Quyết định 79/2002/QĐ-BNN về việc ban hành sửa đổi, bổ sung định mức chi tiêu của dự án Bảo vệ và Phát triển những vùng đất ngập nước ven biển miền Nam Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định 79/2002/QĐ-BNN về việc ban hành sửa đổi, bổ sung định mức chi tiêu của dự án Bảo vệ và Phát triển những vùng đất ngập nước ven biển miền Nam Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định 79/2002/qđ-bnn về việc ban hành sửa đổi, bổ sung định mức chi tiêu của dự án bảo vệ và phát triển những vùng đất ngập nước ven biển miền nam việt nam do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 79/2002/QĐ-BNN về việc ban hành sửa đổi, bổ sung định mức chi tiêu của dự án Bảo vệ và Phát triển những vùng đất ngập nước ven biển miền Nam Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 79/2002/Q -BNN Hà N i, ngày 28 tháng 8 năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 79/2002/Q -BNN NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2002 V VI C BAN HÀNH S A I, B SUNG NNH M C CHI TIÊU C A D ÁN B O V VÀ PHÁT TRI N NH NG VÙNG T NG P NƯ C VEN BI N MI N NAM VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và phát tri n nông thôn; Căn c Hi p nh tín d ng s 3292-VN ngày 24/2/2000 và Hi p nh vi n tr không hoàn l i s TF023742 ngày 27/2/2001 c a an M ch ký k t gi a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Hi p h i Phát tri n qu c t ; Căn c Quy t nh s 25/Q -TTg ngày 21/2/2000 c a Th tư ng Chính ph phê duy t D án kh thi B o v và Phát tri n nh ng vùng t ng p nư c ven bi n mi n Nam Vi t Nam t i b n t nh Cà Mau, B c Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh; Căn c Quy t nh s 112/2001/Q -BTC ngày 09/11/2001 c a B Tài chính ban hành nh m c chi tiêu áp d ng cho các d án s d ng v n ODA vay n ; Theo ngh c a V trư ng V Tài chính, k toán, QUY T NNH i u 1. Nay ban hành s a i, b sung nh m c chi tiêu c a D án B o v và Phát tri n nh ng vùng t ng p nư c ven bi n mi n Nam Vi t Nam như Ph l c kèm theo. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Các văn b n trư c trái Quy t nh này u bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng B , Th trư ng các V , C c, Ban ch c năng liên quan c a B Nông nghi p và phát tri n nông thôn, thành viên Ban i u hành d án Trung ương, t nh, Giám c d án Trung ương và Giám c d án t nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Văn ng ( ã ký)
  2. HƯ NG D N TH C HI N NNH M C CHI TIÊU D ÁN B O V VÀ PHÁT TRI N NH NG VÙNG T NG P NƯ C VEN BI N MI N NAM VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 79/2002/Q -BNN ngày 28 tháng 8 năm 2002 c a B trư ng B nông nghi p và phát tri n nông thôn) Căn c Quy t nh s 25/Q -TTg ngày 21/2/2000 c a Th tư ng Chính ph phê duy t D án kh thi B o v và Phát tri n nh ng vùng t ng p nư c ven bi n mi n Nam Vi t Nam t i b n t nh Cà Mau, B c Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh; Căn c Hi p nh tín d ng s 3292-VN ngày 24/2/2000 và Hi p nh vi n tr không hoàn l i s TF023742 ngày 27/2/2001 c a an M ch ký k t gi a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Hi p h i Phát tri n qu c t ; Căn c Ngh nh s 77/2000/N -CP ngày 15/12/2000 c a Chính ph và Thông tư Liên t ch s 72/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC ngày 26/12/2000 c a Ban T ch c - Cán b Chính ph và B Tài chính ban hành i u ch nh m c lương t i thi u, m c tr c p và sinh ho t phí; Căn c Thông tư s 94/1998/TT-BTC quy nh v ch công tác phí cho cán b , công ch c nhà nư c i công tác trong nư c và Thông tư s 93/1998/TT-BTC ngày 30/6/1998 c a B Tài chính quy nh v ch chi tiêu h i ngh ; Căn c Quy t nh s 112/2001/Q -BTC ngày 09/11/2001 c a B Tài chính ban hành m t s nh m c chi tiêu áp d ng cho các d án có s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA) vay n ; Căn c Quy t nh s 1881/Q -BNN-TCCB ngày 23/5/2000 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c thành l p Ban i u hành D án Trung ương B o v và Phát tri n nh ng vùng t ng p nư c ven bi n mi n Nam Vi t Nam; Căn c Quy t nh s 2892/Q -BNN-TCCB ngày 21/7/2000 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành Quy ch T ch c th c hi n D án B o v và Phát tri n nh ng vùng t ng p nư c ven bi n mi n Nam Vi t Nam; B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh các nh m c chi tiêu cho D án B o v và Phát tri n nh ng vùng t ng p nư c ven bi n mi n Nam Vi t Nam như sau: A. CH TI N LƯƠNG VÀ PH C P 1. Ch ti n lương, b o hi m. 1.1. i v i các công ch c thu c biên ch các cơ quan hành chính s nghi p nhà nư c ư c i u ng sang công tác dài h n t i Ban Qu n lý d án ư c hư ng nguyên lương (như khi chưa sang d án) theo Ngh nh s 25/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph quy nh t m th i ch lương m i c a công ch c, viên ch c hành chính s nghi p và l c lư ng vũ trang. 1.2. i v i cán b kiêm nhi m ho c bi t phái làm vi c cho d án ư c hư ng lương do cơ quan i u ng chi tr . Trư ng h p cơ quan cũ không còn tr lương cho cán b kiêm nhi m, bi t phái thì d án s tr lương theo ch c a Nhà nư c hi n hành.
  3. 1.3. Ti n công/ti n lương c a lao ng tuy n d ng theo ch h p ng c a Ban Qu n lý d án (áp d ng cho h p ng dài h n 12 tháng tr lên). i v i lao ng h p ng cho d án th c hi n theo nguyên t c tr b ng v i lương c a ngư i lao ng trong biên ch ư c ào t o và có trình nghi p v , công vi c tương ương, theo h s c p b c quy nh t i Ngh nh s 25/CP ngày 23/5/1993 và các văn b n hư ng d n kèm theo. 1.4. Ti n công c a lao ng tuy n d ng thông qua ch h p ng theo th i v c a Ban Qu n lý d án. Nh ng i tư ng không ph i biên ch nhà nư c ư c Giám c Ban Qu n lý d án Trung ương, Giám c Ban Qu n lý d án c p t nh tuy n ch n và tho thu n tr ti n công cho ngư i làm thuê các n i dung công vi c thông qua ký h p ng lao ng theo th i v , m c chi tr ti n công như sau: Nhân viên hành chính: 410.000 ng/ngư i/tháng (22 ngày công/40 gi /tu n). - Lái xe: 460.000 ng/ngư i/tháng (22 ngày công/40 gi /tu n). - Chuyên viên k thu t: 900.000 ng/ngư i/tháng (22 ngày công/40 gi /tu n). - (Các i tư ng trên không ư c hư ng ph c p lương d án, không ư c d án óng b o hi m xã h i, b o hi m y t và kinh phí công oàn,...). Chú ý: S lư ng cán b trong biên ch làm vi c chuyên trách, kiêm nhi m, bi t phái và lao ng h p ng ph i phù h p v i quy nh trong văn ki n d án, n u có b sung thêm ngoài văn ki n d án ph i ư c s ch p thu n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và nhà tài tr . 1.5. Ch b o hi m xã h i và b o hi m y t cho cán b , công ch c, ngư i lao ng tuy n d ng theo ch h p ng dài h n ư c áp d ng theo quy nh hi n hành. 2. Ch ph c p d án 2.1. i tư ng là các cán b thu c biên ch nhà nư c ư c i u ng, bi t phái ho c lao ng h p ng dài h n tham gia qu n lý trong su t th i kỳ d án nêu t i m c 1.1, 1.2 và 1.3 (không áp d ng cho nh ng i tư ng chuyên gia nư c ngoài thuê tuy n và ngư i lao ng theo m c 1.4). - Giám c d án Trung ương và Giám c d án t nh: ư c hư ng m c ph c p không quá 100% m c lương cơ b n (h s cơ b n quy nh t i Ngh nh s 25/CP ngày 23/5/1993) tuỳ theo m c kiêm nhi m hay chuyên trách. - Các cán b khác c a Ban Qu n lý d án Trung ương, t nh (như cán b chuyên trách, kiêm nhi m, bi t phái và lao ng h p ng dài h n): ư c hư ng m c ph c p t 50% - 100% lương cơ b n (h s cơ b n quy nh t i Ngh nh s 25/CP ngày 23/5/1993) tuỳ theo th i gian và trách nhi m tham gia d án do Giám c d án Trung ương ho c t nh quy t nh.
  4. - Kho n ph c p c a cán b kiêm nhi m và bi t phái ph i phù h p v i th i gian làm vi c cho d án. Cán b ư c phân công kiêm nhi m nhi u Ban Qu n lý d án thì ch ư c hư ng ph c p m t B n Qu n lý d án nơi có th i gian làm vi c kiêm nhi m nhi u nh t. 2.2. i v i lao ng h p ng dài h n làm công vi c ơn gi n không mang tính ch t nghi p v c a d án nói m c 1.3 như lái xe, hành chính,... m c ph c p t 30% - 50% m c lương cơ b n do Giám c d án Trưng ương, t nh quy t nh. Chú ý: T t c các m c chi ph c p trên không ư c vư t so v i t ng s ti n ã ư c c p có thNm quy n phê duy t theo k ho ch cho t ng năm ho c t ng th i kỳ c a d án. B. CHI PHÍ CHO CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA H I TH O, H I NGHN TRONG NƯ C T P TRUNG Căn c Quy t nh s 112/2001/Q -BTC ngày 09/11/2001 c a B Tài chính, d án có th chi tr các chi phí cho các thành viên tham gia t p hu n, h i th o, h i ngh trong nư c, h i ngh chuyên ã ghi trong k ho ch hàng năm ã ư c d án phê duy t (không bao g m các cu c h p thông thư ng). a) Ph c p ti n ăn và tiêu v t: Các l p ào t o, t p hu n, h i ngh và h i th o t i Vi t Nam t i a là: + C p Trung ương: 80.000 ng/ngư i/ngày. + C p t nh: 60.000 ng/ngư i/ngày. + C p huy n: 40.000 ng/ngư i/ngày. + C p xã: 20.000 ng/ngư i/ngày. Ban Qu n lý d án ph i thông báo rõ trong gi y m i v các ch ư c hư ng cho các thành viên tham gia t p hu n, ào t o h i ngh , h i th o. b) Ti n t u xe và ti n thuê ch : Ph i có hoá ơn h p pháp, h p l và th c hi n theo Ph n C - Công tác phí và ph c p i công tác hi n trư ng. c) Ti n văn phòng phNm: + C p Trung ương không quá. 40.000 ng/ngư i/l p. + C p t nh không quá: 30.000 ng/ngư i/l p. + C p huy n không quá: 20.000 ng/ngư i/l p. + C p xã không quá: 10.000 ng/ngư i/l p. d) In n tài li u: Chi theo th c t h p lý nhưng không vư t quá d toán duy t.
  5. e) Ti n thuê gi ng viên: Ti n thuê gi ng viên do Giám c d án quy t nh d a trên các y u t trình gi ng viên, tính ch t c a bài gi ng, a i m i gi ng bài... nhưng m i trư ng h p không quá m c tr n sau: - Gi ng viên là cán b , giáo viên có h c hàm giáo sư, phó giáo sư, cán b lãnh o là B trư ng, Th trư ng, Th trư ng, Phó th trư ng các Ban ngành Trung ương, Bí thư, Phó bí thư, Ch t ch, Phó Ch t ch các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ch c v tương ương: 100.000 ng/gi gi ng. - i v i gi ng viên còn l i: Gi ng viên là cán b cơ quan: + C p Trung ương t i a: 80.000 ng/gi gi ng. + C p t nh t i a: 60.000 ng/gi gi ng. + C p huy n t i a: 30.000 ng/gi gi ng. + C p xã t i a: 20.000 ng/gi gi ng. M c tr n trên ã bao g m c ti n công gi ng và so n tài li u gi ng d y. Khi i công tác, các gi ng viên ư c hư ng ti n công tác phí và ăn ng theo quy nh c a d án t i Ph n C - Công tác phí và ph c p i công tác hi n trư ng. f) Ti n chi phí d ch nói (n u có): như quy nh Ph n D - Chi d ch thu t. g) Ti n thuê h i trư ng: Chi theo th c t h p lý nhưng m c t i a không quá: - C p Trung ương: 1.000.000 ng/ngày. - C p t nh: 500.000 ng/ngày. - C p huy n, xã: 300.000 ng/ngày. i) Gi i khát gi a gi : Thanh toán theo th c chi nhưng không vư t quá m c: + C p Trung ương và t nh: 15.000 ng/ngư i/ngày. + C p huy n, xã: 10.000 ng/ngư i/ngày. k) Các kho n chi khác như thuê thi t b , c t dán phông ch ,... trong h i ngh , h i th o ư c thanh toán theo ch th c chi do Giám c Ban Qu n lý d án quy t nh trên cơ s ti t ki m và h p lý.
  6. C. CÔNG TÁC PHÍ VÀ PH C P I CÔNG TÁC HI N TRƯ NG 1. Ph c p công tác phí - i công tác ngo i t nh t i các t nh ng b ng, trung du ư c hư ng ph c p 30.000 ng/ngày/ngư i. - i công tác ngo i t nh t i vùng núi cao, h i o, biên gi i, vùng sâu ư c hư ng ph c p 50.000 ng/ngày/ngư i. 2. Ph c p hi n trư ng - i công tác n i t nh dư i hi n trư ng vùng d án (c ly t i thi u 20km tr lên) ư c hư ng ph c p hi n trư ng 40.000 ng/ngày/ngư i. * ư c hư ng ph c p hi n trư ng, cán b không ư c thanh toán ph c p công tác phí theo ch Nhà nư c quy nh. * i công tác hi n trư ng ư c hư ng ph c p t ngu n tài tr không hoàn l i c a DANIDA theo Quy t nh s 5054/Q -BNN-TCKT ngày 25/10/2001 và Quy t nh s 110/2001/Q -BNN ngày 23/11/2001 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, cán b không ư c thanh toán ph c p công tác phí theo quy nh hi n hành. 3. Thanh toán ti n thuê ch t i nơi n công tác Cán b c a Ban Qu n lý d án i công tác ư c thanh toán ti n thuê ch t i nơi công tác. M c chi ti n thuê phòng ng ư c thanh toán theo hoá ơn th c t nhưng không quá m c sau: a) T i các thành ph tr c thu c Trung ương: 110.000 ng/ngày/ngư i. b) T i các t nh, thành ph còn l i: 70.000 ng/ngày/ngư i. Trư ng h p cán b c a Ban Qu n lý d án i công tác m t mình ho c trư ng h p oàn công tác có l ngư i khác gi i ph i thuê phòng riêng thì m c thanh toán không quá m c sau: c) T i các thành ph tr c thu c Trung ương: 180.000 ng/ngày/ngư i. d) T i các t nh, thành ph còn l i: 110.000 ng/ngày/ngư i. e) Trư ng h p cán b i công tác ph i ngh t i vùng nông thôn không có nhà khách, nhà ngh thì ư c thanh toán m c khoán 30.000 ng/ngày/ngư i nhưng ph i có xác nh n c a cơ quan ho c chính quy n a phương nơi công tác. * T t c các m c chi công tác phí trên không ư c vư t so v i t ng s ti n ã ư c c p có thNm quy n phê duy t theo k ho ch cho t ng năm ho c t ng th i kỳ d án. 4. Thanh toán ti n t u xe, i l i
  7. - Th ng nh t theo quy nh c a Thông tư s 94/1998/TT-BTC. M i trư ng h p chi tr ph i có vé ho c hoá ơn h p pháp, h p l . Trư ng h p c bi t i công tác b ng máy bay, Giám c d án quy t nh vi c cho phép cán b , khách m i c a d án i theo ngu n chi tr c a d án. - Trư ng h p n u ph i thuê phương ti n i l i ( c bi t) ph i ư c Giám c d án ng ý m i ư c thanh toán. T i nh ng tuy n ư ng không có phương ti n v n chuy n công c ng, cán b ph i i b ng phương ti n cá nhân, thuê xe máy thì áp d ng thanh toán theo các văn b n hư ng d n c a S Giao thông công chính, S Tài chính - V t giá c a t ng d a phương. - Ti n công tác lưu ng thư ng xuyên: áp d ng cho cán b d án thư ng xuyên ph i i l i giao d ch v i các cơ quan có liên quan (Kho b c, C c, V , Vi n, S , Ban, ngành s ư c thanh toán ti n công tác phí khoán tháng t i a không quá 100.000 ng/ngư i/tháng theo m c ph n n i dung công tác phí c a Thông tư s 94/1998/TT- BTC ngày 30/6/1998 c a B Tài chính. - Cán b Ban Qu n lý d án không ư c i công tác thư ng xuyên b ng xe t c xi trên các tuy n ư ng dài có phương ti n v n chuy n công c ng. D. CHI DNCH THU T 1. D ch nói + D ch nói thông thư ng: không quá 70.000 ng/gi tương ương không quá 560.000 ng/ngày/ngư i làm vi c 8 gi . + D ch u i: không quá 150.000 ng/gi tương ương không quá 1.200.000 ng/ngày/ngư i làm vi c 8 gi . N u i hi n trư ng ư c hư ng ch công tác phí theo quy nh t i Ph n C - Công tác phí và ph c p i công tác hi n trư ng. 2. Ti n chi phí cho d ch vi t 2.1. D ch t ti ng nư c ngoài sang ti ng Vi t: + T i a: 35.000 ng/trang 300 t . 2.2. D ch t ti ng Vi t sang ti ng nư c ngoài: + T i a: 40.000 ng/trang 300 t . nh m c ư c nêu i m 1 và 2 Ph n D ch ư c áp d ng trong trư ng h p c n thi t khi Ban Qu n lý d án ph i i thuê ngoài, không áp d ng cho biên, phiên d ch là cán b c a Ban Qu n lý d án.
  8. E. CHI PHÍ THAM QUAN KH O SÁT TRONG NƯ C Các thành viên tham gia, khách m i ư c hư ng là: - Ti n ăn: 80.000 ng/ngư i/ngày. - Ti n ng : thanh toán theo i m 3 Ph n C. - Ti n i l i theo quy nh t i Ph n C n u ph i thuê xe tô ngoài thì chi tr n gói theo h p ng. (Chương trình tham quan kh o sát ph i n m trong k ho ch ã ư c duy t). F. CHI NGHIÊN C U, H C T P, KH O SÁT NƯ C NGOÀI T t c các cu c nghiên c u, kh o sát, h c t p nư c ngoài ph i ư c lãnh oB Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t trư c: 1. Chi phí cho chương trình ào t o: Phí ào t o (n u có) ph i ư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t. 2. Các kho n ph c p Ti n ph c p sinh ho t hàng ngày, ti n ăn, ti n ng , i l i... ư c th c hi n theo Thông tư s 45/1999/TT-BTC ngày 04/5/1999 và Thông tư s 108/1999/TT-BTC ngày 04/9/1999 c a B Tài chính quy nh ch công tác phí cho cán b , công ch c i công tác ng n h n nư c ngoài. 3. Quy t toán các oàn i nư c ngoài Các oàn tham quan kh o sát và h c t p t i nư c ngoài theo quy ch hi n hành sau khi v nư c trong vòng 15 ngày ph i hoàn thành h sơ quy t toán v i Văn phòng d án, B ch qu n và B Tài chính. Các trư ng h p ngo i l quy t toán v i WB. Căn c vào nh m c chi tiêu trên, các Giám c d án c n cân i các kho n không chi vư t khung ngân sách ã duy t, c n có các quy nh c th hơn s d ng nh m c trên có hi u qu thúc Ny các ho t ng c a d án. Các kho n chi phí phát sinh trư c th i i m ban hành hư ng d n này, d án ư c thanh toán theo quy inh t i Quy t nh s 112/2001/Q -BTC ngày 09/11/2001 c a B Tài chính. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c ngh ph n ánh v Ban i u hành D án Trung ương k p th i gi i quy t.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản