Quyết định 67/2004/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
81
lượt xem
1
download

Quyết định 67/2004/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 67/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 67/2004/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 67/2004/Q -BTC Hà N i, ngày 13 tháng 8 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 67/2004/Q -BTC NGÀY 13 THÁNG 08 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH "QUY CH V T KI M TRA TÀI CHÍNH, K TOÁN T I CÁC CƠ QUAN, ƠN VN CÓ S D NG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C" B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t Ngân sách nhà nưư c s 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Căn c Lu t K toán s 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Ch k toán và ki m toán, Chánh Thanh tra tài chính, V trư ng V T ch c cán b và Chánh Văn phòng B , QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch v t ki m tra tài chính, k toán t i các cơ quan, ơn v có s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c" áp d ng th ng nh t trong ph m vi c nư c. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3: Th trư ng các cơ quan hành chính nhà nư c, ơn v s nghi p, t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr - xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i - ngh nghi p và các t ch c khác có s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. V trư ng V Ch k toán và ki m toán, Chánh Thanh tra B Tài chính, V trư ng V T ch c cán b , Chánh Văn phòng B Tài chính và các cơ quan, ơn v , t ch c có liên quan ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c thi hành Quy t nh này. Tr n Văn Tá ( ã ký)
 2. QUY CH V VI C T KI M TRA TÀI CHÍNH, K TOÁN T I CÁC CƠ QUAN, ƠN VN CÓ S D NG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C (Ban hành theo Quy t nh s 67/2004/Q -BTC ngày 13/08/2004 c a B trư ng B Tài chính) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích c a công tác t ki m tra tài chính, k toán Công tác t ki m tra tài chính, k toán t i cơ quan, ơn v , t ch c (sau ây g i t t là ơn v ) có s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c nh m m c ích: 1. ánh giá tình hình tri n khai ch p hành d toán ngân sách hàng năm t i ơn v theo quy nh c a pháp lu t v ngân sách nhà nư c, tình hình ch p hành công tác th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí c a ơn v . 2. ánh giá ch t lư ng ho t ng, tình hình ch p hành cơ ch chính sách và qu n lý các kho n thu, chi tài chính, qu n lý và s d ng tài s n, ti n v n, s d ng qu lương, qu thư ng, các qu c a cơ quan và công tác u tư xây d ng cơ b n trong ơn v . 3. Phát hi n và ch n ch nh k p th i các sai ph m, áp d ng các bi n pháp x lý các sai ph m theo úng thNm quy n ã ư c phân c p. ng th i t ch c rút kinh nghi m, ánh giá nh ng t n t i, tìm ra nguyên nhân và ưa ra phương hư ng, bi n pháp kh c ph c nh m tăng cư ng công tác qu n lý tài chính, k toán t i ơn v . i u 2. i tư ng áp d ng quy ch t ki m tra tài chính, k toán Cơ quan hành chính Nhà nư c, ơn v s nghi p, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr - xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i - ngh nghi p và các t ch c khác có s d ng toàn b ho c m t ph n kinh phí ngân sách nhà nư c u ph i th c hi n công tác t ki m tra tài chính, k toán t i ơn v mình theo hư ng d n t i Quy ch này. i u 3. Nhi m v c a công tác t ki m tra tài chính, k toán Công tác t ki m tra tài chính, k toán t i các ơn v có s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c có các nhi m v sau: 1. Ki m tra tính h p pháp c a các nghi p v kinh t tài chính phát sinh; tính hi u l c, hi u qu c a các ho t ng tài chính, k toán t i ơn v , c a công tác t ch c và i u hành ho t ng th c hi n nhi m v ư c giao và các ho t ng khác. 2. Ki m tra, ki m soát ch t lư ng và tin c y c a các thông tin kinh t tài chính c a ơn v ư c cung c p thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo khác.
 3. 3. Ki m tra s tuân th các cơ ch tài chính, các ch chính sách c a Nhà nư c liên quan n tình hình chi tiêu ngân sách nhà nư c và các qu t i ơn v . Ki m tra và ánh giá hi u qu c a vi c chi tiêu ngân sách nhà nư c trong vi c th c hi n các nhi m v ư c giao t i ơn v . 4. Xây d ng báo cáo v k t qu ki m tra, tình hình x lý các vi ph m ã ư c phát hi n trong năm ho c các l n ki m tra trư c ó. i u 4. Yêu c u c a công tác t ki m tra tài chính, k toán 1. Công tác t ki m tra tài chính, k toán t i ơn v ph i m b o th c hi n ngay trong quá trình th c thi nhi m v qu n lý c a t ng cán b , viên ch c và ph i m b o tính th n tr ng, nghiêm túc, trung th c và khách quan: 1.1. Trư ng h p t ki m tra nh kỳ, công tác t ki m tra tài chính, k toán ph i ư c l p k ho ch và ti n hành theo úng trình t quy nh, có các bư c công vi c và phương pháp th c hi n riêng bi t m b o tính phù h p trong các hoàn c nh khác nhau. 1.2. ơn v ph i thông báo ho c công khai cho các i tư ng liên quan trong ơn v ư c bi t trư c khi ti n hành ki m tra nh m h n ch s l ch hư ng trong quá trình ki m tra và không b thiên l ch theo ý chí ch quan c a ngư i ki m tra. 1.3. Quá trình th c hi n t ki m tra luôn ph i ch p hành theo quy nh c a các ch , chính sách hi n hành c a Nhà nư c, ph i phân bi t rõ ràng, minh b ch nh ng vi c làm úng và nh ng vi c làm sai. Nh ng sai ph m u ph i ư c làm rõ, tìm ra nguyên nhân, quy trách nhi m c th i v i t ch c, cá nhân m c sai ph m. 1.4. Quá trình th c hi n t ki m tra luôn ph i m b o tính khách quan t khâu t ch c th c hi n các nghi p v ki m tra n khâu ưa ra k t lu n v k t qu ki m tra. 2. Công tác t ki m tra tài chính, k toán ph i m b o tính liên t c, thư ng xuyên, không ư c t o nên s gò ép, căng th ng i v i cán b , viên ch c trong ơn v . C n có bi n pháp giáo d c, tuyên truy n m i ngư i u có trách nhi m tham gia công tác t ki m tra tài chính, k toán. 3. Nh ng k t lu n c a vi c t ki m tra ph i ư c nêu rõ ràng, chính xác và ch t ch . M i i m k t lu n ph i có tài li u ch ng minh. Tuỳ hình th c ki m tra có k t lu n ki m tra phù h p, có th k t lu n t ng ph n ho c toàn b công tác tài chính, k toán c a ơn v . 4. Trong các t ki m tra ph i l p biên b n ki m tra và sau m i t ki m tra, b ph n ki m tra ph i l p báo cáo ki m tra. Báo cáo ki m tra ph i nêu t ng bư c c a quá trình ki m tra, n i dung và các ph n hành c a công vi c ki m tra. Trong các báo cáo ph i nêu ra nh ng t n t i và các ki n ngh s a ch a, kh c ph c. i u 5. Ngư i ư c giao nhi m v ki m tra 1. Ngư i ư c giao nhi m v th c hi n công vi c t ki m tra tài chính, k toán ph i là ngư i trung th c, khách quan, có tinh th n trách nhi m trong công vi c, chưa vi ph m
 4. khuy t i m n m c ph i x lý và có trình chuyên môn nghi p v phù h p v i n i dung ki m tra. 2. Ngư i ư c giao nhi m v th c hi n công vi c t ki m tra tài chính, k toán ph i ch u trách nhi m trư c th trư ng ơn v v ch t lư ng, tính trung th c, h p lý c a các k t lu n ki m tra. i u 6. Hình th c t ki m tra tài chính, k toán Tuỳ theo c i m ho t ng, t ch c b máy, tình hình th c t và tuỳ theo hoàn c nh c th mà m i ơn v v n d ng các hình th c sau t ch c t ki m tra tài chính, k toán: 1. Hình th c t ki m tra theo th i gian th c hi n 1.1. T ki m tra thư ng xuyên a. T ki m tra thư ng xuyên theo k ho ch: Công tác t ki m tra ư c l p k ho ch cho t ng kỳ k toán ho c c năm tài chính c a ơn v . K ho ch ư c l p bao g m: N i dung, ph m vi, các i tư ng và th i gian ti n hành ki m tra. Hình th c ki m tra này nh m m c ích t o ra n n p, l l i ho t ng c a ơn v . b. T ki m tra thư ng xuyên m i ho t ng kinh t , tài chính: T ch c ki m tra m t cách thư ng xuyên các ho t ng kinh t , tài chính c a ơn v mình. Hình th c ki m tra này không nh t thi t ph i t ch c các cu c ki m tra mà ơn v c n có nh ng bi n pháp ki m tra chéo gi a các b ph n th c hi n công tác tài chính, k toán, ho c ki m tra tu n t gi a các khâu trong ho t ng kinh t , tài chính t i ơn v . Hình th c ki m tra này tăng cư ng tính t giác c a cán b , viên ch c trong vi c th c hi n nhi m v c a mình, ng th i k p th i phát hi n nh ng sai ph m c a các cá nhân, các khâu t ch c công vi c. 1.2. T ki m tra t xu t Công tác ki m tra t xu t ư c th c hi n theo m c ích và ý chí ch quan c a ngư i ra quy t nh ki m tra. Vi c ki m tra t xu t không ư c l p k ho ch và n i dung t trư c. Ngư i ra quy t nh ki m tra c n căn c vào tình hình c th , căn c vào các bi n ng có tính ch t b t thư ng ra quy t nh ki m tra làm rõ các v vi c. Tuỳ theo hoàn c nh c th và m c ích ki m tra mà ngư i ra quy t nh ki m tra ph i ưa ra nh ng n i dung c n ki m tra phù h p v i yêu c u qu n lý c a mình. 2. Hình th c t ki m tra theo ph m vi công vi c 2.1. T ki m tra toàn di n
 5. Ki m tra toàn di n là vi c ki m tra toàn b ho t ng tài chính, k toán c a ơn v v i m c ích xem xét s chính xác, h p pháp c a các s li u tài chính t i ơn v . Ki m tra toàn di n ư c th c hi n toàn b n i dung ki m tra như quy nh Chương II Quy ch này. 2.2. T ki m tra c bi t Ki m tra c bi t là vi c ki m tra m t ho c m t s n i dung ho t ng tài chính, k toán c a ơn v v i m c ích xem xét s chính xác, h p pháp c a m t s s li u tài chính c a ơn v . Chương 2: N I DUNG T KI M TRA i u 7. Ki m tra các kho n thu ngân sách, thu ho t ng c a ơn v 1. Ki m tra các ngu n thu do Ngân sách c p (trung ương và a phương) 2. Ki m tra vi c th c hi n thu ngân sách ư c c p có thNm quy n giao cho ơn v th c hi n, bao g m: M c thu i v i t ng lo i phí, l phí; t ng s thu phí, l phí; s phí, l phí ph i n p ngân sách nhà nư c; s phí, l phí ư c l i ơn v ; nguyên t c phân ph i, s d ng s phí, l phí ư c l i ơn v . 3. Ki m tra các kho n thu t vi c óng góp t nguy n c a các t ch c, cá nhân u tư, xây d ng các công trình k t c u h t ng. 4. Ki m tra các kho n thu t các ho t ng kinh doanh, cung ng d ch v (n u có). i u 8. Ki m tra các kho n chi ngân sách, chi khác c a ơn v 1. Ki m tra tính h p pháp c a các kho n chi trong ph m vi t ng d toán ư c phê duy t. 2. Ki m tra tính h p pháp c a các kho n chi ngoài d toán trong các trư ng h p c bi t ư c c p trên phê duy t, 3. Ki m tra và xác nh rõ n i dung, nguyên nhân thay i d toán, nguyên nhân th c hi n không úng v i t ng d toán và d toán chi ti t. 4. Ki m tra vi c ch p hành các th t c chi tiêu ngân sách nhà nư c theo quy nh t i Lu t ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n Lu t. 5. Ki m tra nh ng n i dung chi thư ng xuyên theo úng nh m c, tiêu chuNn quy nh c a Nhà nư c và quy ch n i b : - i v i cơ quan hành chính và ơn v s nghi p không có ngu n thu: Chi cho con ngư i (ti n lương, ti n công, ph c p lương, óng b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn, phúc l i t p th , ti n thư ng); chi ho t ng nghi p v theo c
 6. thù c a t ng ơn v ; chi mua s m tài s n, s a ch a, duy tu, b o dư ng thư ng xuyên cơ s v t ch t, máy móc thi t b t i ơn v ; các kho n chi khác. - i v i ơn v s nghi p có thu: Chi cho con ngư i (ti n lương, ti n công, ph c p lương, óng b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn, phúc l i t p th , ti n thư ng); chi ho t ng nghi p v theo c thù c a t ng ơn v ; chi mua s m tài s n, s a ch a, duy tu, b o dư ng thư ng xuyên cơ s v t ch t, máy móc thi t b t i ơn v ; chi ph c v tr c ti p các ho t ng s nghi p có thu; các kho n chi khác. 6. Ki m tra các kho n chi ho t ng không thư ng xuyên g m: Chi theo ơn t hàng c a Nhà nư c; chi th c hi n nghiên c u tài khoa h c; chi chương trình m c tiêu qu c gia; chi th c hi n tinh gi n biên ch ; chi u tư phát tri n; các kho n chi t xu t khác. 7. Ki m tra vi c kê khai và n p Thu GTGT i v i các ho t ng ch u Thu GTGT theo quy nh c a Nhà nư c. i u 9. Ki m tra vi c xác nh các kho n chênh l ch thu chi ho t ng và trích l p các qu 1. Ki m tra các kho n chênh l ch thu chi ho t ng d ki n trong quá trình th c hi n thu chi tài chính, g m: Chênh l ch thu chi ho t ng do khoán biên ch , khoán chi hành chính; chênh l ch thu chi ho t ng s nghi p; chênh l ch thu chi ho t ng s n xu t cung ng d ch v ; chênh l ch thu chi ho t ng s nghi p khác. 2. Ki m tra vi c tính toán và n p Thu thu nh p doanh nghi p (n u có). 3. Ki m tra vi c tính toán, trích l p và s d ng các qu t i ơn v , g m: Qu khen thư ng, phúc l i; qu phát tri n ho t ng s nghi p; qu d phòng n nh thu nh p. i u 10. Ki m tra vi c qu n lý và s d ng tài s n c nh 1. Ki m tra vi c mua s m tài s n c nh (TSC ), bao g m: M c ích s d ng, ngu n kinh phí, ch t lư ng tài s n, nh m c, tiêu chuNn ư c mua. 2. Ki m tra vi c phân lo i TSC t i ơn v , bao g m vi c phân lo i theo tính ch t c i m c a TSC , phân lo i theo m c ích và tình hình s d ng c a TSC . 3. Ki m tra vi c ghi chép trong h sơ g c c a TSC , bao g m: Vi c ghi chép th TSC , s ăng ký, xác nh nguyên giá, ngu n hình thành tài s n, nguyên nhân tăng gi m, tình tr ng TSC , th t c giao nh n, ki m nh n, thanh toán,... i chi u gi a s ghi trên s k toán v i th c t hi n có c a TSC . 4. Ki m tra vi c luân chuy n thông tin v TSC , v s li u ghi chép gi a các th theo dõi TSC . 5. Ki m tra tình hình huy ng và hi u qu s d ng TSC , tình hình TSC không s d ng, TSC thuê tài chính,...
 7. 6. Ki m tra vi c tính hao mòn TSC . i v i ơn v s nghi p có thu, ki m tra ph n tính kh u hao, phân b kh u hao TSC cho ho t ng ho t ng s n xu t và cung ng d ch v . 7. Ki m tra vi c s a ch a l n TSC , vi c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c, tính h p pháp c a các chi phí làm tăng nguyên giá c a TSC ,... 8. Ki m tra tình hình tài s n c nh ã thanh lý, ch thanh lý. Xem xét nguyên nhân thanh lý; vi c t ch c thanh lý tài s n; chi phí, thu nh p t vi c thanh lý tài s n. 9. Ki m tra vi c ghi chép k toán và lưu tr tài li u k toán k p th i, y iv i các TSC do ơn v qu n lý. i u 11. Ki m tra vi c qu n lý và s d ng v t li u, d ng c 1. Ki m tra khâu thu mua, v n chuy n, b c x p v t li u, d ng c : Ngu n thu mua, ch t lư ng, quy cách, chi phí thu mua, v n chuy n, b c x p v t li u, d ng c . 2. Ki m tra tính h p pháp, h p l c a vi c nh p kho và xu t kho ưa vào s d ng i v i v t li u, d ng c . 3. Ki m tra các ch ng t k toán và vi c ghi chép k toán i v i v t li u, d ng c khi nh p ho c xu t kho c a th kho, ngư i làm k toán và b ph n s d ng. 4. Ki m tra tính h p lý c a vi c xây d ng các nh m c s d ng v t li u, d tr v t li u và hao h t v t li u. i u 12. Ki m tra vi c qu n lý s d ng qu lương 1. Ki m tra vi c ch p hành úng quy nh v qu ti n lương ư c phê duy t phù h p v i biên ch ư c giao (n u có) và nhi m v ư c giao. 2. Ki m tra vi c s d ng úng m c ích i v i qu ti n lương. 3. Ki m tra vi c trích n p b o hi m xã h i, b o hi m y t và các kho n ph i trích n p khác theo quy nh hi n hành. So sánh, xem xét t ng qu lương t i a ư c trích v i qu lương th c t c a ơn v và phân ph i ti n lương cho các cá nhân theo quy ch chi tiêu n i b . 4. Ki m tra vi c l p d toán, c p phát và k toán qu ti n lương phù h p v i M c l c ngân sách nhà nư c. 5. Ki m tra vi c ch p hành các quy nh v k toán i v i h ch toán qu ti n lương và các kho n trích theo lương: - Ki m tra v th i gian lao ng, kh i lư ng, ch t lư ng lao ng thông qua các ch ng t k toán. - Ki m tra vi c v n d ng hình th c tính ti n lương, thư ng theo quy nh c a Nhà nư c.
 8. - Ki m tra vi c ghi chép k toán k p th i, y i v i vi c tr lương, thư ng và các kho n khác. 6. i v i các ơn v s nghi p có thu c n ki m tra: Chi phí ti n lương, vi c t ng h p và phân b chi phí ti n lương, i v i nhân viên thu c b ph n ho t ng s n xu t, cung ng d ch v . i u 13. Ki m tra các quan h thanh toán 1. Ki m tra vi c m và s d ng tài kho n t i Kho b c nhà nư c, Ngân hàng và các t ch c tín d ng (n u có). 2. Ki m tra các quan h thanh toán gi a ơn v v i cơ quan Nhà nư c, bao g m tình hình v ngu n kinh phí do Nhà nư c ho c c p trên c p và các kho n ph i n p Nhà nư c, thanh toán n i b c p trên, c p dư i. 3. Ki m tra các quan h thanh toán v i cán b , viên ch c trong cơ quan, ơn v , như: T m ng và vi c thanh toán t m ng, các kho n lương, thư ng và các kho n tính theo lương. 4. Ki m tra các quan h thanh toán g m các kho n ph i thu, ph i tr v i các i tư ng bên ngoài ơn v . 5. Ki m tra vi c ch p hành các quy nh v k toán i v i các kho n ph i thu, ph i tr . i u 14. Ki m tra vi c qu n lý và s d ng các kho n v n b ng ti n 1. Ki m tra ti n m t t i qu , g m: ki m tra s lư ng ti n m t th c có trong qu , i chi u v i s li u trong s k toán. 2. Ki m tra các kho n thu, chi ti n m t có úng v i quy nh hi n hành và mb o tính k p th i y hay không. 3. Ki m tra s dư ti n g i c a ơn v t i Kho b c, Ngân hàng; i chi u s li u gi a s dư ti n g i v i s li u trên s k toán. 4. Ki m tra các kho n u tư tài chính (n u có) mà ơn v ang n m gi , ki m tra v m t giá tr , tính h p pháp và th i gian còn l i c a nh ng kho n u tư này. 5. Ki m tra vi c ch p hành các quy nh k toán i v i các kho n v n b ng ti n t i ơn v . i u 15. Ki m tra vi c th c hi n quy t toán thu chi tài chính 1. Ki m tra quy t toán s kinh phí th c chi trên nguyên t c tuân th d toán năm (k c nh ng i u ch nh d toán năm) ã ư c phê duy t và M c l c ngân sách nhà nư c. 2. Ki m tra các nghi p v kinh t phát sinh và vi c i u ch nh thu chi tài chính trong th i gian ch nh lý quy t toán.
 9. 3. Thông qua vi c quy t toán thu chi có th phân tích, ánh giá k t qu ch p hành d toán c a ơn v , nguyên nhân không th c hi n úng d toán nh m rút ra nh ng kinh nghi m và bài h c c n thi t cho kỳ ch p hành d toán ti p theo. i u 16. Ki m tra công tác u tư xây d ng cơ b n 1. Ki m tra quy trình xây d ng k ho ch u tư và vi c tri n khai c p phát v n cho t ng d án t i ơn v . 2. Ki m tra quy trình thNm nh d án, thi t k k thu t và l p t ng d toán c a t ng d án tri n khai th c hi n t i ơn v . 3. Ki m tra công tác u th u tuy n ch n ơn v tư v n và nhà th u c a t ng d án t i ơn v . 4. Ki m tra công tác giám sát, qu n lý các ơn v tư v n, nhà th u c a ch u tư. 5. Ki m tra vi c th c hi n các th t c thanh toán liên quan n ho t ng u tư. 6. Ki m tra vi c quy t toán, nghi m thu và bàn giao ưa vào s d ng công trình xây d ng cơ b n. 7. Ki m tra vi c ch p hành và tuân th các quy nh v ch qu n lý u tư xây d ng cơ b n c a Nhà nư c; vi c ch p hành ch báo cáo c a ơn v i v i cơ quan qu n lý các c p. 8. Ki m tra vi c ch p hành các quy nh v k toán i v i công tác u tư xây d ng cơ b n. i u 17. Ki m tra k toán Trong quá trình t ki m tra tài chính, k toán ph i t ki m tra vi c th c hi n các chuNn m c k toán, ch k toán và các quy nh pháp lu t hi n hành v k toán như sau: 1. Ki m tra vi c l p, thu th p, x lý ch ng t k toán. 2. Ki m tra vi c m s , ghi s , khóa s k toán. 3. Ki m tra vi c áp d ng và ghi chép các tài kho n k toán. 4. Ki m tra vi c l p báo cáo tài chính, phân tích, n p và s d ng báo cáo tài chính. 5. Ki m tra vi c th c hi n ki m kê tài s n thư ng xuyên ho c t xu t theo quy nh c a Nhà nư c, vi c th c hi n lưu tr h sơ tài li u k toán. 6. i v i các ơn v ph i ki m toán báo cáo tài chính theo quy nh c a pháp lu t thì ph i xem xét vi c ơn v có th c hi n ki m toán báo cáo tài chính theo quy nh, ý ki n c a cơ quan ki m toán và x lý c a ơn v .
 10. i u 18. Ki m tra vi c t ch c và lãnh o công tác tài chính, k toán 1. Ki m tra vi c t ch c b máy, phân công công vi c và l l i làm vi c, ánh giá tính h p lý c a vi c b trí, s d ng cán b , quan h công tác và m i quan h gi a các cá nhân và b ph n. 2. Ki m tra trình , b ng c p c a cán b , viên ch c tài chính, k toán theo quy nh c a Nhà nư c và tình hình th c t c a ơn v . 3. Ki m tra vi c tuy n d ng, ào t o, b i dư ng và b trí k toán trư ng, cán b , viên ch c tài chính, k toán. Chương 3: QUY TRÌNH VÀ TH T C T KI M TRA i u 19. i v i hình th c t ki m tra thư ng xuyên m i ho t ng kinh t , tài chính Hình th c t ki m tra thư ng xuyên không òi h i ph i thành l p b ph n, t công tác ki m tra. Vi c t ki m tra tài chính ư c th c hi n t i chính m i khâu công vi c c a t ng ngư i trong các b ph n liên quan. Vi c t ki m tra ư c th c hi n theo trình t và th t c sau: 1. M i cá nhân tham gia x lý công vi c liên quan n các nghi p v kinh t tài chính u có trách nhi m xem xét n các ph n công vi c ã th c hi n trư c ó và công vi c c a chính mình. 2. Khi phát hi n ra nh ng sai ph m, vư ng m c c n ph i báo cáo ngư i ph trách tr c ti p có bi n pháp x lý ngay. i u 20. i v i các cu c t ki m tra thư ng xuyên theo k ho ch ho c t xu t 1. L p k ho ch và l a ch n phương án ki m tra: ơn v ph i xác nh ph m vi và m c tiêu c a t ng cu c ki m tra nh kỳ. ng th i xác nh quy mô c a cu c ki m tra, phương pháp, cách th c ti n hành ki m tra, bi n pháp th c hi n, t ch c l c lư ng ki m tra. 2. ChuNn b ki m tra: ChuNn b tài li u, chính sách ch liên quan n n i dung cu c ki m tra ho c liên quan n tình hu ng c n ki m tra. Xem xét, nghiên c u các tài li u, các k t lu n c a các t ki m tra trư c, c a nh ng s vi c tương t . 3. Th c hi n ki m tra: T ch c ki m tra tài chính, k toán theo các n i dung quy nh t i Chương II theo trình t và phương pháp t ki m tra tài chính, k toán quy nh t i i u 21 Quy ch này.
 11. i u 21. Trình t và phương pháp t ki m tra tài chính, k toán 1. Thu th p, x lý các tài li u liên quan n cu c ki m tra v các ch chính sách hi n hành, các quy nh n i b ơn v . 2. Ki m tra, phát hi n, ghi chép và t ng h p s li u, thông tin liên quan n cu c ki m tra. 3. i soát các hành vi phát hi n ư c trong quá trình ki m tra v i các ch chính sách hi n hành c a Nhà nư c, quy nh c a ơn v , d toán, công vi c ư c giao. Ti n hành thNm tra, xác minh i v i trư ng h p có nghi v n. 4. ánh giá m c c a các sai ph m, nghiên c u và ra nh ng bi n pháp kh c ph c, x lý k t qu ki m tra theo thNm quy n. 5. L p và g i báo cáo k t qu ki m tra, nh ng ki n ngh gi i quy t và công khai k t qu ki m tra. i u 22. X lý k t qu t ki m tra và công khai k t qu t ki m tra 1. Căn c vào k t qu t ki m tra, các b ph n và cá nhân có thành tích trong ho t ng tài chính, k toán s ư c xem xét khen thư ng t xu t ho c nh kỳ theo quy nh. Các trư ng h p vi ph m nguyên t c qu n lý tài chính, k toán tùy theo tính ch t và m c vi ph m ơn v ph i thông báo cho các b ph n, cá nhân và có quy t nh x lý trách nhi m v hành chính, công v theo quy nh. 2. nh kỳ ho c cu i năm vào th i i m công khai tài chính ơn v ph i thông báo công khai k t qu t ki m tra tài chính, k toán và k t qu x lý k t lu n t ki m tra. i u 23. Ch báo cáo 1. Hàng năm, ơn v có s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c ph i l p báo cáo t ki m tra tài chính, k toán v tình hình th c hi n k ho ch ki m tra, n i dung ki m tra và k t qu ki m tra c a ơn v mình. 2. i v i các cu c ki m tra t xu t ơn v ph i l p báo cáo t ki m tra v nguyên nhân ph i ki m tra t xu t, n i dung ki m tra và k t qu ki m tra t xu t. 3. Báo cáo t ng h p k t qu t ki m tra hàng năm ư c s d ng ánh giá, ch n ch nh tình hình ho t ng c a ơn v và g i cho cơ quan ch qu n c p trên. 4. Th i h n g i báo cáo t ki m tra c a các ơn v cùng v i báo cáo quy t toán ngân sách hàng năm. Chương 4: TRÁCH NHI M C A TH TRƯ NG ƠN VN VÀ NGƯ I Ư C GIAO NHI M V KI M TRA
 12. i u 24. Trách nhi m c a th trư ng ơn v 1. Xây d ng quy nh, nguyên t c, phương pháp t ki m tra t i ơn v mình qu n lý và h th ng các ơn v tr c thu c căn c theo quy nh trong Quy ch này. T ch c tuyên truy n v s c n thi t c a công tác t ki m tra tài chính, k toán. 2. Hàng năm xây d ng k ho ch t ki m tra, t ch c vi c t ki m tra tài chính, k toán trong ơn v mình theo các n i dung ư c quy nh trong Quy ch này và quy nh c th c a ơn v . Ch u trách nhi m hư ng d n và ch o các b ph n, phòng ban v nh ng n i dung c n ki m tra, v ti n trình và th i h n ki m tra. 3. Thành l p t ki m tra v i thành ph n năng l c, trình t và phNm ch t th c hi n công tác ki m tra theo k ho ch ho c trong nh ng trư ng h p t xu t t i ơn v mình ho c nh ng ơn v c p dư i. 4. Ch o công tác t ki m tra i v i các ơn v c p dư i thu c s qu n lý i u hành c a mình. 5. Xem xét và phê chuNn các k t lu n ki m tra c a b ph n th c hi n ki m tra, phê duy t và ôn c th c hi n các bi n pháp kh c ph c nh ng t n t i ư c phát hi n trong quá trình ki m tra. X lý các hành vi vi ph m c a các b ph n, cá nhân thu c thNm quy n c a mình. Trư ng h p phát hi n có nh ng bi u hi n vi ph m pháp lu t ho c có d u hi u vi ph m nghiêm tr ng các nguyên t c tài chính, k toán c n báo cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n ti n hành ki m tra, thanh tra làm rõ s vi c. i u 25. Trách nhi m c a b ph n, ngư i ư c giao nhi m v ki m tra 1. Th c hi n ch o c a th trư ng ơn v ti n hành ki m tra theo các n i dung ã ư c xác nh ho c ã ư c l p k ho ch. 2. Tr c ti p ki m tra nh ng n i dung ph i ki m tra t i các ơn v , b ph n ư c giao, trong quá trình ki m tra ph i ch p hành úng các quy nh, các ch hi n hành v tài chính, k toán. 3. ôn c các ơn v , các b ph n trong cơ quan th c hi n vi c t ki m tra tài chính, k toán. 4. T p h p tình hình và k t qu ki m tra, l p báo cáo k t qu ki m tra, xu t các bi n pháp gi i quy t và trình th trư ng ơn v xem xét và ra quy t nh x lý. i u 26. Trách nhi m c a các b ph n, cá nhân khác trong ơn v 1. Cung c p y tài li u c n thi t ph c v cho công vi c ki m tra, ph i h p và t o i u ki n thu n l i cho ngư i ư c giao nhi m v ki m tra hoàn thành công vi c c a mình. 2. Ch p hành các ý ki n k t lu n sau khi ki m tra, th c hi n các bi n pháp kh c ph c các t n t i ư c phát hi n trong quá trình ki m tra. Chương 5:
 13. T CH C TH C HI N i u 27. T ch c th c hi n 1. Th trư ng ơn v có s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c t ch c quán tri t, ph bi n n i dung công tác t ki m tra cho toàn th cán b , công ch c trong ơn v bi t và th c hi n. 2. Th trư ng ơn v ch o, k t h p v i Thanh tra nhân dân cùng ti n hành công tác t ki m tra nh kỳ, thư ng xuyên trong ơn v mình và báo cáo k t qu t ki m tra lên ơn v c p trên. 3. Hàng năm, các ơn v c n có s t ng k t, ánh giá công tác t ki m tra tài chính, k toán nh m hoàn thi n và nâng cao hi u qu c a công tác t ki m tra.
Đồng bộ tài khoản