Quyết định 81/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định 81/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 81/2000/QĐ-TTg về điều hành kinh doanh xăng dầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 81/2000/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 81/2000/Q -TTg Hà N i, ngày 07 tháng 7 năm 2000 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 81/2000/Q -TTG NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 2000 V I U HÀNH KINH DOANH XĂNG D U TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo ngh c a Trư ng Ban V t giá Chính ph t i các t trình s 535/BVGCP ngày 21 tháng 6 năm 2000 và 559/BVGCP-TLSX ngày 28 tháng 6 năm 2000; ý ki n c a các B , ngành liên quan t i cu c h p bàn v kinh doanh xăng d u ngày 21 tháng 6 năm 2000, QUY T NNH: i u 1. T ngày 12 tháng 7 năm 2000, áp d ng giá gi i h n bán l t i a i v i xăng ô tô thư ng là 4.800 /lít; giá bán buôn d u mazút là 2.300 /kg. Ban V t giá Chính ph ph i h p v i B Thương m i hư ng d n, t ch c th c hi n vi c i u ch nh giá nêu trên. i u 2. B Thương m i giao nhi m v cho T ng công ty Xăng d u Vi t Nam có trách nhi m nh p khNu áp ng cơ b n nhu c u xăng d u cho s n xu t và tiêu dùng trong nư c theo úng ti n . B Tài chính theo dõi, x lý k p th i nh ng khó khăn v v n cho các ơn v ư c giao nhi m v nh p khNu xăng d u. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch o các ngân hàng thương m i b o m áp ng , k p th i nhu c u ngo i t cho thanh toán nh p khNu xăng d u c a các doanh nghi p. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 12 tháng 7 năm 2000. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản