Quyết định 82/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
89
lượt xem
6
download

Quyết định 82/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 82/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 82/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. Q UY Õ T § Þ NH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 82/2004/Q§­BTC  n g µ y   0 5   t h ¸ n g   1 1   n ¨ m   2 0 0 4   V Ò   v i Ö c   b æ   s u n g   D a n h   m ô c   d ù   ¸ n  vay vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc  Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01 th¸ng 7 n¨m   2003  cña  ChÝnh   phñ   quy  ®Þnh  chøc  n¨ng,   nhiÖm  vô,  quyÒn   h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 106/2004/N§­CP ngµy 1 th¸ng 4 n¨m   2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn cña Nhµ   níc; C¨n cø chØ  ®¹o cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  t¹i v¨n b¶n sè   1533/CP­CN ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2004;  Theo  ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  Tµi chÝnh c¸c ng©n hµng   vµ tæ chøc tµi chÝnh: QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1.   Bæ   sung   Danh   môc   c¸c   dù   ¸n   vay   vèn   tÝn   dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh   sè   54/2004/Q§­BTC   ngµy   16   th¸ng   6   n¨m   2004   cña   Bé   trëng Bé  Tµi chÝnh Dù  ¸n thiÕt kÕ  chÕ  t¹o cÇn cÈu vµ   ®Çu   t 2 chñng lo¹i cÈu (01 cæng trôc 450/30T khÈu  ®é  120m vµ  02 cÈu ch©n  ®Õ  180/20T tÇm víi 55m) do XÝ  nghiÖp c¬  khÝ  Quang  Trung,   tØnh  Ninh   B×nh   vµ   C«ng   ty   c«ng   nghiÖp   tµu   thuû  Nam TriÖu H¶i Phßng (thuéc Tæng c«ng ty c«ng nghiÖp  tµu thuû ViÖt Nam) lµm chñ ®Çu t.  §i Ò u   2.   C¸c dù  ¸n  ®Çu t  nªu trªn  ®¸p øng  ®ñ  c¸c  ®iÒu kiÖn theo quy  ®Þnh  ®îc vay vèn tÝn dông  ®Çu t  ph¸t  triÓn cña Nhµ níc. Thêi h¹n ký hîp ®ång tÝn dông gi÷a chñ  ®Çu t cã dù ¸n nªu trªn víi Quü Hç trî ph¸t triÓn ®Õn hÕt  ngµy 31/12/2005.   §i Ò u   3.   QuyÕt   ®Þnh   cã   hiÖu   lùc   thi   hµnh   sau   15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.
  2. 2 Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n lý, Tæng Gi¸m  ®èc Quü  Hç  trî  ph¸t   triÓn;   Vô   trëng   Vô   Tµi   chÝnh   c¸c   ng©n   hµng   vµ   tæ  chøc tµi chÝnh; Chñ ®Çu t c¸c dù ¸n thiÕt kÕ, chÕ t¹o cÇn  cÈu vµ   ®Çu t 2 chñng lo¹i cÈu (01 cæng trôc 450/30T khÈu  ®é  120m vµ  02 cÈu ch©n  ®Õ  180/20T tÇm víi 55m) nªu trªn  cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản