Quyết định 845/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
72
lượt xem
6
download

Quyết định 845/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 845/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 20 Quy chế tổ chức thực hiện những nhiệm vụ về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 653/2001/QĐ-NHNN ngày 17/5/2001

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 845/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. q uy Õ t  ®Þ nh   c ñ a     t h è n g   ® è c   n g © n   h µ n g   n h µ   n í c   s è   8 4 5 / 2 0 0 3 / Q § ­ N H N N   n g µ y  31 th¸ng 7 n¨m 2003 vÒ viÖc söa ®æi ®iÓm a kho¶n 2  ®iÒu 20 quy chÕ tæ chøc thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô vÒ  q u ¶ n   l ý   d ù   t r ÷   n g o ¹ i   h è i   n h µ   n í c   b a n   h µ n h   k Ì m   t h e o   Q u y Õ t  ®Þnh sè 653/2001/Q§­NHNN ngµy 17/5/2001  cña thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc C¨n   cø   LuËt   ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   01/1997/QH10 ngµy 12/12/1997 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   Ng©n   hµng   nhµ   níc   ViÖt   Nam   ngµy   17/6/2003; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  86/1999/N§­CP ngµy 30/8/1999 cña   ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù tr÷ ngo¹i hèi nhµ níc; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô qu¶n lý ngo¹i hèi, quy Õ t  ®Þ nh   §i Ò u   1.  Söa ®æi ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu 20 Quy chÕ tæ   chøc thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô vÒ qu¶n lý dù tr÷ ngo¹i hèi  nhµ  níc ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh sè  653/2001/Q§­NHNN  ngµy 17/5/2001 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc nh sau: "a. Muén nhÊt ngµy 05 hµng th¸ng: Sè  liÖu vÒ  Quü  dù  tr÷ ngo¹i hèi vµ Quü b×nh æn tû gi¸ vµ gi¸ vµng cña th¸ng   tríc   (theo   mÉu   01   vµ   02   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh  nµy)". §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   3.   Trëng ban §iÒu hµnh qu¶n lý  dù  tr÷  ngo¹i  hèi nhµ  níc, Vô  trëng Vô  Qu¶n lý  ngo¹i hèi, Vô  trëng Vô  ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ, Vô  trëng Vô  Tæng kiÓm so¸t, Gi¸m  ®èc  Së  Giao dÞch, Vô  trëng Vô  KÕ  to¸n ­ Tµi chÝnh, Ch¸nh V¨n  phßng Ng©n hµng Nhµ  níc chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt  ®Þnh nµy.
  2. ng©n hµng nhµ níc viÖt nam  MÉu 01 së giao dÞch b¸o c¸o c¬ cÊu dù tr÷  ngo¹i hèi Th¸ng..... n¨m..... ChØ tiªu Quü dù tr÷ ngo¹i hèi Quü b×nh æn tû gi¸ vµ vµng Nguyªn  Quy USD Tû lÖ Nguyªn tÖ Quy USD Tû lÖ tÖ 1 2 3 4 5 6 7 I. c¬ cÊu theo lo¹i ngo¹i tÖ 1. USD 2. EUR 3. JPY 4. GBP 5. SDR 6. CHF 7. C¸c lo¹i ngo¹i tÖ  kh¸c (chi  tiÕt tõng lo¹i) 8. Vµng II. C¬ cÊu theo thêi h¹n 1. Díi 01 n¨m 2. Tõ 01 ®Õn 03 n¨m 3. Tõ 03 ®Õn 05 n¨m
  3. III. c¬ cÊu theo h×nh thøc ®Çu t 1. TiÒn göi 1.1. TiÒn göi níc ngoµi a. Kh«ng kú h¹n b. Cã kú h¹n 1.2. TiÒn göi trong níc a. Kh«ng kú h¹n b. Cã kú h¹n 2. §Çu t vµo c¸c giÊy tê cã gi¸ a. Ng¾n h¹n (díi 01 n¨m) b. Dµi h¹n (trªn 01 n¨m) 3. Uû th¸c ®Çu t Hµ néi, ngµy....... th¸ng.......  n¨m...... LËp biÒu KiÓm so¸t Gi¸m ®èc Së Giao dÞch ( Ký tªn, ®ãng dÊu) N¬i nhËn: Ghi chó: ­ Môc II vµ  III kh«ng tÝnh phÇn t¹m øng vµ  cho vay theo QuyÕt  ­ Vô Qu¶n lý ngo¹i hèi ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ ­ Vô  ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ ­ Môc II vµ III chØ b¸o c¸o sè liÖu t¹i c¸c cét 3, 4, 6, 7 ­ Vô Tæng kiÓm so¸t ­ Lu Së Giao dÞch
  4. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA MÉu 02 Ng©n hµng nhµ níc viÖt nam  së giao dÞch b¸o c¸o t×nh h×nh mua b¸n vµ sö dông  dù tr÷ ngo¹i hèi Th¸ng........ n¨m......... Sè tiÒn (quy  I. Quü dù tr÷ ngo¹i  hèi USD) 1. Sè d ®Çu kú 2. Ph¸t sinh trong kú 2.1. Thu a. Mua tõ c¸c ch¬ng tr×nh b. Thu håi t¹m øng tõ Bé Tµi chÝnh c.   Thu   nî   cho   vay   ®èi   víi   c¸c   doanh   nghiÖp d. §iÒu chuyÓn tõ  Quü  b×nh æn tû  gi¸ vµ   gi¸ vµng 2.2. Chi  a. T¹m øng cho ng©n s¸ch nhµ níc b. Chi theo QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh  phñ c. §iÒu chuyÓn sang Quü b×nh æn tû gi¸ vµ  gi¸ vµng 3. Sè d cuèi kú Sè   tiÒn   (quy  II. Quü b×nh æn tû gi¸ vµ gi¸ vµng USD) 1. Sè d ®Çu kú 2. Ph¸t sinh trong kú 2.1. Thu a. Mua tõ Bé Tµi chÝnh b. Mua tõ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i c. Mua kh¸c d. §iÒu chuyÓn tõ Quü dù tr÷ ngo¹i hèi 2.2. Chi a. B¸n cho nhËp khÈu x¨ng dÇu b. B¸n cho c¸c doanh nghiÖp cã  vèn  ®Çu t  níc  ngoµi   ®îc  ChÝnh  phñ   ®¶m  b¶o  c©n   ®èi  ngo¹i tÖ c. B¸n cho nhu cÇu kh¸c d. §iÒu chuyÓn sang Quü dù tr÷ ngo¹i hèi 3. Sè d cuèi kú Hµ néi, ngµy......  th¸ng..... n¨m..... LËp biÒu KiÓm so¸t Gi¸m ®èc Së Giao dÞch
  5. 5 ( Ký tªn, ®ãng dÊu) N¬i nhËn: ­ Vô Qu¶n lý ngo¹i hèi ­ Vô  ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ ­ Vô Tæng kiÓm so¸t ­ Lu Së Giao dÞch

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản