intTypePromotion=1

Quyết định 838/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
74
lượt xem
3
download

Quyết định 838/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 838/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 838/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc s è  838/2001/Q§­N H N N   n n g µ y 29  th¸ng 06 n¨ m   2001 v Ò  vi Ö c  i Ò u  c h Ø n h    su Ê t  ® l∙i chi Õ t kh Ê u  c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc ® è i víi N h   c¸c t æ  c h ø c t Ý n d ô n g  lµ n g © n  h µ n g Th è ng ® è c  ng © n   µ ng  µ  n íc  h nh ­ C¨n  LuËt Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam   è    cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µy    ng 12 th¸ng12    n¨m  1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Nay  iÒu  ® chØnh møc     Êt chiÕt khÊu  ña  ©n   µng  l∙ su   i   c Ng h Nhµ   íc®èi víi   ©n  µng  µ0,35%/th¸ng. n       ng c¸c h l  §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  th¸ng ®Þ n c hi l     k t  01    07  n¨m  2001  vµ  thay thÕ  Quy Õt ®Þnh  sè  242/2001/Q§­NHNN  ngµy  29/03/2001  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ     Êt chiÕt khÊu  ña  c Th ®è Ng h Nh n   l∙ su   i   c Ng ©n  µng  µ   íc®èi víi   chøc  Ýn  ông. h Nh n       tæ c¸c td §i Ò u   Ch¸nh  phßng  ©n  µng  µ  íc,Thñ  ëng    n  Þ  3. V¨n  Ng h Nh n   tr c¸c®¬ v thuéc Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam,    h Nh n     Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   ­ Ng h Nh n íc tØnh, thµnh  è, Chñ   Þch  éi  ng      ph   t H ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc) c¸cng©n  µng  Þu     h ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2