Quyết định 64/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
56
lượt xem
4
download

Quyết định 64/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 64/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 64/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  ñ tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  64/2001/Q§­T T g   th n g µ y 26  th¸ng 4 n¨ m  2001 V Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  Q u y  c h Õ   q u ¶ n  lý v µ   ö  d ô n g  vi Ö n  trî hi ch Ý n h  p h ñ  n íc n g o µ i s  p thñ tíng ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu , ®Ò ngh c B tr B K ho   § t quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n b¶n Quy  Õ   ch qu¶n  ý l  vµ  ö  ông  Ön  î   Ýnh  ñ  ícngoµi(gäit¾tlµPCP). sd vi tr  ch phi ph n          §i Ò u    Õt  nh  µy    Õ  Õt  nh  è  2. Quy ®Þ n thay th Quy ®Þ s 28/1999/Q§­   TTg ngµy  th¸ng02  23    n¨m  1999  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  ã  Öu  ùcsau  ngµy, c Th t   ph c hi l   15    kÓ   õngµy  ý.C¸c  ®Þnh  íc®©y  ¸ví  Õt  nh  µy  u   Þ    á. t  k   quy  tr   tr   i i Quy ®Þ n ®Ò b b∙i b §i Ò u    é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  ëng  é  µichÝnh  Þu  3. B tr B K ho   § t  tr B T   ch tr¸chnhiÖ m  íng dÉn,kiÓm    Öc    µnh    h    travi thi h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u 4. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ   Þch  y  thu   ph   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng, Chñ   Þch    Öp    chøc  ÷u  Þ  Öt Nam,  ñ  ¬  t Liªn hi c¸c tæ  h ngh Vi   Th tr ng  ¬  ë c quan  Trung  ng  ña    oµn  Ó  µ    chøc  ©n  ©n  Þu  ¬ c c¸c ® th v c¸c tæ  nh d ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 Q uy   Õ ch Q u ¶ n  lý v µ  s ö  d ô n g   Ö n  trîp hi ch Ý n h  p h ñ  n íc n g o µ i vi   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 64/2001/Q§­TTg  ph   ngµy  th¸ng4  26    n¨m 2001  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ) c Th t   C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    1. Quy  Õ   µy  iÒu  ch n ® chØnh  äi  ¹t®éng    ót,qu¶n  ýsö  m ho   thu h   l  dông  Ön  î   Ýnh  ñ  ícngoµi(sau ®©y  äit¾tlµviÖn  î vi tr  ch phi ph n       g      tr PCP).   ViÖn  î  tr  PCP     Ëp  ®Ò c trong Quy  Õ   µy  îc hiÓu  µ viÖn  îkh«ng  ch n ®   l  tr  hoµn  ¹ vµ  î óp kh«ng  ×  ôc  ch  î nhuËn  ña    chøc    Ýnh  l   tr  i gi   vm ®Ý l i c c¸c tæ  phich phñ  íc ngoµi,c¸c tæ  n      chøc  kh¸c vµ    ©n  êi níc ngoµi,kÓ   ngêi ViÖt   c¸ nh ng       c¶      Nam   nh      íc ngoµi (sau  y   äi t¾t lµ Bªn  µitrî  ç  îcho    é, ®Þ cën     ®© g       t   ) tr  h c¸c B   ngµnh, ®Þa   ¬ng, c¸c  chøc  ©n  ©n     ph   tæ  nh d (bao  å m   g c¸c  oµn  Ó  Çn   ® th qu chóng, c¸c tæ      chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héi,c¸c tæ  ch tr           chøc    éi ­ nghÒ   x∙ h     nghiÖp  µ  v m ét  è  chøc  s tæ  kh¸c)cña  Öt Nam     Vi   (sau  y   äit¾t lµBªn  Öt Nam)  ùc ®© g       Vi   th   hiÖn    ôc    ©n  o  µ    iÓndµnh  c¸cm tiªunh ®¹ v ph¸ttr   cho  ÖtNam. Vi   ViÖn  î tr PCP  bao  å m     ×nh    g c¸ch thøc chñ  Õu    y sau  y: ®© ­ViÖn  î   tr th«ng  qua    ¬ng  ×nh,dù  c¸cch tr   ¸n. ­ViÖn  î   ù      tr  d ¸n (bao  å m   kho¶n  phi g c¶  cøu  î Èn  Êp). tr kh c   §i Ò u      Ých  õng÷ 2. Gi¶ith t  Trong  Quy  Õ   µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    ch n       d  ®© ®   nh sau: 1. "Ch¬ng  ×nh"lµm ét  Ëp  îp c¸c dù    ªnquan  n     tr    t h     ¸n li   ®Õ nhau,li     ªnquan  ®Õ n   Òu  µnh  nhi ng kinh tÕ  ü  Ët,nhiÒu  ïng l∙nhthæ, nhiÒu  ñ  Ó    k thu   v     ch th kh¸c   nhau, cÇn  îcthùc hiÖn    ®    th«ng qua  ¬ng  ph ph¸p  Õp cËn  ªnngµnh, thêih¹n ti   li       thùc  Ön  ¬ng  i  µi vµ  ¬ng  Ön    ùc  Ön  Çn  îc huy  ng  õ hi t ®è d   ph ti ®Ó th hi c ®  ®é t  nhiÒu  ån  ngu kh¸cnhau,theo nhiÒu  ¬ng        ph thøc kh¸cnhau.         2. "Dù    µm ét  Ëp  îp c¸cho¹t®éng  ã  ªnquan  n     ¸n"l   t h     c li   ®Õ nhau  nh»m   t ®¹   m ét hoÆc   ét  è  ôc     ô  Ó  îc thùc  Ön  m sm tiªuc th ®   hi trong  ét  êih¹n  Êt m th   nh   ®Þnh, dùa    ÷ng  ån  ùcx¸c®Þnh.   trªnnh ngu l     3. "Tho¶  Ën  Ò   Ön  î   thu v vi tr  PCP"  µ v¨n  l   b¶n    Ën    nh  ghinh ý ®Þ ban  u   ®Ç (kh«ng  µng  éc  Ò   r bu v ph¸p  ý)vÒ     l   c¸c kho¶n  Ön  îPCP   ÷a  i diÖn  ña  vi tr  gi ®¹   c Bªn  ÖtNam   µ  Vi   v Bªn  µitrî t    . 4. "V¨n kiÖn  ¬ng  ×nh,dù    Ön  î     ch tr   ¸n vi tr  PCP"  µtµiliÖu chÝnh  l      thøc thÓ    hiÖn  cam   Õt  ÷a ®¹idiÖn  ña  k gi     c Bªn  Öt Nam   µ  idiÖn  ña  Vi   v ®¹   c Bªn  µitrî Ò   t   v m ét  ¬ng  ×nh hoÆc   ét  ù    ô  Ó,trong ®ã     nh  â:m ôc      ch tr   m d ¸n c th     x¸c ®Þ r  tiªu,c¸c ho¹t®éng, c¸c kÕt       qu¶  Çn  t ® îc,nguån  ùc ® îc sö  ông, thêih¹n  µ  Õ   c ®¹     l    d    vk ho¹ch thùc hiÖn,nghÜa  ô,quyÒn  îvµ        v  l   tr¸chnhiÖm  ña    cã  ªnquan. i   c c¸cbªn  li    
  3. 3 5. "ViÖn  î   ù    µ c¸c kho¶n  Ön  î   tr  d ¸n”l     phi vi tr  kh«ng  éc  ¬ng  ×nh,dù thu ch tr   ¸n,cung  Êp  Ön  î íid¹ng  Ön  Ët (hµng    Ët t  ÕtbÞ),tiÒn  Æt     c vi tr    d hi v   ho¸,v  , thi     m hoÆc  chuyªn    Ó  chuyªn    ×nh  gia (k c¶  gia t nguyÖn) cho    ôc  ch  ©n   c¸c m ®Ý nh ®¹o,tõthiÖn (sau ®©y  äichung  µnh©n  o).         g  l  ®¹   6. "Cøu  î Èn  Êp":lµkho¶n  Ön  î éc viÖn  î   ù    îcthùc   tr  kh c    vi tr  thu   tr  d ¸n ®   phi   hiÖn  Èn  ¬ng  kh tr ngay sau    khix¶y      êng  îp khÈn  Êp  ra c¸c tr h  c (thiªntai   , hoÆc   c¸c taihäa     kh¸c)vµ  Ðo  µitèi®a  µ 2   k d     l   th¸ng sau      êng  îp khÈn  Êp    khic¸c tr h  c chÊ m     døt.Sau  êih¹n  th   trªn, Õu   n kho¶n  cøu  î µy  Én  îctiÕp  ôc th×  îc tr n v ®  t  ®  coilµviÖn  î ¾c  ôc  Ëu     tr  kh ph h qu¶  sau  Èn  Êp.       kh c        §i Ò u 3.  Ön  îPCP   îc sö  ông    ùc  Ön    ôc    ©n   Vi tr  ® d ®Ó th hi c¸c m tiªunh ®¹o  µ  ç  î ùc hiÖn    ôc    tiªnph¸ttr Ón kinh tÕ      éicña  Öt v h tr  th   c¸c m tiªuu      i     ­ x∙h   Vi   Nam  trongtõng thêikú.       C h ¬ n g  II  V Ë n  ® é n g, ® µ m  p h¸n, hª d u y Ö t v µ  k ý  k Õ t   p c¸c k h o ¶ n  vi Ö n trî hi c h Ý n h  p h ñ  p §i Ò u    4. C«ng    Ën  ng  Ön  î t¸cv ®é vi tr  PCP   îctiÕn hµnh  êng  ®    th xuyªn,   theo ®Þnh  íng vµ  ã  chøc:   h   c tæ  1.ViÖc  Ën  ng  Ön  î   v ®é vi tr  PCP  cho    ¬ng  ×nh,dù    îcthùc hiÖn  c¸cch tr   ¸n ®     trªnc¬  ë    s nhu  Çu    iÓn kinh tÕ      éicô  Ó,ch¬ng  ×nh ®Ç u    c ph¸ttr     ­ x∙h   th   tr   tc«ng  céng,quy  ¹ch vµ  Õ   ¹ch thu hótvµ  ö  ông  ån  èn  ç  î õbªn  µi   ho   k ho       s d ngu v h tr    ngo   t cña  µ  íc hoÆc   õng  µnh, ®Þa   ¬ng  nh n   t ng   ph trong tõng  êikú; n¨ng  ùc tiÕp   th     l    nhËn (kÓ  nguån  èn  i øng)..   c¶  v ®è   . 2. ViÖc  Ën  ng  Ön  î   v ®é vi tr  cho    ôc  ch  ©n  o  c¸c m ®Ý nh ®¹ ph¶ic¨n cø  µo    v t×nh  ×nh    éivµ  h x∙ h   nhu  Çu  ùc tÕ  ña    é,  µnh, ®Þa   ¬ng, c¸c tæ  c th   c c¸c B ng   ph    chøc  ©n  ©n  nh d trongtõng n¨m      hoÆc   õng thêikú. t   3. ViÖc  Ën  ng    v ®é cøu  î Èn  Êp  tr  kh c ph¶ic¨n cø  µo      v møc    Öth¹icô  ®é thi     thÓ  Ò   êi,tµis¶n,c«ng  ×nh,.   i  íitõng  ïng,®Þa   ¬ng  Þ   v ng       tr .®è v   . v   ph b thiªntai    hoÆc     ¹  taiho kh¸c.Bé   ¹igiao  èihîp  íic¸c c¬    Ngo   ph   v     quan  ªnquan li   xem   Ðt x  tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt  nh    t  ph quy ®Þ møc    gäiviÖn  î Èn  Êp  íi ®é kªu    tr kh c v   céng  ng  èc  Õ  ®å qu t (trong®ã   ã    c Bªn  µitrî t   quy  nh  ®Þ trong Quy  Õ   µy).   ch n §i Ò u    ¬   ë    m   5. C s ®Ó ®µ ph¸n  µ  ý  Õt  Ön  î v k k vi tr  PCP: 1. §èivíic¸c kho¶n  Ön  î        vi tr cho    ¬ng  ×nh,dù    Çn  c¸c ch tr   ¸n,c ph¶icã      v¨n kiÖn  ¬ng  ×nh,dù    Õ u   êigian  ùc  Ön    n¨m  ×  ch tr   ¸n.N th   th hi trªn1  th ph¶i x©y    dùng  Õ   ¹ch ho¹t®éng  µ  ù  Õn  ån  k ho     v d ki ngu kinh phÝ  Çn  Õtcho  õng n¨m,    c thi   t  còng      nh  â  ån  nh x¸c ®Þ r ngu kinh phÝ  µ     m Bªn  µitrî ∙  ã  ½n  µ  Çn  t   c s ® v ph kinh  phÝ  Çn  c huy  ng  ®é trong nh÷ng    n¨m  Õp theo. ti   2. §èivíi         kho¶n  Ön  î   ù    c¸c vi tr  d ¸n ph¶inªu  â néidung  Ön  î®èi t phi   r    vi tr    ­ , îng  Ön  îvµ  Õp  Ën  Ön  î danh  ôc  ô  Ó    µng  Ön  îvµ  c vi tr  ti nh vi tr   , m c th c¸c h vi tr  í   tÝnh tæng  Þgi¸n Õu  µviÖn  î íi ¹ng  Ön  ËthoÆc     nh  â tæng    tr     l  tr    dd hi v   x¸c®Þ r  gi¸ trÞviÖn  î íi ¹ng  Òn m Æt.   tr    dd ti  
  4. 4 §èi víic¸c kho¶n       cøu  îkhÈn  Êp, ngoµi nh÷ng  tr  c    yªu  Çu  îc nªu    c ®  trªn cÇn nªu  â  r møc     Öt h¹i,nh÷ng  ®é thi     nhu  Çu  Õt yÕu  íc m ¾t   Çn    c thi   tr   c gi¶i quyÕt ngay    trong thêigian x¶y    êng  îp khÈn  Êp.       ra tr h  c        Öc  ý  Õt  Ön  î 3. Vi k k vi tr  PCP   chØ  ùc hiÖn    îccÊp  ã  Èm  Òn  th   khi®   c th quy phª duyÖt nªu  ¹ §iÒu  cña      t  i 6  Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u 6. ThÈ m   Òn  duyÖt    quy phª  c¸c kho¶n  Ön  îPCP   vi tr  quy  nh   ®Þ nh  sau: 1.Thñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt:   t  ph phª duy a) C¸c  ¬ng  ×nh,dù    ö  ông  Ön  î   ch tr   ¸n s d vi tr  PCP   ã  c møc  èn  õ   v t  500.000  USD   ëlªn. tr   b)  äi  ¬ng  ×nh,dù  cã  éi dung  ªnquan  n   Ó  Õ,  Ýnh  M ch tr   ¸n  n   li   ®Õ th ch ch s¸ch,luËtph¸p,c¶ic¸ch hµnh  Ýnh,v¨n hãa          ch    th«ng      tin, gi¸o, èc  t«n  qu phßng,  an ninh. c)C¸c    kho¶n  Ön  î   ù    ã    Þtõ200.000  vi tr  d ¸n c gi¸tr     phi USD   ëlªn. tr   d) C¸c kho¶n  Ön  îphi dù  hç  îc¸c ho¹t®éng  ã  éi dung  vi tr    ¸n  tr      cn  nªu  ¹ ti  ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  b  1  6. e) C¸c  ¬ng  ×nh,dù    µ      ch tr   ¸n v c¸c kho¶n  Ön  î   ù    ã  ÷ng  Æt   vi tr  d ¸n c nh phi m hµng  éc  iÖn  ¹n  Õ   Ëp  Èu  t«,xe  thu ® h ch nh kh («    m¸y, hµng    µ    ho¸ v trang thiÕt     bÞ   ∙  ® qua  ö  ông  µ  ét  è  ¹  ©n  îctheo  sd v m s lo i t d  danh  ôc  îcquy  nh)  m ®  ®Þ theo  quy  nh  ña  Ýnh  ñ. ®Þ c Ch ph g) C¸c kho¶n cøu  îkhÈn  Êp  tr  c kh«ng  ã  a   c ®Þ chØ   ô  Ó  c th (Bªn  µitrî t   kh«ng  n  nh  Ê ®Þ cøu  î tr  cho  ét  a  ¬ng  ô  Ó  µo). m ®Þ ph c th n   2. C¸c  é  ëng,Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan thuéc     ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng, Thñ  ëng  ¬  ¬  tr c quan Trung  ng  ña    chøc  ©n  ©n  ¬ c c¸c tæ  nh d (hoÆc   cÊp  ã  Èm  Òn  Õt  nh  µnh  Ëp  ®èi víic¸c tæ  c th quy quy ®Þ th l         chøc  kh«ng  ã  ¬  cc quan Trung  ng) phª duyÖt: ¬   a) C¸c  ¬ng  ×nh,dù    ã    ch tr   ¸n c møc  èn  íi v d  500.000  USD   õkho¶n  vµ  (tr   1b  kho¶n  §iÒu  1e  6). b) C¸c    kho¶n  Ön  î   ù    ã    Þ díi vi tr  d ¸n c gi¸tr     phi 200.000  USD   õkho¶n    (tr   1d vµ  §iÒu  1e  6). c)M äi    kho¶n  cøu  î Èn  Êp  ∙  ã  a  tr kh c ® c ®Þ chØ  ô  Ó. c th §i Ò u 7.  Öc  hµng    éc    Vi b¸n  ho¸ thu c¸ckho¶n  Ön  î vi tr  PCP   quy  nh    ®Þ nh sau:   1. Hµng    ho¸  éc    thu c¸c kho¶n  Ön  îPCP   îc c¸c Bªn  vi tr  ®   tho¶  Ën  a  thu ® vµo  Öt  Vi Nam   b¸n    ùc  Ön  ®Ó th hi c¸c  ôc     ∙    ® îc cÊp  ã  Èm   m tiªu® ®Ò ra    c th quyÒn  xem   Ðt,quyÕt  nh  ng  êivíi Öc  x  ®Þ ®å th     vi phª  Öt  duy quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ ti   6  ña  c Quy  Õ   µy. ch n 2. Hµng        ho¸ trªnph¶i® îc tæ      chøc  b¸n  u     ®Ê gi¸theo quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   ®Þnh   è  s 86/CP  µy  th¸ng 12  ng 19    n¨m 1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   Þªc    c Ch ph v v ban hµnh  Quy  Õ   ®Êu    µis¶n. ch b¸n  gi¸t  
  5. 5
  6. 6 C h ¬ n g  III Q u ¶ n  l ý n h µ  n í c v Ò  vi Ö n trî hi C h Ý n h  P h ñ   P §i Ò u 8.  Ýnh  ñ  èng  Êt  Ch ph th nh qu¶n  ýnhµ  íc m äi  ån  Ön  î l  n  ngu vi tr  PCP   õvËn  ng  n   m   t  ®é ®Õ ®µ ph¸n vµ  ý  Õt  Ön  î íi     k k vi tr    Bªn  µitrîtheo dâi v c¸c t   ,    gi¸m      ×nh thùc hiÖn  µ  ¸nh    Õt  s¸tqu¸ tr     v® gi¸k qu¶,hiÖu    qu¶  ö  ông    sd c¸ckho¶n  viÖn  î tr  PCP. §i Ò u    é   Õ   ¹ch  µ  Çu   Þu  9. B K ho v§ tch tr¸chnhiÖ m   iÒu  èivµ    ® ph   qu¶n  lýc¸c ch¬ng  ×nh,dù    ö  ông  Ön  î    tr   ¸n s d vi tr  PCP   µ  v tæng  îp chung  ×nh  ×nh  h  t h viÖn  îPCP   tr  theo  nh  ú  th¸ng,hµng  ®Þ k 6    n¨m    ®Ó b¸o c¸o  ñ  íng  Ýnh  Th t Ch phñ.Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   ã    Öm  ô:   K ho   § tc c¸cnhi v 1.ChÞu    tr¸chnhiÖm   ïng c¸cc¬    c     quan  ªnquan  íng dÉn    é, ngµnh, li   h  c¸cB     ®Þa  ¬ng,c¸c tæ  ph     chøc  ©n  ©n  ©y  ùng    ¬ng  ×nh,dù      Ën  nh d xd c¸c ch tr   ¸n ®Ó v ®éng  Ön  îPCP. vi tr   2. ThÈ m   nh  µ    ®Þ v tæng  îp ý  Õn  ña    ¬  h   ki c c¸c c quan  ªnquan  ×nh Thñ  li   tr   t ng ChÝnh  ñ  í  ph xem   Ðt,phª  Öt    ¬ng  ×nh,dù    îcquy  nh  ¹ x  duy c¸c ch tr   ¸n ®   ®Þ ti  ®iÓ m     vµ  kho¶n  §iÒu  cña  a,b  e  1  6  Quy  Õ   µy. ch n    3.Tham       Õn  íi é  µichÝnh    ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  giaý ki v   T   B ®Ó tr   t  ph xem   xÐt,phª duyÖt  i víi      ®è     kho¶n  Ön  î   ù    îcquy  nh  ¹ ®iÓ m       c¸c vi tr  d ¸n ®   phi ®Þ ti   c,d vµ  kho¶n  §iÒu  cña  e  1  6  Quy  Õ   µy. ch n 4. Phèi hîp  íiBé   µi chÝnh  è  Ý vèn  i      v  T   b tr   ®è øng trong kÕ   ¹ch  ©n     ho ng s¸ch Nhµ   íchµng    n  n¨m cho    n  Þ  éc ®èi t ng ® îccÊp  ©n  c¸c®¬ v thu    î     ng s¸ch ®Ó     thùc  Ön  ¬ng  ×nh,dù  ®∙  hi ch tr   ¸n  cam   Õt  íiBªn  µitrîtheo  k v  t   quy  nh  ña  ®Þ c LuËt  ©n   Ng s¸ch  µ  v NghÞ   nh   è  ®Þ s 87/CP  µy  th¸ng 12  ng 19    n¨m  1996  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ©n  Êp  ph v vi ph c qu¶n  ý,lËp,chÊp  µnh  µ  Õt    ©n   l    h v quy to¸n ng s¸ch nhµ  íc.   n 5. Phèihîp víi é  µichÝnh,LiªnhiÖp    chøc  ÷u  Þ  Öt Nam          T B    c¸c tæ  h ngh Vi   vµ c¸c  ¬  c quan  ªnquan  chøc  Öc  li   tæ  vi theo  âi,kiÓm     ×nh  ×nh  Õp  d  tra t h ti nhËn, qu¶n  ývµ  ùc  Ön; tæng  îp,ph©n  Ých  µ  ¸nh    Öu    l   th hi   h  t v® gi¸hi qu¶   c¸c kho¶n  Ön  î vi tr  PCP;  ö  ýnh÷ng  Ên    ªnquan  éc thÈm  Òn  µ  Õn  x l  v ®Ò li   thu   quy v ki nghÞ   ñ   íng  Ýnh  ñ  Th t Ch ph xem   Ðt, quyÕt  nh   ÷ng  Ên    îtthÈm   x  ®Þ nh v ®Ò v   quyÒn. 6. Phèi hîp  íiTæng   ôc  èng  ban  µnh  Óu  É u       v  c Th kª  h bi m b¸o  ®èi  íi c¸o  v  c¸cch¬ng  ×nh,dù    tr   ¸n. §i Ò u    é  µichÝnh  Þu  10. B T   ch tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýtµichÝnh  µ   íc l    Nh n   vÒ   Ön  î vi tr  PCP   µ  ã  v c tr¸chnhiÖm   Ýnh    ch trong viÖc  iÒu  èi,qu¶n  ý®èi   ® ph   l    víi     kho¶n  Ön  î   ù    é  µichÝnh  ã    Ö m  ô: c¸c vi tr  d ¸n.B T   phi c c¸cnhi v 1. Phèihîp víi   ¬          c quan  ªnquan  ©y  ùng  Õ     c¸c li   xd ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  l    ®èi  íic¸c  v  kho¶n  Ön  îPCP   vi tr  theo  Èm   th quyÒn   µ  Õn  v ki nghÞ   ñ   íng Th t   ChÝnh  ñ  ph xem   Ðt,quyÕt ®Þnh    Ên    ît Èm  Òn. x    c¸cv ®Ò v   th quy 2. Bè   Ý vèn  i    tr   ®è øng trong kÕ   ¹ch  ©n    ho ng s¸ch Nhµ   íc hµng    n  n¨m    nh nªu  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  t  i 4  9  Quy  Õ   µy. ch n
  7. 7 3. Theo  âi,kiÓm     ×nh  ×nh  Õp  Ën,  ö  ông, qu¶n  ý vµ  ùc   d  tra t h ti nh sd   l   th   hiÖn    c¸ckho¶n  Ön  î vi tr  PCP   trong ph¹m      vichuyªn m«n  ña  µnh.   c ng 4. Tæng  îp c¸c kho¶n  Ön  î   ù      h   vi tr  d ¸n;tæng  îp quyÕt    µichÝnh  phi h  to¸nt   cña  äi  m kho¶n  Ön  îPCP;  vi tr  tham gia  íiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu   tæng  îp v   K ho v§ t h  chung  ×nh  ×nh  Ön  îPCP   t h vi tr  theo  nh  ú  th¸ng,hµng  ®Þ k 6    n¨m    ®Ó b¸o    c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ. t  ph 5. Tham     Èm   nh    ¬ng  ×nh,dù  thuéc  Èm   Òn      gia th ®Þ c¸c ch tr   ¸n  th quy phª duyÖt cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.   Th t   ph    6. Tæng   îp    Õn  ×nh  ñ  íng  Ýnh  ñ  h ý ki tr Th t Ch ph xem   Ðt,quyÕt  nh   x  ®Þ ®èi víi       kho¶n  Ön  î   ù    îcquy  nh  ¹  iÓ m       vµ  kho¶n  c¸c vi tr  d ¸n ®   phi ®Þ ti ® c,d, e  g  1  Òu  cña  §i 6  Quy  Õ   µy. ch n 7. ChÞu    tr¸chnhiÖm   chøc  Õp  Ën, ph©n  èisö  ông      tæ  ti nh   ph   d c¸c kho¶n  cøu trî Èn  Êp  t¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña     kh c nªu  i   g  1  6  Quy  Õ   µy  µ  c¸o ch n v b¸o    Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt  t  ph k qu¶  ùc hiÖn. th   8.Phèihîp víi é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Tæng  ôc  èng            K ho   § B t  c Th kª ban  µnh  Óu  h bi m Éu       Ò     b¸o c¸o v c¸ckho¶n  Ön  î   ù  vi tr  d ¸n. phi §i Ò u    é  ¹igiao cã  Öm  ô: 11. B Ngo     nhi v 1. Phèi hîp  íic¸c c¬      v     quan  ªnquan  li   trong c«ng    Ën  ng  µ    t¸cv ®é v tranh  thñ viÖn  îPCP.   tr    2. Phèi hîp víiLiªnhiÖp    chøc  ÷u  Þ  Öt Nam            c¸c tæ  h ngh Vi   trong c«ng      t¸c kªu gäicøu  î Èn  Êp       tr kh c nh quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu 5  ña  ®Þ t  i 2    c Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u    phßng  Ýnh  ñ  ã  Öm  ô: 12. V¨n  Ch ph c nhi v 1.Gióp  ñ íng ChÝnh  ñ  Óm    «n  c  Öc  ùc hiÖn    Th t   ph ki tra,® ®è vi th   Quy  Õ   ch nµy. 2.Tham       gia c«ng    Èm  nh  µ    Êt kiÕn  Þ  Ò   Ýnh  t¸cth ®Þ v ®Ò xu   ngh v ch s¸ch,   c¬  Õ...®èi  íic¸c ch¬ng  ×nh,dù    ch   v    tr   ¸n;tham      Õn  i  íic¸c kho¶n  gia ý ki ®è v     viÖn  î   ù    éc thÈm  Òn  Õt  nh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  ­ tr  d ¸n thu   phi quy quy ®Þ c Th t   ph tr íckhitr×nh Thñ íng ChÝnh  ñ.      t  ph §i Ò u  13.  Liªn hiÖp    c¸c  chøc  ÷u  tæ  h nghÞ   Öt  Vi Nam   Þu  ch tr¸ch  nhiÖ m   Ýnh  ch trong c«ng      t¸cquan  Ö   µ  Ën  ng  Ön  î i víi h v v ®é vi tr      ®è Bªn  µitrî t    . LiªnhiÖp        c¸cTæ chøc  ÷u  Þ  ÖtNam   ã  Ö m  ô: h ngh Vi   c nhi v 1.Phèihîp víi é  ¹igiao vµ    ¬          Ngo   B   c¸cc quan  ªnquan  chøc  Ën  ng   li   tæ  v ®é viÖn  îPCP     ¬  ë    Ünh  ùc, ®Þnh   íng  tiªnvµ  Ýnh  tr  trªnc s c¸c l v  h u    ch s¸ch  i ®è   ngo¹ichung.     2.Tham     Èm  nh  ñ yÕu  µcung  Êp    giath ®Þ (ch   l  c th«ng    µ  Ën  Ðt vÒ   tinv nh x   c¸c m Æt   ¹t®éng  ña    ho   c Bªn  µitrî .    ¬ng  ×nh,dù    t   . .c¸c ch ) tr   ¸n;tham      Õn  gia ý ki víiBé   µi chÝnh  Ò       T  v c¸c kho¶n  Ön  îphi dù  thuéc  Èm   Òn  Õt  vi tr    ¸n  th quy quy ®Þnh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  µ  c Th t   ph v tham    gia theo  âiho¹t®éng  ña    ù    d    c c¸c d ¸n viÖn  î tr  PCP.
  8. 8 3. Th«ng  víi é   Õ   ¹ch  µ  Çu   Ò   ×nh  ×nh  Ën  ng  Ön  î   b¸o    K ho B v§ tv t h v ®é vi tr  PCP   th¸ngvµ  n¨m    é  Õ   ¹ch vµ  Çu   6    1  ®Ó B K ho   § ttæng  îp chung  c¸o Thñ  h  b¸o    t ng ChÝnh  ñ. í  ph 4. Phèi hîp víiBé   ¹igiao kiÕn  Þ  íiThñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   ñ          Ngo     ngh v   t  ph v ch tr ng  Ën  ng  ¬ v ®é cøu  î Èn  Êp. tr  kh c §i Ò u    é  14. B C«ng  cã  Öm  ô: an  nhi v 1. H íng dÉn  µ  ç  î   ¬      v h tr  c quan,tæ  c¸c   chøc  Öt Nam   ùc hiÖn      Vi   th   c¸c quy ®Þnh  Ò   v b¶o  Ö   ninh  v an  trong qu¸  ×nh  Õp  Ën  µ  ö  ông    tr ti nh vsd c¸c kho¶n  viÖn  î tr PCP. 2. Tham       Õn  íiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu ,Bé   µi chÝnh  Ò     ­   gia ý ki v   K ho v§ t  T   v c¸c ch ¬ng  ×nh,dù    µ  Ön  î   ù    ªnquan  n   Ó  Õ,  Ýnh  tr   ¸n v vi tr  d ¸n li   phi ®Õ th ch ch s¸ch Nhµ     níc,ph¸p  Ët,t«n    lu   gi¸o,quèc    phßng, an    ninh  íc khi tr×nh  ñ   íng  Ýnh  tr     Th t Ch phñ xem   Ðt,quyÕt ®Þnh. x    §i Ò u    15. Ban T«n    ña  Ýnh  ñ  ã  Ö m   ô  íng dÉn  µ  ç  gi¸oc Ch ph c nhi vh   vh trîc¸c c¬      quan, tæ   chøc  Öt Nam   ùc  Ön  êng  èi  Ýnh  Vi   th hi ® l, ch s¸ch t«n    gi¸o cña  µ   íctrong qu¸ tr×nh tiÕp nhËn  µ  ö  ông    Nh n          vsd c¸ckho¶n  Ön  î vi tr PCP. §i Ò u    16. C¸c  é,  ¬  B c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, ñy  thu Ch ph   ban  ©n  ©n    ©n  nh d c¸cd tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,c¬    ph tr     ¬   quan  Trung  ¬ng  ña    chøc  ©n  ©n  ã  c c¸ctæ  nh d c tr¸chnhiÖ m:   1.X¸c  nh  ¬    ®Þ c quan,®¬n  Þ  ùcthuéc cã      v tr     ®ñ n¨ng  ùclµm  u   èi  µ  l  ®Ç m v qu¶n  ýviÖn  î l  tr PCP   ï hîp víit×nh  ×nh  ùc tÕ  ña  õng  ¬  ph       h th   c t c quan  µ  a   v ®Þ ph¬ng  × nh. m   2. ChØ   o    n  Þ  ùcthuéc vËn  ng, tranh thñ viÖn  î ña      ®¹ c¸c ®¬ v tr     ®é      tr c Bªn tµitrîtrªn c¬  ë    Ünh  ùc, ®Þnh   íng  tiªntrong  Õ   ¹ch  µng        s c¸c l v  h u    k ho h n¨m   hoÆc  trongtõng thêikú  ña  × nh  µ  Ýnh      cm v ch s¸ch ®èi ngo¹ichung  ña  µ   ­      c Nh n íc. 3. ChØ   o    n  Þ  ùcthuéc  Èn  Þ   éi dung    ¬ng  ×nh,   ®¹ c¸c ®¬ v tr   chu b n   c¸c ch tr   dù        Êt viÖn  î ©n  o,göic¸c c¬  ¸n,c¸c ®Ò xu   tr  nh ®¹       quan  qu¶n  ýNhµ   ícnªu  ¹ l  n  t  i §iÒu    Òu    Òu    Òu  vµ  Òu  cña  9, §i 10, §i 11, §i 12  §i 13  Quy  Õ   µy    µm  ¬  ch n ®Ó l c së  Ën  ng  µ    Öt viÖn  îPCP. v ®é v phª duy   tr   4.Phèihîp víi ¬          quan  c chøc  n¨ng  ×m  Óu  µ  ªnh Ö   íi t hi v li   v   Bªn  µitrî t  . 5. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,Chñ  Þch  y  ph   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng, Thñ  ëng  ¬    tr c quan  Trung  ng  ña    chøc  ©n  ©n  ¬ c c¸c tæ  nh d phª  Öt    duy c¸c kho¶n  Ön  î vi tr  PCP   ícngoµitheo  Èm  Òn  îcquy  nh  ¹  Òu  cña  n    th quy ®  ®Þ ti§i 6  Quy  Õ   µy  èivíic¸c kho¶n  Ön  î ch n (§       vi tr  PCP   ªnquan  n   é,  µnh, ®Þa   li   ®Õ B ng   ph¬ng  µo  × cÇn  n th   ph¶ilÊy ý  Õn  ña  é, ngµnh,®Þa  ¬ng    íckhiphª     ki c B     ph ®ã tr       duyÖt),chÞu tr¸chnhiÖm   Ò   Öc        v vi phª  Öt,bè  Ý vèn  i øng  µ  duy   tr   ®è   v qu¶n  ý l  thùc  Ön    hi c¸c kho¶n  Ön  î®ã.  vi tr  Quy Õt  nh  ®Þ phª  Öt    duy c¸c kho¶n  Þªn  î v tr  nµy  Ìm  (k theo  µiliÖu,hå  ¬  ªnquan) göi®Õ n   é   Õ   ¹ch vµ  Çu   µ  é  t    s li      B K ho   § tv B TµichÝnh,trongthêih¹n  ngµy          15  sau      Öt. khiphª duy
  9. 9 6. ChÞu    tr¸chnhiÖm     ChØ   o, híng  Én,  «n  c,  Óm     ®¹   d ® ®è ki tra,gi¸m    s¸t c¸c ®¬n  Þ  ùcthuéc trong viÖc  Õp nhËn, qu¶n  ývµ  ö  ông  Ön  î   v tr       ti     l  s d vi tr  PCP   theo  ng    ®ó c¸c quy  nh  Ön  µnh, thùc hiÖn  ng  ®Þ hi h     ®ó cam   Õt  íiBªn  µitrî k v  t    . KÞp  êiph¸thiÖn  ÷ng    ¹m  ªnquan  n     th     nh saiph li   ®Õ t«n gi¸o,an    ninh,d©n  éc,   t  quy  Õ   ch qu¶n  ý.   l .trong qu¸ tr×nh tr Ón khaic«ng    Õp nhËn  Ön  î .     i     t¸cti   vi tr  PCP   ®Ó   ö  ýtheo  Èm  Òn  x l  th quy hoÆc   b¸o    íic¸c c¬  c¸o v     quan  ã  ªnquan  c li   nªu  ¹ ti  §iÒu  ®Õ n   Òu  cña  10  §i 15  Quy  Õ   µy. ch n 7. Tæng  îp c¸c b¸o    nh  ú,kÕt  óc vµ  t  Êt (nÕu  ã) göiBé     h     c¸o ®Þ k  th   ®é xu   c   K Õ   ¹ch  µ  Çu , Bé   µi chÝnh  µ  ho v§ t  T   v Tæng   ôc  èng  vÒ   Õt  c Th kª  k qu¶  ùc th   hiÖn  Ön  î vi tr  PCP   ña  ¬  c c quan  hoÆc   a  ¬ng  × nh. ®Þ ph m 8. Tæng   îp    h b¸o c¸o  Õt  k qu¶  Õp  Ën, ph©n  èi sö  ông    ti nh   ph   d c¸c kho¶n  cøu  î Èn  Êp  t¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña  tr kh c nªu    i c  2  6  Quy  Õ   µy  ×nh Thñ ­ ch n tr   t íng Ch Ýnh  ñ  µ  öiBé  Õ   ¹ch vµ  Çu   µ  é  µichÝnh.    ph v g   K ho   § tv B T     C h ¬ n g  IV T h ù c  hi Ö n  c¸c k h o ¶ n  vi Ö n trî hi c h Ý n h  p h ñ  p §i Ò u 17. VËt , hµng      t  ho¸,m¸y  ãc,  ÕtbÞ   µ  ¬ng  Ön  Ën    m thi   v ph ti v t¶i nhËp  Èu  kh hoÆc   mua  trong níc tõ nguån  Ön  î      vi tr  PCP   ∙  îc cÊp  ã  Èm   ®®  c th quyÒn    Öt ® îcmiÔn  Õ  Ëp  Èu  µ  Õ    ô ® Æc   Öt,thuÕ  phª duy     thu nh kh v thu tiªuth   bi   VAT  Õu  ã)theo c¸cLuËt Thu Õ   Ön  µnh. (n c        hi h §i Ò u    18. 1. Kh«ng  Õp  Ën  ÷ng  µng  ti nh nh h ho¸ (bao  å m   Ët  , thiÕt bÞ)  éc g v t    thu   danh  ôc    Æt   µng  Ê m   Ëp  Èu  m c¸cm h c nh kh theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.   ®Þ c Ch ph   2. §èivíinh÷ng  µng    ∙       h ho¸ ® qua  ö  ông, c¬  sd   quan  Õp  Ën  ti nh chØ  tho¶  thuËn  Õp nhËn  Õu  ti   n Bªn  µitrî ã    Ën  ña  ¬  t     x¸cnh c c quan  ã  Èm  Òn  ña  c c th quy c nícBªn  µitrî µhµng        t    l ho¸ ®ã cßn  Êt l ng 80%   ëlªnvµ  ch  î   tr     chØ  th«ng  cho  b¸o  Bªn  µitrî öihµng    îc cÊp  ã  Èm  Òn  ña  Öt Nam   t     g khi®   c th quy c Vi   nªu  ¹  Òu    ti §i 6 cho  Ðp  Õp nhËn. ph ti   §i Ò u    19. Tr¸ch nhiÖm   ña  n  Þ  ùctiÕp  Õp  Ën  µ  ùc hiÖn    c ®¬ v tr   ti nh v th   c¸ckho¶n  Ön  î   vi tr  PCP: 1.  ¬n  Þ   îc giao  Ö m   ô  Èn  Þ   ¬ng  ×nh, dù   cã  § v®  nhi v chu b ch tr   ¸n  tr¸ch   nhiÖ m   ¹n th¶o    Ön  ¬ng  ×nh,dù    ×nh c¸c cÊp  ã  Èm  Òn  so   v¨n ki ch tr   ¸n,tr     c th quy phª duyÖt tr ckhitr Ónkhaithùc hiÖn.     í    i       2. Lµ m   â  éi dung, m ôc      Þ viÖn  î ®èi  îng  ô  ëng  i  íi   rn    tiªu, tr   gi¸ tr   , t th h ®è v   c¸c kho¶n  Ön  î   ù    ×nh c¸c cÊp  ã  Èm  Òn    vi tr  d ¸n,tr     phi c th quy phª  Öt  íckhi duy tr     tiÕp nhËn,sö  ông.    d 3. TiÕn  µnh    ñ  ôc tiÕp  Ën  i  íinh÷ng  µng  ãa  ∙    h c¸c th t   nh ®è v   h h ® qua  ö  s dông  t¹ kho¶n  §iÒu  cña  nªu   i 2  18  Quy  Õ   µy. ch n 4. Cïng    ¬    c¸c c quan  ªnquan  èi hîp  íiBªn  µitrî®Ó   Õn  µnh    li   ph   v  t   ti h c¸c c«ng  Öc  Èn  Þ  µ  ç  î Çn  Õt. vi chu b v h tr  c thi
