Quyết định 71/2004/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
5
download

Quyết định 71/2004/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 71/2004/QĐ-BYT về việc bổ sung một số chất vào danh mục thuộc hướng tâm thần, tiền chất của Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần ban hành kèm theo Quyết định số 3047/2001/QĐ-BYT ngày 12/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 71/2004/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 71/2004/Q -BYT Hà N i, ngày 09 tháng 1 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 71/2004/Q -BYT NGÀY 09/01/2004 V VI C B SUNG M T S CH T VÀO DANH M C THU C HƯ NG TÂM TH N, TI N CH T C A QUY CH QU N LÝ THU C HƯ NG TÂM TH N BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 3047/2001/Q -BYT NGÀY 12/7/2001 C A B TRƯ NG B Y T . B TRƯ NG B YT Căn c Lu t B o v s c kh e nhân dân; Căn c i u l thu c phòng b nh, ch a b nh ban hành kèm theo Ngh nh s 23/H BT ngày 24/01/1991 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ); Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP, ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy B Y t ; Căn c Ngh nh s 67/2001/N -CP, ngày 01/10/2001 c a Chính ph ban hành các danh m c ch t ma túy và ti n ch t; Căn c Ngh nh s 133/2003/N -CP ngày 06/11/2003 c a Chính ph b sung m t s ch t vào Danh m c các ch t ma túy và ti n ch t ban hành kèm theo Ngh nh s 67/2001/N -CP ngày 01/10/2001 c a Chính ph ; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. 1. B sung ho t ch t: Ketamin vào Danh m c thu c hư ng tâm th n (Danh m c 1) ban hành kèm theo Quy t nh s 3047/2001/Q -BYT ngày 12/7/2001 c a B trư ng B Yt . 2. B sung ho t ch t: N-Ethylephedrin; N-Methylephedrin; Norpseudoephedrin vào Danh m c ti n ch t (Danh m c 2) ban hành kèm theo Quy t nh s 3047/2001/Q - BYT ngày 12/7/2001 c a B trư ng B Y t .. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng các V có liên quan thu c B Y t , C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Y t ngành, Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Tr n Th Trung Chi n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản