cµ    c¸c lo¹   , chua,cµ    icñ    c¸clo¹   ®Ëu,  , d©u  ®u  t©y  ®ñ,  lª. da  c. H¹t,cñ      gièng        gia vÞ: táit©y,táic¸c lo¹         i cÇn , t©y,hµnh      cñ, hµnh  , l¸  gõng, hÑ,  hóng    itÝa    mïita (ngß      (ngß    rau  c¸c lo¹   , t«,rau      rÝ),mïitµu  gai),  rau  th× lµc¸clo¹       i       iítc¸clo¹ , 9.C¸c    gièng  hoa,c©y    c¶nh: a. Gièng    hoa: anh    th¶o,bÊt      tö,hoa  bím, cÈm     chíng,hoa    chu«ng, cèi     xay, cøt lîn,cóc        c¸c  i d©m   lo¹ ,   bôt,®ång    tiÒn, hoa    hång, hång    ®¨ng (lång   ®Ìn),huyÒn    s©m,      lay¬n, méc        êigiê,mai  lan,loa kÌn,m     ®Þa  th¶o,mµn     tang,   mµo     gµ, mâm  chã, mãng    rång,mãng      tay,mâm     sãi,ngµn  sao, sao    nh¸i  ,hoa  nh¸i    ,o¶i h¬ng, ph¸o  hoa,  p¨ng­   xª, phong    l÷,phông  tiªn,c¸c  iphong      lo¹  lan
  5. 5 kh«ng n»m  trong danh  môc  qu¶n lý theo NghÞ  ®Þnh  18/H§BT  ngµy  17/01/1992  cña  Héi  ®ång    ëng  c¸c  Bé tr vµ  danh  môc  qu¶n    lý cña CITES,   quúnh  h¬ng, hoa    sao  tÝm,  lem, sen,sen      th¶o,mÉu   sa      c¹n,d¹ yªn    ®¬n, ®u«i  diÒu, ®ç     quyªn,sèng    ®êi,nguyÖt    quÕ,  uÊt  kim h¬ng, hoa    dõa, hoa    giÊy,  kiÕt t   êng, huÖ     t©y  l um),tiªn hång, thu    êng, thôc  (Li i       h¶i ®   quú  (M∙n ®×nh  hång),Ti­   g«n, hoa    trang,tr         inhn÷, tróc ®µo,  îc dîc,hoa      th     tuy lÝp,violet x¸c     , ph¸o    (x« ®á),xu      xi,hoa   g¹o,hoa m«n,  thiªn®iÓu, thñy tiªn,     imÉu           c¸c lo¹   trµ , ®¬n, ngäc      lan,hoa  mai,v¹n thä.     b. C©y    c¶nh:Tróc    th¸p,bÝm     ®u«i sam,    trÇu    bµ, phÊt dô, tr©m  ri        s¬  , si, cau sam­panh, cau    tam gi¸c,cau    ®u«i chån, cau      con suèt,cau    ®u«i c¸,du,       hµm  tiÕu,hång        quyªn    ho¸,léc ho¸,®ç  c¶nh,c©y    méc,    , ph¸ttµi      ph¸tléc thiªn   tuÕ, dõa    Hawai,dõa    b×nh  îu,dõa  r   hoa  thÞnh ®èn, dõa    ®¹iv¬ng, kÌ c¸c lo¹         i , trµlµTrung      ®«ng, cä        l¸b¹c,hoµng  nam. II. C  Giè N G  C ¢ Y  L ¢ M  N G H i Ö P  C¸ 1. Gièng cña c¸c lo¹ b¹ch ®µn  camldulensis, i  Urophylla teret , icorn   is, grandis,  b¹ch ®µn    ®á, b¹ch ®µn    liÔu,b¹ch ®µn      chanh.C¸c    gièng  ® îckh¶o  ®∙    nghiÖm   c«ng  nhËn: b¹ch ®µn  W4,  W5, U6;  xuÊt xø  3    Urophylla  :Lembata,   Mt.Egon,Lewotobi; xuÊt sø  teret     3    E.  icorn   is Sirinumu,Oro  :   Bay,Lau      ra river  ; 1 xuÊt xø  brassiana:Jackey    E.    Jackey;5    xuÊt xø    E.camldulensis  :Katherine,  Kennedy  river , Morehead  river,   Petfordarea,Gibb      river. 2. Gièng  cña c¸c    loµikeo: A.    mangium,  A.auricul f i omis,A.crasicarpa,     keo chÞu  h¹n.  C¸c gièng ®∙ ® îc kh¶o nghiÖm, c«ng nhËn: 3  xuÊt xø  A.crasicarpa (Ma la,  Derider ,Dimisis ) 3 xuÊt xø A.Mangium: (Pongaki, i  i;    Carwell Iron range);3  ,       xuÊt xø    A.auricul f rmis(Coen  io   river, Mibini Moreheat ,     river)  xuÊt  A.mearsi  ;4  xø  i(Bodalla,Nowra, Berrima);2        xuÊt  A.irorata xø    (Mt.Mee, Bodalla)  xuÊt xø    ;1    A.melanoxylon (Mt.Mee);3      xuÊt xø    keo  chÞu  h¹n (Tumida,Toluza,dipis l p .       ii ) 3. Gièng    cña    i   c¸clo¹ tretróc:B¸t®é        Trung  Quèc, t¹pgiao,®iÒn        tróc,lôc     tróc,  mÇn  t«ng ®en      Th¸iLan,luång,vÇu.     4. Gièng    cña      c¸c loµith«ng:th«ng  vÜ,    m∙  th«ng Caribea,th«ng  io t    Ell t i, th«ng Ocarpa,th«ng    nhùa. 5.Gièng    cña          c¸cloµiphilao:dßng  tÝnh      v«  philao601,602,philao®åi.         6. Gièng    cña      c¸c loµitrµm: melaleuca cajuputi      18958 (Bensbach PNG),   18961 (Kuru PN); Melaleuca leucadendra:14147        (Weipa,QLD), 15892      (Rif   le CK.QLD),18909    (Cambridge G.WA),18960      (Kuru,PNG).   7.Gièng    cña      c¸cloµitÕch. 8.Gièng    tr¸m. 9.Gièng    h«ng  (Pawlonia). 10.Gièng  êi¬i.   ®   11.Gièng    neem. 12.Gièng    keo  ®Ëu. 13.Gièng        dΨn qu¶.
  6. 6 14.Gièng    håi. 15.Gièng    quÕ. 16.Gièng    xoan. 17.Gièng    së. 18.Gièng    muång  ®en. 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản