Quyết định 63/2003/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định 63/2003/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 63/2003/QĐ-BNN về việc đăng ký chính thức, đăng ký bổ sung và đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 63/2003/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 63/2003/Q -BNN Hà N i, ngày 27 tháng 5 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 63/2003/Q -BNN, NGÀY 27 THÁNG 05 NĂM 2003 V VI C ĂNG KÝ CHÍNH TH C, ĂNG KÝ B SUNG VÀ ĂNG KÝ C CÁCH M T S LO I THU C B O V TH C V T VÀO DANH M C Ư C PHÉP S D NG VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c i u 5, 28 và 29, Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t, công b ngày 08/08/2001; Xét ngh c a ông V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n ph m, ông C c trư ng C c B o v th c v t. QUY T NNH i u 1: a. Cho ăng ký chính th c 06 lo i thu c (g m 01 lo i thu c tr sâu, 02 lo i thu c tr b nh h i cây tr ng, 01 lo i thu c tr c , 02 lo i ch t i u hoà sinh trư ng cây tr ng) vào danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo). b. Cho ăng ký b sung 118 lo i thu c (g m 58 lo i thu c tr sâu, 39 lo i thu c tr b nh h i cây tr ng, 18 lo i thu c tr c , 01 lo i thu c i u hoà sinh trư ng cây tr ng, 01 lo i thu c tr chu t, 01 lo i thu c tr m i) vào danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo). c. Cho ăng ký c cách 07 lo i thu c (g m 02 lo i thu c tr sâu , 01 lo i thu c tr b nh h i cây tr ng , 02 lo i ch t ph tr , 02 lo i thu c di t chu t) vào danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo). i u 2: Vi c xu t khNu, nh p khNu các lo i thu c b o v th c v t ban hành kèm theo quy t nh này ư c th c hi n theo Thông tư 62/2001/TT-BNN ngày 05 tháng 6 năm 2001 c a B Nông nghi p và PTNT hư ng d n vi c xu t khNu, nh p khNu hàng hoá thu c di n qu n lý chuyên ngành nông nghi p theo Quy t nh 46/2001/Q - TTg ngày 04/4/2001 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý xu t khNu, nh p khNu hàng hoá
  2. th i kỳ 2001 - 2005 và Quy t nh s 145/2002/Q -BNN ngày 18 tháng 12 năm 2002 c a B Nông nghi p và PTNT. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. C c B o v th c v t ch u trách nhi m hư ng d n chi ti t cách s d ng an toàn và hi u qu các thu c b o v th c v t k trên. i u 4: Ông Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c công ngh và CLSP, Th trư ng các ơn v thu c B và các t ch c, cá nhân trong nư c và ngư i nư c ngoài qu n lý, s n xu t, kinh doanh buôn bán và s d ng thu c b o v th c v t Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Bùi Bá B ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản