intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quyết định 787/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

129
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 787/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định tạm thời về việc ngân hàng thương mại cổ phần đăng ký niêm yết và phát hành trái phiếu ra công chúng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 787/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh cña Thèng ®èc ng©n hµng Nhµ níc  sè 787/2004/Q§­NHNN ngµy 24 th¸ng 6 n¨m 2004 ban hanh  Q u y   ® Þ n h   t ¹ m   t h ê i   v Ò   v i Ö c   N g © n   h µ n g   t h ¬ n g   m ¹ i   c æ   p h Ç n   ® ¨ n g  ký niªm yÕt vµ ph¸t hµnh cæ phiÕu ra c«ng chóng Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   01/1997/QH10, LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông sè  02/1997/QH10   ngµy 12/12/1997, LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   10/2003/QH11   ngµy   17/6/2003; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  144/2003/N§­CP ngµy 28/11/2003   cña ChÝnh phñ vÒ chøng kho¶n vµ thÞ trêng chøng kho¸n; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   49/2000/N§­CP   ngµy   12/9/2000   cña ChÝnh phñ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng th¬ng   m¹i; ­   C¨n   cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   172/1999/Q§­TTg   ngµy   19/08/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc cho phÐp c¸c tæ   chøc tÝn dông thµnh lËp C«ng ty chøng kho¸n vµ  tham gia   niªm yÕt chøng kho¸n; ­ Theo  ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  c¸c Ng©n hµng vµ  Tæ   chøc tÝn dông phi Ng©n hµng, Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.  Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy “Quy ®Þnh  t¹m thêi vÒ viÖc Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn ®¨ng ký niªm  yÕu vµ ph¸t hµnh cæ phiÕu ra c«ng chóng”. §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.
  2. 2 § i Ò u   3.  Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô C¸c Ng©n hµng  vµ  Tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  cã  liªn quan thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam, Gi¸m  ®èc  Ng©n hµng Nhµ  níc Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè  vµ  c¸c Ng©n  hµng th¬ng m¹i cæ phÇn cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh   nµy.
  3. 3 Quy ®Þnh t¹m thêi  VÒ viÖc ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn ®¨ng ký  niªm yÕu vµ ph¸t hµnh cæ phiÕu ra c«ng chóng  (Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 787/2004/Q§­NHNN  ngµy 24/06/2004 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc) Ch¬ng I  Quy ®Þnh chung §i Ò u   1.   Quy ®Þnh nµy ¸p dông ®èi víi c¸c Ng©n hµng  th¬ng m¹i cæ phÇn  ®¨ng ký  niªm yÕt vµ  ph¸t hµnh cæ phiÕu  ra c«ng chung t¹i Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n hoÆc Së   giao dÞch chøng kho¸n. §i Ò u   2.   Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn ph¶i  ®îc Ng©n  hµng Nhµ  níc chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n tríc khi nép hå  s¬  cho Uû  ban chøng kho¸ng  Nhµ  níc xin niªm yÕt cæ phiÕu,  ph¸t hµnh cæ phiÕu ra c«ng chóng t¹i Trung t©m giao dÞch  chøng kho¸ng hoÆc Së giao dÞch chøng kho¸n. Ng©n hµng th­ ¬ng m¹i cæ phÇn chØ  ®îc niªm yÕt cæ phiÕu, ph¸t hµnh cæ  phiÕu ra c«ng chóng t¹i Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n   hoÆc   Së   giao   dÞch   chøng   kho¸n   khi   ®îc   phÐp   cña   Uû   ban  chøng kho¸ng Nhµ níc. Ch¬ng II  Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ Môc 1 §¨ng ký niªm yÕu cæ phiÕu §i Ò u   3.   §iÒu kiÖn  ®Ó  Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn  ®îc ®¨ng ký xin niªm yÕt cæ phiÕu: 1. Vèn  ®iÒu lÖ  thùc cã  (gåm vèn  ®iÒu lÖ  thùc gãp trõ  sè  lç  lòy kÕ  vµ  c¸c kho¶n rñi   ro cha  ®îc trÝch lËp dù  phßng) tèi thiÓu b»ng møc vèn ph¸p ®Þnh ®îc quy ®Þnh theo  tõng thêi kú. 2. Cã thêi gian ho¹t ®éng tèi thiÓu lµ 05 n¨m vµ ho¹t  ®éng kinh doanh cã  l∙i liªn tôc trong 2 n¨m gÇn nhÊt kÓ  tõ thêi ®iÓm xin niªm yÕt cæ phiÕu. 3. Tû  lÖ  nî  xÊu (bao gåm: c¸c kho¶n nî  qu¸ h¹n, nî  chê  xö  lý, nî  cho vay  ®îc khoanh  ®îc thÓ  hiÖn trªn B¶ng  c©n ®èi kÕ to¸n hµng th¸ng, nî chuyÓn cho C«ng ty qu¶n lý  nî  vµ  khai th¸c tµi s¶n  ®Ó  xö  lý  thu håi vèn cho tæ chøc  
  4. 4 tÝn   dông   cæ   phÇn)   so   víi   tæng   dù   nî   cho   vay   liªn   tôc   trong 02 n¨m gÇn nhÊt díi 3%. 4. Kh«ng vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  an toµn trong ho¹t  ®éng ng©n hµng vµ  c¸c quy  ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt, kh«ng  bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc tiÒn tÖ  vµ  ho¹t  ®éng ng©n hµng víi møc xö  ph¹t trªn 1.000.000  ®ång  (mét triÖu  ®ång) trong thêi gian  Ýt nhÊt 01 n¨m tÝnh  ®Õn  thêi ®iÓm xin ®¨ng ký niªm yÕt cæ phiÕu. 5. Tu©n thñ giíi h¹n së h÷u cæ phÇn theo quy ®Þnh cña  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc. 6. §îc Ng©n hµng Nhµ níc xÕp lo¹i A theo quy ®Þnh cña  Thèng ®èc ng©n hµng Nhµ níc vÒ xÕp lo¹i ®èi víi Ng©n hµng  th¬ng m¹i cæ phÇn, liªn tôc trong hai n¨m gÇn nhÊt kÓ  tõ  thêi ®iÓm xin ®¨ng ký niªm yÕu cæ phiÕu. 7. Cã ®ñ hå s¬ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 Quy ®Þnh nµy. §i Ò u   4.   Hå  s¬  cña Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn  ®Ò  nghÞ Ng©n hµng Nhµ níc chÊp thuËn cho ®¨ng ký niªm yÕt cæ  phiÕu, gåm: 1.  V¨n b¶n  cña Chñ   tÞch Héi   ®ång  qu¶n trÞ  göi Ng©n  hµng   Nhµ   níc   xin   ®¨ng   ký   niªm   yÕu   cæ   phiÕu,   trong   ®ã:  gi¶i tr×nh vµ  cam kÕt  ®ñ  c¸c  ®iÒu kiÖn theo quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 3 Quy  ®Þnh nµy kÌm c¸c tµi liÖu chøng minh cã  liªn  quan. 2. NghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng chÊp thuËn c¸c   néi dung trong v¨n b¶n cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ t¹i  kho¶n 1 §iÒu nµy. 3. Danh s¸ch cæ ®«ng së h÷u tõ 5% trë lªn vèn ®iÒu lÖ   cña ng©n hµng, danh s¸ch cæ  ®«ng cã  ghi tªn (bao gåm cæ  ®«ng vµ  sè  cæ phÇn, cæ phiÕu cña c¸c  ®èi tîng theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 6 Quy  ®Þnh nµy)  ®Õn thêi  ®iÓm xin  ®¨ng ký  niªm yÕt cæ phiÕu). 4. Cam kÕt chÊp hµnh quy ®Þnh ph¸p luËt hiÖn hµnh cña   c¸c ®èi tîng t¹i §iÒu 6 Quy ®Þnh nµy. 5. §Ò  ¸n niªm yÕt cæ phiÕu, trong  ®ã  x¸c  ®Þnh thuËn  lîi, khã kh¨n vµ ®Æc biÖt lµ c¸c gi¶i ph¸p xö lý, qu¶n lý   c¸c ng©n hµng nh»m ng¨n ngõa nh÷ng biÕn ®éng tiªu cùc ®Õn   ho¹t ®éng ng©n hµng, xö lý kÞp thêi c¸c hµnh vi bÞ cÊm ® ­ îc quy  ®Þnh tõ  §iÒu 103  ®Õn §iÒu 108 Ch¬ng XI NghÞ   ®Þnh  sè  144/2003/N§­CP ngµy 28/11/2003 cña ChÝnh phñ  vÒ  chøng  kho¸n vµ thÞ trêng chøng kho¸n.
  5. 5 § i Ò u  5. 1. Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn göi 02 bé  hå  s¬  chÝnh  ®Çy   ®ñ   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   4   Quy   ®Þnh   nµy   lªn   Ng©n  hµng Nhµ níc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè (n¬i ng©n hµng th ­ ¬ng m¹i cæ phÇn  ®Æt trô  së  chÝnh)  ®Ó   ®îc xem xÐt, gi¶i  quyÕt. 2. Trong thêi gian 10 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  bé  hå  s¬  theo quy  ®Þnh, Ng©n hµng Nhµ  níc chi nh¸nh  tØnh, thµnh phè  (n¬i Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn  ®Æt trô  së chÝnh) chÞu tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh hå s¬, ®¸nh gi¸ thùc   tr¹ng tµi chÝnh, t×nh h×nh ho¹t  ®éng cña Ng©n hµng th ¬ng  m¹i cæ phÇn, trªn c¬  së   ®ã  cã  tê  tr×nh (kÌm 01 bé  hå  s¬  cña Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn)  ®Ò  nghÞ  Thèng  ®èc Ng©n  hµng Nhµ  níc chÊp thuËn xem xÐt, quyÕt  ®Þnh hoÆc cã  v¨n  b¶n tr¶ lêi, híng dÉn Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn bæ sung  hå s¬ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 3. Trong thêi gian 20 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc tê  tr×nh cña Ng©n hµng Nhµ  n íc Chi nh¸nh tØnh, thµnh  phè  kÌm bé  hå  s¬   ®Çy  ®ñ  theo quy  ®Þnh, Ng©n hµng Nhµ  n íc  ViÖt Nam xem xÐt vµ  cã  c«ng v¨n chÊp thuËn hoÆc cã  v¨n  b¶n yªu cÇu Ng©n hµng Nhµ  níc Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè  chØ   ®¹o   ®¬n   vÞ   bæ   tóc,   gi¶i   tr×nh   ®Ó   ®¶m   b¶o   ®óng   quy  ®Þnh. §i Ò u   6.   ViÖc chuyÓn nhîng cæ phiÕu cña thµnh viªn  Héi   ®ång   qu¶n  trÞ,   thµnh   viªn  Ban  KiÓm   so¸t,   Tæng  gi¸m   ®èc (trong thêi gian  ®¬ng nhiÖm vµ  trong thêi gian  ®ang  xö   lý   hËu   qu¶   vÒ   vËt   chÊt   theo   nghÞ   quyÕt   cña   §¹i   héi  ®ång cæ ®«ng), cæ phiÕu cña cæ ®«ng níc ngoµi, cæ ®«ng së  h÷u   trªn   10%   vèn   ®iÒu   lÖ   hoÆc   n¾m   gi÷   trªn   10%   vèn   cæ  phÇn cã  quyÒn bá  phiÕu; thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu  14 “Quy  ®Þnh vÒ  cæ  ®«ng, cæ phÇn cæ phiÕu vµ  vèn  ®iÒu lÖ   cña Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn cña Nhµ  níc vµ  nh©n d©n”  ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   1122/2001/Q§­NHNN   ngµy  04/9/2001 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc. Môc 2 Ph¸t hµnh cæ phiÕu ra c«ng chóng §i Ò u  7 1. Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn  ®∙ niªm yÕt cæ phiÕu  ph¶i   ®îc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   chÊp   thuËn   b»ng   v¨n   b¶n   vÒ  viÖc   t¨ng   vèn   ®iÒu   lÖ   b»ng   c¸ch   ph¸t   hµnh   cæ   phiÕu   ra  c«ng chóng, tríc khi  ®Ò  nghÞ  Uû  ban chøng kho¸n Nhµ  níc  cÊp chøng nhËn ®¨ng ký ph¸t hµnh cæ phiÕu.
  6. 6 2. Hå s¬ xin chÊp thuËn, gåm: a. V¨n b¶n cña Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  (nªu râ  lý  do, sù cÇn thiÕt); b. NghÞ  quyÕt cña §¹i héi  ®ång cæ  ®«ng vÒ  viÖc t¨ng  vèn ®iÒu lÖ; c. §Ò ¸n ph¸t hµnh cæ phiÕu ra c«ng chóng ®îc §¹i héi  ®ång cæ  ®«ng th«ng qua. Néi dung §Ò  ¸n ph¶i  ®Ò  cËp sè  l ­ îng   cæ   phiÕu   ph¸t   hµnh,   møc   gi¸   dù   kiÕn,   thêi   gian   vµ  lÞch   ph¸t   hµnh   dù   kiÕn   tõng   ®ît   cô   thÓ   trong   kÕ   ho¹ch  ph¸t hµnh chung; d.  C¸c v¨n  b¶n kh¸c  cã  liªn  quan  theo quy   ®Þnh  cña  ph¸p luËt. §i Ò u   8.   Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn ph¶i lËp hå s¬  theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 7 (02 bé  chÝnh) göi Ng©n  hµng Nhµ  níc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè  n¬i ng©n hµng  ®Æt  trô  së  chÝnh. Trong thêi h¹n 15 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy  nhËn ®ñ hå s¬, Ng©n hµng Nhµ níc Chi nh¸nh kiÓm tra vµ cã  v¨n b¶n chÊp thuËn cho    ®¬n vÞ  t¨ng vèn  ®iÒu lÖ. Trêng  hîp xÐt thÊy hå  s¬  kh«ng  ®¶m b¶o quy  ®Þnh, viÖc thay  ®æi  kh«ng  cÇn  thiÕt  vµ  kh«ng phï  hîp c¸c quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt th×  Ng©n hµng Nhµ  níc Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè  cã  v¨n   b¶n   yªu   cÇu   bæ   sung   hoÆc   nªu   râ   lý   do   kh«ng   chÊp   thuËn göi Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn biÕt vµ thùc hiÖn. Môc 3  ChÕ ®é th«ng tin b¸o c¸o §i Ò u  9. 1. Trong thêi h¹n 10 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy  ®îc Uû  ban Chøng kho¸n Nhµ  níc cÊp giÊy phÐp niªm yÕt cæ phiÕu,   Héi  ®ång qu¶n  trÞ  Ng©n  hµng th¬ng m¹i cæ phÇn ph¶i göi  b¶n sao GiÊy phÐp niªm yÕt cæ phiÕu lªn Ng©n hµng Nhµ níc  ViÖt Nam (Vô  C¸c Ng©n hµng vµ  tæ chøc tÝn dông phi Ng©n  hµng) vµ  Ng©n hµng Nhµ  níc Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè  n¬i  Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn ®Æt trô së chÝnh. 2.   Trong   thêi   h¹n   15   ngµy   lµm   viÖc   kÓ   tõ   ngµy   kÕt  thóc thêi h¹n  ®îc ph¸t hµnh cæ phiÕu ra c«ng chóng, Héi  ®ång qu¶n trÞ Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn ph¶i cã v¨n b¶n  b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn kÌm b¶n sao v¨n b¶n cña Uû  ban   Chøng kho¸n Nhµ  níc x¸c nhËn vÒ  sè  lîng, tæng gi¸ trÞ  cæ  phiÕu   ®∙  ®îc ph¸t  hµnh,  göi Ng©n hµng  Nhµ  níc ViÖt  Nam  (Vô  C¸c Ng©n hµng vµ  Tæ chøc tÝn dông phi Ng©n hµng) vµ  Ng©n hµng Nhµ níc Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè n¬i Ng©n hµng   th¬ng m¹i cæ phÇn ®Æt trô së chÝnh.
  7. 7 § i Ò u   10.  ChËm nhÊt vµo ngµy 15 th¸ng  ®Çu tiªn cña  mçi quý, Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn ph¶i cã  v¨n b¶n b¸o  c¸o nh÷ng thay  ®æi trong quý  tríc  ®ã  vÒ  cæ  ®«ng n¾m gi÷  sè cæ phiÒu tõ 5% vèn ®iÒu lÖ trë lªn (danh s¸ch cæ ®«ng,   gi¸ trÞ cæ phiÕu ®∙ ®îc mua vµ b¸n cña tõng cæ ®«ng vµ tû  lÖ  n¾m gi÷  cæ phiÕu), göi Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam (Vô  C¸c Ng©n hµng vµ  Tæ chøc tÝn dông phi Ng©n hµng) vµ  Ng©n  hµng Nhµ  níc Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè  n¬i Ng©n hµng th ­ ¬ng m¹i cæ phÇn ®Æt trô së chÝnh. §i Ò u   11.   Trêng   hîp   xÐt   thÊy   viÖc   giao   dÞch   cæ  phiÕu cña Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn t¹i Trung t©m giao  dÞch chøng kho¸n hoÆc Së  giao dÞch chøng kho¸n cã  nh÷ng   biÕn  ®éng lµm ¶nh hëng xÊu tíi t×nh h×nh tµi chÝnh, g©y  nguy   c¬   mÊt   kh¶   n¨ng   chi   tr¶   cho   kh¸ch   hµng   cña   m×nh.  Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn ph¶i cã  v¨n b¶n b¸o c¸o ngay  vÒ   thùc   tr¹ng   tµi   chÝnh,   c¸c   biÖn   ph¸p   ®∙   ¸p   dông,   dù  kiÕn ¸p dông  ®Ó  kh¾c phôc göi Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam  vµ  Uû  ban chøng kho¸n Nhµ  níc  ®Ó   ®îc xem xÐt, gi¶i quyÕt  theo quy  ®Þnh  ph¸p  luËt vµ  chøc n¨ng,  nhiÖm  vô  qu¶n lý  Nhµ níc ®îc giao. Môc 4 Tr¸ch nhiÖm cña c¸c ®¬n vÞ thuéc ng©n hµng Nhµ níc §i Ò u   12.   Ng©n hµng Nhµ  níc Chi nh¸nh tØnh, thµnh  phè n¬i Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn ®Æt trô së chÝnh chÞu  tr¸ch nhiÖm: 1. TiÕp nhËn hå s¬, thÈm ®Þnh vµ tr×nh Thèng ®èc Ng©n   hµng Nhµ  níc chÊp thuËn cho Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn  ®∙ ®¶m b¶o ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh nµy ® îc ®¨ng ký xin  niªm yÕt cæ phiÕu t¹i Uû ban chøng kho¸n Nhµ níc. 2.   TiÕp   nhËn   hå   s¬,   thÈm   ®Þnh   vµ   cã   v¨n   b¶n   chÊp  thuËn hoÆc kh«ng chÊp thuËn vÒ  viÖc Ng©n hµng th¬ng m¹i  cæ phÇn t¨ng vèn  ®iÒu lÖ  b»ng c¸ch ph¸t hµnh cæ phiÕu ra  c«ng chóng. §i Ò u   13.  Vô  c¸c ng©n hµng vµ  tæ chøc tÝn dông phi  Ng©n hµng  cã  tr¸ch  nhiÖm tiÕp  nhËn  hå  s¬,  thÈm   ®Þnh vµ  tr×nh Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc chÊp thuËn hoÆc kh«ng  chÊp thuËn  cho Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn  ®îc  ®¨ng  ký  xin niªm yÕt cæ phiÕu t¹i Uû ban chøng kho¸n Nhµ níc.
  8. 8 § i Ò u   14.   Thanh   tra   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   chÞu   tr¸ch  nhiÖm: 1. Trong thêi h¹n 05 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®­ îc  ®Ò  nghÞ  cña Vô  C¸c ng©n hµng vµ  tæ chøc tÝn dông phi  ng©n hµng kÌm hå s¬ cã liªn quan, Thanh tra Ng©n hµng Nhµ  níc cã  tr¸ch nhiÖm  ®¸nh gi¸ vµ  cã   ý  kiÕn b»ng v¨n b¶n vÒ   viÖc ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2,  kho¶n 3, kho¶n 4, kho¶n 5, kho¶n 6 cña §iÒu 3 Quy  ®Þnh  nµy  ®èi víi Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn xin niªm yÕt cæ  phiÕu, göi vÒ  Vô  C¸c Ng©n hµng vµ  tæ chøc tÝn dông phi  Ng©n hµng  ®Ó  tæng hîp tr×nh Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc  quyÕt ®Þnh. 2.  C¨n cø kÕt  qu¶ thanh  tra,  gi¸m  s¸t  ®èi  víi Ng©n  hµng th¬ng m¹i cæ phÇn vÒ  t×nh h×nh ho¹t  ®éng, viÖc chÊp   hµnh c¸c quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc ®Ó kiÕn nghÞ biÖn  ph¸p xö lý theo ®óng quy ®Þnh ph¸p luËt. Ch¬ng III  §iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u  15. 1. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã v íng m¾c, c¸c ®¬n  vÞ  ph¶n ¸nh b»ng v¨n b¶n vÒ  Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam  (Vô  C¸c Ng©n hµng vµ  tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng)  ®Ó  kÞp thêi tæng hîp tr×nh Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n íc quyÕt  ®Þnh. 2. ViÖc söa  ®æi, bæ sung c¸c §iÒu kho¶n cña Quy  ®Þnh  nµy do Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc quyÕt ®Þnh.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2