Quyết định 72/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
49
lượt xem
4
download

Quyết định 72/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 72/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận - huyện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 72/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 72/2009/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH (M U) V T CH C VÀ HO T NG C A THANH TRA QU N - HUY N Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã thành ph thu c t nh; Căn c Thông tư liên t ch s 475/2009/TTLT-TTCP-BNV ngày 13 tháng 3 năm 2009 c a Thanh tra Chính ph - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Thanh tra t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Thanh tra huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Xét ngh c a Giám c S N i v t i T trình s 1179/TTr-SNV ngày 08 tháng 9 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch (m u) v t ch c và ho t ng c a Thanh tra qu n - huy n. i u 2. Căn c Quy ch (m u) này, y ban nhân dân qu n - huy n ch o xây d ng và quy t nh ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Thanh tra phù h p v i tình hình c th t i a phương. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Chánh Thanh tra thành ph , Th trư ng các S - ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài QUY CH (M U)
  2. T CH C VÀ HO T NG C A THANH TRA QU N – HUY N (Ban hành kèm theo Quy t nh s /năm/Q -UBND ngày tháng năm c a y ban nhân dân qu n - huy n) Chương I VN TRÍ VÀ CH C NĂNG i u 1. V trí và ch c năng 1. V trí Thanh tra qu n - huy n là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n. Thanh tra qu n - huy n có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng; ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và công tác c a y ban nhân dân qu n - huy n; ng th i ch u s hư ng d n, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a Thanh tra thành ph . 2. Ch c năng Thanh tra qu n - huy n tham mưu, giúp y ban nhân dân qu n - huy n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công tác: thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo; th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng theo quy nh c a pháp lu t. Chương II NHI M V VÀ QUY N H N i u 2. Nhi m v và quy n h n Thanh tra qu n - huy n th c hi n nhi m v , quy n h n theo quy nh c a pháp lu t v Thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng ch ng tham nhũng và các nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Trình y ban nhân dân qu n - huy n ban hành quy t nh, ch th v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng; hương trình, bi n pháp t ch c th c hi n các nhi m v c i cách hành chính thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c giao. 2. Trình Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n chương trình, k ho ch thanh tra hàng năm và các chương trình, k ho ch khác theo quy nh c a pháp lu t. 3. T ch c th c hi n các văn b n pháp lu t, chương trình, k ho ch sau khi ư c y ban nhân dân qu n - huy n ho c Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n phê duy t. 4. Thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v lĩnh v c thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng; hư ng d n chuyên môn, nghi p v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng cho cán b , công ch c phư ng - xã, th tr n. 5. Hư ng d n, ki m tra, ôn c Ch t ch y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n, th trư ng cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n trong vi c th c hi n pháp lu t v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng. 6. Ch trì, ph i h p v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n - huy n hư ng d n nghi p v công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân phư ng - xã, th tr n. 7. V thanh tra:
  3. a) Thanh tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v c a y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n, c a cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n; b) Thanh tra v vi c có liên quan n trách nhi m c a nhi u y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n, nhi u cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n; c) Thanh tra v vi c khác do Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n giao; d) Theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n các k t lu n, ki n ngh , quy t nh x lý v thanh tra c a Thanh tra qu n - huy n và c a Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n. 8. V gi i quy t khi u n i, t cáo: a) Hư ng d n y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n và các cơ quan, t ch c, ơn v thu c quy n qu n lý c a y ban nhân dân qu n - huy n th c hi n vi c ti p công dân, x lý ơn khi u n i, t cáo, gi i quy t khi u n i, t cáo; b) Thanh tra, ki m tra trách nhi m c a Ch t ch y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n, Th trư ng cơ quan, t ch c, ơn v thu c quy n qu n lý c a y ban nhân dân qu n - huy n trong vi c ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo; ki n ngh các bi n pháp tăng cư ng công tác gi i quy t khi u n i, t cáo thu c ph m vi qu n lý c a Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n; c) Xác minh, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t v vi c khi u n i, t cáo thu c thNm quy n c a Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n khi ư c giao; d) Xem xét, k t lu n n i dung t cáo mà Ch t ch y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n và Th trư ng các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n ã gi i quy t nhưng có vi ph m pháp lu t; trong trư ng h p k t lu n vi c gi i quy t có vi ph m pháp lu t thì ki n ngh ngư i ã gi i quy t xem xét, gi i quy t l i theo quy nh; ) Theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n các quy t nh gi i quy t khi u n i, quy t nh x lý t cáo c a Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n. 9. V phòng, ch ng tham nhũng: a) Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng c a y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n và các cơ quan, ơn v thu c quy n qu n lý c a y ban nhân dân qu n - huy n; b) Ph i h p v i cơ quan ki m toán nhà nư c, cơ quan i u tra, Vi n Ki m sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong vi c phát hi n hành vi tham nhũng, x lý ngư i có hành vi tham nhũng và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t lu n, quy t nh c a mình trong quá trình thanh tra v vi c tham nhũng; c) Qu n lý b n kê khai tài s n, thu nh p; ti n hành xác minh kê khai tài s n, thu nh p theo quy nh c a pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng; d) Ki m tra, giám sát n i b nh m ngăn ch n hành vi tham nhũng trong ho t ng thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng. 10. Trong quá trình th c hi n nhi m v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng ư c th c hi n quy n h n c a Thanh tra qu n - huy n theo quy nh c a pháp lu t; ư c yêu c u cơ quan, ơn v có liên quan c cán b , công ch c tham gia các oàn thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng. Ki n ngh v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n s a i, b sung, ình ch ho c h y b nh ng quy nh trái pháp lu t phát hi n qua công tác thanh tra. 11. T ch c ng d ng ti n b khoa h c, công ngh ; xây d ng h th ng thông tin, lưu tr ph c v công tác qu n lý nhà nư c và chuyên môn, nghi p v c a Thanh tra qu n - huy n.
  4. 12. T ng h p, thông tin, báo cáo k t qu công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng theo quy nh c a y ban nhân dân qu n - huy n và Thanh tra thành ph . 13. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , th c hi n ch , chính sách, ch ãi ng , khen thư ng, k lu t, ào t o và b i dư ng v chuyên môn, nghi p v i v i cán b , công ch c thu c ph m vi qu n lý c a Thanh tra qu n - huy n theo quy nh c a pháp lu t và theo phân c p c a y ban nhân dân qu n - huy n. 14. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a y ban nhân dân qu n - huy n. 15. Th c hi n nhi m v khác do y ban nhân dân qu n - huy n giao và theo quy nh c a pháp lu t. Chương III T CH C B MÁY VÀ BIÊN CH i u 3. T ch c b máy 1. Thanh tra qu n - huy n có Chánh Thanh tra và không quá 03 Phó Chánh Thanh tra. a) Chánh Thanh tra là ngư i ng u cơ quan Thanh tra qu n - huy n, ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n, ng th i ch u trách nhi m trư c Chánh Thanh tra thành ph v th c hi n các m t công tác chuyên môn và trư c pháp lu t v vi c th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao và toàn b ho t ng c a Thanh tra. Vi c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Chánh Thanh tra qu n - huy n do Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n quy t nh theo tiêu chuNn, nghi p v do y ban nhân dân thành ph ban hành và sau khi th ng nh t v i Chánh Thanh tra thành ph . b) Phó Chánh Thanh tra là ngư i giúp Chánh Thanh tra qu n - huy n ph trách và theo dõi m t s m t công tác; ch u trách nhi m trư c Chánh Thanh tra qu n - huy n và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công. Khi Chánh Thanh tra v ng m t m t Phó Chánh Thanh tra ư c Chánh Thanh tra y nhi m i u hành các ho t ng c a Thanh tra. Vi c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Phó Chánh Thanh tra qu n - huy n do Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n quy t nh theo tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v do y ban nhân dân thành ph ban hành và theo ngh c a Chánh Thanh tra qu n - huy n. c) Vi c khen thư ng, k lu t và các ch chính sách khác i v i Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra qu n - huy n th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Công ch c chuyên môn, nghi p v làm công tác qu n lý nhà nư c v thanh tra trên a bàn qu n - huy n có: thanh tra viên, chuyên viên nghi p v , cán s , nhân viên trong biên ch , hư ng lương t ngân sách ư c b trí tương x ng v i nhi m v ư c giao. Ngoài ra, Thanh tra qu n - huy n có th s d ng nhân viên h p ng và c ng tác viên ph c v công tác thanh tra. 3. Căn c vào ch c năng, nhi m v nêu trên, c i m tình hình c th ơn v , trình , năng l c công ch c, Thanh tra qu n - huy n t ch c thành các b ph n g m nh ng công ch c ư c phân công m nh n các ch c danh công vi c trên các m t công tác c a Thanh tra. Tùy theo quy mô ho t ng và tính ch t công vi c và nhân s c th c a a phương, Thanh tra qu n - huy n có th b trí công ch c ph trách riêng t ng lĩnh v c ho c kiêm nhi m các lĩnh v c trên cơ s tinh g n, hi u qu và ti t ki m. i u 4. Biên ch
  5. Căn c vào kh i lư ng công vi c và tính ch t c thù, ph c t p c a công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng tình hình cán b c th , y ban nhân dân qu n - huy n b trí biên ch cho Thanh tra qu n - huy n cho phù h p, m b o l c lư ng áp ng yêu c u và hoàn thành nhi m v ư c giao. S lư ng biên ch hành chính c a Thanh tra qu n - huy n do y ban nhân dân qu n - huy n quy t nh trong t ng ch tiêu biên ch hành chính ư c y ban nhân dân thành ph giao cho qu n - huy n hàng năm. Chương IV CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 5. Ch làm vi c 1. Chánh Thanh tra qu n - huy n ph trách, i u hành các ho t ng c a Thanh tra và ph trách nh ng công tác tr ng tâm. Các Phó Chánh Thanh tra ph trách nh ng lĩnh v c công tác ư c Chánh Thanh tra phân công, tr c ti p gi i quy t các công vi c phát sinh. 2. Khi gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách có liên quan n n i dung chuyên môn c a Phó Chánh Thanh tra khác, Phó Chánh Thanh tra ch ng bàn b c th ng nh t hư ng gi i quy t, ch trình Chánh Thanh tra quy t nh các v n chưa nh t trí v i các Phó Chánh Thanh tra khác ho c nh ng v n m i phát sinh mà chưa có ch trương, k ho ch và bi n pháp gi i quy t. 3. Trong trư ng h p Chánh Thanh tra tr c ti p yêu c u Thanh tra viên ho c chuyên viên gi i quy t công vi c thu c ph m vi thNm quy n c a Phó Chánh Thanh tra, yêu c u ó ư c th c hi n nhưng Thanh tra viên ho c chuyên viên ó ph i báo cáo cho Phó Chánh Thanh tra tr c ti p ph trách bi t. i u 6. Ch sinh ho t h i h p 1. Hàng tu n, lãnh o h p giao ban m t l n ánh giá vi c th c hi n nhi m v và ph bi n k ho ch công tác cho tu n sau. 2. M i tháng h p toàn th cán b , công ch c m t l n. 3. L ch làm vi c v i các t ch c và cá nhân có liên quan, th hi n trong l ch công tác hàng tu n, tháng c a ơn v ; n i dung làm vi c ư c chuNn b chu áo gi i quy t có hi u qu các yêu c u phát sinh liên quan n ho t ng chuyên môn c a Thanh tra. i u 7. M i quan h công tác 1. i v i Thanh tra thành ph : Thanh tra qu n - huy n ch u s hư ng d n, ki m tra và thanh tra v chuyên môn, nghi p v c a Thanh tra thành ph , th c hi n vi c báo cáo công tác chuyên môn nh kỳ và theo yêu c u c a Chánh Thanh tra thành ph . 2. i v i y ban nhân dân qu n - huy n: Thanh tra qu n - huy n ch u s lãnh o, ch o tr c ti p và toàn di n c a y ban nhân dân qu n - huy n v toàn b công tác theo ch c năng, nhi m v c a mình, Chánh Thanh tra tr c ti p nh n ch o và n i dung công tác t Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n và ph i báo cáo v i Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n v nh ng m t công tác ã ư c phân công;
  6. Theo nh kỳ, Thanh tra qu n - huy n ph i báo cáo v i y ban nhân dân qu n - huy n v n i dung công tác c a Thanh tra qu n - huy n và xu t các bi n pháp gi i quy t công tác chuyên môn trong qu n lý nhà nư c thu c lĩnh v c liên quan. 3. i v i các cơ quan chuyên môn khác thu c y ban nhân dân qu n -huy n: Th c hi n m i quan h h p tác và ph i h p trên cơ s bình ng, theo ch c năng nhi m v , dư i s i u hành chung c a y ban nhân dân qu n - huy n, nh m m b o hoàn thành nhi m v chính tr , k ho ch kinh t - xã h i c a qu n - huy n. Trong trư ng h p Thanh tra qu n - huy n ch trì ph i h p gi i quy t công vi c, n u chưa nh t trí v i ý ki n c a Th trư ng các cơ quan chuyên môn khác, Chánh Thanh tra qu n - huy n t p h p các ý ki n và trình Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n xem xét, quy t nh. 4. i v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam, các ơn v s nghi p, các ban, ngành, oàn th , các t ch c xã h i c a qu n - huy n: Khi y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n, các ơn v s nghi p, các ban, ngành, oàn th , các t ch c xã h i c a qu n - huy n có yêu c u, ki n ngh các v n thu c ch c năng c a Thanh tra, Chánh Thanh tra có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình y ban nhân dân qu n - huy n gi i quy t các yêu c u ó theo thNm quy n. 5. i v i y ban nhân dân các phư ng - xã, th tr n: a) Ph i h p, hư ng d n và ki m tra ôn c y ban nhân dân các phư ng - xã, th tr n th c hi n các n i dung qu n lý nhà nư c liên quan n ch c năng, nhi m v c a Thanh tra; b) Hư ng d n các phư ng - xã, th tr n v chuyên môn, nghi p v c a ngành, lĩnh v c công tác do Thanh tra qu n - huy n qu n lý. Chương V I U KHO N THI HÀNH i u 8. Căn c Quy ch này, Chánh Thanh tra qu n - huy n có trách nhi m c th hóa ch c năng, nhi m v c a Thanh tra, quy n h n, trách nhi m, ch c danh, tiêu chuNn công ch c c a Thanh tra phù h p v i c i m c a a phương, nhưng không trái v i n i dung Quy ch này, trình y ban nhân dân qu n - huy n quy t nh thi hành. i u 9. Chánh Thanh tra và Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan thu c y ban nhân dân qu n - huy n có trách nhi m th c hi n Quy ch t ch c và ho t ng c a Thanh tra sau khi ư c y ban nhân dân qu n - huy n ký quy t nh ban hành. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh các v n vư t quá thNm quy n thì nghiên c u xu t, ki n ngh v i y ban nhân dân qu n - huy n xem xét, gi i quy t ho c b sung và s a i Quy ch cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản