Quyết định 86/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định 86/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 86/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2003 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 86/2003/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 86/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 07 tháng 5 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 86/2003/Q -TTG NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 2003 PHÊ DUY T PHƯƠNG ÁN T NG TH S P X P, I M I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I GIAI O N 2003 - 2005 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 58/2002/Q -TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v ban hành tiêu chí, danh m c phân lo i doanh nghi p nhà nư c và T ng công ty nhà nư c; Căn c Ch th s 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v ti p t c y m nh s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c; Xét ngh c a y ban nhân dân thành ph Hà N i t i t trình s 13/TT-UB (ngày 20 tháng 02 năm 2003), công văn s 1224/UB-CN (ngày 24 tháng 4 năm 2003); ý ki n các B : K ho ch và u tư (công văn s 2284/BKH/DN ngày 18 tháng 4 năm 2003), N i v (công văn s 675/BNV-TCBC ngày 07 tháng 4 năm 2003), Lao ng - Thương binh và Xã h i (công văn s 1228/L TBXH-CSL VL ngày 18 tháng 4 năm 2003), Ban Kinh t Trung ương (công văn s 170-CV/KTTW ngày 09 tháng 4 năm 2003); ý ki n c a H i ng th m nh (ngày 10 tháng 4 năm 2003), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Phương án t ng th s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c c a y ban nhân dân thành ph Hà N i giai o n 2003 - 2005 như ph l c kèm theo. i u 2. Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i có trách nhi m ch o th c hi n vi c s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c tr c thu c theo úng n i dung và ti n ã ư c duy t; trư ng h p i u ch nh, b sung ph i ư c s ch p thu n c a Th tư ng Chính ph . Ch ng l a ch n chuy n m t s doanh nghi p Nhà nư c n m gi 100% v n sang Công ty Trách nhi m h u h n m t thành viên; ch o xây d ng án thí i m chuy n Công ty i n t Hà N i (HANEL) sang ho t ng theo mô hình công ty m - công ty con. i u 3. B Tài chính, B K ho ch và u tư, B N i v , B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các cơ quan liên quan có trách nhi m ph i h p v i y ban nhân dân thành ph Hà N i trong vi c th c hi n Phương án này theo quy nh hi n hành.
 2. Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p ch u trách nhi m ki m tra, ôn c, hư ng d n và theo dõi vi c th c hi n Phương án này, ng th i ki n ngh v i Th tư ng Chính ph các gi i pháp tháo g khó khăn trong quá trình th c hi n. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký) PH L C DANH M C DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I TH C HI N S P X P, I M I GIAI O N 2003 - 2005 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 86 2003/Q -TTg ngày 07 tháng 5 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ) A. T NG CÔNG TY NHÀ NƯ C: I. GI NGUYÊN PHÁP NHÂN, TI P T C C NG C : T NG CÔNG TY U TƯ VÀ PHÁT TRI N NHÀ HÀ N I. II. S P X P L I CÁC DOANH NGHI P THÀNH VIÊN C A T NG CÔNG TY U TƯ VÀ PHÁT TRI N NHÀ HÀ N I: 1. Nh ng doanh nghi p mà Nhà nư c ti p t c n m gi 100% v n: - Văn phòng T ng công ty u tư và Phát tri n nhà Hà N i, - Công ty Kinh doanh d ch v nhà Hà N i, - Công ty Tu t o và Phát tri n nhà, - Công ty u tư xây d ng Hà N i, - Công ty u tư xây d ng s 2, - Công ty Xây d ng H ng Hà, - Công ty Xây d ng s 3 Hà N i. 2. Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá:
 3. Th c hi n năm 2003: Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi c ph n m c th p ho c không gi c ph n: - Công ty Xây d ng kinh doanh nhà Sóc Sơn. Th c hi n năm 2004: a) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi trên 50% t ng s c ph n c a doanh nghi p: - Công ty u tư và Phát tri n nhà s 12, - Công ty Xây d ng và Phát tri n nhà Hai Bà Trưng, - Công ty Thi t k xây d ng nhà Hà N i, - Công ty u tư và Phát tri n nhà s 6. b) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, khi bán c ph n l n u Nhà nư c gi ít nh t 51% v n i u l : - Công ty Cơ gi i xây d ng ông Anh. - Công ty Xu t nh p khNu và u tư xây d ng Hà N i, - Công ty u tư xây l p thương m i. Th c hi n năm 2005: a) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi trên 50% t ng s c ph n c a doanh nghi p: - Công ty Kinh doanh và Xây d ng nhà, - Công ty Xây d ng s 9 Hà N i, - Công ty u tư phát tri n nhà Hà N i, - Công ty Kinh doanh phát tri n nhà Hà N i (Thành Trì cũ). b) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, khi bán c ph n l n u Nhà nư c gi ít nh t 51% v n i u l : - Công ty u tư phát tri n xây l p công nghi p dân d ng. B. DOANH NGHI P NHÀ NƯ C: I. NH NG DOANH NGHI P MÀ NHÀ NƯ C TI P T C N M GI 100% V N:
 4. a) Doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích gi nguyên pháp nhân: 1. Công ty Công viên th ng nh t, 2. Công ty Môi trư ng ô th Hà N i, 3. Công ty Thoát nư c Hà N i, 4. Vư n thú Hà N i, 5. Công ty D ng c ch nh hình và ph c h i ch c năng, 6. Xí nghi p Khai thác công trình th y l i ông Anh. b) Doanh nghi p nhà nư c ho t ng kinh doanh gi nguyên pháp nhân : 1. Công ty Gi y Thư ng ình, 2. Công ty i n cơ Th ng Nh t, 3. Công ty Nh a Hà N i, 4. Công ty Khoá Vi t Ti p, 5. Công ty Kim khí Thăng Long, 6. Công ty Mai ng, 7. Công ty Xuân Hoà, 8. Công ty Xe máy xe p Th ng nh t, 9. Công ty Xích líp ông Anh, 10. Công ty D t 19/5, 11. Công ty D t Minh Khai, 12. Công ty May 40, 13. Công ty Bia Vi t Hà 14. Công ty Bê tông và Xây d ng Th nh Li t, 15. Công ty u tư phát tri n h t ng ô th , 16. Công ty Xây d ng s 1 Hà N i, 17. Công ty u tư xây d ng và S n xu t v t li u C u u ng,
 5. 18. Công ty Cơ i n Tr n Phú, 19. Công ty Xây d ng công nghi p, 20. Công ty Xây d ng dân d ng Hà N i, 21. Công ty Khai thác i m xe Hà N i, 22. Công ty Chi u sáng và Thi t b ô th , 23. Công ty Công viên cây xanh, 24. Công ty Kinh doanh nư c s ch Hà N i, 25. Công ty V n t i và D ch v công c ng, 26. Công ty Công trình giao thông III, 27. Công ty S n xu t d ch v và Xu t nh p khNu Nam Hà N i, 28. Công ty S n xu t - Xu t nh p khNu nông s n Hà N i, 29. Công ty Th y T , 30. Công ty Bách hoá Hà N i, 31. Công ty Thương m i d ch v Tràng Thi, 32. Công ty Th c phNm Hà N i, 33. Công ty Thương m i d ch v th i trang, 34. Công ty Du l ch d ch v Hà N i, 35. Công ty Du l ch Hà N i, 36. Công ty Du l ch và Thương m i t ng h p Thăng Long, 37. Công ty ông Thành, 38. Công ty Gi ng cây tr ng, 39. Công ty Gi ng gia súc Hà N i, 40. Công ty Thanh Hà, 41. Công ty S n xu t - Xu t nh p khNu t ng h p Hà N i, 42. Công ty Thương m i và D ch v t ng h p Hà N i,
 6. 43. Công ty Xu t nh p khNu và u tư Hà N i, 44. Công ty Bao bì 27/7, 45. Công ty S n xu t kinh doanh c a ngư i tàn t t, 46. Công ty D ch v lao ng h p tác qu c t , 47. Công ty i n nh băng hình, 48. Công ty Phát hành sách Hà N i, 49. Công ty X s ki n thi t Th ô, 50. Công ty Nghe nhìn, 51. Công ty Thương m i và u tư phát tri n Hà N i, 52. Công ty Xây d ng thanh niên, 53. Công ty Sách và Thi t b trư ng h c, 54. Nhà xu t b n Hà N i, 55. Công ty Vư n qu du lich T Liêm, 56. Công ty Kinh doanh nhà s 1, 57. Công ty i n t Hà N i ( Hanel). II. NH NG DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TH C HI N SÁP NH P VÀO DOANH NGHI P KHÁC: Th c hi n năm 2003: 1. Hãng phim Hà N i Nh p vào Công ty i n nh băng hình 2. Công ty Du l ch thương m i Hà N i Nh p vào Công ty Du l ch và Thương m i t ng h p Thăng Long 3. Công ty Du l ch thương m i C Loa Nh p vào Công ty Du l ch Hà N i 4. Xí nghi p S n xu t và D ch v nông Nh p vào Công ty Gi ng cây tr ng nghi p Gia Lâm 5. Trung tâm k thu t rau qu Hà N i Nh p vào Công ty Gi ng cây tr ng 6. Trung tâm s a và gi ng bò Hà N i Nh p vào Công ty Gi ng gia súc Hà N i 7. Công ty Thương m i khách s n ng a Nh p vào Công ty S n xu t - Xu t nh p khNu nông s n Hà N i
 7. 8. Công ty C u Long Nh p vào Công ty S n xuât - Xu t nh p khNu nông s n Hà N i 9. Công ty Cao su 3/2 Nh p vào Công ty S n xu t kinh doanh c a ngư i tàn t t 10. Công ty D ch v v t tư k thu t Hà N i Nh p vào Công ty S n xu t - Xu t nh p khNu t ng h p Hà N i 11. Công ty S n xu t và Xu t nh p khNu u Nh p vào Công ty Thương m i và u tư thanh niên tư phát tri n Hà N i 12. Công ty Thương m i và Du l ch thanh Nh p vào Công ty Thương m i và u niên tư phát tri n Hà N i 13. Công ty S n xu t kinh doanh bao bì và Nh p vào Công ty Thanh Hà hàng xu t khNu 14. Công ty S n xu t - Xu t nh p khNu hàng Nh p vào Công ty Thanh Hà th công m ngh 15. Công ty Than và V t li u xây d ng Nh p vào Công ty Xây d ng thanh thanh niên niên 16. Công ty Xây d ng tu i tr Nh p vào Công ty Xây d ng thanh niên 17. Công ty Thương m i và Bao bì Hà N i Nh p vào Công ty Xu t nh p khNu và u tư Hà N i 18. Công ty Ph tùng ông Anh Nh p vào Công ty Xuân Hoà 19. Công ty Bi Hà N i Nh p vào Công ty Xích líp ông Anh 20. Công ty Khai thác công trình th y l i Nh p vào Xí nghi p Khai thác công Sóc Sơn trình th y l i ông Anh 21. Công ty Khai thác công trình th y l i Nh p vào Xí nghi p Khai thác công Gia Lâm trình th y l i ông Anh 22. Công ty Khai thác công trình th y l i Nh p vào Xí nghi p Khai thác công Thanh Trì trình th y l i ông Anh 23. Công ty Khai thác công trình th y l i T Nh p vào Xí nghi p Khai thác công liêm trình th y l i ông Anh 24. Công ty Hoàng Long Nh p vào Công ty Du l ch Hà N i Th c hi n năm 2004: 1. Công ty K thu t i n thông Nh p vào Công ty i n cơ th ng nh t 2. Công ty Công trình giao thông 2 Nh p vào Công ty Công trình giao thông III 3. Công ty Công trình giao thông 4 Nh p vào Công ty Công trình giao thông III 4. Công ty Công trình giao thông I Nh p vào Công ty Công trình giao thông III
 8. 5. Công ty Du l ch thương m i ng Nh p vào Công ty Du l ch thương m i t ng a h p Thăng Long 6. Công ty D t kim Thăng Long Nh p vào Công ty D t Minh Khai 7. Công ty Kinh doanh nhà s 2 Nh p vào Công ty Kinh doanh nhà s 1 8. Công ty Kinh doanh nhà s 3 Nh p vào Công ty Kinh doanh nhà s 1 9. Công ty a chính Hà N i Nh p vào Công ty Kinh doanh nhà s 1 10. Công ty Kinh doanh nư c s ch Nh p vào Công ty Kinh doanh nư c s ch Hà N i s 2 11. Công ty Qu n lý b n xe Hà N i Nh p vào Công ty Khai thác i m xe Hà N i 12. Công ty in t ng h p Nh p vào Công ty Phát hành sách Hà N i 13. Công ty VIHA Nh p vào Công ty Xe máy xe p Th ng Nh t 14. Công ty Thương m i xu t nh p Nh p vào Công ty Xu t nh p khNu và u tư khNu t ng h p Hà N i Hà N i 15. Công ty Xu t nh p khNu hàng tiêu Nh p vào Công ty Xu t nh p khNu và u tư dùng và Th công m ngh Hà N i Hà N i Th c hi n năm 2005: 1. Công ty B c Hà Nh p vào Công ty ông thành 2. Công ty Tam Thiên M u Nh p vào Công ty ông thành 3. Công ty Gi y Th y Khuê Nh p vào Công ty Gi y Thư ng ình III. DOANH NGHI P TH C HI N C PH N HOÁ: Th c hi n năm 2003: a) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi trên 50% t ng s c ph n c a doanh nghi p: 1. Công ty Dư c phNm và Thi t b y t Hà N i, 2. Công ty Xây d ng và Phát tri n công trình h t ng, 3. Công ty D ch v nông nghi p T liêm. b) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, khi bán c ph n l n u Nhà nư c gi ít nh t 51% v n i u l : 1. Công ty Xây d ng và S n xu t v t li u xây d ng,
 9. 2. Công ty Thương nghi p t ng h p ông Anh, 3. Công ty Thương nghi p t ng h p Gia Lâm, 4. Công ty Hà Th y, 5. Công ty Xây d ng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, 6. Công ty Bánh k o Tràng An, 7. Xí nghi p Bánh m t k o Hà N i, 8. Công ty Cơ khí Nam H ng, 9. Công ty V t tư công nghi p Hà N i, 10. Công ty Cao su Hà N i, 11. Công ty Tô Châu, 12. Công ty S n xu t công nghi p và Xây l p Hà N i. c) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi c ph n m c th p ho c không gi c ph n: 1. Công ty Thương m i Thanh Trì, 2. Công ty Tư v n xây d ng th y l i và Phát tri n nông thôn, 3. Công ty Thi công cơ gi i xây d ng, 4. Công ty Xây d ng và Trang trí n i th t trư ng h c, 5. Công ty Du l ch thương m i Th ô, 6. Công ty Nư c gi i khát Trư ng Xuân, 7. Công ty ăn u ng du l ch d ch v Hoàn Ki m, 8. Công ty u tư Xây d ng và Kinh doanh nhà, 9. Công ty D ch v nông nghi p Thanh Trì, 10. Công ty ăn u ng khách s n Gia Lâm, 11. Công ty V t tư t ng h p Hà Anh. Th c hi n năm 2004:
 10. a) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi trên 50% t ng s c ph n c a doanh nghi p: 1. Công ty Bê tông và Xây d ng Vĩnh Tuy, 2. Công ty V t li u và Xây d ng i La, 3. Nhà máy G ch Phúc Th nh, 4. Công ty Tư v n và Thi t k Xây d ng Hà N i, 5. Công ty Xây d ng l p máy i n nư c, 6. Công ty Bách hoá 5 Nam B , 7. Công ty Thương m i - Xu t nh p khNu Hà N i, b) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, khi bán c ph n l n u Nhà nư c gi ít nh t 51% v n i u l : 1. Công ty Tư v n ki n trúc ô th , 2. Công ty M thu t và V t phNm văn hoá, 3. Công ty Thương m i Hà N i, 4. Công ty Phát tri n xu t nh p khNu và u tư, 5. Công ty V t li u xây d ng Hà N i, 6. Công ty u tư khai thác H Tây, 7. Công ty Xu t nh p khNu và Xây d ng nông lâm nghi p, 8. Công ty i n t Gi ng Võ, 9. Công ty Tư v n u tư xây d ng giao thông công chính Hà N i, 10. Công ty Xây d ng giao thông ô th , 11. Công ty Th y tinh Hà N i, 12. Công ty Cơ khí ng Tháp, 13. Công ty S n xu t - Xu t nh p khNu xe p xe máy, 14. Công ty Xe p xe máy ng a, 15. Công ty Gi y Ng c Hà,
 11. 16. Công ty D t kim Hà N i, 17. Công ty Phương Nam, 18. Công ty Thăng Long. c) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi c ph n m c th p ho c không gi c ph n: 1. Công ty S n xu t d ch v và Du l ch th d c th thao, 2. Công ty ông á, 3. Công ty D ch v - Xu t nh p khNu và Thương m i, 4. Công ty V t tư nông nghi p Hà N i, 5. Công ty Xây l p giao thông công chính, 6. Công ty Kh o sát o c. Th c hi n năm 2005: a) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi trên 50% t ng s c ph n c a doanh nghi p: 1. Công ty V t li u xây d ng và Xu t nh p khNu H ng Hà, 2. Công ty Cơ i n công trình. b) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, khi bán c ph n l n u Nhà nư c gi ít nh t 51% v n i u l : 1. Công ty Xây d ng s 5 Hà N i, 2. Công ty Xây d ng và Ph c ch công trình văn hoá, 3. Công ty Xăng d u ch t t, 4. Công ty u tư Xây d ng nông nghi p - Phát tri n nông thôn, 5. Công ty Thanh Xuân, 6. Nhà máy óng t u Hà N i, 7. Công ty D t len mùa ông, 8. Công ty Thi t b k thu t i n, 9. Công ty Gi y Trúc b ch,
 12. 10. Công ty Hoá ch t sơn Hà N i. IV. DOANH NGHI P CHUY N V B GIAO THÔNG V N T I QU N LÝ, TH C HI N NĂM 2003: 1. Công ty Vi t Hà, 2. Công ty V n t i bi n Hà N i, 3. Công ty V n t i th y Hà N i, V. DOANH NGHI P TH C HI N GI I TH NĂM 2003: 1. C a hàng Lương th c 60 Ngô Thì Nh m, 2. Công ty S n xu t - Xu t nh p khNu Hà N i, 3. Công ty Xu t nh p khNu Hà Lâm, 4. Công ty Phát tri n công nghi p (LICOSA), 5. Công ty Thương m i và u tư Hà N i, 6. Công ty May Thành Công, 7. Công ty Ăn u ng khách s n Sóc Sơn, 8. Công ty D ch v nông nghi p Sóc Sơn, 9. Công ty Phát tri n nông lâm ngư và D ch v Sóc Sơn. VI. DOANH NGHI P CHUY N THÀNH ƠN VN S NGHI P CÓ THU: Th c hi n năm 2003: Báo màn nh sân kh u. VII. LÂM TRƯ NG SÓC SƠN: s p x p theo ch trương chung c a Chính ph v s p x p l i các nông, lâm trư ng qu c doanh.
Đồng bộ tài khoản