intTypePromotion=1

Quyết định 87/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
61
lượt xem
2
download

Quyết định 87/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 87/2005/QĐ-UB về giao bổ sung kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2005 cho dự án đầu tư xây dựng cụm nhà ở cao tầng N2 và cụm nhà ở cao tầng N3, N4, N6 tái định cư phục vụ di dân giải phóng mặt bằng từ nguồn thu đấu giá nhà ở thấp tầng N8 khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 87/2005/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 87/2005/QĐ-UB Hà N i, ngày 09 tháng 6 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C GIAO B SUNG K HO CH XÂY D NG CƠ B N NĂM 2005 CHO D ÁN Đ U TƯ XÂY D NG C M NHÀ CAO T NG N2 VÀ C M NHÀ CAO T NG N3, N4, N6 TÁI Đ NH CƯ PH C V DI DÂN GI I PHÓNG M T B NG T NGU N THU Đ U GIÁ NHÀ TH P T NG N8 KHU ĐÔ TH TRUNG HOÀ - NHÂN CHÍNH U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c HĐND & UBND; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư và xây d ng công trình; Căn c Quy t đ nh s 198/2004/QĐ-UB ngày 29/12/2004 c a UBND Thành ph v vi c ban hành quy ch qu n lý, s d ng ngu n v n ngân sách u thác cho Qu đ u tư phát tri n Thành ph Hà N i đ thanh toán v n đ u tư xây d ng và đ t hàng mua nhà tái đ nh cư; Căn c Quy t đ nh s 10/2005/QĐ-UB ngày 25/01/2005 c a UBND Thành ph v vi c giao ch tiêu k ho ch v n XDCB năm 2005 cho các d án xây d ng HTKT và nhà ph c v tái đ nh cư, GPMB; Căn c Quy t đ nh s 74/2005/QĐ-UB ngày 18/5/2005 c a UBND Thành ph v vi c đi u ch nh Quy t đ nh 10/2005/QĐ-UB ngày 25/01/2005 c a UBND Thành ph ; Căn c công văn s 448/UB-XDĐT ngày 03/02/2005 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i v vi c cho phép s d ng kinh phí thu đư c t đ u giá quy n s d ng đ t khu nhà th p t ng N8 thu c khu đô th Trung Hoà - Nhân Chính; Căn c ý ki n c a Thư ng tr c HĐND Thành ph t i công văn s 74/TT-HĐ ngày 03/6/2005; Xét đ ngh c a Công ty đ u tư & phát tri n nhà s 6 Hà N i t i T trình s 40/TTDA - CT ngày 27/3/2005 và Liên S : Tài chính - K ho ch & Đ u tư t i T trình Liên S s : 1650/TTr-LS ngày 23 tháng 5 năm 2005, QUY T Đ NH Đi u 1. Giao b sung k ho ch v n đ u tư xây d ng cơ b n năm 2005: 108.000 tri u đ ng (M t trăm linh tám t đ ng ch n) t ngu n thu đ u giá quy n s d ng đ t khu nhà th p t ng N8 thu c khu đô th Trung Hoà - Nhân Chính đ đ u tư xây d ng 02 d án c m nhà trên ô đ t N2 và c m nhà cao t ng trên ô đ t N3, N4, N6 thu c Khu đô th Trung Hoà - Nhân Chính do Công ty đ u tư và phát tri n nhà s 6 thu c T ng công ty đ u tư và phát tri n nhà Hà N i làm ch đ u tư như sau: 1.1/ Giao: 75.000 tri u đ ng (B y mươi lăm t đ ng ch n) đ đ u tư d án xây d ng c m nhà trên ô đ t N2 (N2A, N2B, N2C, N2D, N2E, N2F) thu c Khu đô th Trung Hoà - Nhân Chính. Trong đó: Xây l p: 60.000 tri u đ ng; Thi t b : 10.000 tri u đ ng. 1.2/ Giao: 33.000 tri u đ ng (Ba mươi ba t đ ng ch n) đ đ u tư d án xây d ng c m nhà trên ô đ t N3, N4, N6 thu c đô th Trung Hoà - Nhân Chính. Trong đó: Xây l p: 24.000 tri u đ ng; thi t b 4.000 tri u đ ng. (Chi ti t theo Bi u đính kèm) Đi u 2. S Tài chính Hà N i có trách nhi m thông báo h n m c đ u tư xây d ng cơ b n sang Kho b c Nhà nư c Hà N i đ thanh toán v n cho d án xây d ng c m nhà trên ô đ t N2 (N2A, N2B, N2C, N2D, N2E, N2F) thu c Khu đô th Trung Hoà - Nhân Chính.
  2. Căn c vào h n m c v n do S Tài chính thông báo, Kho b c Nhà nư c Hà N i th c hi n ki m soát th t c và thanh toán theo quy đ nh v thanh toán v n đ u tư XDCB hi n hành. Trong năm k ho ch s h n m c tháng trư c không thanh toán h t đư c chuy n sang đ ti p t c thanh toán cho tháng sau. Th i h n thanh toán v n theo quy đ nh c a B Tài chính. Khi d án hoàn thành Ch đ u tư có trách nhi m bàn giao nhà đ ph c v di dân gi i phóng m t b ng và l p báo cáo quy t toán d án hoàn thành theo quy đ nh t i thông tư s 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 c a B Tài chính trình S Tài chính th m tra, phê duy t theo quy đ nh. Đi u 3. U thác 33.000 tri u đ ng cho Qu đ u tư phát tri n Thành ph Hà N i đ qu n lý và thanh toán v n cho d án xây d ng c m nhà trên ô đ t N3, N4, N6 thu c khu đô th Trung Hoà - Nhân Chính theo quy đ nh v qu n lý đ u tư và xây d ng và Quy ch qu n lý s d ng ngu n v n ngân sách u thác ban hành kèm theo Quy t đ nh s 198/2004/QĐ-UB ngày 29/12/2004 c a UBND Thành ph . Đi u 4. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám đ c các S : Tài chính, K ho ch & Đ u tư; Giám đ c Kho b c Nhà nư c Hà N i; T ng giám đ c Qu đ u tư phát tri n Thành ph Hà N i; T ng giám đ c T ng công ty đ u tư & phát tri n nhà Hà N i; Giám đ c Công ty đ u tư & phát tri n nhà s 6 Hà N i và Th trư ng các đơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. T/M UBND THÀNH PH HÀ N I KT. CH T CH PHÓ CH T CH Vũ Văn Ninh
  3. PH L C (Ban hành kèm theo quy t đ nh s 87/2005/QĐ-UB ngày 09/6/2005 c a UBND Thành ph ) Đơn v : Đ ng TT Danh Đa Th i Năng D án đư c duy t TKKT-TDT đư c Lu k thanh toán K ho ch năm 2005 đã Nay phê duy t đi u ch nh Tăng CT Ch Ghi m c đi m gian l c duy t t KC đ n h t giao t i quy t đ nh s HT đ u chú công xây KC - Thi t k 2004 10/2005/QĐ-UB ngày năm tư trình d ng HT /1/2005 2005 S , ngày T ng S , ngày T ng T ng s Trong T ng Trong đó T ng s Trong đó QĐ nh v nđ u QĐ nh d toán đó s tư riêng Xây Thi t Xây l p Thi t 2004 l p b b 546.813 545.381 129.950 71.650 21.327 16.000 4.200 129.327 100.000 18.200 108.000 2 Nhà tái đ nh cư 1 Xây C u 2002 6 nhà 9 2930/QĐ- 188.380 40/QĐ- 186.948 67.750 36.650 7.000 4.500 2.000 82.000 64.500 12.000 75.000 1 C.ty d ng Gi y, - - 17 UB XD Đ u c m Thanh 2005 t ng 05/3/2002 16/1/2004 tư nhà Xuân (582 và cao căn h ) phát t ng tri n N2A - nhà N2B - s 6 N2C - HN N2D - N2E - N2F thu c khu đô th Trung Hoà - Nhân Chính
  4. 2 Xây C u 2002 1150 7849/QĐ- 358.433 1144/QĐ- 358.433 62.200 35.000 14.327 11.500 2.200 47.327 35.500 6.200 33.000 1 C.ty d ng Gi y - - căn; UB XD Đ u c m Thanh 2005 124.846 18/11/2002 31/8/2004 tư nhà Xuân m2 4908/QĐ- và cao sàng UB phát t ng XD 09/8/2004 tri n trên ô nhà đ t N3 s 6 (N3A - HN N3B) N4 (N4AB - N4CD), N6 (N6A - N6B - N6C - N6D - N6C - N6D - N6E) (thu c khu đô th Trung Hoà - Nhân Chính)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản