Quyết định 70/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
59
lượt xem
1
download

Quyết định 70/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 70/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định tạm thời chấm dứt xử lý ghi thu, ghi chi ngân sách hỗ trợ vốn đầu tư cho các doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 70/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  é   ë n g  B é  T µi ch Ý n h  S è  70/2003/Q§­B T C   B tr n g µ y  15 th¸ng 5 n¨ m  2003 v Ò   Ö c q u y   Þ n h  th êi h ¹ n  vi ®   ch Ê m  d øt  ö  lý g hi thu, g hi  hi n g © n  s¸ch h ç  trî è n  x c  v ® Ç u  t c h o  c¸c d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc B é   ë ng B é   µi ch Ý nh tr T C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 5/11/2002  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é, c¬     v  h vcc tæ  c b  quan ngang  é; b C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v  h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 172/2001/Q§­ TTg  µy  ng 5/11/2001  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ö  ýgi∙nnî,khoanh  î,xo¸ nî thuÕ  µ    ph v vi x l       n     v c¸c kho¶n ph¶i  nép NSNN   i víidoanh  ®è     nghiÖp,c¬  ë    s s¶n  Êt kinh doanh  ã  ã  xu     c kh kh¨n do     nguyªn  ©n  nh kh¸ch quan  µ    v NghÞ   nh  è  ®Þ s 69/2002/N§­   µy  CP ng 12/7/2002  cña  Ýnh  ñ  Ò   Ch ph v qu¶n  ývµ  ö  ýnî tån ®äng  i víi l  x l      ®è     doanh  nghiÖp  µ   ­ Nh n íc; C¨n  NghÞ   cø  quyÕt  è  s 02/2003/NQ­CP   µy  ng 17/01/2003  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   ét  è  ñ  ¬ng,gi¶i v m s ch tr    ph¸p chñ  Õu  Çn  Ëp    y c t trung chØ  o  ùc hiÖn    ®¹ th   nhiÖ m  ô    iÓnkinhtÕ     éin¨m  v ph¸ttr     ­x∙h   2003; C¨n cø ý  kiÕn chØ  ®¹o cña Thñ  t ng ChÝnh  phñ  t¹ c«ng v¨n sè  í i 1588/VPCP­KTTH   µy  ng 4/4/2003  Ò   êih¹n  ö  ýghithu,ghiching©n  v th   x l           s¸ch  ®Ó   ç  î èn  u    h tr  v ®Ç tcho    c¸cdoanh nghiÖp  µ  íc; nh n Theo    Þ  ña  ôc  ëng  ôc  µichÝnh  ®Ò ngh c C tr C T  doanh  nghiÖp, Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1:  Ó   õ ngµy  K t  31/5/2003  Ê m     Öc  ö  ýghi thu,ghi chi ch døt vi x l           hç  î èn  u    tr v ®Ç tcho    c¸cdoanh  nghiÖp  õc¸ckho¶n  îph¶itr¶ng©n  t    n     s¸ch bao    gå m   Òn thuÕ  µ    ti   v c¸ckho¶n  ph¶inép  ©n    ng s¸ch tõ31/12/1999  ëvÒ   ícm µ      tr   tr   doanh  nghiÖp  µ  íc®∙  Õm  ông    u    µnh  µis¶n  è  nh  nh n   chi d ®Ó ®Ç tth t  c ®Þ theo  dù    îcduyÖt ®Õ n   ¸n ®     nay  Én  v kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng thanh    to¸nquy  nh  ¹ : ®Þ ti ­ M ôc  I phÇn      II   , B Th«ng   è  t s 32/2002/TT­ BTC   µy  ng 10/4/2002  ña  é  cB Tµi chÝnh híng dÉn  thùc hiÖn Quy Õt ®Þnh  sè  172/2001/QD­ TTg  ngµy  5/11/2001  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  ö  ý gi∙nnî,khoanh  î,xo¸ nî c Th t Ch ph v vi x l       n     thuÕ  µ    v c¸ckho¶n  ph¶inép    NSNN   i víi ®è     doanh nghiÖp,c¬  ë    s s¶n  ó©t kinh x    doanh  ã  ã  c kh kh¨n do    nguyªn nh©n    kh¸ch quan;   ­  Õt 1.1  iÓ m     ôc   ,phÇn    Ti   ® 1, m II  B Th«ng   sè  t 85/2002/TT­ BTC   µy  ng 26/9/2002 cña  é   µichÝnh  íng dÉn  ùc hiÖn    BT  h  th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 69/2002/N§­ CP   µy  ng 12/7/2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  ývµ  ö  ýnî tån  ng  i  íi l   x l     ®ä ®è v   doanh nghiÖp  µ   íc. Nh n
  2. 2 §i Ò u    èivíi   å  ¬  ç  î èn  u    ña  2: §     h s h tr  ®Ç tc doanh  c¸c v nghiÖp  öi®Õ n   g  Bé   µi chÝnh  íc ngµy  T  tr   17/1/2003 theo  Êu  u  iÖn  êi®iÓ m   d b® (th   ban  µnh  h NghÞ   Õt  è  quy s 02/2003/NQ­CP),n Õu  ã  y    ñ tôc theo    c ®Ç ®ñ th     quy  nh  é  ®Þ B Tµi chÝnh  ôc  µichÝnh    (C T   doanh nghiÖp) tiÕp tôc xö  ýghithu,ghichihç  î       l           tr  vèn  u    n   Õt  µy  ®Ç t®Õ h ng 30/5/2003.Trêng  îp hå  ¬    h   s kh«ng  y     ñ tôc ®Ç ®ñ th     theo quy  nh  é   µi chÝnh  Ï kh«ng  ®Þ BT  s  xem   Ðt,xö  ýhç  îvèn  x   l   tr  cho doanh  nghiÖp. §i Ò u 3: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy ngµy  ¨ng    ® C«ng  b¸o. Côc  ëng  ôc  µichÝnh  tr C T  doanh  nghiÖp,Vô  ëng  ô  ©n    tr V Ng s¸ch Nhµ   ­   n íc,Tæng   ôc  ëng    c tr Tæng   ôc  Õ  µ  ñ  ëng    n  Þ  ªnquan  Þu  c thu v Th tr c¸c ®¬ v li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n (Söa  ¹theo ®Ýnh  Ýnh  è  l  i   ch s 5244/TC/VP  µy  ng 20/5/2003)
Đồng bộ tài khoản