Quyết định 66/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định 66/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 66/2009/QĐ-UBND về duyệt Quy hoạch mạng lưới đường thủy và cảng, bến khu vực thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ nay đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 66/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 66/2009/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2009 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH M NG LƯ I Ư NG TH Y VÀ C NG, B N KHU V C THÀNH PH H CHÍ MINH GIAI O N T NAY N NĂM 2020 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 16/2000/Q -TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n ngành giao thông v n t i ư ng sông Vi t Nam n năm 2020; Căn c Quy t nh s 27/2005/Q -BGTVT ngày 17 tháng 5 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i v qu n lý ư ng th y n i a; Căn c Quy t nh s 07/2005/Q -BGTVT ngày 07 tháng 01 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành Quy ch qu n lý ho t ng c a c ng, b n th y n i a; Căn c Quy t nh s 68/2005/Q -BGTVT ngày 09 tháng 12 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c công b ư ng th y n i a qu c gia; Căn c Quy t nh s 49/2007/Q -BGTVT ngày 12 tháng 9 năm 2007 c a B Giao thông v n t i v vi c công b vùng nư c c ng bi n thu c a ph n thành ph H Chí Minh và khu v c qu n lý c a C ng v hàng h i thành ph H Chí Minh; Căn c T trình s 32/SGTVT-GTT ngày 02 tháng 6 năm 2009 và Công văn s 247/SGTVT-GTT ngày 10 tháng 8 năm 2009 c a S Giao thông v n t i; ý ki n c a S Tư pháp (Công văn s 2191/STP-VB ngày 30 tháng 7 năm 2009), QUY T NNH: i u 1. Duy t Quy ho ch m ng lư i ư ng th y và c ng, b n khu v c thành ph H Chí Minh giai o n t nay n năm 2020 v i nh ng n i dung chính sau: 1. Ph m vi quy ho ch: - Ph m vi ph c v tr c ti p: Khu v c thành ph H Chí Minh. - Ph m vi ph c v gián ti p: Các t nh ph c n, các t nh ng b ng sông C u Long. 2. M c tiêu quy ho ch:
 2. - Làm cơ s u tư xây d ng và phát tri n h th ng m ng lư i ư ng th y và c ng - b n khu v c thành ph H Chí Minh m t cách h p lý và ng b , có quy mô phù h p v i t ng khu v c, hình thành nh ng trung tâm k t n i gi a v n t i th y n i a v i các phương th c v n t i khác. - T o i u ki n thu n l i trong công tác qu n lý nhà nư c v quy ho ch ngành và quy ho ch xây d ng các công trình trong ph m vi có liên quan n b và lòng sông, kênh, r ch thành ph H Chí Minh. - Làm cơ s khuy n khích u tư và phát tri n các công trình liên quan tr c ti p n h th ng sông, kênh, r ch, phát tri n năng l c giao thông v n t i ư ng th y, h tr h u hi u cho v n t i ư ng b và ph c v v n t i ư ng bi n. - Góp ph n phát tri n kinh t xã h i và c i t o c nh quan môi trư ng ô th c a thành ph . 3. Quan i m và n i dung quy ho ch: 3.1. Quan i m quy ho ch: - Quy ho ch m ng lư i giao thông th y thành ph ư c quy ho ch theo quan i m duy trì và c i t o các lu ng tuy n giao thông th y hi n có, ng th i tìm ki m nh ng lu ng tuy n m i có kh năng khai thác v n t i th y. - Quy ho ch xây d ng các c ng hàng hóa ư ng sông: theo quan i m ti p c n thu n l i v i h th ng c ng bi n thành ph H Chí Minh, i lưu hàng hóa gi a thành ph H Chí Minh và t nh ph c n, các t nh ng b ng sông C u Long. H tr h u hi u cho v n t i ư ng b và v n t i ư ng bi n. - Phát tri n c ng hành khách và c ng du l ch ư ng sông. 3.2. Quy ho ch m ng lư i các tuy n ư ng th y: - Các tuy n ư ng th y n i a (g i t t là TN ) a phương khu v c thành ph H Chí Minh sau quy ho ch, bao g m: 87 tuy n v i t ng chi u dài là 574,1 km; ư c phân c p như sau: Tuy n TN a phương c p I : 03 tuy n - L= 23 km. Tuy n TN a phương c p II : 01 tuy n - L= 1,2 km. Tuy n TN a phương c p III : 02 tuy n - L= 24,2 km. Tuy n TN a phương c p IV : 21 tuy n - L= 137,2 km. Tuy n TN a phương c p V : 20 tuy n - L= 181,6 km. Tuy n TN a phương c p VI : 41 tuy n - L= 206,9 km.
 3. (Chi ti t danh m c các tuy n ư ng th y n i a a phương khu v c thành ph H Chí Minh ư c nêu t i ph l c 1). - Các tuy n ư ng sông chuyên dùng g m 02 tuy n v i t ng chi u dài 2,6km (xem ph l c 2). - Các tuy n ư ng th y n i a qu c gia trên a bàn thành ph ư c th ng kê theo Quy t nh s 68/2005/Q -BGTVT ngày 09 tháng 12 năm 2005 c a B Giao thông v n t i v Công b ư ng th y n i a qu c gia, bao g m 16 tuy n v i chi u dài 252 km (chi ti t danh m c nêu t i ph l c 3). - Các tuy n hàng h i trên a bàn thành ph ư c th ng kê theo Quy t nh s 49/2007/Q -BGTVT ngày 12 tháng 9 năm 2007 c a B Giao thông v n t i v Công b vùng nư c c ng bi n thu c a ph n thành ph H Chí Minh và khu v c qu n lý c a C ng v hàng h i thành ph H Chí Minh, bao g m 07 tuy n v i t ng chi u dài 146,8km (chi ti t danh m c nêu t i ph l c 4). Các tuy n ư ng th y n i a a phương k t h p v i các tuy n ư ng sông chuyên dùng, các tuy n ư ng th y n i a qu c gia, các tuy n hàng h i trên a bàn thành ph hình thành m ng lư i v n t i th y liên k t gi a các khu v c c a thành ph H Chí Minh và gi a thành ph H Chí Minh v i các t nh lân c n; c th như sau: 3.2.1. Các tuy n liên t nh: - Thành ph H Chí Minh i các t nh mi n Tây ( ng b ng sông C u Long): + Thành ph H Chí Minh - Cà Mau - Hà Tiên (Kiên Lương): kênh T , kênh ôi - r ch Ông L n - kênh Cây Khô - r ch Bà Lào - sông C n Giu c - kênh Nư c M n - sông Vàm C - kênh Ch G o (Cà Mau) - kênh V p Vò (Sa éc) - sông H u Giang - R ch S i (H u Giang) - kênh R ch Giá (Hà Tiên) - kênh Ba Hòn - th tr n Kiên Lương; + Thành ph H Chí Minh - ng Tháp Mư i - T giác Long Xuyên: kênh T , kênh ôi - sông Ch m B n L c - sông Th Th a - kênh ng Ti n - sông Ti n - Vàm Nao - sông H u - kênh Ba Thê - kênh Tám Ngàn; - Thành ph H Chí Minh i các t nh mi n ông: + Thành ph H Chí Minh - Biên Hòa ( ng Nai): Tuy n sông Sài Gòn - sông ng Nai; + Thành ph H Chí Minh - Bình Dương (Th D u M t): s d ng lu ng sông Sài Gòn ngư c lên phía B c Thành ph t i C Chi, Hóc Môn; - Thành ph H Chí Minh i các t nh Tây B c thành ph H Chí Minh: tuy n sông Sài Gòn - r ch Tra - kênh Th y Cai - sông Vàm C ông. 3.2.2. Các tuy n n i t t và liên k t n i thành v i khu v c c ng bi n m i: - Các tuy n n i t t:
 4. + Tuy n r ch Chi c - r ch Trau Tr u - sông T c - (n i t t sông Sài Gòn và sông ng Nai); + Tuy n r ch Gi ng Ông T - r ch ng Trong - r ch Chi c (n i ngã 3 èn - Nhà máy Xi măng Hà Tiên 1); + Tuy n n i t t Th V i - ng b ng sông C u Long: ào m i 2,1km n i sông Soài R p - r ch G c Tre Nh - sông Vàm Sát - sông Lò Rèn - sông Dinh Bà - sông D n Xây. - Các tuy n n i k t n i thành - khu c ng bi n Gò D u - Th V i: + Tuy n sông B n L c - sông C n Giu c - r ch Bà Lào - r ch Dơi - sông Kinh - sông Soài R p - t c Sông Chà - sông Lòng Tàu - sông ng Tranh 1 - T c Ông Trung - sông ông Khô - r ch Ông Trúc - sông Th V i; + Tuy n kênh T - r ch Ông L n - R ch a - r ch Rơi - sông Phú Xuân - sông Nhà Bè - sông Lòng Tàu - sông ng Tranh 1 - T c Ông Trung - sông ông Khô - r ch Ông Trúc - sông Th V i. - Các tuy n n i k t n i thành - khu c ng bi n Hi p Phư c: + Tuy n r ch a - r ch Rơi - sông Phú Xuân - sông Nhà Bè; + Tuy n r ch Ông L n 2 - sông Phư c Ki ng - r ch Mương Chu i - sông Soài R p; + Tuy n r ch Tôm - sông Mương Chu i - sông Soài R p; + Tuy n r ch Dơi - sông Kinh - sông Soài R p; + Tuy n r ch D a - sông Gi ng - r ch Gi ng - sông Kinh L - sông Soài R p. - Tuy n Vành ai Ngoài: sông Sài Gòn - r ch Tra - kênh Xáng An H - kênh Lý Văn M nh - sông Ch m B n L c - sông C n Giu c - r ch Bà Lào - r ch Dơi - sông Kinh - sông Soài R p - T c sông Chà - sông Nhà Bè - sông ng Nai - sông T c - r ch Trau Tr u - r ch Chi c - sông Sài Gòn. 3.2.3. Các tuy n n i thành: -Tuy n Vành ai Trong: sông Sài Gòn - sông Vàm Thu t- r ch B n Cát -sông Trư ng ay - kênh Tham Lương - kênh 19/5 - r ch Nư c Lên - sông B n L c - kênh ôi - kênh T - sông Sài Gòn; - Tuy n tr c ông - Tây: + Tuy n sông Sài Gòn - kênh T - kênh ôi - sông Ch m B n L c; + Tuy n r ch B n Nghé - kênh Tàu Hũ;
 5. - Các tuy n riêng l : Tuy n Lò G m - Ông Buông; kênh Ngang s 1, s 2, sông 3, kênh Thanh a. 3.2.4. Các tuy n liên k t n i thành vùng ven: - Tuy n n i ô - ven ô hành trình: sông Sài Gòn (B n B ch ng) - Bình Qu i Thanh a - Lái Thiêu (Bình Dương) - n B n Dư c (C Chi). - Tuy n n i thành - khu du l ch C n Gi hành trình: sông Sài Gòn (B n B ch ng) - sông Nhà Bè - sông Lòng Tàu - sông D n Xây - b n du l ch èn Xanh (xã Long Hòa); 3.3. Quy ho ch m ng lư i c ng - b n th y n i a: 3.3.1. Quy ho ch c ng: - S p x p c ng hàng hóa, hành khách trên tuy n kênh T . - Ch nh trang và s p x p ho t ng khu c ng Trư ng Th trên r ch ào thu c a bàn phư ng Trư ng Th , qu n Th c. - Ti p t c xây d ng và hoàn thi n các c ng hàng hóa ư ng sông: C ng Phú nh t i ngã 3 sông C n Giu c - sông Ch m B n L c - Kênh ôi thu c phư ng 16, qu n 8; c ng Long Bình trên sông ng Nai thu c phư ng Long Bình, qu n 9. - Xây d ng m i c ng hàng hóa: C ng Nhơn c trên giao tuy n c a r ch Bà Lào v i r ch Dơi - sông Kinh (sông ng i n) thu c huy n Nhà Bè. - Quy ho ch c i t o m t ph n C ng Sài Gòn (sau khi C ng Sài Gòn quy ho ch chuy n i công năng sau năm 2010) t i v trí B n Nhà R ng, Khánh H i thành c ng hành khách du l ch c nh và trung tâm d ch v hàng h i. - Xây d ng b n tàu khách qu c t 50.000GRT t i khu v c công viên Phú Thu n (mũi èn ). - Quy ho ch xây d ng c ng hành khách du l ch t i xã Long Hòa, huy n C n Gi . 3.3.2. Quy ho ch b n th y n i a: - C i t o và s p x p l i khu b n tàu khách B ch ng. - Quy ho ch các b n hàng hóa trên tuy n Vành ai ngoài và phía b c thành ph . - Quy ho ch các b n khách t i các tr c kênh Tàu Hũ, kênh T - kênh ôi và sông Sài Gòn. - S p x p l i h th ng các b n hàng hóa, b n hành khách. 4. Các d án ưu tiên th c hi n:
 6. 4.1. V tuy n v n t i: - Hoàn thành di d i gi i t a cư dân ven kênh và xây d ng kè ch nh trang Kênh T (qu n 4 - qu n 7) trong giai o n 2010 - 2012. - Hoàn thành di d i gi i t a cư dân ven kênh và xây d ng kè ch nh trang kênh Thanh a, qu n Bình Th nh. - D án khai thông tuy n ư ng th y n i sông Sài Gòn và sông ng Nai qua ngã R ch Chi c. - D án khai thông tuy n th y n i a n i ngã ba èn - Nhà máy Xi măng Hà Tiên I qua r ch Gi ng Ông T . - D án xây d ng tuy n ư ng th y Vành ai trong và Vành ai ngoài. - D án khai thông tuy n n i t t ng b ng sông C u Long v i Vũng Tàu Th V i: ào m i 2,1km n i sông Soài R p - r ch G c Tre Nh - sông Vàm Sát - sông Lò Rèn - sông Dinh Bà - sông D n Xây. - D án c i t o nâng c p và khai thác các tuy n th y n i a liên k t n i thành v i các khu c ng bi n m i thu c khu v c Hi p Phư c - Nhà Bè: r ch ĩa - r ch Rơi - sông Phú Xuân - sông Nhà Bè; r ch Ông L n 2 - sông Phư c Ki ng - sông Mương Chu i; r ch Tôm - sông Mương Chu i; r ch Dơi - sông Kinh (sông ng i n) và tuy n r ch D a - sông Gi ng - sông Kinh L . 4.2. V c ng và b n: - C i t o, b trí l i khu b n B ch ng v i ch c năng du l ch th c hi n trong giai o n 2009 - 2010. - Xây d ng b n tàu khách qu c t 50.000GRT t i khu v c công viên Phú Thu n (mũi èn ). - Tri n khai xây d ng c ng sông m i Nhơn c. - Tri n khai D án xây d ng m ng lư i các b n khách t i các tr c kênh Tàu Hũ, kênh T - kênh ôi và sông Sài Gòn. - u tư h th ng b n khách ngang sông trên toàn a bàn thành ph . i u 2. T ch c th c hi n - Giao S Giao thông v n t i thành ph : + T ch c qu n lý và ph i h p v i các s - ngành liên quan l p k ho ch c th c i t o và phát tri n m ng lư i giao thông ư ng th y n i a a phương trên a bàn thành ph phù h p v i t c phát tri n chung c a thành ph .
 7. + Ph i h p v i các ơn v C ng v Hàng h i thành ph H Chí Minh, Chi c c ư ng sông phía Nam, các S - ngành, qu n - huy n thư ng xuyên t ch c ki m tra, phát hi n và x lý k p th i nh ng trư ng h p san l p, l n chi m trái phép sông, kênh, r ch trên các tuy n ư ng th y. - Giao S Quy ho ch - Ki n trúc ti n hành rà soát, i u ch nh các d án ven sông, kênh, r ch trên a bàn thành ph phù h p v i Quy ho ch này. - Trong trư ng h p c n b sung, i u ch nh quy ho ch S Giao thông v n t i ph i h p v i S Quy ho ch - Ki n trúc trình y ban nhân dân thành ph H Chí Minh xem xét quy t nh. i u 3. - Quy t nh có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. - Quy t nh này thay th Quy t nh s 2571/Q -UB ngày 03 tháng 5 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v duy t Quy ho ch phát tri n m ng lư i giao thông ư ng th y và c ng, b n khu v c thành ph H Chí Minh. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các S - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n và các t ch c, ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài PH L C 1 B NG PHÂN C P Ư NG TH Y N I NA NA PHƯƠNG KHU V C THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 66 /2009/Q -UBND ngày 14 tháng 9 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph ) Chi u C pk STT Tên Sông kênh r ch dài i m u i m cu i thu t (km) I Khu v c C Chi 67 1 Kênh Th y Cai 26,5 V N3 Kênh An Ranh gi i Long An
 8. H 2 Kênh Quy t Th ng (Gia Be) 8,5 VI Kênh ông N3. Kênh cL p 3 Kênh c L p (S.Bà C B y) 10,0 VI R.B n Mương Cu i tuy n 4 R ch Láng The - B n Mương 11,0 VI N3 S.Sài Gòn C u B n Mương 5 Kênh a Ph n 11,0 VI N3. R ch Tra N3 R.Láng The T ng : C p V : 01 tuy n , L = 26,5 km C p VI : 04 tuy n , L = 40,5 km Khu v c Hóc Môn và Qu n II 53,4 12 6 R ch Tra 11,0 IV N3 S.Sài Gòn N3 K.Th y Cai 7 Kênh An H 15,0 V N3 K.Th y Cai C u Xáng TL10 Kênh Xáng An H -Kênh Xáng 8 19,0 IV C u Xáng TL10 S. B n L c Lý Văn M nh 9 R ch C u Mênh-R ch B n Cát 8,4 VI N3 R ch Tra N3 S.Trư ng ay T ng : C p IV : 02 tuy n , L = 30,0 km C p V : 01 tuy n , L = 15,0 km C p VI : 01 tuy n , L = 8,4 km III Khu v c n i thành 64,6 Kênh Tàu Hũ-Lò 10 Kênh Ngang s 2 0,4 IV Kênh ôi G m Kênh Tàu Hũ-Lò 11 Kênh Ngang s 3 0,4 IV Kênh ôi G m Sông Vàm Thu t - B n Cát - N3 Sông Sài 12 Trư ng ay - kênh Tham 30,0 V N3 Sông B n L c Gòn Lương -r ch Nư c Lên N3 Sông Sài 13 Kênh Thanh a 1,3 V N3 Sông Sài Gòn Gòn N3 Sông Sài 14 R ch B n Nghé 3,1 V N4 K.Tàu Hũ Gòn 15 Kênh Tàu Hũ - Lò G m 9,0 V N4 R.B n Nghé Sông B n L c N3R.Bà Lào - K.Cây 16 R ch Xóm C i - Gò N i 7,1 V Kênh ôi Khô
 9. N3 Sông Sài 17 R ch Nhiêu L c - Th Nghè 6,0 VI C u Lê Văn Sĩ Gòn N3 Kênh Lò 18 R ch Lò G m - Ông Buông 2,8 VI C u Ông Buông G m 19 R ch Bà Tàng - C u S p 4,5 VI N3 Kênh ôi Sông C n Giu c T ng : C p IV : 02 tuy n , L = 0,8 km C p V : 05 tuy n , L = 50,5 km C p VI : 03 tuy n , L = 13,3 km IV Khu v c Bình Chánh 36,5 N3 R.Bà Lào - Cây 20 Sông C n Giu c 11,5 III Sông B n L c Khô 21 R ch Bà T 4,0 VI N3 Kênh Xáng Sông B n L c N3 R ch Bà 22 R ch Bà L n - R ch Ch m 7,0 VI Cu i tuy n Tàng R ch Bà Lào (Xà T n)- 23 5,5 VI N3 R ch Gò N i R ch Xóm C i R.Ngang N3 Kênh Cây 24 T c B n Rô 4,5 VI R ch Xóm C i Khô Cu i tuy n ( a 25 R ch Chi u - C u Bà C 4,0 VI N3 Bà Lào Phư c) T ng: C p III : 01 tuy n , L = 11,5 km C p VI : 05 tuy n , L = 25,0 km V Khu v c Th c, Q2, Q9 62,7 N3 Sông ng 26 Sông T c 11,5 IV N3 Sông T c Nai N3 Sông Sài 27 R ch Chi c - Trau Tr u 11,0 IV N3 Sông T c Gòn N3 Sông Sài N3 R ch ng 28 R ch Gi ng Ông T 3,1 IV Gòn Trong R ch Gi ng Ông 29 R ch ng Trong 2,2 IV R ch Chi c T 30 R ch Bà C a - Ông Cày 6,3 VI N3 S. ng Nai N3 R ch Chi c 31 R ch Ông Nhiêu 5,5 VI N3 S. ng Nai N3 R ch Trau
 10. Tr u N3 Sông ng 32 R ch Môn - Sông Kinh 3,6 VI N3 Sông T c Nai N3 Sông ng 33 R ch Bà a - R ch Giáng 4,5 VI N3 Sông T c Nai 34 R ch Cây Cam 3,3 VI Sông T c R ch Trau Tr u N3 Sông Sài C u M Th y- 35 Sông Kỳ Hà 4,0 VI Gòn TL25 N3 Sông Sài 36 R ch Cá Trê L n 2,2 VI N3 S.Sài Gòn Gòn N3 Sông Sài QL1 (Xa l i 37 R ch Gò Dưa 3,8 VI Gòn Hàn) N3 Sông Sài N3 R ch Nư c 38 Sông Vĩnh Bình 1,7 VI Gòn Trong T ng: C p IV : 04 tuy n , L = 27,8 km C p VI : 09 tuy n , L = 34,9 km VI Khu v c Qu n 7, Nhà Bè 65,8 39 R ch a-R.Rơi-S.Phú Xuân 9,8 IV R ch Ông L n Sông Nhà Bè R ch Ông L n 2-Sông Phư c N3 Kênh Cây 40 9,0 IV Sông Soài R p Ki ng -Mương Chu i Khô R.Tôm (nhánh Phú Xuân- Sông Mương 41 2,5 IV N3 S.Phú Xuân MgChu i) Chu i R ch Dơi - S.Kinh (S. ng 42 9,0 IV Sông C n Giu c Sông Nhà Bè i n) Sông Gi ng 43 R ch Gi ng - Kinh L 4,0 IV Sông Soài R p (Long An) Sông Phư c 44 R ch Tôm (nhánh Phư c Ki ng) 5,1 V N3 R ch Bà Lào Ki ng 45 R ch Ông Tư Dinh 3,0 VI R ch a R ch Ông L n 46 R ch C C m 3,0 VI N3 R ch Rơi C u a Khoa 47 R ch Tam 1,0 VI Sông Nhà Bè Cu i tuy n R ch Bà Chiêm-Bà Chùa-L p 48 6,0 VI S.Mương Chu i R ch Dơi D u 49 R ch inh - R.Mương L n 4,0 VI Sông Soài R p R ch B u D a 50 R ch R p 3,6 VI Sông Soài R p R ch inh
 11. 51 R ch T c R i (R.C u Kinh) 2,5 VI Sông Sài Gòn Cu i tuy n (Q7) 52 T c Mương L n 3,3 VI Kinh L R. inh T ng: C p IV : 05 tuy n , L = 34,3 km C p V : 01 tuy n , L = 5,1 km C p VI : 08 tuy n , L = 26,4 km VII Khu v c C n Gi 224,1 53 Sông ng Tranh 2 8,5 I C a Bi n ông S.Cát Lái 54 Sông Thêu 8,0 I Sông Cái Mép C a C n Gi 55 Sông Mũi Nai 6,5 I S.D n Xây S. ng Tranh 2 56 T c Sông Chà 1,2 II S.Soài R p Sông Soài R p 57 Sông Cát Lái - S.Vàm Sát 12,7 III S. ng Tranh 2 N3 S.Lò Rèn 58 Sông ng ình - Bãi Tiên 5,0 IV C a C n Gi S.Dinh Bà 2 59 T c òi N 3,8 IV R ch Cá Nhám T c Bài Sông ng Tranh 60 T c B c Mây 4,6 IV T c Bài 1 61 T c C a 6,2 IV S. ng Tranh Sông Gò Gia 62 R ch Thi ng Li ng 7,3 IV Sông Lòng Tàu T c B c Mây 63 R ch Tràm - Kênh Kê 8,8 IV Sông Dinh Bà 1 Sông Cát Lái 64 R ch Cá Nhán 6,5 IV Sông Thêu T c òi N Tuy n n i t t BSCL-VTTV i: R ch G c Tre 65 ào m i 2,1km n i sông Soài 2,1 IV Sông Soài R p Nh R p - r ch G c Tre Nh 66 R ch Lá - T c Tây en 12,0 V Sông Soài R p Sông Lòng Tàu 67 T c Cà ao 6,5 V Sông Lòng Tàu Sông D a 68 Sông Dinh Bà 1 - Lôi Giang 7,8 V N3 Sông Lò Rèn Sông Lòng Tàu 69 Sông Lò Vôi 9,5 V Sông ng ình Sông Mùng Năm 70 Sông Dinh Bà 2 6,0 V C a C n Gi Sông Bãi Tiên 71 Sông Hà Thanh - ng Hòa 10,7 V Sông Dinh Bà 2 C a Bi n 72 R ch G c Tre Nh - R.Rào L n 4,0 V Sông Vàm Sát Sông Soài R p u ngu n ( p 73 R ch Long Vương 4,0 V Sông Lòng Tàu p) T c Ông i - Bà ây - Ba 74 6,0 V Sông Dinh Bà 1 Sông Lò Rèn Gi ng
 12. R ch Thi ng 75 R ch Năm Mươi 3,2 V Sông Thêu Li ng 76 Sông Mùng Năm - T c Ăn Chè 6,0 V Sông Ông Tiên Sông D n Xây 77 Sông Ông Tiên - Cá Gau 8,8 V Sông Lò Vôi Sông Lòng Tàu R ch Tân - R ch Bông Gi ng 78 5,7 VI Sông Soài R p R ch Lá L n R ch ư c-R.Sáu Quán - R.L p 79 8,7 VI Sông Lòng Tàu Sông Nhà Bè D i 80 T c L n 3,0 VI T c Cà ao R ch Ăn Th t Sông Cá Nhám L n-R.Cá Nháp 81 8,2 VI Sông Cát Lái C a Soài R p L n R ch Ăn Th t - Cái ư c - R ch 82 6,0 VI Sông D a Sông Lòng Tàu D a 83 R ch M ng Gà - T c Móc Mu 4,5 VI Sông Lòng Tàu T c C ng 84 R ch ôn 8,5 VI Sông Soài R p Sông Lòng Tàu 85 R ch uôi Cá 4,2 VI S. ng Tranh 1 T c B c Mây 86 T c Ăn T t - T c C u Kho 4,4 VI Sông D a Sông D a 87 T c C ng 5,2 VI Sông Ông Tiên Sông Lòng Tàu T ng: C p I : 03 tuy n , L = 23 km C p II : 01 tuy n , L = 1,2 km C p III : 01 tuy n , L = 12,7 km C p IV : 08 tuy n , L = 44,3 km C p V : 12 tuy n , L = 84,5 km C p VI : 10 tuy n , L = 58,4 km T NG C NG 574,1 T ng k t : Toàn a bàn thành ph có 87 tuy n ư ng th y n i a v i t ng chi u dài 574,1km, trong ó: C p I : 03 tuy n, L= 23 km C p II : 01 tuy n, L= 1,2 km C p III: 02 tuy n, L= 24,2 km C p IV: 21 tuy n, L= 137,2 km
 13. C p V : 20 tuy n, L= 181,6 km C p VI :40 tuy n, L= 206,9 km Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH PH L C 2 B NG PHÂN C P Ư NG SÔNG CHUYÊN DÙNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s :66 /2009/Q -UBND ngày 14 tháng 9 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph ) Tên Sông kênh Chi u C pk STT i m u i m cu i r ch dài (km) thu t ư ng n i b N3 S.Sài 1 R ch ào 1 1,1 VI t ng kho Th Gòn c ư ng n i b 2 R ch ào 2 1,5 VI R ch Chi c t ng kho Th c Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH PH L C 3 B NG PHÂN C P Ư NG TH Y N I NA QU C GIA KHU V C THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 66 /2009/Q -UBND ngày 14 tháng 9 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph ) Chi u C p STT Tên Sông kênh r ch dài k i m u i m cu i (km) thu t 1 Kênh T 4,5 II N3 S.Sài Gòn N3 kênh ôi N3 S.Ch mB n 2 Kênh ôi 8,5 III N3 kênh T L c 3 R ch Ông L n 5,0 III N3 kênh T N3 kênh Cây Khô 4 Kênh Cây Khô 3,5 III N3 S.C n Giu c N3 r ch Ông L n 5 Sông C n Giu c 35,5 III N3 kênh Cây Khô N3 S.Soài R p 6 Sông Ch mB nL c 9,5 III N3 Kênh ôi Ranh gi i Long An 7 T c Ông Nghĩa 3,3 III N3 S.Lòng Tàu Kênh Bà T ng 8 Kênh Bà T ng 3,2 III N3 T c Ông N3 S.Soài R p
 14. Nghĩa 9 S. ng Tranh 1 25,3 II N3 S.Lòng Tàu N3 S.Ngã B y 10 S.Vàm Sát 9,7 III N3 S.Lò Rèn N3 S. Soài R p 11 S.D n Xây 4,4 III N3 S.Lòng Tàu N3 S. Dinh Bà 12 S.Dinh Bà 6,1 III N3 S. D n Xây N3 S. Lò Rèn 13 S.Lò Rèn 4,1 III N3 S.Dinh Bà N3 S.Vàm Sát 14 T c Ông Cu - T c Bài 7,5 III N3 S.Gò Gia N3 S. ng Tranh 1 15 Sông Sài Gòn 7,0 II C u Sài Gòn Ngã 3 R ch Chi c Ngã 3 R ch Sông Sài Gòn 88,1 III Ranh gi i Tây Ninh Chi c Ngã 3 R ch Ông 16 Sông ng Nai 26,8 I C u ng Nai Nhiêu T NG C NG 252,0 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH PH L C 4: B NG DANH SÁCH CÁC TUY N HÀNG H I KHU V C THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s :66 /2009/Q -UBND ngày 14 tháng 9 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph ) Chi u STT Tên Sông kênh r ch dài i m u i m cu i (km) 1 Sông Sài Gòn 16,7 N3 èn H lưu c u Sài Gòn 2 Sông ng Nai 7,6 N3 èn Ngã 3 r ch Ông Nhiêu 3 Sông Nhà Bè 11,1 N3 èn N3 S. Soài r p - Lòng Tàu N3 S. Soài r p - S. Nhà Bè 4 Sông Soài R p 59,6 C a Bi n (Ngã 3 Bình Khánh) 5 Sông Lòng Tàu 32,4 Sông Ngã B y N3 S. Soài r p - Lòng Tàu 6 Sông Ngã B y 9,3 Sông Lòng Tàu V nh Gành Rái Sông D a - T c nh C u - 7 10,1 N3 S Lòng Tàu Sông Lòng Tàu RT cR i T NG C NG 146,8 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản