Quyết định 65/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định 65/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 65/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất khẩu sản phẩm gỗ, lâm sản và nhập khẩu nguyên liệu gỗ, lâm sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 65/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña T h ñ  tíng C h Ý n h  p h ñ  sè 65/1998/Q§­T T g   n g µ y 24 th¸ng 3 n¨ m  1998 v Ò  viÖc x u Êt  h È u   n p h È m  gç, l© m  s¶n  k s¶ vµ  h Ë p  kh È u  n g u yªn liÖu gç, l© m  s¶n n Thñ tíng C h Ý n h  phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; C¨n  LuËt B¶o  vµ    iÓnrõng  cø    vÖ  ph¸ttr   ngµy  th¸ng8  19    n¨m  1991; XÐt    ®Ò nghÞ  cña    c¸c®Þa  ph¬ng,®¬n    së    vÞ, c¬  s¶n  xuÊt sau      khiban  hµnh  QuyÕt  ®Þnh  1124/1997/Q§/TTg  sè  ngµy  th¸ng12  25    n¨m 1997; XÐt    ®Ò nghÞ cña  tr Bé  ëng  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n,  Bé  ëng  Th¬ng    tr Bé  m¹i,Tæng  côc  ëng  tr Tæng côc    H¶iquan, Q uy Õt  Þ nh:  ® §iÒu    1. Trong  QuyÕt  ®Þnh  nµy,c¸ctõng÷        sau  ®©y  îchiÓu  quy  ®   vµ  ®Þnh  sau: nh  1. S¶n    phÈm   hoµn  gç  chØnh: lµ c¸c s¶n        phÈm   ® îc s¶n  gç    xuÊt b»ng    c¸c quy    tr×nh c«ng nghÖ,  gi¸trÞ sö  cã      dông  rµng  sö  râ  vµ  dông  îc ngay  ®   cho    tiªudïng,kh«ng    thÓ  dông  sö  lµm  nguyªn liÖu ®Ó       chÕ biÕn tiÕp thµnh  c¸cs¶n    phÈm  kh¸c. 2. Chi    tiÕts¶n phÈm     lµ nh÷ng  phËn  bé  cÊu thµnh s¶n phÈm  hoµn  chØnh. 3. S¶n    phÈm   mü   gç  nghÖ:      lµ c¸c s¶n  phÈm   hoµn  gç  chØnh  îc s¶n  ®   xuÊt b»ng    ph¬ng  ph¸p    thñ c«ng hoÆc   m¸y,hoÆc       thñ c«ng  kÕt    hîp m¸y;® îc     hoµn thiÖn b»ng    c¸cc«ng nghÖ  ®ôc, ch¹m, træ,kh¾c, kh¶m,          tiÖn,trang trÝ       bÒ   Æt   s¬n  m nh  mµi,m¹    vµng,s¬n    bãng    i c¸clo¹ . 4. V¸n    nh©n      i lµ v¸n    Ðp,  d¨m,  sîi v¸n  t¹oc¸c lo¹     d¸n,v¸n  : v¸n  v¸n  , ghÐp,     cã phñ    Æt   bÒ m hoÆc   kh«ng  phñ    Æt,  trang  bÒ m cã  trÝ    Æt   bÒ m hoÆc   kh«ng trang trÝbÒ   Æt.     m 5.    Gç nhãm     I.A,nhãm   .A:lµ c¸c chñng  igç  II       lo¹  quý  hiÕm     tõ rõng    tù nhiªn thuéc    nhãm     II   I.A vµ  .Atrong danh môc  thùc vËt ban hµnh kÌm  theo  NghÞ  ®Þnh  18/H§BT  sè  ngµy  th¸ng 1  17    n¨m 1992  cña    Héi ®ång  tr Bé  ëng  (nay lµChÝnh      phñ). 6. Gç      c¸cnhãm     ®Õn         tõ 1  8: lµc¸cchñng  i rõng    lo¹ gç    tù nhiªn® îcph©n      lo¹  itheo chÊt l      îng gç,danh môc ph©n  i Bé  lo¹  do  N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n ban    hµnh. 7. Gç    rõng  trång:lµ c¸c chñng  i khaith¸ctõ rõng        lo¹ gç        trång thuéc      c¸c nguån  vèn kh¸c nhau, bao      gåm   gç  c¶  cao  thanh    vên  gç  su  lý,gç  vµ  c©y  trångph©n    t¸n. 8. Gç    nguyªn liÖu nhËp      khÈu: lµ gç      nhËp khÈu    díid¹ng  trßn,gç    gç    xÎ, v¸n nh©n      igç  dông      t¹oc¸clo¹   tËn  , tõbao  nhËp  b×  khÈu.
  2. 2 9. Nguån  hîp ph¸p:lµc¸cnguån  nhËp    gç          gç  khÈu  nguån  trong n­ vµ  gç    íc® îc cÊp  thÈm      cã  quyÒn cho phÐp nhËp khÈu  cho  vµ  phÐp khaith¸c,sö      dông. §iÒu  2. S¶n phÈm  gç ® îc phÐp  xuÊt khÈu tõ c¸c nguån gç hîp  ph¸p: 1. S¶n    phÈm   mü   gç  nghÖ  îcchÕ  ®   biÕn    rõng    tõ gç  tù nhiªn(trõc¸c lo¹        i gç  thuéc nhßm     I.A),   i nhËp    lo¹ gç  c¸c   khÈu  gç  vµ  rõng  trång,bao    gåm     i c¸clo¹  sau ®©y: 1.1.C¸cs¶n    phÈm   s¬n  mµi. 1.2.C¸c  iîng b»ng        lo¹ t     gç,c¸cs¶n  phÈm   b»ng  gèc,rÔ    c©y. 1.3.C¸c  i   lo¹ tranh gç:tranh ch¹m          kh¾c, tranh kh¶m        traitranh ghÐp    ,   gç, lÌogç.   1.4.C¸c    s¶n phÈm  trang trÝ,l niÖm,     u  qu¶ng  nh: cèc,chÐn, ®Üa,  c¸o        khay, th×a    (muçng),qu¹t,lä,b×nh, cung          kiÕm,      ®Õ lä,®Ìn, guèc, bµi vÞ,         th¶m    h¹t,chuçih¹t,     hép    ihuy  c¸c lo¹   , hiÖu,biÓu îng,biÓu  ng, khung    t   tr   tranh,  khung  ¶nh,phµo      mü nghÖ,  thuyÒn  buåm     mü nghÖ    imµnh  c¸c lo¹   , trang trÝ,     gi¸®ì    hµng   mü nghÖ. 1.5.Nh¹c        cô, ®å ch¬itrÎ    em,    vîtcÇu l«ng,vîtte nÝt        (tennis),vîtbãng       bµn, gËy    ch¬i bi­ (bi   da  lards)  ,gËy ch¨n cõu, ãt giÇy  i     (c¸ ®ãn  gãt)ch©n      tay gi¶,dïc¸n gç,c¸n dï,chæi                    c¸n gç,c¸n chæi  s¬n. 1.6.Bµn    ghÕ, giõ¬ng      i®«n      ,bµn          tñ c¸c lo¹   , kû,¸n th   trµ,tñ chÌ,tñ chïa,   tñ ®ång        hå,tñ g¬ng,bµn        thê,tñ cao  cÊp,hßm       (¸oquan) cao    cÊp.TÊtc¶      c¸c s¶n phÈm   nµy ®Òu  ph¶icã    ®ôc, ch¹m, træ,kh¾c, kh¶m           s¬n mµi hoÆc   cã  kÕt      hîp c¸cc«ng  ®o¹n    giac«ng  nµy. 1.7.C¸c    s¶n  phÈm   mü   gç  nghÖ  kÕt      cã  hîp víisong,m©y,      tre,tróc,vËt     liÖu kh¸c.   2. C¸c    s¶n phÈm  hoµn chØnh  îc s¶n  ®   xuÊt b»ng  nh©n        v¸n  t¹otõ mäi  nguån  gèc. 3. C¸c    s¶n phÈm   hoµn  gç  chØnh  îc s¶n  ®   xuÊt tõ gç      rõng trång vµ    gç  nhËp khÈu. 4. C¸c      chi tiÕts¶n phÈm   îc s¶n  ®   xuÊt    nhËp  tõ gç  khÈu  gç  vµ  rõng  trång. 5.S¶n    phÈm   bao  ® îcs¶n  b×    xuÊttõgç      rõng  trång vµ  nh©p    gç  khÈu. 6. Gç    b¸n    xÎvµ  thµnh phÈm   îcs¶n  ®   xuÊt tõ gç      rõng trång vµ  nhËp    gç  khÈu. 7. C¸c    s¶n phÈm   song,m©y,      tre,tróc,vËt liÖu kh¸c kÕt      rõng          hîp víigç  trång,gç    nhËp  khÈu  gç  vµ  rõng    tùnhiªntrong níctõnhãm   ®Õn           3  nhãm   8. 8.D¨m   (d¨m    gç  m¶nh),gç    l¹ng,v¸n nh©n    ghÐp      t¹o,gç  thanh    (v¸nghÐp,  thanh ghÐp) s¶n  xuÊttõgç      rõng trångvµ  nhËp    gç  khÈu. 9. Ngoµi c¸c s¶n        phÈm   îcphÐp  ®   xuÊt khÈu  quy    ®∙  ®Þnh  i   t¹ c¸c kho¶n    1,2,3,4,5,6,7,8  trªnnÕu  nh÷ng                nªu    cã  s¶n  phÈm       míiph¸tsinh,c¸cdoanh     
  3. 3 nghiÖp  c¸o Bé  b¸o    N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n   tr×nh Thñ íng ®Ó     t   ChÝnh phñ  quyÕt ®Þnh.   C¸c  s¶n  phÈm   xuÊtkhÈu    îcphÐp          trªn®   th¸orêikhixuÊtkhÈu.   §iÒu 3. C¸c  is¶n  lo¹  phÈm  l©m  s¶n kh¸c:TÊt  c¸c l©m     c¶    s¶n kh¸c  ®Òu   îcphÐp  ®   chÕ biÕn xuÊt khÈu, trõc¸c lo¹          i l©m s¶n thuéc nhãm       I.Aquy  ®Þnh    t¹ NghÞ  i ®Þnh  18/H§BT  sè  ngµy  th¸ng1  17    n¨m 1992 cña    Héi ®ång Bé  tr ëng (nay lµChÝnh      phñ). §iÒu  ViÖc  4.  xuÊt khÈu    s¶n phÈm   cña    gç  XÝ nghiÖp  vèn  cã  ®Çu    t nícngoµiph¶ithùc hiÖn          theo ®óng quy  ®Þnh cña giÊy phÐp  ®Çu    cÊp, t ®∙    vµ  îc phÐp  dông  rõng  ®   sö  gç  trång nh    quy  ®Þnh  i t¹ môc    2, §iÒu  ®Ó   5  s¶n  xuÊtc¸cs¶n      phÈm   xuÊtkhÈu.   §iÒu 5.  C¸c quy ®Þnh  qu¶n    nguyªn  vÒ  lýgç  liÖu,l©m    s¶n    ®Ó s¶n  xuÊts¶n    phÈm   xuÊtkhÈu:   1.Gç     rõng  nhiªn: tù  1.1.Gç    rõng    tùnhiªntrong nícchØ  îcphÐp  dông          ®   sö  ®Ó s¶n  xuÊts¶n    phÈm   mü   gç  nghÖ  xuÊt khÈu    theo ®óng quy ®Þnh  i t¹ kho¶n    1, §iÒu  vµ  2  c¸cs¶n    phÈm  quy  ®Þnh    t¹ kho¶n    i 7,§iÒu  cña  2  QuyÕt ®Þnh  nµy. 1.2..  Hµng  n¨m, c¨n cø      chØ    ho¹ch  tiªukÕ  khaith¸cgç      rõng    tù nhiªndo    Thñ íng  t ChÝnh  phñ giao,sau      khi c©n ®èi nhu cÇu s¶n xuÊt vµ      tiªudïng  trong    níc,n¨ng    lùc chÕ  biÕn s¶n phÈm   mü   gç  nghÖ,  N«ng  Bé  nghiÖp  vµ  Ph¸ttr     iÓn n«ng th«n tr×nh Thñ íng ChÝnh    t   phñ phª duyÖt h¹n møc   rõng  gç  tùnhiªntrong níccho          s¶n xuÊts¶n    phÈm   mü   gç  nghÖ  xuÊtkhÈu.   C¨n  h¹n  cø  møc   rõng    gç  tù nhiªncho    s¶n  xuÊt s¶n    phÈm   mü   gç  nghÖ  xuÊt khÈu  îc duþÖt, Bé    ®     N«ng  nghiÖp  Ph¸t tr   vµ    iÓn n«ng  th«n ph©n   bæ h¹n møc  rõng    gç  tù nhiªncho        c¸c Bé, ngµnh  ñy  vµ  ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh,  thµnh  phè    trùc thuéc Trung ¬ng  s¶n  cã  xuÊt s¶n    phÈm   mü   gç  nghÖ   xuÊt  khÈu. Trªn c¬  ®ã,  tr     së  Bé  ëng,Chñ    tÞch  ban  ñy  nh©n  d©n  tØnh,thµnh    phè  trùcthuéc Trung      ¬ng giao h¹n    møc  cô  gç  thÓ  cho    c¸cdoanh  nghiÖp,®¬n    vÞ  trùctiÕp s¶n      xuÊt kinh doanh      s¶n  phÈm   mü   gç  nghÖ  thuéc ngµnh,®Þa      ph­ ¬ng m×nh  qu¶n    c¶    lý,kÓ  c¸cdoanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi. 1.3. H¶i    quan cöa  khÈu c¨n  danh  cø  môc  nªu  i§iÒu  cña  t¹  2  QuyÕt  ®Þnh nµy  h¹n  vµ  møc  ®∙  îcBé  ëng,Chñ  gç  ®   tr   tÞch  ban  ñy  nh©n d©n  tØnh  ph©n      bæ ®Ó lµm      thñ tôcxuÊtkhÈu    s¶n  phÈm   mü   gç  nghÖ. 1.4.C¸c    giÊy      tê x¸c ®Þnh nguån gèc  hîp ph¸p    gç    ®Ó lµm      thñ tôc xuÊt  khÈu: NÕu   dông  rõng    sö  gç  tù nhiªn trong níc th×        cÇn  giÊy    cã  x¸c nhËn gç  hîp ph¸p    cña    Chi côc  KiÓm   l©m    n¬ihoµn  chØnh  s¶n phÈm     ®Ó nép  cho    H¶i quan cöa  khÈu. Hå   cÇn  ®Ó   s¬  cã  Chi côc KiÓm  l©m     n¬i hoµn chØnh s¶n phÈm     x¸c nhËn  gåm:
  4. 4 ­ Lý    lÞch  cã    gç  x¸c nhËn cña    Chi côc KiÓm  l©m    gç  n¬ib¸n  hoÆc     biªn b¶n  kiÓm   tracña    Chi côc  KiÓm   l©m      n¬ib¸n gç. ­Hãa    ®¬n  thanh    Bé    to¸ndo  TµichÝnh    ph¸thµnh. ­ §èi víigç        nhãm   .Athuéc  II   NghÞ  ®Þnh  18/H§BT  sè  ngµy  th¸ng 1  17    n¨m 1992  cña    Héi ®ång  tr Bé  ëng  (nay lµChÝnh      phñ) vµ  nhãm       gç  I,nhãm     II theo b¶ng    ph©n  i cña  N«ng  lo¹ gç    Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng th«n,cÇn    cã  thªm giÊy  phÐp  vËn chuyÓn  Æc   ® biÖt cña    Chi côc KiÓm  l©m     n¬i b¸n gç  hoÆc  b¶n  sao  giÊy phÐp    vËn chuyÓn  Æc   ® biÖtnªu      trªncña    Chi côc  KiÓm   l©m      n¬ib¸n gç. Riªng c¸c s¶n phÈm  s¶n xuÊt b»ng v¸n nh©n     t¹o kh«ng cÇn  x¸c cã    nhËn  nguån gèc    gç,chØ cÇn nép    hîp ®ång mua  vµ  b¸n  hãa  ®¬n thanh    to¸n cña  Tµi chÝnh  Bé    ph¸thµnh    cho H¶i quan cöa khÈu    ®Ó lµm  thñ    tôc xuÊt  khÈu. 2.Gç     rõng  trång: GiÊy  cÇn  tê  thiÕt ®Ó     lµm thñ  tôc xuÊt khÈu: NÕu  s¶n phÈm  xuÊt  khÈu  nguån  cã  gèc    rõng  tõgç  trång th× cÇn      nép  cho    H¶i quan cöa  khÈu v¨n  b¶n    x¸cnhËn    rõng  lµgç  trångcña      H¹tkiÓm  l©m    rõng  n¬icã  trång.    3.Gç     nguyªn  liÖu  l©m   vµ  s¶n  nhËp  khÈu: 3.1.C¸c    doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ  giÊy    cã  ®¨ng ký  kinh doanh    xuÊt,nhËp    khÈu  îcnhËp  ®   khÈu  nguyªn liÖu vµ  gç      l©m s¶n    c¸c lo¹ ®Ó     i phôc  s¶n  vô  xuÊtvµ    kinhdoanh.   3.2.Gç    trßn,gç      xÎ,l©m  s¶n nhËp  khÈu  c¸c s¶n  vµ    phÈm     gç, l©m s¶n  xuÊt khÈu    lµm    nguyªn liÖu,l©m  tõ gç      s¶n nhËp khÈu  îc¸p dông  ®     theo møc  thuÕ thÊp nhÊt trongkhung      thuÕ  suÊtthuÕ    nhËp khÈu hiÖn hµnh. Bé    Tµi chÝnh ®iÒu chØnh thuÕ suÊt,thuÕ    nhËp  khÈu    gç, l©m  s¶n  ®Ó   khuyÕn  khÝch viÖc  nhËp khÈu    gç,l©m s¶n  nguyªn liÖu.   3.3.C¨n  v¨n    cø  b¶n    x¸c nhËn nguån  gèc    gç, l©m s¶n nhËp  khÈu    hîp ph¸p  H¶i quan  do    cöa khÈu cho phÐp, ®∙    lµm      thñ tôcnhËp khÈu  v¨n b¶n  vµ    x¸c nhËn    cña    Chi côc  KiÓm  l©m,    H¶i quan cöa khÈu  lµm      thñ tôc xuÊt khÈu    c¸cs¶n    phÈm  s¶n xuÊttõgç,l©m        s¶n nhËp  khÈu. Riªng ®èi    nh©n    gç  víiv¸n  t¹ovµ  cao  nhËp  su  khÈu  kh«ng cÇn  v¨n cã    b¶n    x¸c nhËn cña    Chi côc KiÓm  l©m, chØ cÇn nép cho    H¶i quan cöa khÈu  hîp ®ång  mua  b¸n  hãa  vµ  ®¬n thanh to¸n do  Tµi chÝnh    Bé    ph¸thµnh      ®Ó lµm      thñ tôcxuÊtkhÈu.   3.4. C¸c nguån gç nhËp khÈu tõ Cam­pu­chia thùc hiÖn theo quy  ®Þnh riªngcña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ. 4. C¸c l©m  s¶n  kh¸c:  H¶i quan cöa khÈu  c¨n cø  quy ®Þnh  t¹  i §iÒu  cña  3  QuyÕt ®Þnh  nµy    ®Ó lµm      thñ tôcxuÊtkhÈu.  
  5. 5 5. §Þnh    møc     tiªuhao  nguyªn liÖu: Héi    ®ång ®Þnh  møc  cña doanh  nghiÖp  x©y  dùng ®Þnh  møc     tiªuhao nguyªn liÖu  vµ  gç  l©m   s¶n    ®Ó s¶n  xuÊt s¶n  phÈm   xuÊt  gç  khÈu cña doanh  nghiÖp m×nh.  Gi¸m ®èc  doanh  nghiÖp  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   ícph¸p luËtvÒ    tr       tÝnh  thùc tÕ,chÝnh        x¸ccña  viÖc    x¸c®Þnh  ®Þnh  møc. Gi¸m ®èc  N«ng  Së  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n híng dÉn  kiÓm    vµ  tra viÖc    x©y dùng  ®Þnh møc     tiªuhao nguyªn  liÖu  vµ  gç  l©m   s¶n cho    c¸c s¶n  phÈm   xuÊtkhÈu  gç    cña    c¸cdoanh  nghiÖp. §iÒu    6. §iÒu  kho¶n    thihµnh: 1. Bé    N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n phèi hîp    ban    víiñy  nh©n  d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc  Trung  ¬ng  c¸c ngµnh  li   vµ    cã  ªnquan  kiÓm    traviÖc khaith¸cgç,ng¨n chÆn     êng            c¸ctr hîp khaith¸ctr¸phÐp, kiÓm        i   traviÖc    s¶n xuÊt vµ    xuÊt khÈu      c¸c s¶n phÈm   vµ  gç  l©m  s¶n  theo ®óng    c¸c quy ®Þnh  cña QuyÕt  ®Þnh nµy. 2. C¸c      Bé, ngµnh  Trung  ¬ng  ñy  vµ  ban  nh©n d©n   c¸c tØnh,thµnh    phè  trùcthuéc Trung      ¬ng  ®Þnh  hµng  kú  quý    c¸o vÒ  N«ng  göib¸o    Bé  nghiÖp vµ  Ph¸ttr     iÓn n«ng  th«n kÕt qu¶  thùc hiÖn    xuÊt khÈu      c¸c s¶n phÈm   vµ  gç  l©m  s¶n, nhËp    khÈu    gç, nguyªn  liÖu  l©m   vµ  s¶n    N«ng  ®Ó Bé  nghiÖp  Ph¸t vµ    tr   iÓnn«ng  th«n tæng          hîp b¸o c¸o Thñ íng ChÝnh  t   phñ. 3. ViÖc      gia c«ng s¶n  phÈm     nhËp  i gç,t¹m  t¸ xuÊt,chuyÓn    khÈu  qu¸ vµ    c¶nh  vµ  gç  s¶n  phÈm   c¸clo¹ ® îcthùc hiÖn  gç    i      theo c¸cquy      ®Þnh  hiÖn hµnh  cña Nhµ       níc vÒ gia c«ng, t¹m    nhËp,  ixuÊt,chuyÓn  t¸    khÈu, qu¸ c¶nh vµ  kh«ng thuéc ph¹m      vi®iÒu chØnh  cña QuyÕt  ®Þnh  nµy. 4. QuyÕt    ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh sau  ngµy  tõngµy  vµ  15  kÓ    ký  thay thÕ  QuyÕt ®Þnh   1124/1997/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng  n¨m  25  12  1997  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ. C¸c quy ®Þnh  íc ®©y         tr   tr¸ víic¸c quy  i ®Þnh  i t¹ QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu   b∙i  bá. 5.C¸c  tr   Bé  ëng,Thñ  ëng  quan    tr c¬  ngang    Bé, Thñ  ëng  quan  tr c¬  thuéc  ChÝnh  phñ, Chñ    tÞch    Uû ban  nh©n  d©n  c¸c tØnh, thµnh    phè  trùc thuéc    Trung  ¬ng chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt  ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản