Quyết định 85/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định 85/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 85/2004/QĐ-UB về việc ban hành Điều lệ Quản lý Xây dựng theo Quy hoạch Chi tiết Cụm Trường Trung học Chuyên nghiệp và Dạy nghề, tỷ lệ 1/2000 (Phần Quy hoạch Kiến trúc và Quy hoạch Giao thông) do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 85/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 85/2004/Q -UB Hà N i, ngày 20 tháng 05 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T C M TRƯ NG TRUNG H C CHUYÊN NGHI P VÀ D Y NGH , T L 1/2000 (PH N QUY HO CH KI N TRÚC VÀ QUY HO CH GIAO THÔNG) U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân Thành ph ; Căn c Pháp l nh Th ô; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l Qu n lý Quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 84/Q -UB ngày 20/5/2004 c a UBND Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch Chi ti t C m Trư ng Trung h c Chuyên nghi p và D y ngh , t l 1/2000 ( a i m Xã Tây M , Huy n T Liêm, Thành ph Hà N i); Xét ngh c a S Quy ho ch Ki n trúc, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này " i u l Qu n lý Xây d ng theo Quy ho ch Chi ti t C m Trư ng Trung h c Chuyên nghi p và D y ngh ”, t l 1/2000 ( a i m Xã Tây M , Huy n T Liêm, Thành ph Hà N i). i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Xây d ng, Giao thông Công chính, Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, Ch t ch UBND Huy n T Liêm, Ch t ch UBND Xã Tây M , Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên I UL
  2. U N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T C M TRƯ NG TRUNG H C CHUYÊN NGHI P VÀ D Y NGH , T L 1/ 2000 (PH N QUY HO CH KI N TRÚC VÀ QUY HO CH GIAO THÔNG) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 85/2004/Q -UB ngày 20. tháng 5 năm 2004 c a UBND Thành ph Hà N i). Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, s d ng các công trình theo úng án Quy ho ch Chi ti t C m Trư ng Trung h c Chuyên nghi p và D y ngh , t l 1/2000 (ph n Quy ho ch Ki n trúc và Quy ho ch Giao thông) ã ư c phê duy t theo Quy t nh s 84/2004/Q -UB ngày 20 tháng 5 năm 2004 c a UBND TP Hà N i. i u 2: Ngoài nh ng quy nh nêu trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng trong khu v c nghiên c u Quy ho ch Chi ti t C m Trư ng Trung h c Chuyên nghi p và D y ngh còn ph i tuân th các quy nh pháp lu t khác c a Nhà nư c có liên quan. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l này ph i ư c UBND TP xem xét, quy t nh. i u 4: Giám c S Quy ho ch Ki n trúc, Ch t ch UBND Huy n T Liêm và các ch u tư ch u trách nhi m trư c Ch t ch UBND TP v vi c qu n lý xây d ng t i C m Trư ng Trung h c Chuyên nghi p và D y ngh theo úng quy ho ch ư c duy t và quy nh c a pháp lu t. Chương 2: NH NG QUY NNH C TH i u 5: V trí, ranh gi i và ph m vi l p quy ho ch: C m Trư ng Trung h c Chuyên nghi p và D y ngh n m v phía Tây Thành ph Hà N i, thu c a bàn Xã Tây M , Huy n T Liêm. - Phía ông giáp Sông Nhu và Trung tâm Th thao Qu c gia. - Phía Tây giáp ư ng 70 và ư ng s t Qu c gia. - Phía Nam giáp Sông C u Ngà và khu v c xây d ng Khu ô th i h c Tây Nam Hà N i. - Phía B c giáp ư ng quy ho ch d ki n và khu v c t canh tác nông nghi p Xã Xuân Phương, Huy n T Liêm. - T ng di n tích t trong ranh gi i nghiên c u: 114,5ha. i u 6: C m trư ng ư c quy ho ch v i các ch c năng sau:
  3. - Các Trư ng B i dư ng, ào t o cán b (ký hi u A) ư c b trí phía Tây Nam ư ng 70 v i t ng di n tích là 10,19ha. Khu này ư c chia thành 33 ơn v phát tri n (modul), không b trí ký túc xá. - Các Trư ng ào t o cán b qu n lý, kinh doanh, k toán (ký hi u B) ư c b trí phía ông ư ng 70 giáp Sông C u Ngà v i t ng di n tích là 9,61ha. Khu này ư c chia thành 21 modul, có ký túc xá áp ng 20%- 25% s h c sinh n i trú trong trư ng. - Các Trư ng ào t o công nhân k thu t, Trư ng D y ngh (ký hi u C) ư c b trí phía B c và ông B c khu quy ho ch v i t ng di n tích là 20,84ha. Khu này ư c chia thành 40 modul, có ký túc xá áp ng 50%-75% s h c sinh n i trú trong trư ng. - Khu t xây d ng các công trình công c ng có ký hi u CC (g m các lô: CC1, CC2, CC3 và CC4) v i t ng di n tích là 4,04ha. - Khu t cây xanh và th d c th thao có ký hi u CX v i t ng di n tích là 3,7ha. - Khu t xây d ng công trình u m i ký hi u M (g m M1, M2 và M3) v i t ng di n tích là 1,42ha. - Khu t các xí nghi p, công nghi p ký hi u CN (g m CN1 và CN2) v i t ng di n tích là 13,36ha. - Khu t cơ quan có ký hi u CQ v i di n tích là 1,76 ha. - Khu t Khu Thi hành án C u Ngà có ký hi u TB v i t ng di n tích là 1,81ha. - Cây xanh cách ly có ký hi u CXCL (g m các lô CXCL1 và CXCL2) v i t ng di n tích là 3,40 ha. - Khu t bãi xe có ký hi u là P (g m các lô P1,P2, P3 và P4) v i t ng di n tích là 2,52 ha. B ng t ng h p các s li u quy ho ch: TT Lo i t Ký hi u Di n tích T l (%) (ha) I T XÂY D NG C M TRƯ NG 68,33 59,68 1 t xây d ng trư ng h c A,B,C 39,64 34,62 2 t xây d ng công trình công c ng CC 4,04 3,53 3 t cây xanh, công viên + TDTT CX 3,70 3,23 4 t giao thông - bãi xe GT 19,53 17,06 5 t xây d ng công trình um i M 1,42 1,24 II T XÂY D NG NGOÀI C M 46,17 40,32 TRƯ NG
  4. 1 t xí nghi p, khu công nghi p hi n có CN 13,36 11,67 2 t cơ quan CQ 1,76 1,54 3 t Khu Thi hành án C u Ngà TB 1,81 1,58 4 t cây xanh cách ly (cxcl+vư n thí CXCL 16,55 14,44 nghi m+cách ly ư ng i n, ư ng s t, sông) 5 t giao thông (qu c l , ư ng ô th , GT 7,77 6,79 ư ng s t qu c gia) 6 t khác (sông, m t nư c, ...) 4,92 4,3 T ng I + II 114,5 100 i u 7: . Các lô t dành cho xây d ng các trư ng h c có t ng di n tích là 39,64 ha. - M i lô ư c t h p b i các modul cơ s , m i modul cơ s có di n tích t 0,3-0,5 ha và tương ương v i quy mô t i thi u là 300 h c sinh. - Cơ c u trong m i modul bao g m di n tích cho khu h c t p, th c hành và qu n lý chi m t 40-45%; khu th d c và th thao chi m t 20-25%; khu ký túc xá chi m t chi m t 30-35%. - Di n tích c a m i modul ư c phân chia trên cơ s có sai s tương i là 10%. - Tuỳ theo quy mô th c t c a m i trư ng có th s d ng tăng ho c gi m s modul cơ s , m i modul tương ương v i 300 h c sinh. - Trong m i lô t có dành di n tích làm ư ng giao thông n i b ( ư c th hi n trong b n v Quy ho ch s d ng t QH-05). -M t xây d ng và h s s d ng t c a các trư ng thu c Nhóm A và B tương i cao hơn nh m t o b m t c nh quan ki n trúc cho toàn C m Trư ng. - Các trư ng thu c Nhóm C (có modul cơ s là 0,5 ha) ư c b trí phía B c và ông B c c a khu t, có m t xây d ng trung bình nh m m c ích hoà nh p v i c nh quan thiên nhiên ven theo Sông Nhu . - Các h ng m c công trình trong Khu Trư ng h c ư c xây d ng v i t ng cao t 3 n 5 t ng. T i m t s v trí t o i m nh n ki n trúc: b trí công trình (kh i văn phòng, hành chính) nhi u t ng. Các công trình ph i có kho ng lùi t i thi u là 6m i v i các ư ng giao thông. Riêng các modul t giáp ư ng 70 có kho ng lùi tính t mép ư ng hi n có n lô t là 35m. Các lô t giáp khu công nghi p và g n khu x lý nư c th i c n m b o kho ng lùi theo quy nh. - Khu h c t p, gi ng d y và th c hành b trí hư ng ra m t ư ng, m b o các l p h c ư c l y ánh sáng theo hư ng B c Nam (cho phép ư c l ch 2 hư ng theo tr c này, m i bên 15 n 30 ). Có gi i pháp x lý ki n trúc (che ch n) m b o ánh sáng và thông thoáng theo quy nh trong trư ng h p b trí công trình khác hư ng .
  5. - Khu TDTT c a m i trư ng b trí g n khu ký túc xá và kh i h c t p, cu i các hư ng gió ch o c a khu v c, m b o s yên tĩnh cho các khu lân c n. - Khu ký túc xá c a các trư ng b trí g n nhau khai thác h th ng h t ng k thu t. i u 8: t các công trình công c ng, d ch v có di n tích là 4,04 ha và ư c b trí thành b n khu g n các tr c ư ng chính và t i trung tâm khu t. - Các trung tâm này ư c t ch c thành các không gian liên h p bao g m các d ch v v ho t ng văn hoá, vui chơi gi i trí, y t , nhà hàng, thông tin khoa h c ph c v cho các h c sinh trong khu trư ng. -M t xây d ng các công trình công c ng b o m có m t xây d ng t 35 n 45% và có t ng cao t 2 n 3 t ng. - Kho ng lùi t i thi u c a công trình t i thi u là 6 m. Ch gi i c th ph thu c vào ch c năng t ng lo i công trình, xem xét n kho ng tr ng phù h p cho nhu c u xe theo thi t k c th c a t ng công trình và có ý ki n tho thu n c a cơ quan qu n lý, ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Hình th c ki n trúc các công trình c n ư c nghiên c u v i dáng d p p, hi n i, m u s c hài hoà, phù h p v i ch c năng s d ng và hoà h p v i các công trình lân c n, óng góp b m t ki n trúc cho khu trung tâm công c ng c a trư ng. - M t ngoài nhà không sơn quét m u en ho c m u t i s m và trang trí các chi ti t ph n m thu t. Tr nh ng trư ng h p c bi t c n có tho thu n c a các cơ quan ch c năng có thNm quy n. - Khi thi t k công trình tuân th các ch tiêu kinh t k thu t ã kh ng ch và ch gi i ư ng , m t xây d ng, h s s d ng t, t ng cao trung bình. i u 9: H th ng cây xanh ư c b trí thành 2 h th ng chính. - Khu cây xanh công viên có ký hi u CX v i di n tích 3,7 ha. Trong khu này có k t h p b trí khu th d c th thao và ư c b trí trung tâm khu t, phía ông khu các xí nghi p công nghi p hi n có. - Ngoài khu công viên cây xanh trung tâm còn có h th ng cây xanh cách ly v i t ng di n tích là 16,55ha. - Xung quanh khu công nghi p hi n có (CN1) c n hình thành các d i cây xanh cách ly nh m b o m môi trư ng cho các trư ng thu c các khu B1 và C6. - Hình thành các d i cây xanh cách ly trên các d i t ven Sông C u Ngà, Sông Nhu góp ph n c i thi n vi khí h u và môi trư ng sinh thái c a khu trư ng. - D c các tuy n ư ng s t Qu c gia và ư ng 70 u dành 20m tr ng cây xanh t o thành d i cách ly ch ng ti ng n và ngăn b i nh m h n ch nh hư ng n vi c gi ng d y và h c t p c a các trư ng k c n.
  6. - Yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t: Ngoài các công trình ph c v , không xây d ng các công trình có ch c năng khác. Khi thi t k c th m b o có h th ng thoát nư c, h th ng chi u sáng hoàn ch nh cùng ư ng d o, b trí cây bóng mát, cây c nh k t h p v i các sân chơi t o c nh quan và c i thi n i u ki n vi khí h u cho C m Trư ng. - Thi t k xây d ng các công trình trong khu v c này ph i ư c các c p có thNm quy n phê duy t và cho phép. i u 10: t giao thông, bãi trong khu trư ng có di n tích là 19,53 ha. - H th ng ư ng trong c m trư ng ư c phân thành 4 c p g m: - Tr c ư ng chính n i li n v i ư ng 70 có m t c t r ng 50m; - ư ng khu v c (song song v i ư ng s t Qu c gia) có m t c t r ng 40m; - ư ng phân khu v c có m t c t r ng 30 m; - ư ng nhánh có m t c t r ng 17,5 m (chi ti t m t c t ư ng xem b n v Quy ho ch giao thông). - T i v trí giao c t gi a ư ng 70 và ư ng s t Qu c gia c n dành khu t có bán kính t i thi u là 75m t ch c nút giao thông khác c t trong tương lai. Nút giao thông này c n ư c nghiên c u theo m t d án riêng. - Các i m xe có ký hi u P1, P2, P3 và P4 v i t ng di n tích là 2,52 ha ư c phân b trí 4 v trí: P1 v i di n tích 0,58 ha ư c b trí trên khu t sát v i trung tâm công c ng n m bên phía Tây Nam ư ng 70. Bãi xe s 2 v i di n tích 0,84 ha có ký hi u P2 ư c b trí phía B c, sát v i khu công nghi p hi n có. Bãi xe s 3 và 4 có di n tích là 0,56 ha và 0,54 ha ư c b trí g n v i khu cây xanh và th d c th thao c a C m Trư ng. - Ngoài ra, trong các trư ng h c, các khu công c ng u có b trí các bãi xe máy, xe p cho h c sinh và áp ng nhu c u s d ng n i b c a m i khu. - Trong khu v c nghiên c u b trí các tuy n xe buýt i qua ch y u ch y theo ư ng 70. D c tuy n này b trí các i m d ng cho xe buýt ón và tr h c sinh. Chi ti t các i m xe buýt s th c hi n trong giai o n thi t k chi ti t sau này. - ư ng c a các tuy n ư ng tuy t i không ư c t ý i u ch nh trong quá trình tri n khai xây d ng. N u c n i u ch nh cho phù h p v i tình hình th c t ph i có s cho phép c a c p ký duy t quy ho ch này. i u 11: Các công trình k thu t u m i có ký hi u M v i di n tích 1,42 ha ư c t ch c t i 3 v trí g m: - Tr m bơm nư c có ký hi u M1 v i di n tích là 0,32ha ư c b trí t i khu tn m gi a ư ng 70 và ư ng s t Qu c gia.
  7. - Tr m bơm nư c có ký hi u M3 v i di n tích là 0,22ha ư c b trí t i khu tn m c nh khu cây xanh và th d c th thao. - Tr m x lý nư c th i c a C m Trư ng và khu v c có ký hi u M2 v i di n tích 0,88ha ư c b trí t i khu bãi rác Tây M . - Xung quanh khu t c a các công trình k thu t u m i này có hàng rào và d i cách ly v i các khu có ch c năng khác k c n. - Trung tâm x lý ch t có kho ng cách ly v i xung quanh b o m theo quy nh. Trong kho ng cách ly này s d ng làm t giao thông, cây xanh, vư n thí nghi m, sân bãi xe ô tô... i u 12: t khu công nghi p có ký hi u CN1 v i di n tích 9,82 ha g m 5 nhà máy hi n có ư c gi l i là: Công ty Cơ khí Xây d ng s 5, Công ty Xây d ng i M , Công ty Thi t b V sinh Vi t - Ý, Xí nghi p Ch t o và Gia công Cơ khí và Tr m Bê tông. - Các nhà máy này ph i ư c t ng bư c nâng c p nh m b o m các yêu c u b o v môi trư ng trong quá trình s n xu t không nh hư ng n khu trư ng. - Gi a khu nhà máy và khu trư ng có các d i cây xanh cách lý ngăn b i và ch ng n, phòng ch ng cháy n ... tuân theo các quy nh c a pháp lu t hi n hành (c n có tho thu n theo quy nh c a các cơ quan có thNm quy n). - Vi c v n chuy n ra vào ph c v các nhà máy ư c t ch c h p lý tránh gây nh hư ng n các lu ng i l i c a h c sinh, nh t là vào gi cao i m lúc vào h c và tan l p. - Ki n trúc công trình và nhà xư ng, hàng rào c a các nhà máy b o m m quan và hài hoà v i c nh quan chung c a khu trư ng. - Các công trình k thu t như các tr m c p i n, c p nư c và x lý nư c th i, bãi xe, ư ng n i b ph i ư c b trí y bên trong khuôn viên c a t ng nhà máy theo quy nh c a cơ quan qu n lý. i u 13: Khu Thi hành án C u Ngà có ký hi u TB v i di n tích là 1,81 ha. - Là công trình hi n có, ư c duy trì cho n năm 2010 và ki n ngh s chuy n i nơi khác phù h p hơn khi có i u ki n. - Trong th i gian t nay n khi ư c chuy n i c n có bi n pháp b o v an ninh và an toàn cho b n thân Trư ng B n cũng như các khu v c lân c n, nh t là khu trư ng h c. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 14: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký.
  8. i u 15: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c án quy ho ch chi ti t ư c duy t và quy nh c th c a hư ng d n th c hi n xây d ng theo quy ho ch và quy nh c a pháp lu t. i u 16: M i vi ph m các i u kho n c a i u l này tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 17: án Quy ho ch chi ti t C m trư ng Trung h c Chuyên nghi p và D y ngh t l 1/2000 (ph n Quy ho ch ki n trúc và Quy ho ch giao thông) và b n i u l này làm cơ s cho vi c nghiên c u quy ho ch chi ti t t l 1/500 ư c n hành và lưu gi t i các cơ quan sau ây t ch c, cơ quan và nhân dân ư c bi t và th c hi n. - UBND Thành ph Hà N i - S Xây d ng - S Quy ho ch Ki n trúc - S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t - UBND Huy n T Liêm
Đồng bộ tài khoản