Quyết định 86/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
50
lượt xem
1
download

Quyết định 86/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 86/2000/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế Trường đại học dân lập do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 86/2000/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 86/2000/Q -TTg Hà N i, ngày 18 tháng 7 năm 2000 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 86/2000/Q -TTG NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH QUY CH TRƯ NG I H C DÂN L P TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Giáo d c ngày 02 tháng 12 năm 1998; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch Trư ng i h c dân l p i u 2. B trư ng B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i B trư ng B Tài chính và các B , ngành có liên quan hư ng d n chi ti t thi hành Quy ch này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh t i Quy ch này u bãi b . i u 4. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký) QUY CH TRƯ NG I H C DÂN L P (Ban hành kèm theo Quy t nh s 8612000/Q -TTg ngày 18 tháng 7 năm 2000 c a Th tư ng Chinh ph ) Chương 1
 2. NH NG I U KHO N CHUNG i u 1. Trư ng i h c dân l p là cơ s giáo d c i h c do t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, t ch c kinh t (dư i ây g i chung là t ch c) xin thành l p và huy ng các nhà giáo, nhà khoa h c, nhà u tư cùng óng góp công s c, kinh phí và cơ s v t ch t ban u t ngu n ngoài ngân sách Nhà nư c. Trư ng i h c dân l p là pháp nhân ư c t ch v t ch c b máy, tuy n d ng lao ng và tài chính. Tài s n c a trư ng thu c quy n s h u t p th c a nh ng ngư i góp v n u tư, các gi ng viên, cán b và nhân viên nhà trư ng. i u 2. Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p trư ng i h c dân l p trên cơ s ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o. i u 3. Trư ng i h c dân l p thu c h th ng giáo d c qu c dân c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, ch u s qu n lý nhà nư c v giáo d c c a B Giáo d c và ào t o và các cơ quan qu n lý giáo d c theo s phân công, phân c p c a Chính ph ng th i ch u s qu n lý hành chính theo lãnh th c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (dư i ây g i t t là U ban nhân dân t nh) nơi trư ng t tr s . Trư ng i h c dân l p có tư cách pháp nhân, có con d u và ư c m tài kho n t i Ngân hàng Thương m i ho c Kho b c Nhà nư c giao d ch. i u 4. Trư ng i h c dân l p bình ng v i trư ng i h c công l p v nhi m v và quy n h n c a nhà trư ng, c a gi ng viên và sinh viên, trong vi c th c hi n m c tiêu, n i dung, chương trình, phương pháp ào t o và các quy nh liên quan n tuy n sinh, d y và h c, thi, ki m tra công nh n t t nghi p, c p văn b ng; ư c hư ng các chính sách ưu ãi i v i các cơ s giáo d c - ào t o ngoài công l p theo quy nh c a Chính ph . Chương 2 I U KI N VÀ TH T C THÀNH L P TRƯ NG I H C DÂN L P i u 5. Trư ng i h c dân l p ư c thành l p sau th i i m ban hành Quy ch này ph i b o m có các i u ki n sau ây: 1. án thành l p trư ng phù h p v i quy ho ch m ng lư i trư ng i h c và áp ng nhu c u nhân l c ph c v phát tri n kinh t - xã h i c a a phương và t nư c. 2. M c tiêu, chương trình, quy mô ào t o phù h p v i nh hư ng phát tri n giáo d c i h c c a t nư c. 3. i u ki n ban uv i ngũ cán b qu n lý, gi ng viên, cơ s v t ch t k thu t, v n. B Giáo d c và ào t o ch trì ph i h p v i B Tài chính và các cơ quan có liên quan quy nh c th các i u ki n này. i u 6. Khi m b o các i u ki n quy nh t i i u 5 c a Quy ch này, t ch c xin thành l p trư ng g i h sơ n B Giáo d c và ào t o. H sơ g m:
 3. 1. T trình v vi c xin thành l p trư ng, trong ó ghi rõ: a) Tên trư ng; b) Tôn ch m c ích ho t ng c a trư ng; c) a i m t tr s trư ng; d) D ki n ngành ngh ào t o và ph m vi ho t ng; e) D ki n quy mô tuy n sinh. 2. án thành l p trư ng theo quy nh t i i u 5 c a Quy ch này. 3. D th o Quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng. 4. Văn b n do c p có thNm quy n xác nh n cơ s v t ch t k thu t ban u phù h p v i quy mô tuy n sinh d ki n theo nh m c tương ng t i thi u ang áp d ng cho các trư ng i h c công l p và kh năng u tư phát tri n nhà trư ng. 5. H sơ s d ng t, ho c văn b n th a thu n c a cơ quan có thNm quy n v giao quy n s d ng t xây d ng trư ng. 6. Danh sách d ki n H i ng qu n tr , Hi u trư ng và cơ c u t ch c c a trư ng; lý l ch các thành viên H i ng qu n tr và các cán b qu n lý c a nhà trư ng có xác nh n c a cơ quan tr c ti p qu n lý nhân s . 7. Danh sách gi ng viên và cán b khoa h c cơ h u, kèm theo b n cam k t s tham gia gi ng d y cho trư ng. 8. B n cam k t trong vòng 10 năm xây d ng trư ng s tương ng v i quy mô, ngành ngh ào t o d ki n c a trư ng. i u 7. B Giáo d c và ào t o ti p nh n h sơ, ch trì ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính, Ban T ch c - Cán b Chính ph , U ban nhân dân t nh nơi t tr s c a trư ng và các cơ quan có liên quan t ch c thNm nh, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. i u 8. Sau khi có quy t nh thành l p trư ng c a Th tư ng Chính ph , B trư ng B Giáo d c và ào t o xem xét ngh c a t ch c xin thành l p trư ng : 1. Quy t nh công nh n H i ng qu n tr và Ch t ch H i ng qu n tr . 2. Quy t nh công nh n Hi u trư ng. 3. Phê duy t Quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng. 4. Phê duy t k ho ch, ngành, ngh ào t o và quy mô tuy n sinh phù h p v i i u ki n c a trư ng.
 4. 5. Ra quy t nh cho phép tuy n sinh. i u 9. Sau th i h n m t năm k t ngày Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p trư ng, B trư ng B Giáo d c và ào t o trình Th tư ng Chính ph thu h i quy t nh thành l p trư ng, n u nhà trư ng không có các văn b n quy nh t i các kho n 1, 2, 3 , 4, i u 8 c a Quy ch này. i u 10. T ch c xin thành l p trư ng thông qua i di n c a mình trong H i ng qu n tr , ti p t c cùng v i H i ng qu n tr và Hi u trư ng ch u trách nhi m v toàn b ho t ng c a trư ng. Trong trư ng h p nhà trư ng ho t ng không theo úng tôn ch m c ích thì t ch c xin thành l p trư ng có quy n ngh các cơ quan qu n lý nhà nư c xem xét, x lý theo pháp lu t. Chương 3 T CH C VÀ HO T NG M C I CƠ C U T CH C C A TRƯ NG i u 11. Cơ c u t ch c c a trư ng g m: 1. H i ng qu n tr . 2. Hi u trư ng. Giúp vi c Hi u trư ng có: a) Các Phó Hi u trư ng. b) Các Phòng, Ban ch c năng. c) H i ng khoa h c và ào t o. 3. M t s t ch c ào t o: khoa, ban, b môn. 4. M t s t ch c ph c v ào t o nghiên c u khoa h c và tri n khai ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. 5. T ch c ng và các oàn th . M C2T CH C NG VÀ CÁC OÀN TH i u 12. T ch c ng C ng s n Vi t Nam trong nhà trư ng ho t ng theo quy nh t i i u 51 c a Lu t Giáo d c. i u 13. Các oàn th , t ch c xã h i trong nhà trư ng ho t ng theo quy nh t i i u 52 c a Lu t Giáo d c. M C3H I NG QU N TRN
 5. i u 14. H i ng qu n tr là t ch c i di n duy nh t quy n s h u t p th nhà trư ng, có trách nhi m và quy n t ch quy t nh nh ng v n quan tr ng v t ch c, nhân s và tài chính, tài s n c a trư ng. i u 15. S lư ng thành viên H i ng qu n tr t i thi u là 7 ngư i, trong ó có các thành ph n sau: 1. i di n Ban lãnh o c a t ch c xin thành l p trư ng. 2. i di n các nhà u tư v tài chính, tài s n xây d ng trư ng. 3. i di n cho gi ng viên, cán b và nhân viên cơ h u c a trư ng. 4. Hi u trư ng. 5. i di n c p y ng cơ s c a trư ng. Các thành viên H i ng qu n tr bình ng v quy n b phi u. i u 16. Ch t ch và các thành viên c a H i ng qu n tr ph i có qu c t ch Vi t Nam, có trình t i h c tr lên, có s c kh e, khi ư c c không quá 70 tu i và ít nh t 50% s thành viên ã t ng gi ng d y i h c ho c tham gia qu n lý giáo d c i h c. i u 17. Ch t ch H i ng qu n tr ch u trách nhi m trư c Nhà nư c và pháp lu t v các Ngh quy t c a H i ng qu n tr ; ch trì các ho t ng c a H i ng qu n tr và t ch c ki m soát vi c i u hành c a Hi u trư ng. Các Ngh quy t c a H i ng qu n tr ch có hi u l c khi ư c quá n a s thành viên H i ng nh t trí. Ch t ch H i ng qu n tr ư c quy n s d ng b máy t ch c và con d u c a trư ng, các văn b n và Quy t nh c a H i ng qu n tr ph i do Ch t ch H i ng qu n tr ký. i u 18. H i ng qu n tr có nhi m v và quy n h n: 1. Xem xét i u ch nh ngành, ngh , trình , quy mô ào t o và quy ho ch phát tri n nhà trư ng, trình B Giáo d c và ào t o. 2. Xây d ng và s a i các ch , tiêu chuNn, nh m c thu chi tài chính theo quy nh c a Nhà nư c i v i các trư ng ngoài công l p. 3. Huy ng các ngu n v n xây d ng trư ng; phê duy t d toán và quy t toán ngân sách hàng năm do Hi u trư ng trình; giám sát vi c qu n lý tài chính và tài s n c a nhà trư ng. 4. c và ngh công nh n ho c ngh không công nh n ngư i gi ch c v Hi u trư ng, trình B trư ng B Giáo d c và ào t o quy t nh. 5. Phê duy t phương án v t ch c b máy, biên ch và các v n có liên quan n nhân s c a trư ng do Hi u trư ng xu t.
 6. 6. Quy t nh nh ng nguyên t c cơ b n gi i quy t các v n v ào t o, nghiên c u khoa h c, xây d ng cơ s v t ch t và công tác i ngo i c a trư ng. 7. Xây d ng và s a i Quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng, trình B trư ng B Giáo d c và ào t o phê duy t. 8. Giám sát Hi u trư ng trong vi c ch p hành các quy nh c a Nhà nư c, c a B Giáo d c và ào t o và các Ngh quy t c a H i ng qu n tr . i u 19. Nhi m kỳ c a H i ng qu n tr là 5 năm, các thành viên c a H i ng qu n tr ư c quy n tái ng c . H i ng qu n tr h p thư ng kỳ ít nh t ba tháng m t l n. Các cu c h p b t thư ng do Ch t ch H i ng qu n tr quy t nh, khi có ít nh t 1/3 s thành viên c a H i ng ngh . i u 20. Ch t ch và thành viên c a H i ng qu n tr nhi m kỳ u tiên do t ch c xin thành l p trư ng c , trình B trư ng B Giáo d c và ào t o quy t nh công nh n. i u 21. T nhi m kỳ th hai, vi c thành l p H i ng qu n tr ư c th c hi n theo nguyên t c sau: ba tháng trư c khi k t thúc nhi m kỳ, H i ng qu n tr căn c các quy nh t i các i u 15, 16, 18 c a Quy ch này, ph i báo cáo B Giáo d c và ào t o v phương án, s lư ng thành viên và cơ c u c a H i ng qu n tr nhi m kỳ ti p theo. Ngoài các thành viên ương nhiên nêu t i các kho n 1, 4, 5 c a i u 15, các thành viên nêu kho n 2, i u 15 do i di n các nhà u tư v tài chính, tài s n xây d ng trư ng b u; các thành viên nêu kho n 3, i u 15 do i di n gi ng viên, cán b và nhân viên cơ h u b u. B trư ng B Giáo d c và ào t o quy t nh công nh n các thành viên H i ng qu n tr Ch t ch H i ng qu n tr do các thành viên c a H i ng qu n tr b u và trình B trư ng B Giáo d c và ào t o quy t nh công nh n. i u 22. Trong nhi m kỳ, n u có yêu c u t xu t v vi c b sung ho c thay i thành viên H i ng qu n tr , thì H i ng qu n tr ra Ngh quy t, Ch t ch H i ng qu n tr trình B trư ng B Giáo d c và ào t o quy t nh công nh n. N u thành viên c n thay i là Ch t ch H i ng qu n tr , thì B trư ng B Giáo d c và ào t o t ch c l y ý ki n c a t ch c xin thành l p trư ng, t ng thành viên H i ng qu n tr và các t ch c h u quan trư c khi quy t nh công nh n. i u 23. Khi có căn c v vi c H i ng qu n tr vi ph m nghiêm tr ng các quy nh c a Nhà nư c, B trư ng B Giáo d c và ào t o sau khi tham kh o ý ki n c a t ch c xin thành l p trư ng, có quy n ra quy t nh không công nh n H i ng qu n tr và Ch t ch H i ng qu n tr ; quy t nh thành l p H i ng qu n tr lâm th i và c Ch t ch H i ng qu n tr lâm th i. Trong th i h n không quá m t năm, H i ng qu n tr lâm th i có trách nhi m trình B trư ng B Giáo d c và ào t o v H i ng qu n tr chính th c theo quy nh t i i u 21 c a Quy ch này. M C 4 HI U TRƯ NG i u 24. Hi u trư ng trư ng i h c dân l p là ngư i ch u trách nhi m tr c ti p qu n lý và i u hành các ho t ng c a nhà trư ng. Hi u trư ng do H i ng qu n tr
 7. c , B trư ng B Giáo d c và ào t o quy t nh công nh n. Nhi m kỳ c a Hi u trư ng theo nhi m kỳ c a H i ng qu n tr và không gi ch c v Hi u trư ng quá hai nhi m kỳ liên ti p. i u 25. Hi u trư ng là ngư i i u hành ho t ng c a trư ng, i di n nhà trư ng trư c xã h i và pháp lu t, ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , B Giáo d c và ào t o và Nhà nư c v ch t lư ng ào t o, v vi c th c hi n các quy nh, quy ch v giáo d c ào t o và nh ng ho t ng khác trong thNm quy n ư c H i ng qu n tr giao. i u 26. Hi u trư ng trư ng i h c dân l p ph i có ch c danh t Phó Giáo sư tr lên ho c có h c v Ti n sĩ, có kinh nghi m và năng l c qu n lý giáo d c i h c, có uy tín trong ngành giáo d c, có phNm ch t o c, có s c kh e và khi ư c c không quá 70 tu i. i u 27. Hi u trư ng có nhi m v và quy n h n: 1. T ch c th c hi n các ngh quy t c a H i ng qu n tr . 2. Ki n ngh bi n pháp huy ng, qu n lý và s d ng các ngu n l c nh m th c hi n m c tiêu ào t o, phát tri n trư ng và các bi n pháp m b o ch t lư ng, hi u qu ào t o, nghiên c u khoa h c, trình H i ng qu n tr phê duy t. 3. Th c hi n các Quy ch c a B Giáo d c và ào t o v tuy n sinh, t ch c qu n lý ào t o, thi, ki m tra, công nh n t t nghi p và c p văn b ng. 4. L p d toán và quy t toán ngân sách hàng năm, trình H i ng qu n tr phê duy t. T ch c th c hi n k ho ch tài chính ã ư c H i ng qu n tr phê duy t. 5. D ki n cơ c u t ch c, biên ch và nhân s c a trư ng, trình H i ng qu n tr phê duy t. 6. Ban hành các n i quy, quy nh trong n i b nhà trư ng nh m m b o vi c i u hành, ki m tra và giám sát m i ho t ng c a trư ng theo úng các quy nh hi n hành. 7. T ch c công tác k toán, qu n lý tài chính và tài s n c a trư ng theo các quy nh c a Nhà nư c. 8. B nhi m, mi n nhi m các ch c v trong trư ng sau khi ư c H i ng qu n tr phê duy t Quy t nh tuy n d ng lao ng theo quy nh c a pháp lu t. 9. Th c hi n các quy nh c a Nhà nư c i v i các trư ng ngoài công l p v lao ng - ti n lương, ti n công, h c b ng, h c phí, tr c p xã h i, các ch chính sách, khen thư ng, k lu t gi ng viên, nhân viên và sinh viên c a nhà trư ng. 10. Báo cáo nh kỳ v tài chính và các ho t ng c a nhà trư ng theo quy nh v i H i ng qu n tr , B Giáo d c và ào t o và các cơ quan có liên quan. 11. m b o tr t t , an ninh và an toàn trong nhà trư ng.
 8. 12. Trong trư ng h p c n thi t, Hi u trư ng có quy n b o lưu ý ki n không nh t trí v i quy t nh c a H i ng qu n tr và báo cáo B trư ng B Giáo d c và ào t o. i u 28. Giúp vi c Hi u trư ng có các Phó Hi u trư ng. Hi u trư ng c Phó Hi u trư ng, H i ng qu n tr phê duy t, trình B trư ng B Giáo d c và ào t o ra quy t nh công nh n. Nhi m kỳ c a Phó Hi u trư ng theo nhi m kỳ c a Hi u trư ng. S thành viên H i ng qu n tr gi ch c v Hi u trư ng và Phó Hi u trư ng không ư c chi m quá 1/3 t ng s thành viên H i ng qu n tr . i u 29. H i ng khoa h c và ào t o do Hi u trư ng quy t nh thành l p tư v n cho Hi u trư ng trong vi c i u hành các ho t ng c a trư ng. i u 30. Khi có căn c v vi c Hi u trư ng vi ph m nghiêm tr ng các quy nh c a Nhà nư c, sau khi tham kh o ý ki n c a H i ng qu n tr , B trư ng B Giáo d c và ào t o có quy n quy t nh không công nh n Hi u trư ng và b nhi m ngư i thay th t m th i, ng th i yêu c u H i ng qu n tr c Hi u trư ng m i, trình B trư ng B Giáo d c và ào t o quy t nh công nh n. M C 5 ÀO T O VÀ NGHIÊN C U KHOA H C i u 31. Trư ng i h c dân l p tuy n sinh và ào t o công dân c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và công dân nư c ngoài cư trú h p pháp t i Vi t Nam theo các quy nh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o. i u 32. Trư ng i h c dân l p th c hi n các ho t ng nghiên c u khoa h c, các d ch v tư v n khoa h c, chuy n giao công ngh , s n xu t kinh doanh phù h p v i ngành ngh ào t o c a trư ng, theo quy nh c a pháp lu t. i u 33. Vi c xu t b n t p san, t p chí, các n phNm khoa h c, tài li u, giáo trình ph c v cho công tác ào t o và nghiên c u khoa h c c a trư ng th c hi n theo úng quy nh c a Lu t Xu t b n và quy nh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o. i u 34. Vi c m i các giáo sư, các nhà khoa h c, chuyên gia nư c ngoài n gi ng d y và nghiên c u khoa h c; vi c c cán b tham quan, gi ng d y, h c t p nư c ngoài; c sinh viên ra nư c ngoài h c t p th c hi n theo các quy nh c a Chính ph . M C 6 QU N LÝ TÀI CHÍNH i u 35. Trư ng i h c dân l p ư c t ch v tài chính theo nguyên t c t cân i thu chi, duy trì các ho t ng và phát tri n nhà trư ng. i u 36. Tài s n c a trư ng i h c dân l p g m tài s n thu c ph n v n góp c a các nhà u tư và tài s n tăng thêm trong quá trình ho t ng. Tài s n c a trư ng i h c dân l p sau khi tr ph n v n góp c a t p th , cá nhân và ph n chi phí cho các ho t ng c a trư ng k c ph n tr lãi v n vay, v n góp là tài s n không chia thu c s h u t p th nhà trư ng, ư c Nhà nư c b o v theo quy nh c a pháp lu t, không ai ư c chi m o t. i u 37. Ngu n thu c a trư ng i h c dân l p g m:
 9. 1. Ngu n thu t i trư ng: - H c phí c a ngư i h c. - L phí c a ngư i h c. - Giá tr các h p ng ào t o, nghiên c u khoa h c, lao ng s n xu t. - Lãi ti n g i ngân hàng. - Thu v thanh lý tài s n thu c ngu n v n c a trư ng. Các ho t ng d ch v (n u có). 2. V n góp c a các t ch c, cá nhân (g i chung là các nhà u tư) u tư và phát tri n trư ng. 3. Ngu n tài tr , vi n tr , ng h , quà t ng c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. 4. Ngu n v n vay c a các t ch c tín d ng, ngân hàng. 5. Các kho n thu khác. i u 38. Các kho n chi c a trư ng i h c dân l p g m: 1. Chi thư ng xuyên: a) Chi cho b máy qu n lý hành chính. b) Chi cho ho t ng ào t o và nghiên c u khoa h c c a trư ng. c) Tr ti n thuê cơ s v t ch t. d) Chi mua s m tài s n và s a ch a nh . e) Chi trích kh u hao tài s n c nh. g) Nghĩa v v i Nhà nư c theo quy nh. h) Tr lãi v n vay, v n góp. i) Chi cho khen thư ng, phúc l i. k) Các chi phí khác. 2. Chi u tư phát tri n, bao g m xây d ng trư ng s và mua s m máy móc, trang thi t b .
 10. Hàng năm, H i ng qu n tr quy nh t l gi a chi thư ng xuyên và chi u tư phát tri n. i u 39. Tài s n và toàn b các ho t ng thu chi tài chính c a trư ng i h c dân l p u ph i ư c qu n lý và h ch toán, k toán, quy t toán hàng quý và hàng năm theo quy nh c a B Tài chính. Kho n chênh l ch thu l n hơn chi trong ho t ng hàng năm c a trư ng i h c dân l p ư c dành l p qu d tr tài chính b t bu c, ưu tiên u tư cơ s v t ch t trư ng h c nh m th c hi n cam k t v xây d ng trư ng ghi t i kho n 8 i u 6 c a Quy ch này và i u 20 c a Ngh nh s 73/1999/N -CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 c a Chính ph và t ng bư c hoàn l i v n vay, v n góp. i u 40. Hàng năm, trư ng l p d toán thu, chi và m s sách k toán theo dõi thu, chi theo các ngu n v n hình thành và tài s n nhà trư ng. Toàn b các kho n thu c a trư ng ph i ph n nh t p trung vào tài kho n c a trư ng t i Ngân hàng ho c Kho b c Nhà nư c. Toàn b s ti n lãi t ti n g i ph i ư c ph n nh vào ngu n thu c a trư ng. Hi u trư ng có trách nhi m báo cáo t ng h p d toán và quy t toán hàng quý và hàng năm tình hình thu, chi tài chính, v n, tài s n, H i ng qu n tr phê duy t. Hi u trư ng th c hi n các ho t ng tài chính theo các m c thu, chi ư c H i ng qu n tr phê duy t. i u 41. 1. Trư ng i h c dân l p th c hi n ch tài chính công khai; H i ng qu n tr thành l p Ban Ki m tra tài chính nh kỳ và t xu t t ch c ki m tra s sách k toán, vi c s d ng kinh phí c a trư ng, tình hình tăng gi m tài s n, ngu n v n và báo cáo H i ng qu n tr , ng th i công khai các kho n thu, chi cho cán b , nhân viên trong trư ng. 2. Trư ng i h c dân l p ch u s thanh tra, ki m tra tài chính c a cơ quan tài chính theo quy nh c a Nhà nư c. i u 42. Hi u trư ng là ch tài kho n c a trư ng, ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr v toàn b công tác qu n lý tài chính, tài s n c a trư ng. i u 43. Khi c n thanh lý tài s n, Hi u trư ng thành l p H i ng nh giá xác nh giá và phương th c thanh lý tài s n, trình H i ng qu n tr duy t. i u 44. H i ng qu n tr t xây d ng quy ch ho t ng v tài chính, quy nh m c thu chi phù h p v i tình hình c a nhà trư ng và các quy nh c a Nhà nư c iv i các trư ng ngoài công l p báo cáo B Giáo d c và ào t o, B Tài chính. Chương 4 NHI M V VÀ QUY N C A NHÀ GIÁO, CÁN B VÀ NHÂN VIÊN
 11. i u 45. Hi u trư ng trư ng i h c dân l p tuy n d ng gi ng viên, cán b và nhân viên b ng hình th c h p ng lao ng. Cán b qu n lý, gi ng viên cơ h u, cán b và nhân viên các ơn v phòng, ban, khoa c a trư ng i h c dân l p không trong biên ch Nhà nư c, tr nh ng trư ng h p c bi t ư c B Giáo d c và ào t o quy nh bi t phái. i u 46. Gi ng viên (cơ h u và th nh gi ng) c a trư ng i h c dân l p ph i có các tiêu chuNn ã quy nh v phNm ch t, o c, chuyên môn, nghi p v và s c kh e; có nhi m v và quy n theo quy nh c a pháp lu t. T i th i i m khai gi ng khóa u tiên, i ngũ gi ng viên cơ h u c a trư ng ph i m b o không dư i 20% và trong vòng 4 năm t không dư i 50% kh i lư ng gi ng d y c a t ng môn h c. B trư ng B Giáo d c và ào t o quy nh vi c m i gi ng viên th nh gi ng c a trư ng i h c dân l p, vi c c bi t phái cán b qu n lý, nhà giáo t các trư ng i h c công l p ho c cơ quan nhà nư c sang làm vi c t i các trư ng i h c dân l p. i u 47. Gi ng viên, cán b và nhân viên cơ h u c a trư ng i h c dân l p ư c hư ng ch ti n công, ti n lương h p lý theo k t qu ho t ng c a trư ng, ư c óng b o hi m xã h i, b o hi m y t , ư c xét công nh n ch c danh giáo sư, phó giáo sư, xét t ng các danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Huy chương "vì s nghi p giáo d c", có nhi m v và quy n h n c a nhà giáo như quy nh t i M c 1, Chương IV c a Lu t Giáo d c. Chương 5 NHI M V VÀ QUY N C A SINH VIÊN i u 48. Công dân Vi t Nam có các i u ki n theo Quy ch Tuy n sinh c a B Giáo d c và ào t o quy nh ư c ăng ký d tuy n vào trư ng i h c dân l p. i u 49. Sinh viên trư ng i h c dân l p có các nhi m v : 1. H c t p, rèn luy n theo k ho ch, chương trình giáo d c c a nhà trư ng. 2. Tuân th pháp lu t c a Nhà nư c; th c hi n n i quy, Quy ch c a nhà trư ng. 3. Tham gia lao ng và ho t ng xã h i phù h p v i l a tu i, s c kh e và năng l c. 4. óng h c phí. 5. Gi gìn, b o v tài s n c a nhà trư ng. 6. Góp ph n xây d ng, b o v và phát huy truy n th ng c a trư ng. i u 50. Sinh viên trư ng i h c dân l p có nh ng quy n sau ây:
 12. 1. ư c cung c p y , k p th i các thông tin v vi c h c t p c a mình như sinh viên trư ng i h c công l p. 2. H c sau i h c, h c trư c tu i, h c vư t l p, h c rút ng n th i gian th c hi n chương trình, ng ng h c theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. 3. Tham gia ho t ng các oàn th , t ch c xã h i trong trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 4. S d ng trang thi t b , phương ti n ph c v các ho t ng h c t p, văn hóa, th d c, th thao c a trư ng. 5. Tr c ti p ho c thông qua t ch c, oàn th c a mình ki n ngh v i nhà trư ng các gi i pháp nh m góp ph n xây d ng nhà trư ng, b o v quy n, l i ích chính áng c a ngư i h c. 6. ư c hư ng các chính sách xã h i theo quy nh c a Nhà nư c. 7. ư c bình ng trong cơ h i tìm ki m vi c làm như sinh viên các trư ng ih c công l p. Chương 6 THANH TRA, KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 51. Trư ng i h c dân l p có trách nhi m l ch c th c hi n thư ng xuyên vi c t ki m tra và thanh tra các ho t ng c a nhà trư ng theo các quy nh hi n hành. i u 52. B Giáo d c và ào t o th c hi n ki m tra, thanh tra thư ng xuyên và t xu t các ho t ng c a trư ng i h c dân l p, gi i quy t k p th i các khi u n i, t cáo và vi ph m theo Lu t Khi u n i t cáo và Pháp l nh Thanh tra. Cơ quan t ch c, cá nhân có quy n khi u n i; cá nhân có quy n t cáo v các hành vi trái pháp lu t trong ho t ng giáo d c c a trư ng. i u 53. Trư ng i h c dân l p không ư c cho phép b t c cá nhân ho c t ch c nào l i d ng danh nghĩa, s d ng cơ s c a nhà trư ng ti n hành các ho t ng b t h p pháp và th c hi n các hành vi thương m i hóa ho t ng giáo d c, v l i, không úng v i tôn ch m c ích ho t ng c a trư ng i h c dân l p. i u 54. Cá nhân và t p th trư ng i h c dân l p có nhi u thành tích óng góp cho s nghi p giáo d c ư c khen thư ng theo quy nh c a Nhà nư c. i u 55. Trong trư ng h p có căn c v vi c trư ng i h c dân l p không ch p hành úng pháp lu t, các quy ch , quy nh c a B Giáo d c và ào t o; không b o m ch t lư ng ào t o; không b o m yêu c u t i thi u v cơ s v t ch t trang thi t b ph c v vi c gi ng d y h c t p; không b o m i u ki n v sinh và an toàn, thì tùy m c n ng nh , B trư ng B Giáo d c và ào t o có trách nhi m: 1. Quy t nh t m ng ng gi ng d y.
 13. 2. Quy t nh t m ng ng tuy n sinh. 3. Trình Th tư ng Chính ph quy t nh ình ch ho t ng c a trư ng ho c ph i gi i th trư ng. i u 56. Trong trư ng h p trư ng i h c dân l p không còn kh năng ho t ng, H i ng Qu n tr có quy n xin phép ư c gi i th theo quy nh c a pháp lu t. i u 57. Trư ng h p trư ng i h c dân l p b gi i th , H i ng qu n tr ch u trách nhi m gi i quy t các h u qu theo quy nh c a pháp lu t.
Đồng bộ tài khoản