  10. 10 5. Thùc  Ön      hi c¸c kho¶n  Ön  î   ∙  vi tr  ® tho¶ thuËn,cam   Õt  íi nh     k v  Bªn  µitrî t   vµ  ï hîp víi   ph       quy  nh  Ön  µnh  ña  Ýnh  ñ  Ò   c¸c ®Þ hi h c Ch ph v qu¶n  ýtµichÝnh, l      tiÒn  Ö,x©y  ùng  ¬  t  d c b¶n,®Êu   Çu    th mua   ¾ m   µ  ùc hiÖn  ng  íng dÉn  s v th   ®ó h  cña  ¬  c quan  Êp    t¹ kho¶n  §iÒu  cña  c trªnnªu   i 6  16  Quy  Õ   µy. ch n 6. ChuÈn  Þ     b b¸o  ®Þnh  ú, kÕt  óc vµ  t  Êt (nÕu  ã) vÒ   ×nh  c¸o  k  th   ®é xu   c  t h×nh  Õp nhËn, thùc hiÖn  µ  µichÝnh    ti       v t  c¸c kho¶n  Ön  î vi tr PCP   ña  n  Þ  c ®¬ v m × nh  ×nh c¬  tr   quan  ñ ch qu¶n  Êp      c trªn®Ó tæng  îp  h b¸o    íic¸c c¬  c¸o v     quan  chøc  n¨ng  t¹ kho¶n  §iÒu  cña  nªu    i 2  20  Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u 20.  Õ     c¸o thùc hiÖn    Ch ®é b¸o      c¸ckho¶n  Ön  î vi tr  PCP   îctiÕn ®    hµnh  nh  ú  th¸ng,hµng  ®Þ k 6    n¨m  µ    Õt  óc thùc hiÖn: v khik th     1. C¸c  é,  ¬    B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc Ch Ýnh  ñ, ñy  thu   ph   ban  ©n   nh d©n    c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,c¬    ph tr     ¬   quan  Trung  ng  ña      ¬ c c¸ctæ chøc  ©n  ©n  Þu  nh d ch tr¸chnhiÖ m     tæng  îp  h b¸o  t×nh  ×nh  ùc hiÖn  µ  c¸o  h th   v b¸o c¸o tµi Ýnh  äi       ch m kho¶n  Ön  î vi tr  PCP. 2. Ch Ë m   Êt lµ haituÇn    nh       sau    Õt  th¸ng vµ  ét  khih 6    m th¸ng sau    Õt    khih n¨m  ùc hiÖn  òng    th¸ng sau    Õt  óc thùc hiÖn  äi  th   c nh 3    khik th     m kho¶n  Ön  î vi tr  PCP,    c¸c b¸o  ph¶i® îc göi®Õ n   é   Õ   ¹ch  µ  Çu , Bé   µi chÝnh  µ  c¸o      B K ho v§ t  T   v Tæng  ôc  èng      c Th kª ®Ó theo dâivµ      tæng  îp b¸o c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ. h      t  ph 3. Néi    dung  b¸o c¸o  îc thùc  Ön  ®  hi theo  íng  Én  ña  é   Õ   ¹ch  µ  h d c B K ho v §Çu   µ  é   µi chÝnh  tv B T   quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  vµ  6  9  kho¶n  §iÒu  cña  8  10  Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u    Ó m     21. Ki tra,thanh    Öc  Õp nhËn  ö  ông  Ön  î travi ti   sd vi tr  PCP: 1. C«ng    Óm       t¸cki tra,gi¸m    nh  ú  µng  s¸t®Þ kh n¨m  Ïdo  é   Õ   ¹ch  µ  s   B K ho v §Çu   èihîp víi é  µichÝnh  ñ  ×thùc hiÖn. tph       T   B ch tr     2. KiÓ m       tra,gi¸m    t  Êt sÏ do  õng  ¬  s¸t®é xu     t c quan chøc n¨ng  ªnquan  li   ®Ò   Êtvµ  chøc  ùc hiÖn  xu   tæ  th   theo yªu cÇu  ô  Ó.    c th 3. C¸c  é  ëng,Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan thuéc     ChÝnh  ñ,Chñ  Þch  y  ph   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng, Thñ   ëng  ¬    tr c quan  Trung  ng  ña    chøc  ©n  ©n  Þu  ¬ c c¸c tæ  nh d ch tr¸ch   nhiÖ m  chØ   o    ¬  ®¹ c¸c c quan  chøc  n¨ng theo  âi,kiÓm     Öc  ùc  Ön  d  tra vi th hi nhiÖ m   ô  ña    µnh, c¸c cÊp  µ    n  Þ  Õp  Ën  µ  ö  ông  Ön  v c c¸c ng    v c¸c ®¬ v ti nh v s d vi trî  PCP   ∙  îcnªu  ® ®   trong Quy  Õ   µy;tiÕn hµnh    ch n     thanh    i víi   µnh    tra®è     h c¸c vi cã  Êu  Öu    ¹m  d hi viph Quy  Õ   µy. ch n M äi  chøc,c¸ nh©n    ¹m  tæ     viph Quy  Õ   µy  Ï bÞ   ö  ýtheo  ch n s   x l   quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt.  
Đồng bộ tài khoản