Quyết định 82/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
5
download

Quyết định 82/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 82/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 82/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 82/2009/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH M C THU, CH THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG L PHÍ C P B N SAO T S G C, L PHÍ CH NG TH C B N SAO T B N CHÍNH VÀ CH NG TH C CH KÝ TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Ngh nh s 79/2007/N -CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph v c p b n sao t s g c, ch ng th c b n sao t b n chính, ch ng th c ch ký; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư liên t ch s 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 c a B Tài chính và B Tư pháp hư ng d n v m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng l phí c p b n sao, l phí ch ng th c; Căn c Ngh quy t s 04/2009/NQ-H ND ngày 09 tháng 7 năm 2009 v m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng l phí c p b n sao t s g c, l phí ch ng th c b n sao t b n chính, ch ng th c ch ký trên a bàn thành ph H Chí Minh do H i ng nhân dân thành ph H Chí Minh khóa VII kỳ h p th 16 ban hành; Xét ngh c a Giám c S Tư pháp t i T trình s 2828/TTr-STP-BTTP ngày 28 tháng 9 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng l phí c p b n sao t s g c, l phí ch ng th c b n sao t b n chính và ch ng th c ch ký trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2. M c thu l phí c p b n sao t s g c, l phí ch ng th c b n sao t b n chính và ch ng th c ch ký trên a bàn thành ph H Chí Minh như sau: 1. L phí c p b n sao t s g c: 3.000 ng/b n; 2. L phí ch ng th c b n sao t b n chính: 2.000 ng/trang; t trang th 3 tr lên thì m i trang thu 1.000 ng, t i a thu không quá 100.000 ng/b n; 3. L phí ch ng th c ch ký: 10.000 ng/trư ng h p (Trư ng h p ư c xác nh theo ch ký c a ngư i th c hi n ch ng th c). i u 3. Phòng Tư pháp qu n, huy n và y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n ư c gi l i 20% l phí c p b n sao t s g c, l phí ch ng th c b n sao t b n chính, ch ng th c ch ký thu ư c, s còn l i ph i n p vào ngân sách nhà nư c. Vi c s d ng l phí c p b n sao t s g c, l phí ch ng th c b n sao t b n chính, ch ng th c ch ký ư c l i ư c th c hi n theo quy nh trang tr i chi phí cho vi c ch ng th c và vi c thu l phí.
  2. i u 4. Cơ quan, t ch c có thNm quy n c p b n sao t s g c, ch ng th c b n sao t b n chính và ch ng th c ch ký có trách nhi m niêm y t công khai m c thu t i tr s nơi thu l phí. Khi thu l phí, cơ quan thu l phí ph i l p và c p biên lai thu cho i tư ng n p l phí theo quy nh hi n hành c a B Tài chính v phát hành, qu n lý, s d ng n ch thu . i u 5. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 6. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tư pháp, Giám c S Tài chính, cơ quan, t ch c có thNm quy n c p b n sao t s g c, ch ng th c b n sao t b n chính và ch ng th c ch ký và ngư i yêu c u ch ng th c có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản