Quyết định 74/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
64
lượt xem
1
download

Quyết định 74/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 74/2009/QĐ-UBND về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài và lực lượng phục vụ ngành thể dục thể thao thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 74/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 74/2009/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V M T S CH I V I HU N LUY N VIÊN, V N NG VIÊN, TR NG TÀI VÀ L C LƯ NG PH C V NGÀNH TH D C TH THAO THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Căn c Quy t nh s 67/2008/Q -TTg ngày 26 tháng 5 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v ch dinh dư ng c thù i v i v n ng viên, hu n luy n viên th thao thành tích cao; Căn c Thông tư liên t ch s 127/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 24 tháng 12 năm 2008 c a B Tài chính và B Văn hóa, Th thao và Du l ch hư ng d n th c hi n ch dinh dư ng c thù i v i v n ng viên, hu n luy n viên thành tích cao; Căn c Thông tư liên t ch s 02/2009/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 12 tháng 01 năm 2009 c a B Tài chính và B Văn hóa, Th thao và Du l ch quy nh ch chi tiêu tài chính i v i các gi i thi u th thao; Xét ngh c a Liên S Tài chính và S Văn hóa, Th thao và Du l ch t i Công văn s 3679/LS-STC- SVHTTDL ngày 06 tháng 5 năm 2009 v vi c xu t m t s ch i v i hu n luy n viên và v n ng viên, QUY T NNH: i u 1. Nay i u ch nh và b sung m t s ch i v i hu n luy n viên, v n ng viên, tr ng tài và l c lư ng ph c v ngành th d c th thao thành ph theo danh m c kèm theo Quy t nh này. Th i gian áp d ng: k t ngày 01 tháng 01 năm 2009. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph và th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH H a Ng c Thu n
  2. V M T S CH I V I HU N LUY N VIÊN, V N NG VIÊN, TR NG TÀI VÀ L C LƯ NG PH C V (Ban hành kèm theo Quy t nh s 74/2009/Q -UBND ngày 05 tháng 10 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph ) STT N I DUNG ơn v tính M c cũ ( ng) M c m i ( ng) 1 GI I THƯ NG a/ Thư ng thành tích t i các gi i c p thành ph A) Môn cá nhân: 1/ Gi i cá nhân: * H ng V -A1: HC vàng (nh t) HC/ngư i 300.000 1.500.000 HC b c (nhì) HC/ngư i 200.000 1.000.000 HC ng (ba) HC/ngư i 100.000 500.000 * H ng A2: HC vàng (nh t) HC/ngư i 150.000 750.000 HC b c (nhì) HC/ngư i 100.000 500.000 HC ng (ba) HC/ngư i 60.000 300.000 * H ng B, HS, NK: HC vàng (nh t) HC/ngư i 120.000 600.000 HC b c (nhì) HC/ngư i 60.000 300.000 HC ng (ba) HC/ngư i 40.000 200.000 2/ Gi i ng i, ti p s c: * H ng V -A1: HC vàng (nh t) HC/ i 600.000 3.000.000 HC b c (nhì) HC/ i 300.000 1.500.000 HC ng (ba) HC/ i 200.000 1.000.000 * H ng A2: HC vàng (nh t) HC/ i 300.000 1.500.000 HC b c (nhì) HC/ i 200.000 1.000.000 HC ng (ba) HC/ i 100.000 500.000 * H ng B, HS, NK: HC vàng (nh t) HC/ i 250.000 1.250.000 HC b c (nhì) HC/ i 150.000 750.000 HC ng (ba) HC/ i 80.000 400.000 3/ Gi i ôi: chi b ng 70% gi i ng i, ti p s c 4/ Gi i toàn oàn: * H ng V -A1: Gi i nh t + 1 c HC/ oàn 400.000 2.000.000
  3. STT N I DUNG ơn v tính M c cũ ( ng) M c m i ( ng) Gi i nhì + 1 c HC/ oàn 300.000 1.500.000 Gi i ba + 1 c HC/ oàn 200.000 1.000.000 * H ng A2: Gi i nh t + 1 c HC/ oàn 300.000 1.500.000 Gi i nhì + 1 c HC/ oàn 200.000 1.000.000 Gi i ba + 1 c HC/ oàn 150.000 750.000 * H ng B, HS, NK: Gi i nh t + 1 c HC/ oàn 250.000 1.250.000 Gi i nhì + 1 c HC/ oàn 150.000 750.000 Gi i ba + 1 c HC/ oàn 100.000 500.000 B) Môn t p th (B , BC, BR, BN): * H ng V -A1: HC vàng (nh t) HC/ i 3.000.000 15.000.000 HC b c (nhì) HC/ i 1.500.000 7.500.000 HC ng (ba) HC/ i 1.000.000 5.000.000 * H ng A2: HC vàng (nh t) HC/ i 1.500.000 7.500.000 HC b c (nhì) HC/ i 1.000.000 5.000.000 HC ng (ba) HC/ i 600.000 3.000.000 * H ng B, HS, NK: HC vàng (nh t) HC/ i 1.000.000 5.000.000 HC b c (nhì) HC/ i 800.000 4.000.000 HC ng (ba) HC/ i 500.000 2.500.000 C) Các gi i th thao ngư i khuy t t t: B ng m c B ng m c thư ng Thư ng thành tích thi u gi i thành ph thư ng V V V V bình thư ng bình thư ng b/ Thư ng thành tích t i các gi i qu c gia và qu c t : Áp d ng theo Quy t nh s 136/2007/Q -UBND ngày 10/12/2007 c a y ban nhân dân thành ph 2 CH TR C P NG C P CHO V N NG VIÊN 1. Ki n tư ng có huy chương qu c t ngư i/tháng 220.000 1.100.000 2. Ki n tư ng V QG và KLQG ngư i/tháng 180.000 900.000 3. Ki n tư ng huy chương vàng ngư i/tháng 150.000 750.000 4. Ki n tư ng huy chương b c ngư i/tháng 120.000 600.000 5. Ki n tư ng huy chương ng và c p 1 huy chương ngư i/tháng 100.000 500.000 vàng 6. Ki n tư ng không huy chương và c p 1 huy ngư i/tháng 70.000 350.000 chương b c
  4. STT N I DUNG ơn v tính M c cũ ( ng) M c m i ( ng) 7. C p 1 huy chương ng ngư i/tháng 60.000 300.000 8. C p 1 không huy chương ngư i/tháng 50.000 250,000 3 CH TR C P TRÁCH NHI M THƯ NG XUYÊN Chi cho HLV, V V trong th i gian ư c tri u t p t p hu n các i d tuy n QG 1. T p hu n i D tuy n QG ngư i/tháng - 3.000.000 2. T p hu n i D tuy n tr QG ngư i/tháng - 2.000.000 4 CH TR C P ƯU ÃI CHO V V TÀI NĂNG Chi cho V V t thành tích t i các gi i thi u qu c t , th i gian hư ng t khi t thành tích cho n gi i ã t thành tích ư c t ch c l n sau 1. t huy chương Olympic và Gi i vô ch th gi i - 15.000.000 2. t huy chương Olympic tr và Gi i vô ch tr - 11.250.000 th gi i 3. t huy chương i h i th thao Châu Á, i h i - 10.000.000 th thao Châu Á trong nhà và Gi i vô ch Châu Á 4. t huy chương gi i Tr Châu Á - 7.500.000 5. t huy chương i h i th thao ông Nam Á và - 5.000.000 Gi i vô ch ông Nam Á 6. t huy chương gi i Tr ông Nam Á - 3.750.000 5 CH CHO TR NG TÀI VÀ L C LƯ NG PH C V : a/ i v i tr ng tài: H ng A1, vô ch: * Tr ng tài chính: - Các môn bóng ngư i/tr n 30.000 40.000 - Các môn cá nhân ngư i/bu i 35.000 50.000 * Tr ng tài ph : - Các môn bóng ngư i/tr n 20.000 30.000 - Các môn cá nhân ngư i/bu i 25.000 40.000 H ng B. H c sinh, năng khi u: * Tr ng tài chính: - Các môn bóng ngư i/tr n 25.000 30.000 - Các môn cá nhân ngư i/bu i 30.000 40.000 * Tr ng tài ph : - Các môn bóng ngư i/tr n 20.000 25.000 - Các môn cá nhân ngư i/bu i 20.000 30.000 b/ i v i BTC, l c lư ng ph c v : H ng A1, vô ch: * Trư ng phó BTC ngư i/ngày 50.000 65.000 * y viên BTC ngư i/bu i 40.000 50.000
  5. STT N I DUNG ơn v tính M c cũ ( ng) M c m i ( ng) * Ph c v ngư i/bu i 20.000 30.000 H ng B, H c sinh, năng khi u: * Trư ng phó BTC ngư i/ngày 30.000 50.000 * y viên BTC ngư i/bu i 25.000 35.000 * Ph c v ngư i/bu i 18.000 25.000 6 CH DINH DƯ NG I V I HLV, V V TRONG T P LUY N VÀ THI U: A) M c dinh dư ng trong t p hu n: 1. T p hu n d gi i vô ch ngư i/ngày 45.000 90.000 2. T p hu n d gi i tr ngư i/ngày 35.000 70.000 3. V V khuy t t t ngư i/ngày 35.000 70.000 B) M c dinh dư ng trong thi u: 1. Thi u gi i vô ch qu c gia ngư i/ngày 60.000 120.000 2. Thi u d gi i tr , năng khi u ngư i/ngày 45.000 90.000 3. Gi i ngư i khuy t t t ngư i/ngày 45.000 90.000 C) M c dinh dư ng thư ng xuyên: 1. i d tuy n thành ph ngư i/ngày 45.000 90.000 2. Năng khi u t p trung ngư i/ngày 45.000 90.000 3. Năng khi u d b t p trung ngư i/ngày 35.000 70.000 4. Năng khi u tr ng i m ngư i/ngày 25.000 50.000 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản