Quyết định 84/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định 84/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 84/2004/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cụm Trường Trung học Chuyên nghiệp và Dạy nghề, tỷ lệ 1/2000 tại Xã Tây Mỗ, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội (Phần Quy hoạch Sử dụng đất và Quy hoạch Giao thông) do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 84/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 84/2004/Q -UB Hà N i, ngày 20 tháng 05 năm 2004 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T C M TRƯ NG TRUNG H C CHUYÊN NGHI P VÀ D Y NGH , T L 1/2000 T I XÃ TÂY M , HUY N T LIÊM, THÀNH PH HÀ N I (PH N QUY HO CH S D NG T VÀ QUY HO CH GIAO THÔNG). U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/ CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l Qu n lý Quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/ BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành Quy nh L p các án Quy ho ch Xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 14/2000/Q -UB ngày 14/2/2000 c a UBND Thành ph v vi c phê duy t QHCT Huy n T Liêm, t l 1/5000 (ph n Quy ho ch S d ng t và Quy ho ch Giao thông); Căn c Quy t nh s 61/2003/Q -UB ngày 13/5/2003 c a UBND Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t Huy n T Liêm, t l 1/5000 (ph n Quy ho ch H th ng h t ng k thu t); Căn c Công văn s 771/CP-CN ngày 08/7/2002 c a Th tư ng Chính ph ng ý i u ch nh Quy ho ch c c b m t s khu ch c năng ô th Thành ph Hà N i trong ó có C m Trư ng Trung h c Chuyên nghi p và D y ngh t i Xã Tây M , Huy n T Liêm; Xét ngh c a S Quy ho ch Ki n trúc t i T trình s 827/TTr-QHKT ngày 28/4/ 2004, QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t C m Trư ng Trung h c Chuyên nghi p và D y ngh t l 1/2000 t i Xã Tây M , Huy n T Liêm, Hà N i do Công ty Tư v n Phát tri n ô th Nông thôn (H i Quy ho ch Phát tri n ô th Vi t Nam) l p và hoàn thành tháng 02/2004 làm sơ s cho nghiên c u Quy ho ch chi ti t t l 1/500 và l p d án u tư xây d ng cơ s h t ng k thu t v i các n i dung chính như sau: 1. V trí, ph m vi, ranh gi i và quy mô:
  2. 1-1 V trí: Khu t nghiên c u Quy ho ch chi ti t C m Trư ng Trung h c Chuyên nghi p và D y ngh t l 1/2000 n m phía Tây Thành ph Hà N i thu c Xã Tây M , Huy n T Liêm. 1-2 Ph m vi và ranh gi i: - Phía ông giáp Sông Nhu và Trung tâm Th thao Qu c gia. - Phía Tây giáp ư ng s 70 và ư ng s t Qu c gia. - Phía Nam giáp Sông C u Ngà và khu v c xây d ng Khu ô th i h c Tây Nam Hà N i. - Phía B c giáp ư ng quy ho ch d ki n và khu v c t canh tác nông nghi p Xã Xuân Phương, Huy n T Liêm. 1-3 Quy mô: Khu v c nghiên c u quy ho ch có quy mô là 114,5ha. 2. M c tiêu c a án: - C th hoá m t ph n Quy ho ch Chi ti t Huy n T Liêm. - Xây d ng m t khu ô th ng b v h t ng k thu t áp ng yêu c u s d ng c a các Trư ng Trung h c Chuyên nghi p và D y ngh , phù h p v i Quy ho ch phát tri n kinh t xã h i c a Th ô Hà N i n năm 2020. - Góp ph n c i thi n c nh quan ki n trúc, môi trư ng khu v c xây d ng m i Thành ph Hà N i. - T o cơ s pháp lý v quy ho ch ki n trúc l p các d án u tư xây d ng h t ng k thu t c a c khu và t ng công trình, ng th i là cơ s qu n lý u tư xây d ng trong C m Trư ng Trung h c Chuyên nghi p và D y ngh t i Xã Tây M , Huy n T Liêm, Thành ph Hà N i. 3. N i dung Quy ho ch Chi ti t: 3-1 . nh hư ng phát tri n không gian: - Trong khu quy ho ch ư c t ch c thành ba khu phát tri n (ký hi u A, B và C). M i khu ư c t ch c phân thành các ơn v phát tri n (Modul). M i modul ư c b trí ng b các h ng m c công trình gi ng d y, h c t p, nghiên c u khoa h c và ký túc xá. Tuỳ theo quy mô c a t ng trư ng mà có th s d ng m t ho c vài ba modul. - V t ch c không gian: áp ng yêu c u giáo d c, các công trình xây d ng trong khu quy ho ch ư c t ch c v i t ng cao trung bình là 3 t ng. M i modul phát tri n u có các kho ng không gian xanh riêng bi t. ng th i, trong c khu quy ho ch, t i v trí trung tâm c a nhóm trư ng hai phía ông và Tây ư ng s 70 ư c t ch c
  3. thành các trung tâm d ch v công c ng: các ho t ng văn hoá, vui chơi gi i trí, y t , thông tin khoa h c k thu t ph c v cho h c sinh trong C m trư ng. - C m Trư ng Trung h c Chuyên nghi p và D y ngh ư c xây d ng v i m t xây d ng chung t 25%-30%. Không gian cây xanh trong c ô t xây d ng trư ng ư c t ch c g n k t v i h th ng cây xanh m t nư c chung t o cho C m Trư ng Trung h c Chuyên nghi p và D y ngh có môi trư ng c nh quan c a “Công viên các Trư ng Trung h c Chuyên nghi p D y ngh ” phù h p v i t ng th Công viên Văn hoá Th thao Tây Nam Hà N i. - Các xí nghi p công nghi p hi n có trong khu v c quy ho ch, bao g m Công ty Cơ khí Xây d ng s 5, Công ty Cơ khí Xây d ng i M , Công ty Thi t b V sinh Vi t- ý, Xí nghi p Ch t o và Gia công Cơ khí, Tr m tr n Bê tông ư c gi nguyên v i yêu c u t ch c d i cây xanh cách ly và c n ph i ư c i m i trang thi t b h n ch t i a n vi c gây ô nhi m môi trư ng. Các Công ty Sơn Ata, Xí nghi p G ch T liêm, Xí nghi p S n xu t B t á gây n, b i, c h i, không m b o yêu c u v sinh môi trư ng c n di d i kh i khu v c C m trư ng. - Khu X lý rác th i và Khu Thi hành án C u Ngà ph i có k ho ch di chuy n trong tương lai. Trư c m t ư c t m th i gi l i s d ng nhưng ph i có d i cây xanh cách ly theo quy nh b o m v sinh môi trư ng và an toàn cho các công trình lân c n. 3-2 . Cơ c u s d ng t: B NG T NG H P CÁC S LI U S D NG T TRONG PH M VI NGHIÊN C U. TT Lo i t Di n tích T l (%) (ha) I t xây d ng C m Trư ng 68,33 59,68 1 t xây d ng Trư ng h c 39,64 34,62 2 t xây d ng Công trình công c ng 4,04 3,53 3 t cây xanh – TDTT 3,7 3,23 4 t giao thông - bãi 19,53 17,06 5 t xây d ng Công trình um i 1,42 1,24 II t xây d ng ngoài C m Trư ng 46,17 40,32 1 t xí nghi p, khu công nghi p hi n có 13,36 11,67 2 t cơ quan 1,76 1,54 3 t Khu Thi hành án C u Ngà 1.81 1.58 4 t cây xanh cách ly (CXCL + vư n thí nghi m + cách ly 16,55 14,44 ư ng i n, ư ng s t, sông) 5 t giao thông (qu c l , ư ng ô th , ư ng s t qu c gia) 7,77 6,79
  4. 6 t khác (sông, m t nư c ...) 4,92 4,3 T ng I + II 114,5 100 3-3 Quy ho ch s d ng t: Trong Quy ho ch chi ti t xác nh 3 khu ch c năng là: Khu công trình công c ng, Khu phát tri n trư ng h c d y ngh và Khu c i t o ch nh trang. 3.3.1 Khu v c công trình công c ng g m có 4 ô, ký hi u CC1- CC4: Các trung tâm công c ng ư c b trí bám sát tr c ư ng l n và t i trung tâm khu t nh m m b o bán kính ph c v cho các C m Trư ng bao g m các công trình: Nhà Văn hoá H c sinh Sinh viên, Nhà Tri n lãm Thông tin Khoa h c K thu t, C a hàng D ch v , y t ... có m t xây d ng t 35%-45% và thi t k t 2-3 t ng. 3.3.2 Các khu phát tri n: G m ba khu v c v i t ng di n tích 39,64 ha (trong án xác nh 11 lô t có ký hi u t A1-A3, t B1-B2 và t C1-C6) ư c tính toán v i tiêu chuNn bình quân 35m2/h c sinh s áp ng ư c kho ng 28 200 h c sinh và giáo viên gi ng d y, trong ó s h c sinh n i trú d ki n 9 660 ngư i. - Các Trư ng B i dư ng, ào t o cán b (ký hi u A, g m 3 lô) ư c b trí phía Tây Nam ư ng 70. Khu này ư c chia thành 33 ơn v phát tri n (modul), không b trí ký túc xá, - Các Trư ng ào t o cán b qu n lý, kinh doanh, k toán (ký hi u B, g m 2 lô) ư c b trí phía ông ư ng 70 giáp Sông C u Ngà. Khu này ư c chia thành 21 modul, có ký túc xá áp ng 20%- 25% s h c sinh n i trú trong trư ng. - Các Trư ng ào t o công nhân k thu t, Trư ng D y ngh (ký hi u C, g m 6 lô) ư c b trí phía B c và ông B c khu quy ho ch. Khu này ư c chia thành 40 modul. Ký túc xá áp ng 50%-75% s h c sinh n i trú trong trư ng. 3.3.3 Các khu khác: - Khu công nghi p (ký hi u CN1) n m sát ư ng s 70 ư c gi l i. - Khu Thi hành án C u Ngà (ký hi u TB) và ph n t ã c p cho Nhà máy X lý Rác th i (ký hi u CN2) n m phiá ông Nam khu t trong giai o n trư c m t ư c gi l i nhưng ph i b trí d i cây xanh cách ly. 3.4 Quy ho ch h t ng k thu t: 3.4.1 Quy ho ch giao thông: + ư ngs 70, m t c t r ng 50m là ư ng giao thông quan tr ng n i li n Qu c l s 6 và Qu c l s 32. ây là tr c giao thông chính c a khu C m Trư ng Trung h c Chuyên nghi p và D y ngh v i các vùng lân c n.
  5. + t ch c thoát ngư i nhanh vào nh ng gi cao i m (tan h c), t ch c 1 ư ng phân khu v c có m t c t r ng 30m t i trung tâm n i các c m trư ng l i v i nhau và n i v i ư ng s 70. + Song song v i ư ng s t b trí m t ư ng khu v c có m t c t r ng 40m n i v i khu ô th d ki n t i Xuân Phương. + T các tr c ư ng này có các ư ng nhánh có m t c t r ng 17,50m (chi ti t xem B n v Quy ho ch Giao thông), n i li n v i các ư ng bao chu vi khu t quy ho ch. + Bãi xe ư c b trí thành 4 i m: - Bãi xe s 1: Có di n tích 0,58ha b trí sát khu công c ng CC1 và g n ư ng s t Qu c gia. - Bãi xe s 2: Có di n tích 0,84ha b trí phía B c khu công nghi p CN1. - Bãi xe s 3: Có di n tích 0,56ha và bãi xe s 4 có di n tích 0,54ha ư c b trí 2 bên ư ng khu v c trung tâm g n k các khu công c ng CC3, CC4. Ngoài ra, trong khu v c còn d ki n b trí các tuy n xe buýt ch y u ch y theo ư ng s 70 và tr c chính c a C m Trư ng. Chi ti t các i m xe buýt s ư c th c hi n trong giai o n thi t k chi ti t sau này. Trong các trư ng h c u có b trí các bãi xe máy, xe p cho h c sinh. + Trong khu t quy ho ch có nút giao thông quan tr ng là i m giao c t gi a ư ng s 70 và ư ng s t Qu c gia, trong tương lai có th giao c t khác c t. Nút giao thông này ư c nghiên c u chi ti t trong d án riêng. Các ch tiêu cơ b n: TT Lo i ư ng Ký Chi u M tc t Di n tích hi u dài (m) (m) ( ha) 1. ư ng s 70 4-4 1.150 50 5,75 452 40 1,80 2. ư ng liên khu v c (song song 3-3 ư ng s t Qu c gia) 1.347 30 4,04 ư ng chính phân khu v c 3. 2-2 4.140 17,5 7,24 ư ng vành ai 3.273 17,5 5,73 4. 1-1 ư ng nhánh 5. 1-1 T ng 10.362 24,56 -M t m ng lư i giao thông: 8,98 km/km2 (tính n ư ng nhánh)
  6. 3.4.2 Các công trình k thu t u m i: ư c t ch c t i 3 v trí: - Tr m X lý Nư c gi ng khoan phía Tây B c gi a ư ng s 70 và ư ng s t Qu c gia có di n tích 0,32 ha. - Tr m X lý nư c th i ư c b trí sát khu v c Trư ng B n C u Ngà có di n tích 0,88 ha. - Tr m Bi n th i n d ki n b trí trên khu t sát v i Tr m tr n Bê tông, có di n tích 0,22ha. i u 2: Giao Giám c S Quy ho ch Ki n trúc ch u trách nhi m: Ki m tra, xác nh n h sơ b n v thi t k theo Quy ho ch chi ti t ư c duy t, làm cơ s cho các ch u tư nghiên c u Quy ho ch m t b ng t l 1/500 và l p D án u tư xây d ng cơ s h t ng k thu t khu v c. Ch trì ph i h p v i UBND Huy n T Liêm t ch c công b công khai Quy ho ch chi ti t C m Trư ng Trung h c Chuyên nghi p và D y ngh t l 1/2000 ư c duy t cho các t ch c, cơ quan, nhân dân bi t, th c hi n. Ch o, hư ng d n các ơn v tham gia u tư nghiên c u l p d án trình c p có thNm quy n xem xét quy t nh. - Ch t ch UBND Huy n T Liêm ch u trách nhi m t ch c ki m tra giám sát xây d ng theo quy ho ch ư c duy t và x lý vi c xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh văn phòng H ND và UBND Thành ph ; Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, Giao thông Công chính, K ho ch và u tư, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, Ch t ch UBND Huy n T Liêm, Ch t ch UBND Xã Tây M , Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c, cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản