Quyết định 894/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
301
lượt xem
11
download

Quyết định 894/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 894/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước về tỷ giá NHNN áp dụng khi bán lại đôla Mỹ cho các ngân hàng thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ theo QĐ 893/2001/QĐ-NHNN ngày 17/7/2001 của Thống đốc NHNN về việc thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ giữa NHNN với các ngân hàng để đáp ứng..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 894/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc S è  894/2001/Q§­N H N N   n n g µ y 17  th¸ng 7 n¨ m  2001 V Ò  t û gi¸ N g © n   µ n g  N h µ  n íc    h ¸p d ô n g  k hi b¸n  ¹i§«la M ü  ch o  c¸c  g © n  h µ n g   ù c hi Ö n   g hi Ö p  v ô  l  n th n h o¸n ® æ i  n g o ¹i Ö  theo Q u y Õ t  Þ n h    t ® s è  893/2001/Q§­N H N N  n g µ y17/7/2001 c ñ a T h è n g   è c  N H N N   ® v Ò   Ö c th ù c hi Ö n  n g hi Ö p  v ô   o¸n ® æ i  n g o ¹i Ö  gi ÷ a N H N N  víi vi h  t  c¸c  n g © n  h µ n g  ® Ó  ® ¸p ø n g  n h u  c Ç u  v è n n g ¾ n  h ¹ n  c ñ a c¸c n g © n  h µ n g thè ng ® è c   g © n  h µ ng N h µ  n íc N ­ C¨n  LuËt Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam   è    cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µy    ng 12 th¸ng12    n¨m  1997; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng3  ng 2    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   Ö m   ô, quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  B c quan  ngang  é; B ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1.  û    ©n   µng  µ   íc ¸p  ông    l¹  T gi¸Ng h Nh n   d khib¸n  i§«la M ü       cho c¸c ng©n  µng  ùc hiÖn    h th   nghiÖp  ô  v ho¸n  æi  ¹itÖ  ® ngo   b»ng  û gi¸b¸n  t    giao  ngay  ña  ©n   µng  µ   íct¹  µy  ý  îp ®ång  c Ng h Nh n   i ng k h   ho¸n  æi  ¹itÖ  ® ngo   (hoÆc   t¹ ngµy    Ën    i x¸cnh giao dÞch    ho¸n ® æi  ¹itÖ    ngo   qua  ¹ng  m REUTERS)  éng  íi c v  møc      giat¨ngquy  nh  i víi õng kú  ¹n cô  Ó    ®Þ ®è    t   h   th nh sau: 0,80%  ña  û gi¸b¸n  c t    giao ngay  ña  ©n   µng  µ   íc t¹  µy  ý  îp c Ng h Nh n   i ng k h   ®ång ho¸n  æi  ¹itÖ  ® ngo   (hoÆc  ¹  µy    Ën  ting x¸c nh giao  Þch  d ho¸n  æi  ¹i ® ngo   tÖ  qua  ¹ng  m REUTERS)  i víi ú  ¹n  ngµy. ®è     h 7  k 0,85%  ña  û gi¸b¸n  c t    giao ngay  ña  ©n   µng  µ   íc t¹  µy  ý  îp c Ng h Nh n   i ng k h   ®ång ho¸n  æi  ¹itÖ  ® ngo   (hoÆc  ¹  µy    Ën  ting x¸c nh giao  Þch  d ho¸n  æi  ¹i ® ngo   tÖ  qua  ¹ng  m REUTERS)  i víi ú  ¹n  ngµy. ®è     h 15  k 1,00%  ña  û gi¸b¸n  c t    giao ngay  ña  ©n   µng  µ   íc t¹  µy  ý  îp c Ng h Nh n   i ng k h   ®ång ho¸n  æi  ¹itÖ  ® ngo   (hoÆc  ¹  µy    Ën  ting x¸c nh giao  Þch  d ho¸n  æi  ¹i ® ngo   tÖ  qua  ¹ng  m REUTERS)  i víi ú  ¹n  ngµy. ®è     h 30  k 1,35%  ña  û gi¸b¸n  c t    giao ngay  ña  ©n   µng  µ   íc t¹  µy  ý  îp c Ng h Nh n   i ng k h   ®ång ho¸n  æi  ¹itÖ  ® ngo   (hoÆc  ¹  µy    Ën  ting x¸c nh giao  Þch  d ho¸n  æi  ¹i ® ngo   tÖ  qua  ¹ng  m REUTERS)  i víi ú  ¹n  ngµy. ®è     h 60  k 1,70%  ña  û gi¸b¸n  c t    giao ngay  ña  ©n   µng  µ   íc t¹  µy  ý  îp c Ng h Nh n   i ng k h   ®ång ho¸n  æi  ¹itÖ  ® ngo   (hoÆc  ¹  µy    Ën  ting x¸c nh giao  Þch  d ho¸n  æi  ¹i ® ngo   tÖ  qua  ¹ng  m REUTERS)  i víi ú  ¹n  ngµy. ®è     h 90  k
  2. 2 §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý. 2. Quy ®Þ n c hi l     k t  k §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô  Ýnh    Òn tÖ,Vô  ëng  V¨n    tr V Ch s¸ch ti     tr Vô  Qu¶n  ýngo¹ihèi,Vô   ëng  ô   Ýn  ông, Gi¸m  c  ë   l      tr VT d   ®è S giao  Þch  ©n   d Ng hµng  µ   íc,Vô   ëng  ô   Õ   Nh n   tr V K to¸n tµichÝnh, Thñ  ëng    n  Þ  ã  ªn      tr c¸c ®¬ v c li   quan    ©n  µng  µ   ícTrung  ng,Tæng  ë Ng h Nh n   ¬  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) c¸cng©n  ®è     hµng  tham    gia nghiÖp  ô  v ho¸n  æi  ¹itÖ  íiNg ©n   µng  µ   íc cã  ® ngo   v   h Nh n   tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản