Quyết định 775/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định 775/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 775/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành "quy định về điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thuộc diện không phải đăng ký và đăng kiểm"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 775/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH TH A THIÊN HU NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 775/2008/Q -UBND Hu , ngày 29 tháng 3 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH "QUY NNH V I U KI N AN TOÀN C A PHƯƠNG TI N TH Y N I NA THU C DI N KHÔNG PH I ĂNG KÝ VÀ ĂNG KI M" Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng Nhân dân và U ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Giao thông ư ng th y n i a ngày 15 tháng 6 năm 2004; Theo ngh c a Giám c S Giao thông v n t i t i T trình s 215/TTr-SGTVT ngày 03 tháng 3 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh v i u ki n an toàn c a phương ti n th y n i a thu c di n không ph i ăng ký và ăng ki m". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban Nhân dân t nh; Giám c S Giao thông v n t i, Giám c Công an t nh, Thư ng tr c Ban An toàn giao thông t nh; Ch t ch y ban Nhân dân các huy n và thành ph Hu ; Th trư ng các ơn v cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n Ng c Thi n QUY NNH V I U KI N AN TOÀN C A PHƯƠNG TI N TH Y N I NA THU C DI N KHÔNG PH I ĂNG KÝ VÀ ĂNG KI M
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 775/2008/Q -UBND ngày 29 tháng 3 năm 2008 c a y ban Nhân dân t nh Th a Thiên Hu ) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng 1. Văn b n này quy nh i u ki n an toàn, cách xác nh s c ch , sơn v ch d u m n nư c an toàn và s c ch c a phương ti n th y n i a thu c di n không ph i ăng ký và ăng ki m. 2. Quy nh này áp d ng i v i: Phương ti n th y n i a không có ng cơ tr ng t i toàn ph n dư i 1 t n ho c có s c ch dư i 5 ngư i. 3. Quy nh này không áp d ng i v i các phương ti n th y n i a làm nhi m v qu c phòng, an ninh, tàu cá. i u 2. Gi i thích t ng Trong Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. i u ki n an toàn là các i u ki n t i thi u m b o an toàn cho phương ti n khi tham gia ho t ng trên ư ng th y n i a. 2. M n khô là chi u cao c a ph n thân phương ti n tính t mép trên v ch d u m n nư c an toàn n mép boong. 3. S c ch c a phương ti n là tr ng t i toàn ph n ho c s c ch ngư i c a phương ti n ng v i v ch d u m n nư c an toàn. 4. V ch d u m n nư c an toàn là v ch ánh d u trên phương ti n gi i h n ph n thân phương ti n ư c phép chìm trong nư c khi ho t ng. 5. D ng c c u sinh là các v t d ng n i dùng làm phao c u ngư i. Chương II I U KI N AN TOÀN; XÁC NNH S C CH ; SƠN V CH D U M N NƯ C AN TOÀN i u 3. i u ki n an toàn 1. Thân phương ti n ph i ch c ch n, không b th ng, không b rò nư c vào bên trong; có m t èn màu tr ng n u phương ti n ho t ng vào ban êm; phương ti n ch ngư i ph i có ch cho ngư i ng i cân b ng trên phương ti n và có d ng c c u sinh cho s ngư i ư c phép ch trên phương ti n.
  3. 2. M n khô c a phương ti n ch hàng ph i m b o không nh hơn 100mm; m n khô c a phương ti n ch ngư i ph i m b o không nh hơn 200mm. 3. Phương ti n ph i ư c xác nh s c ch , ư c sơn v ch d u m n nư c an toàn và s c ch c a phương ti n. i u 4. Xác nh s c ch c a phương ti n, sơn v ch d u m n nư c an toàn 1. Xác nh s c ch c a phương ti n. a) i v i phương ti n ch hàng: s c ch là tr ng t i toàn ph n (dư i 1 t n) ư c x p tr c ti p và cân b ng trên phương ti n tương ng v i m n khô c a phương ti n không nh hơn 100mm. b) i v i phương ti n ch ngư i: s c ch là s ngư i (dư i 5 ngư i) x p ch ng i và cân b ng trên phương ti n tương ng v i m n khô c a phương ti n không nh hơn 200mm. S c ch c a phương ti n ư c sơn t i v trí u mũi thuy n, kích thư c ch 160 x 80, chi u r ng nét ch 20mm. 2. Sơn v ch d u m n nư c an toàn. D u m n nư c an toàn c a phương ti n ư c sơn b ng m t v ch sơn có màu khác v i màu sơn m n phương ti n, v ch sơn có chi u r ng nét 25mm, chi u dài 250mm n m ngang trên hai bên m n t i v trí gi a c a phương ti n; cách mép boong 100 mm i v i phương ti n ch hàng; cách mép boong 200 mm i v i phương ti n ch ngư i. Chương III TRÁCH NHI M C A CH PHƯƠNG TI N, CƠ QUAN QU N LÝ PHƯƠNG TI N i u 5. Trách nhi m c a ch phương ti n 1. Xác nh s c ch c a phương ti n, sơn v ch d u m n nư c an toàn theo qui nh t i i u 4 c a Quy nh này. Ch u trách nhi m v tính chính xác c a s li u xác nh s c ch và vi c sơn v ch d u m n nư c an toàn c a phương ti n. 2. Có trách nhi m duy trì và m b o các i u ki n an toàn theo quy nh t i i u 3 c a Quy nh này khi phương ti n tham gia ho t ng trên ư ng th y n i a. 3. Ngư i lái phương ti n ph i qua l p h c t p pháp lu t Giao thông ư ng th y n i a và ư c c p Gi y ch ng nh n. i u 6. Trách nhi m c a cơ quan qu n lý phương ti n 1. Giao trách nhi m cho y ban Nhân dân các huy n và thành ph Hu ch o y ban Nhân dân các phư ng, xã tr c ti p qu n lý các phương ti n ư c quy nh t i
  4. Kho n 2 i u 1 Quy nh này; thư ng xuyên t ch c ki m tra các i u ki n an toàn theo quy nh. 2. S Giao thông v n t i là cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành có trách nhi m ki m tra, hư ng d n các a phương t ch c qu n lý phương ti n theo quy nh. Chương IV T CH C TH C HI N i u 7. S Giao thông v n t i ph i h p v i y ban Nhân dân các huy n và thành ph Hu t ch c tri n khai Quy nh này n các phư ng, xã hư ng d n cho ch phương ti n th c hi n./.
Đồng bộ tài khoản