intTypePromotion=3

Quyết định 88/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
60
lượt xem
4
download

Quyết định 88/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 88/2009/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 88/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 18 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH GÓP V N, MUA C PH N C A NHÀ U TƯ NƯ C NGOÀI TRONG CÁC DOANH NGHI P VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t Ch ng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; Căn c Ngh nh s 139/2007/N -CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 c a Chính ph hư ng d n chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Doanh nghi p; Căn c Ngh nh s 160/2006/N -CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Ngo i h i; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch góp v n, mua c ph n c a nhà u tư nư c ngoài trong các doanh nghi p Vi t Nam. i u 2. B trư ng B Tài chính, B trư ng B K ho ch và u tư, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và các B , ngành liên quan hư ng d n thi hành Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 15 tháng 8 năm 2009 và thay th Quy t nh s 36/2003/Q -TTg ngày 11 tháng 3 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch góp v n, mua c ph n c a nhà u tư nư c ngoài trong các doanh nghi p Vi t Nam. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr các T p oàn, T ng công ty nhà nư c, các t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao;
  2. - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Các T p oàn, T ng Công ty nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, MDN (5b). QUY CH GÓP V N, MUA C PH N C A NHÀ U TƯ NƯ C NGOÀI TRONG CÁC DOANH NGHI P VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 88/2009/Q -TTg ngày 18 tháng 6 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Quy ch này quy nh v vi c góp v n, mua c ph n c a nhà u tư nư c ngoài trong các doanh nghi p Vi t Nam. 2. Ho t ng góp v n, mua c ph n c a nhà u tư nư c ngoài trong các doanh nghi p Vi t Nam kinh doanh trong m t s lĩnh v c có quy nh c a pháp lu t chuyên ngành ho c có cam k t trong các i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên khác v i quy nh t i Quy ch này thì th c hi n theo quy nh c a pháp lu t chuyên ngành ho c các i u ư c qu c t ó. 3. Vi c tham gia c a bên nư c ngoài trên th trư ng ch ng khoán Vi t Nam ư c th c hi n theo quy ch riêng do Th tư ng Chính ph ban hành. 4. Các ho t ng u tư c a nhà u tư nư c ngoài quy nh t i kho n 1, 2, 3, 6, 7 i u 21 Lu t u tư không thu c ph m vi i u ch nh c a Quy ch này, bao g m: a) Thành l p t ch c kinh t 100% v n nư c ngoài; b) Góp v n v i nhà u tư trong nư c thành l p t ch c kinh t theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p; c) u tư theo hình th c h p ng BCC, BOT, BTO, BT; d) u tư th c hi n vi c sáp nh p, mua l i doanh nghi p; ) Các ho t ng u tư tr c ti p khác. i u 2. i tư ng i u ch nh 1. Nhà u tư nư c ngoài quy nh t i Quy ch này bao g m t ch c và cá nhân nư c ngoài, c th như sau: a) T ch c thành l p và ho t ng theo pháp lu t nư c ngoài và chi nhánh c a các t ch c này t i nư c ngoài và t i Vi t Nam;
  3. b) T ch c thành l p và ho t ng Vi t Nam có t l tham gia góp v n c a bên nư c ngoài trên 49%. c) Qu u tư, công ty u tư ch ng khoán có t l tham gia góp v n c a bên nư c ngoài trên 49%. d) Cá nhân nư c ngoài là ngư i không mang qu c t ch Vi t Nam, cư trú t i nư c ngoài ho c t i Vi t Nam. 2. Doanh nghi p Vi t Nam quy nh t i Quy ch này là các t ch c kinh t ho t ng kinh doanh trong lĩnh v c, ngành ngh mà pháp lu t không c m u tư, bao g m: a) Doanh nghi p 100% v n nhà nư c th c hi n c ph n hóa ho c chuy n i s h u theo hình th c khác; b) Công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, công ty h p danh, doanh nghi p tư nhân thành l p và ho t ng theo Lu t Doanh nghi p. i u 3. M c góp v n, mua c ph n 1. Nhà u tư nư c ngoài mua c ph n c a các công ty i chúng theo t l quy nh c a pháp lu t v ch ng khoán và các văn b n hư ng d n liên quan. 2. Nhà u tư nư c ngoài góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p Vi t Nam ho t ng trong lĩnh v c, ngành ngh thu c pháp lu t chuyên ngành theo t l quy nh c a pháp lu t chuyên ngành ó. 3. T l góp v n, mua c ph n c a nhà u tư nư c ngoài trong các doanh nghi p Vi t Nam kinh doanh thương m i d ch v tuân theo các i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên. 4. i v i doanh nghi p Vi t Nam ho t ng a ngành ngh , a lĩnh v c, bao g m c m t s ngành ngh , lĩnh v c có quy nh khác nhau v t l tham gia c a nhà u tư nư c ngoài thì nhà u tư nư c ngoài ư c góp v n, mua c ph n không quá m c c a ngành ngh , lĩnh v c có quy nh t l tham gia c a nhà u tư nư c ngoài th p nh t. 5. i v i doanh nghi p 100% v n nhà nư c th c hi n chuy n i s h u, nhà u tư nư c ngoài góp v n, mua c ph n theo t l t i phương án ư c c p có thNm quy n phê duy t, nhưng không vư t m c quy nh n u doanh nghi p chuy n i ho t ng trong các lĩnh v c thu c các trư ng h p nêu t i kho n 2, 3, 4 i u này. 6. Ngoài các trư ng h p nêu trên, nhà u tư nư c ngoài ư c góp v n, mua c ph n trong các doanh nghi p Vi t Nam v i m c không h n ch . i u 4. Các hình th c góp v n, mua c ph n 1. Góp v n: a) Nhà u tư nư c ngoài mua l i ph n v n góp c a thành viên công ty trách nhi m h u h n, góp v n vào công ty trách nhi m h u h n tr thành thành viên m i c a công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên ho c mua l i toàn b s v n i u l c a ch s h u trong công ty trách nhi m h u h n m t thành viên tr thành ch s h u m i c a công ty trách nhi m h u h n m t thành viên; b) Nhà u tư nư c ngoài mua l i ph n v n góp c a thành viên góp v n trong công ty h p danh ho c góp v n vào công ty h p danh tr thành thành viên góp v n m i. Nhà u tư nư c ngoài là cá nhân mua l i ph n v n góp c a thành viên h p danh trong công ty h p danh ho c góp v n vào công ty h p danh tr thành thành viên h p danh m i, sau khi ư c s ch p thu n c a các thành viên h p danh còn l i.
  4. c) Nhà u tư nư c ngoài mua l i m t ph n v n c a ch doanh nghi p tư nhân ho c góp v n v i ch doanh nghi p tư nhân chuy n i doanh nghi p tư nhân thành công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên và tr thành thành viên c a công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên. 2. Mua c ph n: a) Nhà u tư nư c ngoài mua c ph n phát hành l n u c a các công ty c ph n theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p; b) Nhà u tư nư c ngoài mua c ph n phát hành l n u c a các doanh nghi p 100% v n nhà nư c th c hi n c ph n hóa; c) Nhà u tư nư c ngoài mua c ph n trong s c ph n ư c quy n chào bán, c ph n phát hành thêm c a công ty c ph n; d) Nhà u tư nư c ngoài mua l i c ph n c a các c ông trong công ty c ph n, bao g m c các công ty i chúng niêm y t và các công ty i chúng chưa niêm y t trên S Giao d ch ch ng khoán. i u 5. Hình th c thanh toán góp v n, mua c ph n 1. Nhà u tư nư c ngoài tham gia góp v n, mua c ph n b ng ng Vi t Nam, ngo i t t do chuy n i và các tài s n h p pháp khác theo quy nh t i kho n 1 i u 2 Ngh nh s 108/2006/N -CP; a) Trư ng h p góp v n, mua c ph n b ng ngo i t thì quy i ra ng Vi t Nam theo t giá mua c a ngân hàng thương m i ư c phép ho t ng ngo i h i t i th i i m góp v n, mua c ph n sau khi ư c i di n có thNm quy n c a doanh nghi p ch p thu n và theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v qu n lý ngo i h i; b) Trư ng h p góp v n, mua c ph n b ng tài s n h p pháp khác (không ph i là ti n Vi t Nam, ngo i t t do chuy n i) ph i ư c nh giá b ng m t trong hai phương th c sau: - nh giá b i các t ch c nh giá c l p và ư c các thành viên, c ông sáng l p c a doanh nghi p ư c góp v n và ngư i góp v n cùng nhau ch p thu n; - Doanh nghi p thành l p H i ng nh giá và cùng v i ngư i góp v n th a thu n v giá. 2. Nhà u tư nư c ngoài th c hi n góp v n u tư vào doanh nghi p Vi t Nam b ng máy móc, thi t b , nguyên v t li u, hàng hóa, chuy n giao công ngh và các tài s n khác ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v công ngh , văn hóa và môi trư ng, s h u trí tu , xu t nh p khNu … 3. Vi c mua bán ch ng khoán trên S Giao d ch ch ng khoán ư c th c hi n b ng ng Vi t Nam theo quy nh pháp lu t v ch ng khoán. i u 6. i u ki n nhà u tư nư c ngoài góp v n, mua c ph n 1. i v i nhà u tư nư c ngoài là t ch c: a) Có tài kho n v n u tư m t i ngân hàng thương m i t i Vi t Nam. M i ho t ng mua, bán c ph n, chuy n như ng v n góp, thu và s d ng c t c, l i nhu n ư c chia, chuy n ti n ra nư c ngoài và các ho t ng khác liên quan n u tư vào doanh nghi p Vi t Nam u thông qua tài kho n này; b) Có b n sao Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c tài li u tương ương khác ch ng minh tư cách pháp lý, có ch ng th c c a cơ quan có thNm quy n c a nư c s t i nơi t ch c ó ã ăng ký; Nhà u tư nư c ngoài ch u trách nhi m v tính h p l c a các tài li u cung c p.
  5. c) Các i u ki n khác quy nh trong i u l c a doanh nghi p mà nhà u tư nư c ngoài tham gia góp v n, mua c ph n và b o m không trái v i quy nh c a pháp lu t. 2. i v i nhà u tư nư c ngoài là cá nhân: a) Có tài kho n cá nhân m t i ngân hàng thương m i t i Vi t Nam. M i ho t ng mua, bán c ph n, chuy n như ng v n góp, thu và s d ng c t c, l i nhu n ư c chia, chuy n ti n ra nư c ngoài và các ho t ng khác có liên quan n u tư vào doanh nghi p Vi t Nam u thông qua tài kho n này. b) B n sao h chi u còn giá tr ; c) Các i u ki n khác quy nh trong i u l c a doanh nghi p mà nhà u tư nư c ngoài tham gia góp v n, mua c ph n và b o m không trái v i quy nh c a pháp lu t. 3. i v i các t ch c, cá nhân nư c ngoài u tư vào th trư ng ch ng khoán th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v ch ng khoán. Chương 2. QUY NNH C TH i u 7. Góp v n vào công ty trách nhi m h u h n, công ty h p danh 1. Nhà u tư nư c ngoài th c hi n vi c góp v n vào công ty trách nhi m h u h n, công ty h p danh theo quy nh c a Lu t u tư, Lu t Doanh nghi p và i u l c a công ty. 2. i v i công ty trách nhi m h u h n có hai thành viên tr lên, công ty h p danh: Ch t ch H i ng thành viên ho c T ng giám c (Giám c) công ty (theo i u l công ty) xây d ng phương án huy ng v n, trong ó có ph n nh n v n góp c a nhà u tư nư c ngoài trình H i ng thành viên. H i ng thành viên quy t nh vi c huy ng v n góp và t l góp v n c a nhà u tư nư c ngoài. Thành viên c a công ty trách nhi m h u h n có hai thành viên tr lên, công ty h p danh chuy n như ng ph n v n góp c a mình cho nhà u tư nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t và i u l công ty. 3. Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên chuy n như ng m t ph n v n i u l ho c huy ng thêm v n góp c a ngư i khác trong ó có nhà u tư nư c ngoài th c hi n theo quy nh t i i u 19 Ngh nh s 139/2007/N -CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 c a Chính ph hư ng d n chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Doanh nghi p. i v i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên thu c s h u nhà nư c, ph i l p án chuy n t công ty trách nhi m h u h n m t thành viên thành công ty trách nhi m h u h n có hai thành viên tr lên trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 4. Trư ng h p có nhi u nhà u tư ăng ký góp v n v i t ng giá tr vư t quá s v n góp theo phương án huy ng v n ã ư c phê duy t, doanh nghi p có th th a thu n ho c th c hi n u giá l a ch n nhà u tư. i v i công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên thu c s h u nhà nư c, vi c chuy n như ng ph n v n góp cho nhà u tư nư c ngoài th c hi n theo quy nh pháp lu t và qu n lý tài chính i v i công ty nhà nư c và ph n v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác. i u 8. Mua l i m t ph n v n, góp v n v i ch doanh nghi p tư nhân
  6. 1. Ch doanh nghi p tư nhân quy t nh bán l i m t ph n v n ho c huy ng v n góp c a nhà u tư nư c ngoài chuy n i doanh nghi p tư nhân thành công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên. 2. Vi c chuy n i doanh nghi p tư nhân thành công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên ph i b o m th c hi n úng quy nh t i i u 24 Ngh nh s 139/2007/N -CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 c a Chính ph hư ng d n chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Doanh nghi p. i u 9. Mua c ph n l n u c a doanh nghi p 100% v n nhà nư c th c hi n c ph n hóa Nhà u tư nư c ngoài th c hi n vi c mua c ph n l n u c a doanh nghi p 100% v n nhà nư c th c hi n c ph n hóa theo quy nh t i các văn b n hư ng d n hi n hành v vi c chuy n doanh nghi p 100% v n nhà nư c thành công ty c ph n. i u 10. Mua c ph n c a công ty c ph n ang ho t ng 1. Nhà u tư nư c ngoài th c hi n vi c mua, bán c ph n c a công ty c ph n i chúng theo quy nh c a Lu t u tư, Lu t Doanh nghi p, Lu t Ch ng khoán và i u l c a công ty. 2. i v i công ty c ph n trong th i h n ba năm u ho t ng k t ngày ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, nhà u tư nư c ngoài ư c mua c ph n ph thông c a c ông sáng l p khi ư c s ch p thu n c a i h i ng c ông tr thành c ông sáng l p c a công ty. Nhà u tư nư c ngoài ư c mua c ph n ưu ãi t t c, c ph n ưu ãi hoàn l i và c ph n ưu ãi khác trong công ty c ph n khi i u l công ty có quy nh ho c do i h i ng c ông quy t nh. 3. H i ng qu n tr ho c T ng giám c (Giám c) công ty c ph n xây d ng phương án huy ng v n, phát hành c phi u trong ó có bán c ph n cho nhà u tư nư c ngoài trình i h i ng c ông ho c H i ng qu n tr (theo i u l t ch c ho t ng c a công ty c ph n). i h i ng c ông ho c H i ng qu n tr quy t nh vi c bán c ph n và t l bán c ph n cho nhà u tư nư c ngoài. 4. Nhà u tư nư c ngoài mua c ph n trong các công ty niêm y t trên th trư ng ch ng khoán, công ty i chúng chưa niêm y t theo quy nh pháp lu t v ch ng khoán. Chương 3. QUY N L I VÀ NGHĨA V C A NHÀ U TƯ NƯ C NGOÀI i u 11. Quy n l i c a nhà u tư nư c ngoài 1. ư c s d ng c phi u c m c trong quan h tín d ng và trong vi c b o m th c hi n nghĩa v dân s theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 2. ư c chuy n s h u c phi u, ư c tham gia giao d ch trên th trư ng ch ng khoán khi công ty c ph n ã niêm y t theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p và quy nh c a pháp lu t v ch ng khoán. 3. ư c quy n chuy n như ng ph n v n góp, i u ch nh v n u tư trong quá trình ho t ng kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và i u l c a doanh nghi p. 4. ư c chuy n i ra ngo i t các kho n thu h i v n u tư và l i nhu n có ư c thông qua ho t ng u tư t i Vi t Nam chuy n ra nư c ngoài, sau khi ã th c hi n các nghĩa v tài chính i v i Nhà nư c Vi t Nam và các bên liên quan. Vi c mua l i ngo i t chuy n ra nư c ngoài tuân th theo ch qu n lý ngo i h i và các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam.
  7. 5. ư c tham gia qu n lý doanh nghi p theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p và i u l c a doanh nghi p mà nhà u tư nư c ngoài góp v n, mua c ph n (tr trư ng h p là thành viên góp v n trong công ty h p danh). 6. ư c hư ng quy n l i như các nhà u tư trong nư c khi tham gia u tư trong công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, công ty h p danh. 7. ư c hư ng các quy n l i khác theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 12. Nghĩa v c a nhà u tư nư c ngoài 1. Th c hi n úng các i u ki n và cam k t khi tham gia mua c ph n, góp v n. 2. Th c hi n y các quy nh trong Quy ch này và trong i u l t ch c ho t ng c a doanh nghi p mà nhà u tư nư c ngoài góp v n, mua c ph n. 3. Trư ng h p chuy n s h u c phi u, chuy n như ng v n góp có phát sinh l i nhu n thì ph i n p thu thu nh p và các kho n thu khác theo quy nh c a pháp lu t. 4. Th c hi n các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. Chương 4. T CH C TH C HI N i u 13. Trách nhi m c a cơ quan qu n lý nhà nư c 1. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph có trách nhi m hư ng d n, ki m tra các doanh nghi p nhà nư c do mình quy t nh c ph n hóa, bán c ph n cho nhà u tư nư c ngoài. 2. Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m hư ng d n, ki m tra các doanh nghi p nhà nư c do mình quy t nh c ph n hóa và các doanh nghi p ho t ng theo Lu t Doanh nghi p trên a bàn bán c ph n, nh n góp v n c a nhà u tư nư c ngoài. 3. B Tài chính, B K ho ch và u tư, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, các B , ngành liên quan có trách nhi m hư ng d n th c hi n Quy ch này. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản