Quyết định 877/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
57
lượt xem
4
download

Quyết định 877/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 877/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Điều 1 QĐ 1439/2001/QĐ-NHNN ngày 20/11/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi một số điều trong Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành kèm theo QĐ số 85/2000/QĐ-NHNN14 ngày 9/3/2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 877/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  è ng ® è c  N G ¢ N  H µ N G  N H µ  N ¦í C  è  877/2002/Q§­N H N N   th S n g µ y 19  th¸ng 8 n¨ m  2001 v Ò  vi Ö c s ö a ® æ i  §i Ò u  1 Q u y Õ t  Þ n h   ® 1439/2001/Q§­N H N N  n g µ y  20/11/2001 c ñ a T h è n g  ® è c   g © n   µ n g  N h µ   N h n íc v Ò  vi Ö c s ö a ® æ i   é t s è  ® i Ò u  trong Q u y  c h Õ   m n g hi Ö p  v ô  th Þ  tr n g  m ë   a n  h µ n h  kÌ m   ê b theo Q u yªn ® Þ n h    Sè  85/2000/Q§­N H N NI4 n g µ y   09/03/2000 T H è N G  § è C  N G ¢ N  H µ N G  N H µ  N ¦í C ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc sè    cø  Ng h Nh n   01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997  vµ  Ët c¸ctæ  Lu     chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýcña    é   µ  ¬  l  c¸c B v c quan ngang   Bé; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýn  ông,   ®Ò ngh c V tr VT d Q U Y ÕT   ÞNH § §i Ò u 1. Söa  æi    ® quy  nh  ¹  ¹ch  u   ®Þ ti g ®Ç dßng  thø  Kho¶n  §iÒu    2  1  1 Quy Õt  nh   ®Þ 1439/2001/Q§­NHNN   µy  ng 20/11/2001  ña  èng  c  ©n   c Th ®è Ng hµng  µ   íc vÒ   Öc  öa  æi  ét    iÒu  Nh n   vi s ® m sæ ® trong Quy  Õ     ch nghiÖp  ô  Þ  v th tr ng  ë   ê m ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 85/2000/Q§­ NHNN14   µy  ng 09/03/2000 nh    sau:   "8. Ngµy    thanh to¸n:Lµ   µy  u   Çu, c¸c tæ    ng ®Ê th     chøc  Ýn  ông  óng td tr   thÇu  ùc hiÖn  th   giao,nhËn  Êy  ê cã    µ    gi t   gi¸v thanh    íi ©n  µng  µ   ­ to¸nv   Ng h Nh n íc".   §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  15  µy  Ó   õngµy  2. Quy ®Þ n c hi l     sau  ng k t   ký. §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô  Ýn  ông,Vô  ëng  ô  Ýnh  V¨n    tr VT d   tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,Gi¸m  c  ë        ®è S Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc,thñ tr ng    n   d Ng h Nh n     ë c¸c ®¬ vÞ  ã  ªnquan  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    c li   thu Ng h Nh n   ®è chinh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,Chñ   Þch  éi ®ång  n    ph tr     ¬  t H  qu¶n  Þ, tr   Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  Þu  ®è c¸c tæ  td ch tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản