intTypePromotion=1

Quyết định 79/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
56
lượt xem
3
download

Quyết định 79/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 79/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của Tổng công ty Cà phê Việt Nam đến năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 79/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ   í ng c h Ý n h  p h ñ  S è  79/2003/Q§­T T g   T t n g µ y 29  th¸ng   n¨ m  2003 P hª  u y Ö t P h ¬ n g   4  d ¸n t æ n g  th Ó   s ¾ p  x Õ p, ® æ i  m í i d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc c ñ a T æ n g  c«n g  ty C µ  p hª  Vi Ö t  a m  ® Õ n  n¨ m  2005 N Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 58/2002/Q§­TTg  µy  th¸ng 4  ng 26    n¨m 2002  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   t  ph v ban  µnh    Ý, danh  ôc  ©n  ¹ doanh  h tiªuch   m ph lo i   nghiÖp  nhµ  ícvµ  n   Tæng  c«ng    µ  íc; tynh n C¨n  ChØ   Þ  è  cø  th s 01/2003/CT­ TTg  µy  th¸ng01  ng 16    n¨m  2003  ña  ñ   c Th t ng Ch Ýnh  ñ  Ò   Õp tôc ®Èy  ¹nh  ¾p  Õp, ® æi  íi,ph¸ttr Ón vµ  ©ng   í  ph v ti     m s x   m    i   n cao  Öu  hi qu¶  doanh nghiÖp  µ  íc; nh n XÐt    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  c«ng    µ     ÖtNam   tyC phªVi   (c«ngv¨nsè  TCT­TCCB/     151  TT   µy  th¸ng 4  ng 16    n¨m  2003, c«ng  sè  TCT­TCCB/TT  µy  th¸ng 3     v¨n  98  ng 21    n¨m  2003,c«ng    è    v¨n s 371  TCT­TCCB/TT  µy  th¸ng8  ng 16    n¨m 2002)vµ    Õn    ý ki cña    é: K Õ   ¹ch vµ  Çu   c¸cB   ho   § t(c«ng    è  v¨ns 7377 BKH/DN  µy  th¸ng11    ng 20    n¨m 2002)   µi chÝnh  ,T   (c«ng v¨n  è  s 13634  TC/TCDN   µy  th¸ng 12  ng 13    n¨m  2002)   , Lao  ng   ¬ng    µ    éi(c«ngv¨nsè  ®é ­Th binhv X∙h       3945/L§TBXH­CSL§VL   µy  th¸ng 11   ng 13    n¨m  2002),N«ng    nghiÖp  µ  v Ph¸t tr Ón    i n«ng  th«n (c«ng v¨n  è  s 4624/BNN­ TCCB   µy  th¸ng12  ng 05    n¨m  2002),    Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u  1. Phª  Öt  ¬ng  tæng  Ó  ¾p   Õp,  æi  íi doanh  duy Ph ¸n  th s x ® m  nghiÖp  µ  íc cña  nh n   Tæng  c«ng    µ   ty C phª  Öt Nam   n   Vi   ®Õ n¨m 2005    ô  nh ph lôckÌm    theo. §i Ò u    éi ®ång  2. H   Qu¶n  Þ Tæng  tr   c«ng    µ   tyC phª  Öt Nam   ã  Vi   c tr¸ch   nhiÖ m: ChØ   o  ùc  Ön  Öc  ¾p  Õp,  æi  íi doanh  ®¹ th hi vi s x ® m  nghiÖp  µ  íc trùc nh n     thuéc theo  ng  éi dung  µ  Õn    ∙  îc duyÖt.Trêng  îp  iÒu  ®ó n  v ti ®é ® ®     h® chØnh,  bæ   sung  ¬ng    Ph ¸n ph¶i® îcsù  Êp  Ën  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.     ch thu c Th t   ph X ©y  ùng  ¬ng    Ý  iÓ m   vên  ©y  ña  d Ph ¸n th ® b¸n  c c C«ng    µ   tyC phª    Ia Sao    1 vµ    Çn    ên  ©y  Cæ ph ho¸ v c N«ng  êng  tr 720,tr×nh Thñ íng ChÝnh  ñ.     t  ph
  2. 2 §i Ò u 3. Bé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   éi  ô, Bé     T    K ho v§ t   N v   Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héi,Bé    X∙    N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n  µ    v c¸c c¬ quan  ªnquan  ã  li   c tr¸chnhiÖ m   èihîp víi   ph       Tæng  c«ng    µ   ViÖt Nam   tyC phª    trongviÖc  ùc hiÖn  ¬ng    ãitrªn.   th   Ph ¸n n     Ban  ChØ   o  ®¹ §æi  íivµ  m   Ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   «n     ® ®èc, híng dÉn  µ      v theo  âiviÖc  ùc hiÖn  ¬ng    µy,®ång  êikiÕn  Þ  d  th   Ph ¸n n   th   ngh víiThñ  íng  Ýnh  ñ        t Ch ph c¸c gi¶iph¸p  th¸o gì khã     kh¨n trong qu¸  ×nh   ùc tr th   hiÖn.  §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  4. Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® C«ng  b¸o. Héi ®ång    Qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    µ   tyC phª  Öt Nam   µ  ñ  ëng    ¬  Vi   v Th tr c¸c c quan  ªnquan  Þu  li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  3. 3 P h ô   ôc l D a n h  m ô c  d o a n h   g hi Ö p  n h µ  n íc n c ñ a  æ n g  C « n g  ty C µ  P hª Vi Ö t  a m T N th ù c hi Ö n  s ¾ p  x Õ p, ® æ i   íi ® Õ n   m  2005 m n¨ (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 79/2003/Q§­TTg ngµy  th¸ng4  29    n¨m 2003  ña  ñ íng ChÝnh  ñ) c Th t   ph I.Nh÷ng     doanh nghiÖp  µ   íc gi÷  nh n   nguyªn ph¸p  © n   µ  µ   íc nh v Nh n   tiÕp  ôc  ¾ m   ÷ 100%   èn  iÒu  Ö: tn gi   v® l  ­C«ng    µ     ¾ K       tyC phª § Uy, ­C«ng    µ     ¾ K   µ,   tyC phª § H ­C«ng    µ         tyC phª IaSao, ­C«ng    µ         tyC phª IaBlan, ­C«ng    µ       © m,   tyC phª IaCh ­C«ng    µ         tyC phª §’Rao, ­C«ng    µ     ÖtTh ¾ ng,   tyC phª Vi     ­C«ng    µ       tyC phª EaH’ Nin,   ­C«ng      tyS¶n  Êtkinhdoanh  µ    xu     c phª n«ng  s¶n, ­C«ng    µ    719,   tyC phª   ­C«ng    µ    715,   tyC phª   ­C«ng    µ     Tiªu,   tyC phª Ea  ­C«ng    µ     Tul,   tyC phª Ea  ­C«ng    µ       tyC phª 49, ­C«ng    µ     Öt§øc,   tyC phª Vi   ­C«ng    µ     Sim,   tyC phª Ea  ­C«ng      tyS¶n  Êtkinhdoanh  Þch  ô  ¬n  µnh, xu     d v S Th ­C«ng    Çu   µ    Þch  ô  êng    ty§ tc phª d v§ 9, ­C«ng    µ       tyC phª cao  nguyªn §µ  ¹t,  L ­C«ng    Ý a   êng    tyM ® 333, ­C«ng    Þch  ô  ÊtnhËp  Èu  µ      tyD v xu   kh c phª 2, ­C«ng    Êt  Ëp  Èu  µ     µ   éi,   tyXu nh kh c phª IH N ­C«ng      ty52, ­C«ng      tyS¶n  Êtth ng  ¹idÞch  ô  xu   ¬ m   v Qu¶ng  Ng∙i. II  . Doanh  nghiÖp  µ  ícthùc  Ön  h×nh  nh n   hi c¸c  thøc  ¾ p   Õp: s x 1.Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  th   cæ ph ho¸: a) N¨m    2003:
  4. 4 * Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    µ   ícn ¾ m   ÷trªn50%   th   cæ ph ho¸,Nh n   gi     tæng  sè    Çn  ña  cæ ph c doanh  nghiÖp: ­C«ng    Çu   ÊtnhËp  Èu  µ    ©y    ty§ txu   kh c phª T Nguyªn. * Cæ   Çn    é  Ën    ph ho¸ b ph doanh  nghiÖp,Nhµ   ícgi÷cæ   Çn      n     ph ë møc  Êp  th hoÆc   kh«ng  ÷cæ   Çn: gi   ph ­XÝ     nghiÖp  ¬   Ý  éc C«ng    Þch  ô  ÊtnhËp  Èu  µ    C kh thu   tyD v xu   kh c phª 2, ­X ëng  Õ   Õn  µ    éc C«ng    Êt nhËp  Èu  µ     µ   éi.   Ch bi c phª thu   tyXu   kh c phª IH N   b) N¨m     2004: * Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    µ   ícn ¾ m   ÷trªn50%   th   cæ ph ho¸,Nh n   gi     tæng  sè    Çn  ña  cæ ph c doanh  nghiÖp: ­Nhµ     m¸y  µ       µ, C phª BiªnHo ­C«ng    µ       tyC phª n«ng  s¶n  ÊtkhÈu  xu   722.  * Cæ   Çn    é  Ën    ph ho¸ b ph doanh  nghiÖp,Nhµ   ícgi÷cæ   Çn      n     ph ë møc  Êp  th hoÆc   kh«ng  ÷cæ   Çn: gi   ph ­X ëng  Õ   Õn    Ch bi thøc ¨n giasóc  éc C«ng         thu   ty52, ­ Bé   Ën    ph kinh doanh  ¬ng  ¹i thuéc C«ng      th m    tyS¶n  Êt th ng  ¹i dÞch  xu   ¬ m   vô  Qu¶ng  Ng∙i. 2. Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn  ×nh  th   h thøc b¸n hoÆc  giao cho  Ëp  Ó  êi t th ng   lao®éng:   a) N¨m     2003: ­C«ng      tyKhaihoang  ©y  ùng    xd giao th«ng  ñy lî ,   th   i ­XÝ     nghiÖp  ©y  ùng  X d giao th«ng  ñy lî .   th   i b) N¨m    2004: ­C«ng      tyS¶n  Êtkinh doanh  ËtliÖu x©y  ùng    xu     v    d 20.  3.Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn  ×nh  th   h thøc s¸p nhËp:    a) N¨m    2003: ­ S¸p  Ëp    nh N«ng  êng  ¾ K   2, N«ng  êng  tr § Uy    tr 701, C«ng    ñy    ty Th n«ng  § ¾k  vµo  Uy  C«ng    µ     ¾k  tyC phª § Uy, ­ S¸p  Ëp    nh N«ng  êng  ¾k  3  µo  tr § Uy  v N«ng  êng  ¾k  4  µ  æi    tr § Uy  v ® tªn thµnh  C«ng    µ     ¾k  µ, tyC phª § H ­ S¸p  Ëp    nh C«ng    Õ   Õn  ty Ch bi cung  øng  Êt nhËp  Èu  µ  xu   kh c phª  µnh  (th phè  å   Ý   H Ch Minh),C«ng    µ       tyC phª 331,C«ng    µ   Ia Sao      tyC phª    1, N«ng  êng  tr IaSao  vµo    2  N«ng  êng    tr IaSao  µ  æi    µnh  v® tªnth C«ng    µ       tyC phª IaSao, ­ S¸p  Ëp  nh N«ng  êng  tr 705  µo  v N«ng  êng  Blan  µ  æi    µnh  tr Ia  v® tªn th C«ng    µ       tyC phª IaBlan, ­S¸p  Ëp    nh N«ng  êng    tr IaGraivµo    N«ng  êng    © m   µ  æi    µnh  tr IaCh v® tªnth C«ng    µ       © m. tyC phª IaCh b) N¨m    2004: ­S¸p  Ëp    nh C«ng    µ     tyC phª Bu«n  å   µo  H v C«ng    µ     tyC phª §’Rao,
  5. 5 ­S¸p  Ëp    nh C«ng    Ët tcµ    ©y  tyV    phªT Nguyªnvµo    C«ng    µ     ÖtTh¾ng, tyC phªVi   ­ S¸p  Ëp    nh C«ng    µ   tyC phª  Ktua,N«ng  êng    Ea    tr Ch Quynh  µo  v C«ng    ty Cµ     phª EaH' Nin,   ­S¸p  Ëp    nh N«ng  êng  tr 714,N«ng  êng    tr 716,N«ng  êng    tr 718  µo  v C«ng    ty Cµ     phª 721  µ  æi    µnh  v® tªnth C«ng    tyS¶n  Êtkinh doanh  µ     xu     C phª n«ng s¶n, ­S¸p  Ëp    nh N«ng  êng  tr 720  µo  v C«ng    µ     tyC phª 719, ­ S¸p  Ëp    nh N«ng  êng  µ   tr C phª  715C, N«ng  êng  µ   tr C phª 715B  µo  v N«ng  tr ng  µ     ê C phª 715A  µ  æi    µnh  v® tªnth C«ng    µ     tyC phª 715, ­ S¸p  Ëp    nh C«ng    Ët   Õ   Õn  ty V t ch bi cung øng  µ   C phª  Êt khÈu  xu   (Kh¸nh  Hoµ), N«ng  êng  µ     tr C phª  Ba  µo  Ea  v C«ng    ty S¶n  Êt kinh  xu   doanh  Þch  ô  d v S¬n  µnh. Th 4.Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn  Ön  th   bi ph¸p gi¶i Ó:    th N¨m   2003: ­N«ng  êng  µ     ©n  µ,   tr C phª V Ho ­N«ng  êng  µ     ó  ¬n.   tr C phª Ph S
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2