intTypePromotion=1

Quyết định 893/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà Quyết định 893/2001/QĐ-NHNN nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
394
lượt xem
15
download

Quyết định 893/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà Quyết định 893/2001/QĐ-NHNN nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 893/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện nghiệp vụ hoán đổi giữa Ngân hàng nhà nước với các ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn bằng đồng Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 893/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà Quyết định 893/2001/QĐ-NHNN nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc S è  893/2001/Q§­N H N N   n n g µ y  17 th¸ng 7 n¨ m  2001 V Ò   Ö c th ù c hi Ö n  n g hi Ö p  v ô   vi h o¸n ® æ i  n g o ¹i Ö  gi ÷ a N g © n  h µ n g  N h µ   íc víi  t n  c¸c  n g © n  h µ n g  ® Ó  ® ¸p ø n g  n h u  c Ç u  v è n n g ¾ n  h ¹ n  b » n g   å n g   Ö t N a m  ch o  c¸c  g © n  h µ n g § Vi n thè ng ® è c   g © n  h µ ng N h µ  n íc N ­ C¨n  LuËt Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam   è    cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µy    ng 12 th¸ng12    n¨m  1997; ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng3  ng 2    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   Ö m   ô, quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  B c quan  ngang  é;­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh  B  ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    Õt  nh  µy  1. Quy ®Þ n quy  nh  Öc  ùc hiÖn  ®Þ vi th   nghiÖp  ô  v ho¸n  ® æi  ¹itÖ  ngo   (SWAP)  ña  ©n  µng  µ   ícvíi   ©n  µng    ¸p    c Ng h Nh n     ng c¸c h ®Ó ® øng nhu  Çu  èn  ¾n   ¹n  c v ng h b»ng  ång  Öt Nam   ña    ©n  µng  § Vi   c c¸c ng h trong tr ng   ê hîp thiÕu  ôt t¹m  êivèn    h  th   kh¶  ông  d nh»m   iÒu  µnh  Þ  êng  Òn  Ö  ® h th tr ti t theo   m ôc    Ýnh  tiªuch s¸ch tiÒn tÖ      trong tõng thêikú.      §i Ò u    2. NghiÖp  ô  v ho¸n  æi  ¹itÖ  ® ngo   quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  µy  ®Þ ti   ®Þ n ® îc thùc hiÖn      th«ng  qua  Öc  ©n   µng  µ   íc tho¶  Ën  vi Ng h Nh n   thu mua   §«la M ü     cña    ©n  µng  c¸c ng h theo  ×nh  h thøc giao ngay (SPOT),®ång  êib¸n  ¹ l ng   th   l iî     §«la M ü       ®ã cho    ©n  µng  c¸c ng h sau  ét  êigian nhÊt ®Þnh  m th       theo  ×nh  h thøc  kú  ¹n  h (FOR WARD).  Öc  ùc hiÖn  Vi th   nghiÖp  ô  v ho¸n  æi  ¹itÖ  i víi   ® ngo   ®è     c¸c lo¹ ngo¹itÖ    i   kh¸cdo  èng  c  ©n  µng  µ   ícquy  nh    Th ®è Ng h Nh n   ®Þ trong tõng thêi      kú. §i Ò u    ©n   µng  µ   ícsö  ông  ån  Òn  3. Ng h Nh n   d ngu ti cung øng cho  ôc   m tiªut¸ cÊp  èn   i   v trong tõng  êikú    ùc hiÖn    th   ®Ó th   nghiÖp  ô  v ho¸n  æi  ¹itÖ  ® ngo   víi   ©n  µng.   ng c¸c h §i Ò u  4. §èi t ng    î tham  gia nghiÖp  ô  v ho¸n  æi  ¹itÖ  íiNg ©n   ® ngo   v   hµng  µ   íctheo quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  µy  µc¸cng©n  µng  îcNg ©n   Nh n     ®Þ t i ®Þ n l    h ®  hµng  µ   íccÊp  Êy phÐp  ¹t®éng  ¹ihèi. Nh n   gi   ho   ngo   §i Ò u 5. NghiÖp  ô  v ho¸n  æi  ¹itÖ  íiNg ©n   µng  µ   íc ® îc ® ngo   v   h Nh n     thùc hiÖn  íi ú  ¹n 7  µy,15  µy,30  µy,60  µy  µ  ngµy.   v   h   ng   ng   ng   ng v 90  k
  2. 2 §i Ò u 6. 1. Tû    ©n   µng  µ   ícmua  laM ü   µtû gi¸mua    gi¸Ng h Nh n   §«    l       giao ngay  ña    c Ng ©n   µng  µ   íc t¹  µy  ý  îp  ng  h Nh n   i ng k h ®å ho¸n  æi  ¹itÖ  ® ngo   (hoÆc  ¹  µy  ting x¸cnhËn    giao dÞch    ho¸n ® æi  ¹itÖ    ngo   qua  ¹ng  m REUTERS). 2. Tû    ©n   µng  µ   íc¸p dông      gi¸Ng h Nh n     khib¸n  ¹ §«    ü   l   laM cho    ©n  i c¸c ng hµng  ùc hiÖn  th   nghiÖp  ô  v ho¸n  æi  ¹itÖ  îc x¸c ®Þnh    ¬  ë  û gi¸ ® ngo   ®     trªnc s t     b¸n giao  ngay  ña  ©n   µng  µ   íc t¹  µy  ý  îp  ng  c Ng h Nh n   i ng k h ®å ho¸n  æi  ¹i ® ngo   tÖ  (hoÆc  t¹ ngµy x¸c nhËn  giao dÞch  ho¸n ® æi  ngo¹i Ö  qua  m¹ng  i  t REUTERS)  µ  ôc    iÒu  µnh  Ýnh  vm tiªu® h ch s¸ch tiÒn tÖ      trong tõng  êikú.Tû    th     gi¸Ng ©n   µng  µ   íc ¸p  ông      h Nh n   d khib¸n  ¹ §«    ü   l   la M cho    ©n  µng  ùc i c¸c ng h th   hiÖn  nghiÖp  ô  v ho¸n ® æi  ¹itÖ  Ng ©n  µng  µ   ícc«ng  è    ngo   do  h Nh n   b trong tõng     thêikú.   §i Ò u    ©n  µng  µ   ícthùc hiÖn  7. Ng h Nh n     nghiÖp  ô  v ho¸n  æi  ¹itÖ  ® ngo   víi   ©n  µng  ¹ Së    ng c¸c h t   Giao  Þch  ©n  µng  µ   íc. i d Ng h Nh n §i Ò u    ×nh  ùthùchiÖn  8. Tr t    nghiÖp  ô  v ho¸n ® æi  ¹itÖ:   ngo   1.    ã  Khi c nhu  Çu  ùc  Ön  c th hi nghiÖp  ô  v ho¸n  æi  ¹itÖ, c¸c ng©n   ® ngo       hµng  öi ®Ò   Þ   g  ngh b»ng  b¶n  n   ©n   µng  µ   íc (Vô  Ýnh  v¨n  ®Õ Ng h Nh n   Ch s¸ch  TiÒn  Ö) trong      â  è  Öu  t  ®ã ghi r s li chøng minh  ×nh  ×nh  Õu  ôt vèn    t h thi h   kh¶ dông  b»ng  ng  Ötnam     ©n  µng  µ   ícxem   Ðt,quyÕt ®Þnh. ®å Vi   ®Ó Ng h Nh n   x    2. Khi® îcNg ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën,ng©n  µng  ã      h Nh n   thu   h c nhu  Çu  ùc c th   hiÖn nghiÖp  ô  v ho¸n  æi  ¹itÖ  ùc  Ön  ® ngo   th hi ho¸n  æi  ¹itÖ  íiNg ©n   ® ngo   v   hµng  µ   íc (Së  Nh n   Giao  Þch)  d theo  É u   îp  ng  ¹  ô  ôc ®Ýnh   Ìm, m h ®å t iph l   k  hoÆc   ùc hiÖn  th   qua  Ö   èng  h th giao dÞch    ¹ng    trªnm REUTERS. 3. ViÖc    chuyÓn  laM ü     cho  ©n  µng  µ   ícph¶i® îcthùc §«    ®Ó b¸n  Ng h Nh n        hiÖn  µ  Õt  óc chË m   Êt trong vßng  ngµy  µm  Öc  Õp theo  v k th   nh     2  l vi ti   sau  µy  ng ký  îp  ng  h ®å ho¸n  æi  ¹itÖ  ® ngo   (hoÆc  µy    Ën  ng x¸c nh giao  Þch  d ho¸n  æi  ® ngo¹itÖ    qua  ¹ng  m REUTERS). Ngay    sau    Ën  îcb¸o  ã  ¹itÖ,Ng ©n   khinh ®   c ngo     hµng  µ   íc chuyÓn  Òn  ng  Öt Nam   Nh n   ti ®å Vi   cho  ©n  µng  ùc  Ön  ng h th hi ho¸n   ® æi  ¹itÖ. ngo   4.ViÖc    chuyÓn  Òn §ång  ÖtNam     ti   Vi   ®Ó mua  ¹ §«    ü   õNg ©n  µng  l   laM t   i h Nhµ   íc ph¶i ® îc thùc  Ön  µ  Õt  óc  Ë m   Êt  n     hi v k th ch nh trong  vßng  ngµy  µm  2  l viÖc  Õp  ti theo  sau  µy  Õt  óc hîp  ng  ng k th   ®å giao  Þch  d ho¸n  æi  ¹itÖ  ∙  ® ngo   ® ký  Õt  k (hoÆc  µy  Õt  óc kú  ¹n  ng k th   h giao dÞch    ho¸n ® æi  ¹itÖ  ∙    Ën    ngo   ® x¸cnh trªnm¹ng    REUTERS). Ngay    sau    Ën  îc b¸o  ã  ång  Öt Nam,  ©n   khinh ®  c§ Vi   Ng hµng  µ   ícchuyÓn  laM ü   Nh n   §«    cho  ©n  µng  ùc hiÖn  ng h th   ho¸n ® æi  ¹itÖ.   ngo   §i Ò u  9. ViÖc chuyÓn tiÒn chË m  so víithêi h¹n ®∙ quy ®Þnh  t¹i       Kho¶n    3,Kho¶n    Òu  Quy Õt  nh  µy  îcxö  ýnh  4,§i 8  ®Þ n ®   l   sau: 1.  êng  îp  Tr h chuyÓn  §«la  ü:  dông  M ¸p  møc   ¹t b»ng  ph   150%   i Êt l∙ su     cïng  ú  ¹n    Þ  êng  Òn  Ö  ªnng©n  µng  k h trªnth tr ti t li   h Xinh­ po  ga­ (SIBOR)  Ýnh  t trªnsè  µy  Ë m     µ  è  Òn chË m     ng ch tr¶v s ti   tr¶.
  3. 3 2. Trêng  îp    h chuyÓn  ång  Öt Nam:  dông  § Vi   ¸p  møc   ¹tb»ng  ph   150%     l∙i suÊt t¸  Êp  èn  Ön  µnh  ña  ©n   µng  µ   íctÝnh    è  µy  Ë m    i c v hi h c Ng h Nh n   trªns ng ch tr¶vµ  è  Òn chË m     s ti   tr¶. §i Ò u    10. Tr¸chnhiÖm    n  Þ  ¹i ©n  µng  µ  íc:   c¸c®¬ v t  Ng h Nh n 1. §Þnh  ú  µng  Çn    kh tu hoÆc     Çn  Õt, ô   Ýnh  khic thi   Ch V s¸ch tiÒn  Ö  ñ    t ch tr× phèi hîp  íiVô       v   Qu¶n  ýngo¹ihèi vµ  ô   Ýn  ông  l    VT d trao ® æi      c¸c th«ng    tin vÒ   ×nh  ×nh  t h cung  Çu  ¹itÖ    Þ  êng, biÕn  ng  û gi¸, Ôn  Õn  c ngo   trªnth tr   ®é t    di bi vÒ   èn  v kh¶  ông  ña    ©n  µng, t×nh  ×nh  i Êp  èn  ña  ©n   µng  d c c¸c ng h   h t¸ c v c Ng h Nhµ   íc ®èi  íic¸c ng©n  µng    ù  Õn  nh  íng  n  v    h ®Ó d ki ®Þ h nghiÖp  ô  v ho¸n  æi  ® ngo¹itÖ    trong m èi    quan  Ö   íic¸c c«ng  ô  iÒu  Õtvèn  h v    c® ti   kh¶  ông  d kh¸c cña    Ng ©n   µng  µ   ícnh  h Nh n   cho  vay  i Êp  èn,chiÕtkhÊu, nghiÖp  ô  Þ  êng  t¸  cv      v th tr m ë     ×nh Thèng  c  Õt ®Þnh. ®Ó tr   ®è quy   2.Vô  Ýnh    Ch s¸ch tiÒn tÖ  ã      c tr¸chnhiÖm:   2.1.Tr×nh  èng  c    Th ®è phª  Öt  ån  Òn  duy ngu ti cung  øng cho  ôc      m tiªut¸i cÊp  èn  v trong tõng  êikú    ùc hiÖn    th   ®Ó th   nghiÖp  ô  v ho¸n  æi  ¹itÖ  íi   ® ngo   v   c¸c ng©n  µng  µ  h v th«ng  b¸o  í    n  Þ   ªnquan    ùc  Ön  ti c¸c ®¬ v li   ®Ó th hi nghiÖp  ô  v ho¸n ® æi  ¹itÖ.   ngo   2.2.Trong  êih¹n  èi®a   ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën  îc ®Ò     th   t   2  l vi k t   nh ®  nghÞ  ùc hiÖn  th   nghiÖp  ô  v ho¸n  æi  ¹itÖ  ña    ©n  µng, n Õu  Êp  ® ngo   c c¸c ng h   ch nhËn  ho¸n  æi  ¹itÖ  ×  Ëp  ê tr×nh tr×nh tr×nh Thèng  c  Õt  nh   ® ngo   th l t         ®è quy ®Þ viÖc ho¸n  æi  ¹itÖ  íitõng  ©n  µng  µ  ® ngo   v   ng h v th«ng  b¸o cho  ë   S Giao  Þch  d ®Ó   ùc hiÖn.Trêng  îp tõchèithùc hiÖn  th     h        nghiÖp  ô  v ho¸n ® æi  ¹itÖ,ph¶i   ngo       cã c«ng      êi ©n  µng  ýdo  õchèi. v¨n tr¶l  ng h l  t   3.  ô   V Qu¶n  ý ngo¹ihèi cã  l      tr¸ch nhiÖ m     cung  Êp  µng  µy  c h ng cho  ô   V ChÝnh  s¸ch tiÒn tÖ  µ  ë      v S Giao  Þch  ©n  µng  µ   ícc¸c th«ng    Ò   û d Ng h Nh n     tinv t   gi¸mua,  ngo¹itÖ  ña  ©n   µng  µ   íc,tû gi¸giao dÞch    Þ  êng    b¸n    c Ng h Nh n         trªnth tr ngo¹itÖ  ªnng©n  µng.   li   h 4.Së    Giao  Þch  ©n  µng  µ   íccã  d Ng h Nh n   tr¸chnhiÖ m:   4.1.Quy  nh  ô  Ó  Ò   êigian chuyÓn  Òn.   ®Þ c th v th     ti 4.2.Sau    Ën  îcth«ng  cña  ô   Ýnh    khinh ®   b¸o  V Ch s¸ch TiÒn  Ö,thùc hiÖn    t    hîp ®ång    ho¸n ® æi  ¹itÖ    ngo   hoÆc   ùc hiÖn  th   giao dÞch    ho¸n  æi  ¹itÖ  íi ® ngo   v   c¸cng©n  µng    h qua  ¹ng  m REUTERS. 4.3.  ö   ýc¸c viph¹m  Ò    X l       v chuyÓn  Òn theo  ti   quy  nh  ¹  Òu  Quy Õt  ®Þ ti §i 9  ®Þnh  µy. n 4.4.§Þnh  ú  µng  Çn, tæng  îp  µ    kh tu   h v b¸o  c¸o  èng  c  ©n   µng  Th ®è Ng h Nhµ   ícvÒ   ×nh  ×nh  ùc hiÖn  n  t h th   nghiÖp  ô  v ho¸n  æi  ¹itÖ  ña  Çn  íc, ® ngo   c tu tr   ®ång  êigöiVô  Ýnh  th     Ch s¸ch tiÒn tÖ,Vô        Qu¶n  ýngo¹ihèi, ô  Ýn  ông. l    tdV 5. Vô  Õ       µichÝnh  ã    K to¸n­ T   c tr¸chnhiÖ m   íng dÉn  ¹ch to¸nnghiÖp  ô    h  h   v ho¸n ® æi  ¹itÖ  îcquy  nh  ¹ Quy Õt  nh  µy.   ngo   ®   ®Þ t i ®Þ n
  4. 4 §i Ò u    11. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  ý.M äi  ®Þ n c hi l     k t  k  bæ  sung, söa  æi    ® c¸c  iÒu  ® kho¶n  ña  c Quy Õt  nh   µy  Thèng  c  ®Þ n do  ®è Ng ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. h Nh n     §i Ò u    12. Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô   Ýnh  V¨n    tr V Ch s¸ch tiÒn  Ö, Vô   ­   t   tr ëng  ô   V Qu¶n  ý ngo¹ihèi,Vô   ëng  ô   Ýn  ông, Gi¸m  c  ë   l      tr VT d   ®è S giao  Þch  d Ng ©n  µng  µ   íc,Vô  ëng  ô  Õ     µichÝnh,Thñ  ëng    n  Þ  ã  h Nh n   tr V K to¸nt     tr c¸c®¬ v c li   ªnquan    ©n   µng  µ   íc Trung  ng, Tæng   ë Ng h Nh n   ¬  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ®è c¸c ng©n  µng  h tham    gia nghiÖp  ô  v ho¸n  æi  ¹itÖ  íi ©n   µng  µ   íccã  ® ngo   v   Ng h Nh n   tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  5. 5 P h ô  l ô c céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . .. . ..  /H§KT­NHNN H î p ® å n g  th ù c hi Ö n  n g hi Ö p  v ô  h o¸n ® æ i  n g o ¹i Ö  t ­ C¨n  vµo    cø  Ph¸p  Önh  îp  ng  l H ®å kinh tÕ  µy    ng 29/9/1989 cña  éi ®ång     H  Nhµ   ícViÖtNam. n    ­ C¨n  vµo    cø  NghÞ   nh  è  ®Þ s 63/1998/N§­   µy  CP ng 17/08/1998  ña  ñ   c Th t ng ChÝnh  ñ  Ò   í  ph v Qu¶n  ýngo¹ihèi. l    ­ C¨n  vµo    cø  Quy Õt  nh  è: ..  ®Þ s  . /2001/Q§­NHNN   µy  . . . 2001cña  ng .. / ./   Thèng  c  ®è NHNN   Ò   Öc  ùc  Ön  v vi th hi nghiÖp  ô  v ho¸n  æi  ¹itÖ  ÷a  ® ngo   gi NHNN   íic¸c ng©n  µng    ¸p  v    h ®Ó ® øng  nhu  Çu  èn  ¾n   ¹n  ña    ©n   c v ng h c c¸c ng hµng. H«m   nay,ngµy.. th¸ng..n¨m... óng    å m:     .   .  ch t«ig Bªn     © n   µng  µ   ícViÖt  A :Ng h Nh n   Nam §Þa  chØ: §iÖn  ¹i tho : Fax: §¹idiÖn:¤ng  µ)..     (B . Chøc  ô: v Bªn  Ng © n   µng... B:  h §Þa  chØ: §iÖn  ¹i tho : Fax: §¹idiÖn:¤ng  µ)..     (B . Chøc  ô: v cïng nhau  ý  Õt  îp  ng  k k h ®å nghiÖp  ô  v ho¸n  æi  ¹itÖ  íic¸c ®iÒu  ® ngo   v     kho¶n    nh sau: §i Ò u    B      1. Bªn  b¸n giao ngay  USD   cho  A  bªn  theo tûgi¸..         .VND/USD  
  6. 6 Bªn  chuyÓn  B  §«laM ü     cho  A  bªn  Bªn  chuyÓn  ång  ÖtNam   A  § Vi   cho    bªn B Sè  Òn: ti Sè  Òn: ti B»ng  ÷: ch B»ng  ÷: ch Tµikho¶n  è:   s Tµikho¶n  è:   s T¹iNg ©n  µng:   h T¹iNg ©n  µng:   h Ngµy    Þ: gi¸tr Ngµy    Þ: gi¸tr   §i Ò u 2. Bªn    A b¸n USD   ã  ú  ¹n  .  µy  c k h ..  ng cho  bªn    B theo  û gi¸..  t    . VND/USD. Bªn  chuyÓn  A  §«laM ü     cho  B  bªn  Bªn  chuyÓn  ång  ÖtNam   B  § Vi   cho    bªn A Sè  Òn: ti Sè  Òn: ti B»ng  ÷: ch B»ng  ÷: ch Tµikho¶n  è:   s Tµikho¶n  è:   s T¹iNg ©n  µng:   h T¹iNg ©n  µng:   h Ngµy    Þ: gi¸tr Ngµy    Þ: gi¸tr §i Ò u 3. ViÖc  chuyÓn  Òn vµ  ö  ýchuyÓn  Òn chË m   ùc hiÖn  ti   x l   ti   th   theo  quy  nh   ®Þ t¹  iKho¶n  Kho¶n  §iÒu  vµ  Òu  Quy Õt  nh   è:. . 2001/Q§­ 3,  4  8  §i 9  ®Þ s ./ NHNN   ngµy.. / ./ . . . 2001 ña Thèng ®èc  Ng ©n  hµng Nhµ  níc vÒ  viÖc thùc hiÖn   c nghiÖp  ô  v ho¸n  æi  ¹itÖ  ÷a Ng ©n  µng  µ   ícvíi   ©n  µng    ® ngo   gi   h Nh n     ng c¸c h ®Ó ®¸p øng nhu  Çu  èn  ¾n  ¹n b»ng  ång  ÖtNam   c v ng h  § Vi   cho    ©n  µng. c¸cng h §i Ò u 4. Hai bªn cam   Õt  ùc  Ön  k th hi nghiªm  óc c¸c ®iÒu  t    kho¶n    ghi trong  îp  H ®ång  µy. Khi ph¸tsinh nh÷ng  ëng¹i    n       tr   ,hai bªn ph¶ith«ng    b¸o  Þp  êicho  k th   nhau  b»ng    v¨n b¶n    ïng gi¶i ®Ó c     Õt.quy Hîp  ng  µy  µm  µnh  b¶n,cã    Þnh  ®å n l th 04    gi¸tr   nhau.M çi bªn  ÷02      gi   b¶n. §¹idiÖn    bªn  A §¹i  diÖn  bªn  B
  7. 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2