Quyết định 83/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định 83/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 83/2004/QĐ-UB về việc ban hành Điều lệ Quản lý Xây dựng theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các ô đất nằm giữa Đường Vành đai 2 và Đường Lạc Long Quân (khu D1, D3 và khu D5, D6, D7, D9) phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại Phường Phú Thượng và Phường Xuân La, Quận Tây Hồ - Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 83/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 83/2004/Q -UB Hà N i, ngày 20 tháng 05 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T T L 1/500 CÁC Ô T N M GI A Ư NG VÀNH AI 2 VÀ Ư NG L C LONG QUÂN (KHU D1, D3 VÀ KHU D5, D6, D7, D9) PH C V U GIÁ QUY N S D NG T T I PHƯ NG PHÚ THƯ NG VÀ PHƯ NG XUÂN LA, QU N TÂY H - HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l Qu n lý Quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 82/2004/Q - UB ngày 20/ 5/2004 c a UBND Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t t l 1/500 các ô t n m gi a ư ng Vành ai 2 và ư ng L c Long Quân (Khu D1, D3 và Khu D5, D6, D7, D9) ph c v u giá quy n s d ng t t i Phư ng Phú Thư ng và Phư ng Xuân La, Qu n Tây H , Hà N i; Xét ngh c a Giám c S Quy ho ch Ki n trúc, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này " i u l Qu n lý Xây d ng theo Quy ho ch chi ti t t l 1/500 các ô t n m gi a ư ng Vành ai 2 và ư ng L c Long Quân (Khu D1, D3 và Khu D5, D6, D7, D9) ph c v u giá quy n s d ng t t i Phư ng Phú Thư ng và Phư ng Xuân La, Qu n Tây H , Thành ph Hà N i". i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng HDND và UBND Thành ph , Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Xây d ng, Giao thông Công chính; Ch t ch UBND Qu n Tây H , Ch t ch UBND các Phư ng Phú Thư ng và Xuân La; Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c, cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
  2. Hoàng Văn Nghiên I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T T L 1/500 CÁC Ô T N M GI A Ư NG VÀNH AI 2 VÀ Ư NG L C LONG QUÂN (KHU D1, D3 VÀ KHU D5, D6, D7, D9) PH C V U GIÁ QUY N S D NG T T I PHƯ NG PHÚ THƯ NG VÀ PHƯ NG XUÂN LA, QU N TÂY H - HÀ N I (Ban hành theo Quy t nh s 83./2004/Q -UB ngày 20 .tháng 5 năm 2004 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, s d ng các công trình theo úng án Quy ho ch Chi ti t t l 1/500 các ô t n m gi a ư ng Vành ai 2 và ư ng L c Long Quân (Khu D1, D3 và Khu D5, D6, D7, D9) ph c v u giá quy n s d ng t t i Phư ng Phú Thư ng và Phư ng Xuân La, Qu n Tây H , Hà N i ã ư c phê duy t theo Quy t nh s 82/2004/Q -UB ngày 20 tháng 5 năm 2004 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i. i u 2: Ngoài nh ng quy nh trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng Khu t D1, D3, D5, D6, D7 và D9 còn ph i tuân th các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l ph i ư c U ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh. i u 4: Ch t ch UBND Qu n Tây H , Giám c các S Quy ho ch Ki n trúc, S Xây d ng ch u trách nhi m trư c Ch t ch UBND Thành ph v vi c qu n lý xây d ng t i các khu t trên theo úng quy ho ch ư c duy t và quy nh c a pháp lu t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5: Ranh gi i và ph m vi nghiên c u, l p quy ho ch: * T ng di n tích : 273.630 m2 * a i m: Phư ng Phú Thư ng và Phư ng Xuân La, Qu n Tây H , Hà N i. * Ph m vi, ranh gi i:
  3. - Khu D1, D3 : + Phía B c giáp khu các cơ quan Qu n Tây H . + Phía Tây và Nam giáp Khu ô th Nam Thăng Long. + Phía ông giáp ư ng L c Long Quân và dân cư Phư ng Nh t Tân - Khu D5, D6, D7, D9 : + Phía Tây và B c giáp Khu ô th Nam Thăng Long. + Phía ông giáp ư ng L c Long Quân và dân cư Phư ng Nh t Tân + Phía Nam giáp UBND Qu n Tây H . i u 6: T ng di n tích t quy ho ch : 273.630 m2 Bao g m: - t ư ng thành ph và phân khu v c : 55.558 m2 - t ư ng nhánh : 23.150 m2 - t ga ư ng s t ô th : 5.080 m2 - t th c hi n theo d án riêng : 28.080 m2 - t công trình công c ng thành ph : 11.830 m2 - t công trình h n h p : 52.377 m2 - t nhà th p t ng : 4.646 m2 - t nhà bi t th cao c p : 92.909 m2 Toàn b di n tích t xây d ng trong ph m vi 2 khu (D1, D3 và D5, D6, D7, D9) ư c chia thành 15 ô t v i các ch c năng như sau: - t ga ư ng s t ô th , g m 1 lô t (ký hi u GA). - t ư c th c hi n theo d án riêng, g m 1 lô t (ký hi u DA). - t công trình công c ng thành ph , g m 2 lô t (ký hi u CC1, CC2). - t công trình h n h p, g m 2 lô t (ký hi u HH1, HH2). - t nhà th p t ng, g m 2 lô t (ký hi u TT1, TT2). - t nhà bi t th cao c p, g m 7 lô t (ký hi u BT1, BT2, BT3, BT4, BT5, BT6, BT7).
  4. - Ph n còn l i là t ư ng thành ph , phân khu v c và ư ng nhánh. i u 7: - t xây d ng ga ư ng s t ô th di n tích 5.080 m2 g m 1 lô t Các ch tiêu c th ư c xác nh khi có d án riêng ư c c p thNm quy n phê duy t - Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t : + Thi t k công trình theo quy nh hi n hành c a ngành ư ng s t. + Hình th c ki n trúc p, hi n i, m u s c hài hoà, phù h p v i ch c năng s d ng. T ch c cây xanh k t h p v i vi c b trí nơi xe, i m d ng xe buýt. i u 8: - t th c hi n theo d án riêng có di n tích 28.080m2, g m 1 lô t. Bao g m t ã ư c quy ho ch m t b ng cho các ơn v : - Ban ch huy quân s Qu n Tây H . - Trung tâm Y t Qu n Tây H . - Nhà S n xu t i u hành i n l c Tây H . - Công an Qu n Tây H . - Nhà Văn hoá Trung tâm Qu n Tây H . Các ch tiêu cho lô t và yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t ư c quy nh c th theo t ng d án c a các ơn v nói trên. i u 9: - t công trình công c ng thành ph có t ng di n tích 11.830m2, g m 2 lô t. CÁC CH TIÊU CHO LÔ T Ư C QUY NNH C TH NHƯ SAU: Di n T ng tích t Ch c ư ng ph c M t năng Di n n ib H s Ký ư- v TCBQ STT Tích và bãi SDD hi u ng u XD s d ng xe giá t t d o (m2) (m2) (m2) (m2) (%) (l n) (t ng)
  5. Công trình 1 CC1 8.990 8.990 24,2 0,9 3,8 công c ng TP Công trình 2 CC2 2.840 2.840 41,2 2,22 5,4 công c ng TP - Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t: Thi t k xây d ng các công trình m b o các ch tiêu kinh t k thu t ư c kh ng ch v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t... Hình th c ki n trúc công trình p, m b o hài hoà v i các công trình lân c n. i u 10: - t công trình h n h p có t ng di n tích 52.377m2, g m 2 lô t. CÁC CH TIÊU CHO LÔ T Ư C QUY NNH C TH NHƯ SAU: Di n T ng Di n Di n tích Ch c Di n tích tích t M t H S ư ng năng Tích ph c s TCBQ ngư- Ký n ib TT s ư ng v u XD SDD i hi u và bãi d ng t d o giá xe t (ngư- (m2) (m2) (m2) (m2) (%) (l n) (t ng) i) Công trình 1 HH1 39.332 9.977 4.490 24.865 28,2 2,8 10,1 830 H n h p CT H n h p và 2 HH2 13.045 13.045 54,5 2,8 5,1 470 nhà d ng chung cư - Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t: Công trình h n h p bao g m: Văn phòng, trung tâm thương m i, khách s n, nhà trung và cao c p; s d ng t ng h m ho c t ng 1 cho nhu c u xe và h th ng k thu t.
  6. Thi t k xây d ng công trình m b o các ch tiêu kinh t k thu t ã kh ng ch v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t... Hình th c ki n trúc công trình p, hài hoà v i các công trình lân c n. i u 11: - t nhà th p t ng có t ng di n tích 4.646 m2, g m 2 lô t. CÁC CH TIÊU CHO LÔ T Ư C QUY NNH C TH NHƯ SAU: di n Di n T ng di n tích tích Ch c Di n tích M t H S ư ng t năng Tích ư- s TCBQ ngư- Ký n ib ph c TT s ng XD SDD i hi u và bãi v u d ng t d o xe giá t (ngư- (m2) (m2) (m2) (m2) (%) (l n) (t ng) i) Nhà 1 TT1 th p 3.036 0 59,5 2,76 4,6 280 t ng Nhà th p t ng 2 TT2 1.610 1.610 41,6 1,25 3,0 60 d ng chung cư - Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t: Thi t k xây d ng các công trình m b o các ch tiêu kinh t k thu t ã kh ng ch v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t và c t n n t ng 1... Hình th c ki n trúc công trình p, hài hoà v i các công trình lân c n. i u 12: - t nhà bi t th cao c p có t ng di n tích 92.909 m2, g m 7 lô t. CÁC CH TIÊU CHO LÔ T Ư C QUY NNH C TH NHƯ SAU: di n T ng di n di n tích S Ch c Di n tích ư ng tích t M t H năng Tích ư ng n i b ph c s TCBQ ngư- Ký v u XD SDD TT s d o và bãi i hi u t giá d ng xe t (ngư- (m2) (m2) (m2) (m2) (%) (l n) (t ng) i) Bi t 1 BT1 10.434 10.434 28,0 0,84 3,0 124 th
  7. Bi t 2 BT2 13.536 13.536 28,0 0,84 3,0 164 th Bi t 3 BT3 21.507 2.682 3.612 15.213 19,7 0,6 3,0 208 th Bi t 4 BT4 21.972 2.690 1.665 17.617 22,0 0,7 3,0 232 th Bi t 5 BT5 7.145 2.695 340 4.110 13,0 0,4 3,0 48 th Bi t 6 BT6 10.305 3.885 350 6.070 12,8 0,4 3,0 64 th Bi t 7 BT7 8.010 8.010 25,7 0,77 3,0 80 th - Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t: M i th a t xây d ng bi t th có di n tích t 200 n 400m2, m t xây d ng kho ng 30-32%, t ng cao t 2-3 t ng. Thi t k xây d ng các công trình m b o các ch tiêu kinh t k thu t ã ư c kh ng ch v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t.... Hình th c ki n trúc công trình p, hài hoà v i các công trình lân c n. i u 13: - Các công trình u m i và h th ng h t ng k thu t : - Cao n n kh ng ch ư c xác nh t i các tim ư ng và các i m giao nhau c a m ng ư ng trong khu v c. - H th ng thoát nư c mưa là h th ng riêng hoàn toàn gi a thoát nư c mưa và thoát nư c bN n. - H th ng c p nư c ư c xác nh như sau : + i v i nhà và các công trình dư i 5 t ng ư c c p nư c tr c ti p t các tuy n phân ph i chính. + i v i các công trình cao t 5 t ng tr lên ư c c p nư c thông qua tr m bơm và b ch a c c b (s ư c tính toán riêng tuỳ thu c vào d án u tư xây d ng các công trình ó). - B trí các h ng c u h a t i các ngã ba, ngã tư ư ng giao thông thu n ti n cho vi c l y nư c khi có cháy. Các h ng c u ho ư c u n i v i ư ng ng c p nư c có ư ng kính D³110mm và bán kính ph c v gi a các h ng c u ho kho ng 150m. - Ngu n i n c p l y t các tr m bi n th d ki n xây d ng và b trí trong khu t. - Ngu n trung th c p cho các tr m h th s d ng c p i n áp 22 KV
  8. - M ng lư i cáp ng m trung th 22 KV ư c thi t k theo phương pháp m ch vòng v n hành h . - H th ng thoát nư c bN n là h th ng c ng riêng hoàn toàn gi a nư c mưa và nư c th i, ư c x lý sơ b trư c khi ch y vào h th ng c a Thành ph . - i v i các công trình nhà cao t ng: xây d ng h th ng rác t trên cao xu ng b rác cho t ng ơn nguyên. - i v i khu v c xây d ng nhà th p t ng: gi i quy t rác theo 2 phương th c: + t các thùng rác nh d c hai bên các tuy n ư ng, kho ng cách gi a các thùng rác kho ng 50m/1thùng thu n ti n cho dân rác. + Xe ch rác thu gom theo gi c nh, các h dân tr c ti p rác vào xe. - i v i các công trình công c ng, rác ư c thu gom, v n chuy n thông qua h p ng tr c ti p v i doanh nghi p có ch c năng th c hi n công tác v sinh môi trư ng ô th c a Thành ph . - i v i các y u t môi trư ng khác ph i ư c x lý m b o v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng. i u 14: H th ng giao thông - Các tuy n ư ng c p t phân khu v c tr lên bao g m: + Tuy n ư ng Vành ai 2 n m phía Tây ô t, có m t c t ngang B = 64m. + Tuy n ư ng khu v c ( ư ng Nguy n Hoàng Tôn) có m t c t ngang B = 40m n m phía Nam ô t. + Tuy n ư ng phân khu v c ( ư ng L c Long Quân) có m t c t ngang B=30m. - M ng lư i ư ng nhánh: có m t c t ngang B = 13,5¸17,5 m bao g m lòng ư ng r ng 7,5 m ( 2 làn xe), v a hè r ng 3 ¸5m. - Các tuy n ư ng n i b ư c tính trong ch tiêu t xây d ng công trình. - Bãi xe: Di n tích bãi xe công c ng m b o ch xe cho b n thân công trình và nhu c u xe t nơi khác n v i th i gian ng n (£ 6 ti ng). - Giao thông công c ng: + ư ng s t ô th : b trí tuy n ư ng s t ô th trên ư ng Vành ai 2. + Xe buýt: b trí các tuy n xe buýt ho t ng trên các tuy n ư ng t c p phân khu v c tr lên, kho ng cách gi a các i m d ng xe buýt t 350m n 500 m. Chương 3:
  9. I U KHO N THI HÀNH i u 15: M i vi ph m các i u kho n c a i u l này tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 16: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c án Quy ho ch Chi ti t và i u l này t ch c ki m tra và hư ng d n th c hi n xây d ng theo quy ho ch và quy nh c a pháp lu t. i u 17: án Quy ho ch Chi ti t t l 1/500 các ô t n m gi a ư ng Vành ai 2 và ư ng L c Long Quân (Khu D1, D3 và Khu D5, D6, D7, D9) ph c v u giá quy n s d ng t t i Phư ng Phú Thư ng và Phư ng Xuân La, Qu n Tây H , Hà N i và b n i u l này ư c lưu tr t i các cơ quan sau ây các t ch c, cơ quan và nhân dân ư c bi t và th c hi n: - UBND Thành ph Hà N i - S Xây d ng - S Quy ho ch Ki n trúc - S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t - UBND Qu n Tây H
Đồng bộ tài khoản