Quyết định 87/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
1
download

Quyết định 87/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 87/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 87/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 87/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 5 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 87/2003/Q -TTG NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 2003 V VI C PHÊ DUY T PHƯƠNG ÁN T NG TH S P X P, IM I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C THU C Y BAN TH D C TH THAO N NĂM 2005 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 58/2002/Q -TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v ban hành tiêu chí, danh m c phân lo i doanh nghi p nhà nư c và T ng công ty nhà nư c; Xét ngh c a U ban Th d c Th thao, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Phương án t ng th s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c thu c y ban Th d c Th thao n năm 2005 như sau : 1. Gi nguyên Nhà Xu t b n th d c th thao là doanh nghi p 100% v n nhà nư c. 2. C ph n hoá Công ty Th d c th thao Vi t Nam, trong ó Nhà nư c gi trên 50% v n i u l (th c hi n năm 2004). i u 2. B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th thao có trách nhi m ch o th c hi n vi c s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c tr c thu c theo úng n i dung và ti n ã ư c duy t. i u 3. B Tài chính, B K ho ch và u tư, B N i v , B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các cơ quan liên quan có trách nhi m ph i h p v i y ban Th d c Th thao trong vi c th c hi n Phương án này. Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p ch u trách nhi m ôn c, hư ng d n và theo dõi vi c th c hi n Phương án này, ng th i ki n ngh v i Th tư ng Chính ph các gi i pháp tháo g khó khăn trong quá trình th c hi n. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c Th thao và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản