Quyết định 63/2003/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
91
lượt xem
9
download

Quyết định 63/2003/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 63/2003/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ hoạt động xuất, nhập khẩu áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân, công ty cổ phần (ngoài công ty cổ phần nhà nước), công ty hợp doanh, doanh nghiệp tư nhân và đơn vị kinh tế tập thể

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 63/2003/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA QUYÕT  §ÞN H   cña  é   ë n g  B é  K Õ  h o¹ch vµ  Ç u  t sè 63/2003/Q§­B K H   B tr § n g µy  27/01/2003 v Ò  viÖc b a n  h µ n h   h Õ  ® é  b¸o  C c¸o  thèng kª ® Þ n h  kú  h o¹t ® é n g  x u Êt, h Ë p   h È u    n k ¸p d ô n g  ® èi víi   c« n g  ty tr¸ch n hi Ö m  h ÷ u  h¹n t n h © n, c«n g  ty  æ  p h Ç n  (ngoµi c«n g  ty c   c æ  p h Ç n  n h µ  n íc),c« n g     ty hîp  a n h,  d d o a n h   g hi Ö p  t n h © n   n vµ ® ¬ n  v Þ  kinh  tÕ tËp th Ó B é  T R¦ëN G  B é  K Õ   O ¹ C H  V µ  § Ç U  T¦ H C¨n  Ph¸p  cø  lÖnh      Thèng    KÕ to¸nvµ  kª c«ng  theo  bè  LÖnh  06/LCT­ sè  H§NN  ngµy 20/5/1988 cña      Héi ®ång  Nhµ      nícnícCéng  hßa      x∙héichñ nghÜa  ViÖtNam;   C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  40/2002/Q§­ sè  TTg  ngµy  18/3/2002 vÒ    thÈm  quyÒn  ban hµnh    v¨n b¶n  quy ph¹m ph¸p luËt;     C¨n  C«ng  cø  v¨n  197/VPCP­KTTH   sè  ngµy  th¸ng 01  10    n¨m  2003 cña  V¨n  phßng  ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  ban  hµnh chÕ  b¸o c¸o thèng  ®é      kª; §Ó  ®¸p øng yªu cÇu th«ng    tinphôc  qu¶n    vô  lýnhµ    níc trong giai®o¹n      hiÖn  nay, Q U Y Õ T   N H: §Þ §iÒu  1.  Ban hµnh ChÕ     ®é b¸o  c¸o  thèng  ®Þnh   ho¹t ®éng  kª  kú    xuÊt,nhËp    khÈu    ¸p dông      ®èi víic«ng    tytr¸chnhiÖm     h÷u  t nh©n, c«ng    h¹n     ty cæ  phÇn (ngoµic«ng        tycæ phÇn  nhµ níc),  c«ng      tyhîp danh, doanh    nghiÖp  tnh©n  ®¬n  kinhtÕ  thÓ    vµ  vÞ    tËp  (cïngChÕ   kÌm    ®é  theo). §iÒu    2. Gi¸m ®èc    c¸c doanh nghiÖp    §iÒu  cã  nãië  1  tr¸chnhiÖm       thi hµnh  QuyÕt ®Þnh  nµy. §iÒu 3. Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc Thèng  cã  kª  tr¸chnhiÖm   cø    c¨n  vµo ChÕ   b¸o    ®é  c¸o nµy,quy    ®Þnh    hÖ thèng biÓu mÉu   gi¶ithÝch  vµ    ph¹m  vi,     dung  ph¬ng  néi vµ  ph¸p tÝnh        to¸n®Ó híng dÉn    thùc hiÖn.   §iÒu 4. ChÕ     ®é b¸o  nµy  hiÖu      c¸o  cã  lùc thihµnh    tõ ngµy  th¸ng 01    01 n¨m 2003  thay thÕ    vµ    c¸c chÕ     ®é b¸o  thèng  ®Þnh  tr   c¸o  kª  kú  íc ®©y     ¸p dông ®èi    víic«ng    ty tr¸chnhiÖm     h÷u h¹n   t nh©n, c«ng      ty cæ phÇn nhµ    níc, c«ng      tyhîp danh,doanh    nghiÖp  tnh©n  ®¬n  kinhtÕ  thÓ. vµ  vÞ    tËp 
  2. 2 C H Õ  § é B¸ O  C¸ O  T H è N G  K £  § Þ N H  K ú  H O ¹ T  § é N G   X U Ê T  N H Ë P  K R È U   ¸ dông      p  ®åi víic«ng    tytr¸chnhiÖm    h÷u     h¹n tnh©n, c«ng        tycæ phÇn  (ngoµic«ng        tycæ phÇn  nhµ níc),  c«ng      tyhîp danh,doanh    nghiÖp   tnh©n  vµ ®¬n  kinhtÕ  thÓ  vÞ    tËp  (Ban hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  63/2003/Q§­ sè  BKH   ngµy  th¸ng01  27    n¨m 2003 cña  tr Bé  ëng  KÕ   Bé  ho¹ch vµ    §Çu ) t I.  ý N G H Ü A  V µ  M ô C  § Ý C H   ­ Cung    cÊp th«ng    tincho    quan  c¸c c¬  thèng    kª nhµ      níc®Ó tæng      hîp c¸c chØ    tiªuthèng    kª xuÊtnhËp    khÈu. ­ Cung cÊp th«ng    tinthèng  xuÊt  kª  nhËp  khÊu cho    quan  c¸c c¬  thùc  hiÖn  chøc n¨ng  qu¶n          lý®èi víi doanh  c¸c nghiÖp  nhµ níc. ­ Gióp      l∙nh®¹o  doanh  nghiÖp  n¾m   tæng  quan  ho¹t®éng  vÒ    xuÊt nhËp    khÈu. II. éi D U N G  C H Õ  § é  N 1.§¬n  b¸o c¸o:   vÞ    Gåm   c«ng    tytr¸chnhiÖm     h÷u  tnh©n, c«ng      h¹n     tycæ phÇn (ngoµic«ng    tycæ     phÇn  nhµ  níc),  c«ng      tyhîp danh,doanh    nghiÖp   tnh©n  ®¬n  kinh vµ  vÞ    tÕ  thÓ  ho¹t®éng  tËp  cã    xuÊtnhËp    khÈu. 2.Néi dung        b¸o c¸o: a) Th«ng      tinchung  doanh  vÒ  nghiÖp:   ­Tªn    doanh  nghiÖp; ­Lo¹ih×nh      doanh  nghiÖp. b) Th«ng    ho¹t®éng    tinvÒ    xuÊtnhËp    khÈu:  * XuÊt,nhËp      khÈu  hµng  hãa: ­Tæng        trÞgi¸xuÊt,nhËp    khÈu; ­M Æt     hµng  xuÊt,nhËp    khÈu; ­M Æt     hµng  th¸cxuÊt,nhËp  ñy      khÈu. * XuÊt    nhËp  khÈu  dÞch  vô: ­TrÞ      gi¸xuÊt,nhËp    khÈu  dÞch    vô; ­Lo¹ih×nh      dÞch  vô. 3.Thêih¹n        b¸o c¸o: ­ B¸o    c¸o th¸ng:Göi    ®Õn  ®¬n  nhËn  vÞ  b¸o c¸o chËm  nhÊt    lµ ngµy 12  hµng  th¸ng.
  3. 3 ­ B¸o c¸o n¨m: Göi ®Õn  ®¬n   nhËn  vÞ  b¸o c¸o chËm  nhÊt    lµ ngµy 28  th¸ng02    n¨m  sau. 4.§¬n  nhËn  c¸o:   vÞ  b¸o  ­ Côc Thèng  c¸c tØnh, thµnh  kª      phæ  trùc thuéc    Trung ¬ng  t¹  së  icña  doanh  nghiÖp. ­ §¬n vÞ chñ qu¶n (c¬ quan qu¶n   cÊp   trùc tiÕp  lý trªn   cña doanh  nghiÖp). III.T æ  C H ø C  T H ù C  HI Ö N     Gi¸m ®èc c«ng    tytr¸chnhiÖm     h÷u h¹n   tnh©n, c«ng        tycæ phÇn  (ngoµi   c«ng      tycæ phÇn  nhµ níc),  c«ng      tyhîp danh,doanh    nghiÖp  tnh©n  ®¬n  vµ  vÞ  kinhtÕ  thÓ  ho¹t®éng    tËp  cã    xuÊtnhËp    khÈu  tr¸chnhiÖm  cã    chÊp  hµnh  ®Çy  ®ñ ChÕ   b¸o c¸o nµy. ®é      Tæng  côc  ëng  tr Tæng côc  Thèng    tr¸chnhiÖm     vµo  kª cã    c¨n cø  ChÕ     ®é b¸o    c¸o nµy quy ®Þnh  thÓ    cô  hÖ thèng biÓu  mÉu   gi¶ithÝch  vµ    ph¹m      vi,néi dung  ph¬ng  vµ  ph¸p tÝnh        to¸n®Ó híng dÉn    thùc hiÖn.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản