Quyết định 833/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định 833/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 833/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 833/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  C ñ a   T h è n g     ® è c   N g © n   h µ n g   N h µ   n í c   s è   8 3 3 / 2 0 0 3 / Q § ­ N H N N   n g µ y  3 0   t h ¸ n g   7   n ¨ m   2 0 0 3   V Ò   ® i Ò u   c h Ø n h   l ∙ i   s u Ê t   t ¸ i   c Ê p   v è n   c ñ a  Ng©n hµng Nhµ níc ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông  lµ ng©n hµng Thèng ®èc ng©n hµng Nhµ níc ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   ngµy   12/12/1997; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   86/N§­CP   ngµy   05/11/2002   cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ, Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.   Nay   ®iÒu   chØnh   l∙i   suÊt   t¸i   cÊp   vèn   cña  Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ®èi   víi   c¸c   tæ   chøc   tÝn   dông   lµ   5,00%/n¨m. §i Ò u   2.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh kÓ  tõ  ngµy   01   th¸ng   8   n¨m   2003   vµ   thay   thÕ   QuyÕt   ®Þnh   sè   552/2003/Q§­NHNN ngµy 30 th¸ng 5 n¨m 2003 cña Thèng  ®èc  Ng©n hµng Nhµ níc vÒ viÖc ®iÒu chØnh l∙i suÊt t¸i cÊp vèn  cña   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ®èi   víi   c¸c   tæ   chøc   tÝn   dông   lµ  ng©n hµng. §i Ò u   3.   Sè  d  nî  vay t¸i cÊp vèn cña c¸c tæ chøc  tÝn dông t¹i Ng©n hµng Nhµ  níc  ®Õn cuèi ngµy 31 th¸ng 07  n¨m   2003   tiÕp   tôc   thùc   hiÖn   theo   l∙i   suÊt   cho   vay   ghi  trªn khÕ  íc, kh«ng  ®iÒu chØnh theo møc l∙i suÊt qui  ®Þnh   t¹i §iÒu 1 trªn ®©y. §i Ò u   4.  Ch¸nh V¨n phßng Ng©n hµng Nhµ níc, Thñ tr­ ëng c¸c ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam, Gi¸m ®èc  chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc tØnh, thµnh phè, Chñ tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) c¸c tæ chøc tÝn  dông chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản