intTypePromotion=1

Quyết định 72/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định 72/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 72/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đến năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 72/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ   í ng c h Ý n h  p h ñ  S è  72/2003/Q§­T T g   T t n g µ y  29 th¸ng 4 n¨ m  2003 P hª d u y Ö t P h ¬ n g  ¸n t æ n g  th Ó   s ¾ p  x Õ p, ® æ i  m í i d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc thu é c  ñ y  ba n   h © n  d © n  tØ n h  Q u ¶ n g  N a m   Õ n  n¨ m  2005 n ® Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 58/2002/Q§­ TTg  µy  th¸ng 4  ng 26    n¨m  2002  ña  c Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  vÒ  ban hµnh tiªu Ý, danh m ôc  ph©n  lo¹ doanh  í  ch i nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   tæng  c«ng    µ  íc; tynh n C¨n  ChØ   Þ  è  cø  th s 01/2003/CT­TTg  µy  th¸ng 01  ng 16    n¨m  2003  ña  c Thñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Õp  ôc ®Èy  ¹nh  ¾p  Õp,  æi  íi,ph¸ttr Ón vµ   t Ch ph v ti t   m s x ® m    i   n©ng cao  Öu  hi qu¶  doanh  nghiÖp  µ  íc; nh n X Ðt    Þ  ña  û   ®Ò ngh c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Qu¶ng Nam   êtr×nh sè  (t     40/ TT­UB   µy  th¸ng01  ng 09    n¨m  2003);ý  Õn    ki tham    ña    é: K Õ   ¹ch vµ   giac c¸cB   ho   §Çu    (C«ng  t v¨n  è  s 1365/BKH­DN   µy  th¸ng  n¨m  ng 13  3  2003),Tµi chÝnh      (C«ng    è  v¨n s 1986/TC­ TCDN   µy  th¸ng 3  ng 05    n¨m 2003),Lao  ng    ¬ng    ®é ­ Th binh  µ  héi (C«ng  v X∙    v¨n 591/L§TBXH­CSL§VL  µy  th¸ng 3  ng 03    n¨m  2003),  Néi  ô  v (C«ng  v¨n  è  s 350/BNV­TCBC   µy  th¸ng  n¨m  ng 26  02  2003)  µ  v Ban   Kinh  Õ  t Trung  ng  ¬ (C«ng    è  CV/KTTW   µy  th¸ng02  v¨n s 67­ ng 27    n¨m  2003), Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u  1. Phª  Öt  ¬ng  tæng  Ó  ¾p   Õp,  æi  íi doanh  duy Ph ¸n  th s x ® m  nghiÖp  µ   íc trùc thuéc  y  nh n     ñ ban  ©n   ©n   nh d tØnh Qu¶ng Nam   n   ®Õ n¨m   2005    ô  ôckÌm  nh ph l   theo. §i Ò u  2. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n  tØnh Qu¶ng Nam  cã tr¸ch   nhiÖ m   chØ  o  ùc hiÖn  Öc  ¾p  Õp, ® æi  íidoanh  ®¹ th   vi s x   m  nghiÖp  µ  íctrùc nh n     thuéc tØnh  theo  ng  éi dung  µ  Õn    ∙  îc duyÖt. Trêng  îp  iÒu  ®ó n  v ti ®é ® ®     h® chØnh,bæ     sung  ph¶i® îcsù  Êp  Ën  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.     ch thu c Th t   ph §i Ò u 3. Bé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   éi  ô, Bé     T    K ho v§ t   N v   Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héivµ    é, ®Þa   ¬ng  ªnquan  ã    X∙    c¸c B   ph li   c tr¸chnhiÖ m     phèihîp víiñy        ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Qu¶ng Nam  trong viÖc  ùc hiÖn  ¬ng    th   Ph ¸n nãitrªn.    Ban  ChØ   o  ®¹ §æi  íi vµ  m   Ph¸t tr Ón    i doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     ®«n  c, híng dÉn  µ  ®è     v theo  âiviÖc  ùc hiÖn  ¬ng    µy,®ång  êikiÕn  d  th   Ph ¸n n   th   nghÞ   íiThñ íng  Ýnh  ñ      v  t Ch ph c¸c gi¶iph¸p th¸o gì khã     kh¨n trong qu¸  ×nh tr   thùc hiÖn.    
  2. 2 §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  4: Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® C«ng    b¸o. Chñ  Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Qu¶ng  Nam   µ  ñ  ëng    ¬  v Th tr c¸cc quan  li   ªnquan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  3. 3 P h ô  l ô c D a n h  m ô c  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c tr ù c thu é c  ñ y  b a n  n h © n  d © n  tØ n h Q u ¶ n g  N a m  ti Õ n h µ n h   s ¾ p  x Õ p, ® æ i  m í i ® Õ n  n¨ m  2 00 5 (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 72/2003/Q§­TTg  ngµy  th¸ng4  29    n¨m 2003  ña  ñ íng ChÝnh  ñ) c Th t   ph A.  ÷ng doanh  Nh   nghiÖp  µ   íc tiÕp  ôc  ¾ m   ÷  Nh n   tn gi 100%   èn  iÒu   v® lÖ  µ  ÷ nguyªn  v gi   ph¸p  © n:  doanh  nh 15  nghiÖp I.Doanh    nghiÖp  c«ng  ch:  doanh  Ý 03  nghiÖp 1.C«ng      tyKhaith¸cc«ng  ×nh thñy lîQu¶ng     tr      i Nam, 2.C«ng      tyM«i  êng  «  Þ  tr ® th Qu¶ng  Nam,  3.C«ng      tyC«ng  ×nh c«ng  éng  éi An.    tr   c H      II  . Doanh  nghiÖp  kinh  doanh:  doanh  12  nghiÖp  1.C«ng      è  Õn  ÕtQu¶ng    tyXæ s ki thi   Nam, 2.XÝ     nghiÖp    Qu¶ng  Inb¸o  Nam, 3. C«ng    ©y   ùng  µ  Êp   ty X d vC tho¸tníc Qu¶ng     Nam   Ëp  (nh thªm: XÝ     nghiÖp  Êp  íc V Ünh  Ön, X Ý   c n  §i   nghiÖp  Êp  íc Hµ   c n   Lam,  C«ng    Êp   íc ty C n  Tam   ú), K 4.C¶ng  ú  µ,    KH 5. C«ng    ¬ng  ¹i miÒn  ói (trªnc¬  ë    ty Th m  n    s s¸p  Ëp  C«ng    ¬ng  nh 5  ty Th m¹i:Gi»ng,PhícS¬n, TiªnTrµ,HiÖp            §øc,Hiªn),   6. C«ng    Çu   µ    ty§ tv Ph¸ttr Ón Kú   µ       i   H ­ Chu    Ëp  Lai(nh thªm C«ng      tyDu lÞch vµ  Çu    § tQu¶ng  Nam), 7.C«ng    lÞch vµ  Þch  ô  éi An,   tyDu   D vH  8.L© m   êng  ícS¬n,   tr Ph   9.L© m   êng    tr S«ng  K«n, 10.L© m   êng  µ     tr C Dy, 11.N«ng  êng    tr Quy Õt  ¾ ng, Th 12.C«ng      tyPh¸thµnh    phim  µ  Õu  ãng  v Chi b Qu¶ng  Nam. B.  é  ×nh  ¾ p   Õp   L tr s x doanh  nghiÖp  µ  íc: nh n I.N¨m     2003: a) Doanh    nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn    Çn    µ   ícn ¾ m   ÷ trªn nh n     cæ ph ho¸ Nh n   gi     50%   èn  iÒu  Ö:03  v® l   doanh  nghiÖp 1.C«ng    ¬ng  ùc vµ  Þch  ô    tyL th   D v Qu¶ng  Nam, 2.C«ng      tyQu¶n  ývµ  ©y  ùng  êng  é  l  X d ® b Qu¶ng  Nam, 3.C«ng    ©y  ùng    tyX d Qu¶ng  Nam. b) Doanh    nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn    Çn    nh n     cæ ph ho¸,trong ®ã   µ   ícgi÷   Nh n     cæ   Çn  Êp  Êt lµ51%         Çn  Çn  u:  doanh  ph th nh     khib¸n cæ ph l ®Ç 01  nghiÖp C«ng    ©y  ¾p  tyX l c«ng  ×nh giao th«ng   tr     IQu¶ng  Nam.
  4. 4 c) Doanh    nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn    Çn    µ   ícn ¾ m   ÷ cæ   nh n     cæ ph ho¸ Nh n   gi   phÇn møc  Êp  th hoÆc   kh«ng  ¾ m   ÷cæ   Çn: 06  n gi   ph   doanh  nghiÖp 1.C«ng      Ên  u    µ  ©y  ùng    tyT v ®Ç tv X d giao th«ng,   2.C«ng    ¬ng  ¹iTh¨ng  ×nh,   tyTh m  B 3.C«ng    ¬ng  ¹iQu Õ   ¬n,   tyTh m  S 4.C«ng    Õ   Õn    tyCh bi n«ng  s¶n  ùc phÈ m   ÊtkhÈu  th   xu   Qu¶ng  Nam, 5.C«ng    ©y  ùng  µ    tyX d v Kinh  doanh  µ  nh Tam   ú, K 6.C«ng    ©y  ùng  éi An.   tyX d H  d) S¸p  Ëp    nh doanh  nghiÖp:13    doanh  nghiÖp 1.C«ng    íckho¸ng vµ  Þch  ô  ó    tyN    D v Ph Ninh  µo  (v C«ng    ©y  ¾p  iÖn  tyX l® Qu¶ng Nam), 2.L© m   êng  µ    µo    tr Tr My (v C«ng    © m   Æc   tyL ® s¶n  ÊtkhÈu), xu   3.L© m   êng    tr Tam   ú  µo  K (v C«ng    © m   Æc   tyL ® s¶n  ÊtkhÈu), xu   4.L© m   êng  Õ   ¬n  µo    tr Qu S (v C«ng    © m   Æc   tyL ® s¶n  ÊtkhÈu), xu   5. X Ý     nghiÖp  Êp  ícV Ünh  Ön  µo  c n  §i (v C«ng    ©y  ùng  µ  Êp   ty X d vC tho¸t   nícQu¶ng    Nam), 6. XÝ     nghiÖp  Êp  ícHµ   c n   Lam   µo  (v C«ng    ©y  ùng  µ  Êp  tyX d vC tho¸tníc    Qu¶ng Nam), 7. C«ng    Êp  íc Tam   ú   µo    ty c n  K (v C«ng    ©y   ùng  µ  Êp   ty X d vC tho¸tníc    Qu¶ng Nam), 8. C«ng      Þch  µ  Çu      ty Du l v§ t Qu¶ng Nam   µo  (v C«ng    Çu   vµ  ty § t Ph¸t   tr ÓnKú  µ    i   H ­Chu  Lai), 9.C«ng    ¬ng  ¹iGi»ng,   tyTh m  10.C«ng    ¬ng  ¹iPhícS¬n,   tyTh m    11.C«ng    ¬ng  ¹iTiªnTrµ,   tyTh m    12.C«ng    ¬ng  ¹iHiÖp    tyTh m  §øc, 13.C«ng    ¬ng  ¹iHiªn.   tyTh m  C¸c  C«ng    ¬ng  ¹i:Gi»ng,PhícS¬n, TiªnTrµ,HiÖp  tyTh m           §øc,HiªnsÏs¸p        nhËp  ¹thµnh  l  i C«ng    ¬ng  ¹imiÒn  óighit¹ m ôc    Çn  Phô  ôcnµy. tyTh m  n      i IIph A  l  ®)  ChuyÓn  i  ¬ikh¸c:05  ®n    doanh  nghiÖp 1. C«ng    ¬   iÖn  ©y  ùng  µ    tyC ® xd v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  Qu¶ng Nam   Ò  (v Tæng c«ng    tyM¸y  µ  ÕtbÞ  v Thi   c«ng  nghiÖp,Bé    C«ng  nghiÖp), 2.C«ng      tyPh¸thµnh    s¸ch Qu¶ng    Nam   Ò  (v Tæng  c«ng    tyPh¸thµnh    s¸ch  ViÖtNam,  é    B V¨n     ho¸ ­Th«ng  , tin) 3. C«ng    ©y  ¾p  è  (vÒ    ty X l s 3  Tæng  c«ng    Êt  Ëp  Èu  ©y  ùng  ty Xu nh kh x d ViÖtNam,  é  ©y  ùng),   BX d 4.C«ng    ©y   ¾p  µ  ty X l v S¶n  Êt  Ët  Öu  ©y  ùng  xu v li x d Qu¶ng  Nam   Ò  (v Tæng c«ng    Êt nhËp  Èu  ©y  ùng  ÖtNam,  é  ©y  ùng), tyXu   kh x d Vi   BX d 5. X Ý     nghiÖp May  Êt khÈu  éi An  Ò  xu   H   (v Tæng c«ng    Öt    tyD ­ May  Öt Vi   Nam). e) Giao    doanh  nghiÖp:02    doanh  nghiÖp
  5. 5 1.XÝ     nghiÖp  µnh  Th¨ng  ×nh, S sø  B 2.XÝ     nghiÖp  è m   La  G sø  Th¸p. g) ChuyÓn  µnh  n  Þ  ù    th ®¬ v s nghiÖp  ã    doanh  c thu:01  nghiÖp C«ng    tyNu«itrång,Ch Õ   Õn  ñy s¶n      bi th   Qu¶ng  Nam. h) Gi¶ithÓ,ph¸ s¶n:01          doanh  nghiÖp C«ng    Ët   tyV tn«ng  nghiÖp  Qu¶ng  Nam. II  . N¨m   2004: a) Doanh    nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn    Çn    µ   ícn ¾ m   ÷ trªn nh n     cæ ph ho¸ Nh n   gi     50%   èn  iÒu  Ö:06  v® l   doanh  nghiÖp 1.C«ng      tyC«ng  nghiÖp  Òn  mi Trung, 2.C«ng    èng    tyGi n«ng  ©m  l nghiÖp  Qu¶ng  Nam, 3.C«ng    Þch  ô  µ    tyD v v s¶n  Êtph©n  ãn  µ  Ëttn«ng  xu   b v v    nghiÖp, 4.C«ng      tyS¸ch  µ  ÕtbÞ  êng  äc  v Thi   tr h Qu¶ng  Nam, 5.C«ng    îcvËtty  Õ    tyD      t Qu¶ng  Nam, 6.C«ng    ©y  ùng  µ    tyX d v Ph¸ttr Ónh¹ tÇng   i    Qu¶ng  Nam. b) Doanh    nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn    Çn    µ   ícn ¾ m   ÷ cæ   nh n     cæ ph ho¸ Nh n   gi   phÇn møc  Êp  th hoÆc   kh«ng  ¾ m   ÷cæ   Çn: 05  n gi   ph   doanh  nghiÖp 1.C«ng      tyGiao  th«ng  c«ng  Ýnh  ch Tam   ú, K 2.C«ng    Ët  Öu vµ  ©y  ùng    tyV li   X d Qu¶ng  Nam, 3.C«ng      tyMay  êng  Tr Giang, 4.C«ng    ¬ng  ¹iHéi An,   tyTh m    5.C«ng    ¬ng  ¹i§¹iLéc.   tyTh m   II   IN¨m   . 2005: a) Doanh    nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn    Çn    µ   ícn ¾ m   ÷ trªn nh n     cæ ph ho¸ Nh n   gi     50%   èn  iÒu  Ö:02  v® l   doanh  nghiÖp 1.C«ng    ©y  ¾p  iÖn    tyX l® Qu¶ng  Nam, 2.C«ng    Êt  Ëp  Èu  ñy s¶n    tyXu nh kh th   Qu¶ng  Nam. b) Doanh    nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn    Çn    nh n     cæ ph ho¸,trong ®ã   µ   ícgi÷   Nh n     cæ   Çn  Êp  Êt lµ51%         Çn  Çn  u:  doanh  ph th nh     khib¸n cæ ph l ®Ç 01  nghiÖp C«ng    © m   Æc   tyL ® s¶n  ÊtkhÈu  xu   Qu¶ng  Nam. c) Doanh    nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn    Çn    µ   ícn ¾ m   ÷ cæ   nh n     cæ ph ho¸ Nh n   gi   phÇn møc  Êp  th hoÆc   kh«ng  ¾ m   ÷cæ   Çn: 05  n gi   ph   doanh  nghiÖp 1.C«ng      tyN«ng  ©m  l s¶n  ÊtkhÈu  xu   P’rao, 2.C«ng      tyN«ng  ©m  l s¶n  ÊtkhÈu  xu   Thu  ån, B 3.C«ng    giµyQu¶ng    tyDa    Nam,  4.C«ng    Êt  Ëp  Èu    tyXu nh kh Qu¶ng  Nam, 5.C«ng    ©y  ùng  ñy lîthñy ®iÖn    tyX d th     i  Qu¶ng  Nam.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2