Quyết định 898/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
404
lượt xem
85
download

Quyết định 898/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 898/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 898/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc S è  898/2003/Q§­N H N N   n N g µ y  12 th¸ng 8 n¨ m  2003  Ò  vi Ö c ba n  h µ n h  Q u y  ch Õ   V c hi Õ t k h Ê u, t¸i chi Õ t kh Ê u  c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc  N h ® è i  íi v  c¸c n g © n  h µ n g thè ng ® è c   © n  h µ ng nh µ  n íc ng ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997 vµ  LuËt C¸c  tæ  chøc  tÝn dông  sè  02/1997/QH10  ngµy  12/12/1997; ­ C¨n  LuËt söa  æi,bæ     cø    ®   sung  ét  è  Òu  ña  Ët Ng ©n  µng  µ   m s §i c Lu   h Nh nícViÖtNam   è      s 10/2003/QH11  µy  ng 17/6/2003. ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 86/N§­   µy  CP ng 5/11/2002  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh chøc  n¨ng,nhiÖm   ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,  ¬    v  h v c c tæ  c B c quan   ngang  é; B ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýn  ông.   ®Ò ngh c V tr Vt d quy Õt  Þ nh ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  Õ   Õt khÊu, ch chi     t¸ chiÕtkhÊu  ña  ©n  µng  µ   íc®èi víi   ©n  µng.   i   c Ng h Nh n       ng c¸c h §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ¨ng  ® C«ng b¸o  µ  v thay thÕ    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 906/2002/Q§­NHNN   µy  ng 26/8/2002  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  c Th ®è Ng h Nh n   vi ban  µnh h Quy  Õ   ch chiÕtkhÊu,t¸ chiÕtkhÊu  ña  ©n  µng  µ   íc®èi víi   ©n  µng.     i   c Ng h Nh n       ng c¸c h §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô  Ýn  ông,thñ  ëng    n   V¨n    tr VT d   tr c¸c ®¬ vÞ  éc Ng ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  c    thu   h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh, Ng h Nh n     thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, Chñ   Þch  éi ®ång  ph tr     ¬  t H  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  Gi¸m  ®èc (Gi¸m  c) c¸cng©n  µng  Þu  ®è     h ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 Q uy   Õ ch c hi Õ t k h Ê u, t¸i  chi Õ t kh Ê u  c ñ a  g © n  h µ n g n n h µ   íc ® è i víi c¸c n g © n  h µ n g n   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 898/2003/Q§­NHNN ngµy 12/8/2003 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc)   Th ®è Ng h Nh n §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh  µ  i t ng ¸p dông v ®è  î     1.Quy  Õ   µy    ch n quy  nh  Öc  ùc hiÖn  ®Þ vi th   nghiÖp  ô  ÕtkhÊu,t¸ chiÕt v chi     i   khÊu  ña  ©n   µng  µ   íc ®èi  íic¸c ng©n  µng, nh»m   ùc hiÖn  Ýnh  c Ng h Nh n   v    h   th   ch s¸chtiÒn tÖ  èc      qu gia. 2. C¸c  ©n  µng  îc Ng ©n   µng  µ   íc chiÕt khÊu, t¸  Õt khÊu    ng h ®  h Nh n      i chi   (sau ®©y  äit¾tlµng©n  µng) lµc¸cng©n  µng  îcthµnh  Ëp vµ  ¹t®éng    g      h      h ®  l   ho   theo LuËt C¸c  chøc  Ýn  ông.     tæ  td §i Ò u    ÕtkhÊu,t¸i ÕtkhÊu  Êy têcã  2. Chi     chi   gi     gi¸ ChiÕtkhÊu,t¸ chiÕtkhÊu      i   (sau  y  äichung  µchiÕtkhÊu) giÊy têcã  ®© g   l         gi¸cña  ©n  µng  µ nghiÖp  ô  ©n   µng  µ   íc mua     Êy  ê cã      ng h l  v Ng h Nh n   c¸c gi t   gi¸ cßn  êih¹n  th   thanh  to¸n,m µ     Êy tê cã    µy    ©n  µng  ∙    c¸c gi     gi¸n c¸c ng h ® mua     trªn thÞ  êng  ¬  Êp  tr s c hoÆc   mua  ¹trªnthÞ  êng  cÊp. l     tr i thø  §i Ò u      ÊtchiÕtkhÊu 3. L∙isu     L∙isuÊt chiÕt khÊu  µ l∙ suÊt Ng ©n   µng  µ   íc ¸p  ông    Ýnh  è        l    i   h Nh n   d ®Ó t s tiÒn thanh      ùc hiÖn  ÕtkhÊu  Êy tê cã  .   Êt chiÕtkhÊu      to¸nkhith   chi   gi     gi¸  su   L∙i   do Ng ©n  µng  µ   ícx¸c ®Þnh  µ  h Nh n     v c«ng  è,phïhîp víi ôc    ña  Ýnh  b       m tiªuc ch s¸ch  tiÒn tÖ    trongtõng thêikú.      §i Ò u  H×nh  4.  thøc chiÕtkhÊu     1. ChiÕt khÊu  µn  é  êih¹n      to b th   cßn  ¹  ña  Êy  ê cã    ©n   µng  li c gi t   gi¸:Ng h Nhµ   ícmua  ¼n  Êy têcã    ña    ©n  µng  n  h gi     gi¸c c¸cng h theo gi¸chiÕtkhÊu.      2. ChiÕt khÊu  ã  ú  ¹n:Ng ©n   µng  µ   íc chiÕtkhÊu  Ìm      ckh   h Nh n     k theo    yªu cÇu  ©n  µng  ng h cam   Õt  k mua   ¹ toµn  é  Êy  ê cã      l i b gi t   gi¸®ã sau  ét  êigian  m th   nhÊt ®Þnh. Kú  ¹n chiÕtkhÊu  èi a  µ91  µy.     h    t   l   ng ® §i Ò u    giÊy têcã    îcchiÕtkhÊu 5. C¸c      gi¸®     1. C¸c  Êy  ê cã    îc Ng ©n   µng  µ   íc chiÕt khÊu    gi t   gi¸®   h Nh n     bao  å m   Ýn  g t phiÕu  kho  ¹c,tr¸ phiÕu  b   i kho  ¹c,tÝn  Õu  ©n   µng  µ   íc vµ    ¹ b  phi Ng h Nh n   c¸c lo i   giÊy  ê cã    t   gi¸kh¸c ® îcThèng  c  ©n   µng  µ   ícquy  nh     ®è Ng h Nh n   ®Þ trong tõng     thêikú.   2. C¸c  ¹  Êy  ê cã      lo igi t   gi¸nªu  ¹  tikho¶n  cña  iÒu  µy  îc Ng ©n   µng  1  ® n ®  h Nhµ   ícchiÕtkhÊu    ã      iÒu  Ön  n    khic ®ñ c¸c® ki sau:
 3. 3 a. Trêng  îp chiÕtkhÊu  µn  é  êih¹n    h    to b th   cßn  ¹ cña  Êy  ê cã    êi l  i gi t   gi¸: Th   h¹n cßn  ¹tèi a  ña  Êy têcã    µ91  µy;   l     c gi     gi¸l   ng i® b. Trêng  îp  Õt khÊu  ã  ú  ¹n:Thêi h¹n    h chi   ckh     cßn  ¹ cña  Êy  ê cã    li  gi t   gi¸ ph¶idµih¬n  êih¹n  ©n  µng  µ   ícchiÕtkhÊu;    th   Ng h Nh n     c. C¸c  Êy  ê cã    îc ph¸thµnh    gi t   gi¸®     b»ng  ng  Öt Nam   ®å Vi   (VN§)  µ  ã  vc thÓ  chuyÓn  îng ® îc. nh   §i Ò u    ¹n  6. H møc  ÕtkhÊu chi   H¹n møc   Õt khÊu  µ møc   Õt khÊu  èi®a,  Ýnh  chi   l  chi   t  t theo  è  , cña  s d  Ng ©n  µng  µ   íccho  ét  ©n  µng  ¹ m äi  êi®iÓ m   h Nh n   m ng h t i th   trongquý.   1. C¨n  vµo  ôc    ña  Ýnh    cø  m tiªuc ch s¸ch  Òn  Ö  µ  ti t v tæng  èil ng  Òn kh  î ti   cung øng  ∙  îc phª  ®®  duyÖt, Thèng  c  ©n   µng  µ   íc quyÕt  nh     ®è Ng h Nh n   ®Þ tæng  ¹n møc  µnh  h  d cho nghiÖp  ô  ÕtkhÊu  v chi   trong tõng thêikú.      2. C¨n  vµo    cø  tæng  ¹n  h møc  ÕtkhÊu, Ng ©n   µng  µ   ícph©n    chi     h Nh n   bæ h¹n møc  ÕtkhÊu    chi   cho  õng ng©n  µng  t  h theo c«ng    thøc sau:   H  =  V x S x k              Trong  : ®ã ­H:  ¹n    H møc  ÕtkhÊu  ña  ©n  µng chi   c ng h ­V: Vèn  ùcã  ña  ©n  µng    t   c ng h ­ S:  û  äng gi÷a d  î tÝn  ông    T tr     n  d b»ng  VN§  víi so   tæng  µis¶n  ã  µ  îc t  cv®  tÝnh  b»ng  c«ng  thøc: Tæng    îtÝn  ông  ¾n,  dn  d ng trung,dµih¹n b»ng      VN§ S = Tæng  µis¶n  ã t  c ­k:H Ö   è  ÕtkhÊu,® îctÝnh      s chi      theo c«ng    thøc sau:   Tæng  ¹n møc  ÕtkhÊu h  chi   k = n ∑ Vi x      Si   i=1 Trong  ,  vµ  lµ vèn  ù cã  µ  û  äng  ÷a   nî  Ýn  ông  víi ®ã Vi  Si    t   v t tr gi d td so    tæng  µis¶n  ã  ña  ©n  µng  i t  c c ng h thø  3. ChË m   Êt vµo  µy  cña    nh   ng 25  th¸ng cuèiquý,c¸c ng©n  µng  öi cho         h g  Ng ©n   µng  µ   íc (Vô  Ýn  ông) giÊy    Þ   h Nh n   T d   ®Ò ngh th«ng  b¸o  ¹n  h møc   Õt chi   khÊu  Ìm  k theo  b¶ng  ©n  i  µikho¶n  Õ     ña  c ®è t   k to¸nc th¸ng gÇn  Êt vµ    nh   b¶ng  kª giÊy tê cã      iÒu  Ön  ÕtkhÊu  µ   ©n  µng  ang  ¾ m   ÷(kÓ        gi¸®ñ ® ki chi   m ng h ® n gi   c¶  ÷ng  Êy  ê cã    ang  îcNg ©n   µng  µ   ícchiÕtkhÊu  ã  ú  ¹n) nh gi t   gi¸® ®  h Nh n     ckh   ®Ó   µm  ¬  ë    nh  µ  l c s x¸c®Þ v th«ng    ¹n  b¸o h møc  ÕtkhÊu  chi   cho    ©n  µng  c¸cng h trongquý  Õp theo.   ti  
 4. 4 4.Hµng  ý,Ng ©n  µng  µ   ícth«ng  h¹n møc  ÕtkhÊu    qu   h Nh n   b¸o    chi   cho    c¸c ng©n  µng  ã  ¾ m   ÷c¸cgiÊy têcã    ¾n  ¹n ®ñ     Èn  ÕtkhÊu. h cn gi         gi¸ng h   tiªuchu chi     Ph Çn  ¹n  h møc  ÕtkhÊu  chi   cßn  ¹ cña    ©n  µng  l  i c¸cng h kh«ng  ¾ m   ÷c¸cgiÊy  n gi     têcã    îcsö  ông  µm  ¹n møc  ÕtkhÊu  ù    gi¸®   d l h  chi   d phßng. 5. C¸c  ©n  µng    ng h kh«ng  ¾ m   ÷ c¸c giÊy  ê cã    Õu    n gi     t   gi¸n ph¸tsinh viÖc    n ¾ m   ÷ giÊy  ê cã      iÒu  Ön  Õt khÊu  µ  ã  gi   t   gi¸®ñ ® ki chi   v c nhu  Çu  îc chiÕt c ®    khÊu  trong  ý, cã  qu   v¨n  b¶n    ®Ò nghÞ   ©n   µng  µ   íc (Vô  Ýn  ông) Ng h Nh n   T d   th«ng  h¹n  b¸o  møc  ÕtkhÊu    chi   bæ sung,kÌm    theo b¶ng  ©n  i kÕ     ña  c ®è   to¸nc th¸ng gÇn  Êt  µ    nh v b¶ng  c¸c giÊy  ê cã      îc Ng ©n   µng  µ   íc kª    t   gi¸®Ó ®   h Nh n   th«ng      b¸o bæ sung  ¹n møc  õphÇn  ¹n møc  ÕtkhÊu  ù  h  t  h  chi   d phßng. §i Ò u  Ngµy    Þch 7.  giao d Ngµy giao  Þch  d trong nghiÖp  ô  Õt khÊu  µ ngµy  µm  Öc, kh«ng  c chi   l  l vi   tÝnh  µy  ng nghØ  èituÇn,nghØ  Ô  µ  cu     l v nghØ  Õt. t §i Ò u    ¬ng  8. Ph thøc thùc hiÖn      nghiÖp  ô  ÕtkhÊu v chi   1. Ph¬ng    thøc  ùc tiÕp:C¸c  ©n  µng  tr     ng h giao  Þch  ùc tiÕp  íiNg ©n   d tr   v  hµng  µ   íc. Nh n 2. Ph¬ng    thøc    Õp:C¸c  ©n  µng  gi¸nti   ng h giao dÞch    th«ng qua  Ö   èng  h th nèim¹ng    Ýnh  íi ©n  µng  µ   íchoÆc     vit v  Ng h Nh n   qua FAX. §i Ò u  §¬n  Þ  ùc hiÖn  9.  v th   nghiÖp  ô  ÕtkhÊu  ¹  ©n   µng  µ   v chi   tiNg h Nh níc ChiÕt khÊu  Êy  ê cã    ña  ©n   µng  µ   íc cho    ©n  µng    gi t   gi¸c Ng h Nh n   c¸c ng h ® îcthùc hiÖn  ¹  ë       t i Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc.Trêng  îp cÇn  Õt, ë  S d Ng h Nh n   h  thi   S Giao  Þch  ©n   µng  µ   íccã  Ó  ×nh Thèng  c  ©n  µng  µ   íc d Ng h Nh n   th tr   ®è Ng h Nh n   uû  quyÒn  cho    chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc Ng h Nh n     ph tr     Trung  ng  íi®©y   äi t¾t lµ chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc ® îc uû  Òn)  ¬ (d   g        Ng h Nh n     quy thùc hiÖn    nghiÖp  ô  ÕtkhÊu  i  íic¸c ng©n  µng  ã  ôsë  Ýnh    v chi   ®è v     h c tr   ch trªn ®Þa  µn: b 1. V¨n    b¶n  û  Òn  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íccho    u quy c Th ®è Ng h Nh n   chinh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  h Nh n     ph tr     ¬ ph¶iquy  nh  â   ®Þ r  ph¹m    û  Òn  µ  vi u quy v Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  Ng h Nh n     phè  ùcthuéc trung ¬ng  tr       chØ  îcthùc hiÖn  ®    theo néidung  ∙  îcuû  Òn.    ® ®   quy 2. ViÖc  û  Òn  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc cho      u quy c Th ®è Ng h Nh n   chi nh¸nh  Ng ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ùc hiÖn  h Nh n     ph tr     ¬ th   nghiÖp  vô  Õt khÊu  îc th«ng  chi   ®  b¸o cho    ©n  µng  ã  éi së  Ýnh    a   c¸c ng h c h   ch trªn®Þ bµn    ùc hiÖn. ®Ó th   §i Ò u    ×nh  ù,thñ tôcthùchiÖn  10. Tr t        nghiÖp  ô  ÕtkhÊu v chi   1. C¸c  ©n  µng  ôsë  Ýnh) cã    ng h (tr   ch   nhu  Çu  ÕtkhÊu  Êy  ê cã    c chi   gi t   gi¸ göigiÊy ®Ò   Þ  ÕtkhÊu      ngh chi   (theo M É u   è      s 01) cho  ©n   µng  µ   íc(Së  Ng h Nh n   Giao  Þch  ©n   µng  µ   íchoÆc       d Ng h Nh n   c¸c chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc® îc Ng h Nh n     uû  Òn)  µo  íc15  êc¸cngµy  quy v tr   gi     giao dÞch;  
 5. 5 2.C¨n  vµo  Êy ®Ò   Þ  ÕtkhÊu  µ  ¹n møc  ÕtkhÊu  a  îc   cø  gi   ngh chi   vh  chi   ch ®   sö  ông  ña  ©n  µng,Ng ©n   µng  µ   ícxem   Ðt quyÕt  nh  µ  d c ng h   h Nh n   x  ®Þ v th«ng  b¸o  Êp  Ën  ch nh (theo  É u   è  M s 02) hoÆc  th«ng b¸o kh«ng  Êp  Ën  ch nh (theo  M É u   è  s 03)  ngay sau    Ën  îc giÊy    khi nh ®  ®Ò nghÞ   Õt khÊu  ña  ©n   chi   c ng hµng. 3.  êng  îp  ¹  êi®iÓ m   Tr h t ith   th«ng b¸o  ¹n  h møc   Õt khÊu, sè   chiÕt chi    d   khÊu  ña  ©n  µng  ¹  ©n   µng  µ   íclính¬n  ¹n  c ng h ti Ng h Nh n     h møc  ÕtkhÊu  îc chi   ®  th«ng      b¸o,c¸c kho¶n  ÕtkhÊu  ã  ú  ¹n  ∙  îc thùc hiÖn  íc ®ã   Én  îc chi   ckh ®®    tr   v ®   thùc  Ön  hi theo  cam   Õt. Ng ©n   µng  µ   íc chØ   Õp  ôc thùc  Ön  Öc  k  h Nh n   ti t   hi vi chiÕtkhÊu    cho  ©n  µng    è    ÕtkhÊu  á  ¬n  ¹n  ng h khis d chi   nh h h møc  ÕtkhÊu  chi   ® îcth«ng    ña  ©n  µng.   b¸o c ng h §i Ò u    tr ng  îp kh«ng  Êp  Ën  ÕtkhÊu 11. C¸c  ê h   ch nh chi   1.Ng ©n  µng  ∙  ö  ông  Õt  ¹n møc  ÕtkhÊu.   h ®sd h h  chi   2. C¸c  Êy  ê cã    Þ kh«ng    iÒu  Ön    gi t   gi¸tr   ®ñ ® ki theo quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 5 Quy  Õ   µy; ch n 3.GiÊy    Þ  ÕtkhÊu  öiNg ©n  µng  µ   íccã  éidung    ®Ò ngh chi   g  h Nh n   n   kh«ng  phïhîp víi É u   è    êiký       M s 01,ng   kh«ng  ng  Èm  Òn; ®ó th quy §i Ò u    12. C«ng thøc x¸c®Þnh  è  Òn thanh      ÕtkhÊu  Êy     s ti   to¸nkhichi   gi têcã    ña    ©n  µng   gi¸c c¸cng h 1.Trêng  îp chiÕtkhÊu  µn  é  êih¹n    h    to b th   cßn  ¹ : li Gt St = Ls  Tc x  1  + 365  100 x  Trong  : ®ã St:Sè  Òn Ng ©n  µng  µ   ícthanh      ÕtkhÊu  Êy têcã    ti   h Nh n   to¸nkhichi   gi     gi¸; Gt:Gi¸trÞgiÊy têcã      n   ¹n thanh          gi¸khi®Õ h   to¸n; Tc: Thêih¹n      cßn  ¹ (tÝnh  l  i theo  µy) cña  Êy  ê cã    êih¹n  ng   gi t   gi¸. Th   cßn  ¹ l  i ® îc tÝnh  õ ngµy  Õt khÊu  n   µy  n   ¹n    t  chi   ®Õ ng ®Õ h thanh  to¸n cña  Êy  ê cã    gi t   gi¸; Ls:L∙isuÊt chiÕtkhÊu  ¹ thêi®iÓ m   ©n  µng  µ   ícchiÕtkhÊu  û        ti     Ng h Nh n     (t   lÖ    % theo n¨m);   365:Sè  µy    ng quy  ccho  n¨m í  1  2.Trêng  îp chiÕtkhÊu  ã  ú  ¹n:   h    ckh a. C«ng    thøc    nh  è  Òn  ©n   µng  µ   íc thanh    x¸c ®Þ s ti Ng h Nh n   to¸n cho    c¸c ng©n  µng    Õt khÊu  Êy  ê cã      Òu  i) ® îc tÝnh  h khi chi   gi t   gi¸(gi¸chi ®     theo c«ng  thøc nªu  ¹ kho¶n  ®iÒu  µy.   t  i 1  n
 6. 6 b. C«ng thøc  x¸c  nh   è  Òn  ®Þ s ti c¸c  ©n  µng  ng h thanh to¸n cho  ©n     Ng hµng  µ   íckhih Õt  êih¹n chiÕtkhÊu    Òu  Ò): Nh n     th       (gi¸chi v Ls  Tm x  Gv = St x (1 +                        ) 365  100 x  Trong  : ®ã Gv:  è   Òn c¸c ng©n  µng  S ti     h thanh    to¸ncho  ©n   µng  µ   íc khih Õt  Ng h Nh n     thêih¹n chiÕtkhÊu;      St:Sè   Òn  ©n   µng  µ   íc®∙    ti Ng h Nh n   thanh    to¸ncho  ©n  µng    Õt ng h khichi   khÊu; Ls:L∙isuÊt chiÕtkhÊu  ¹ thêi®iÓ m   ©n  µng  µ   ícchiÕtkhÊu  û        ti     Ng h Nh n     (t   lÖ    % theo n¨m);   Tm:  ú  ¹n chiÕtkhÊu  Ýnh theo ngµy)cña  Kh    (t       NHNN §i Ò u 13. Giao,nhËn  Êy  ê cã    µ      gi t   gi¸v thanh to¸n khichiÕt khÊu  ¹       ti Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n 1. Sau    Ën  îc th«ng  khi nh ®  b¸o  Ò   Öc  Êp  Ën  Õt khÊu  ña  v vi ch nh chi   c Ng ©n  µng  µ   íc,ng©n  µng    Þ  ÕtkhÊu  Õn hµnh  ñ tôc giao h Nh n   h ®Ò ngh chi   ti   th       nép  Êy  ê  ã    µ  Ën  Òn  gi t c gi¸v nh ti thanh  to¸n cña  ©n   µng  µ   íc t¹  ë    Ng h Nh n   iS Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc hoÆc     d Ng h Nh n   chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc ® îc uû  Ng h Nh n     quyÒn  trong vßng  ngµy  Ó   õ ngµy  îcth«ng    êng  îp chiÕtkhÊu  ã    1  k t  ®  b¸o.Tr h    c kú  ¹n,ng©n  µng    Þ  ÕtkhÊu  öicho  ©n  µng  µ   íccam  Õt  h  h ®Ò ngh chi   g  Ng h Nh n   k mua  ¹giÊy têcã    l i     gi¸(theo m É u   è    íckhigiao nép  Êy têcã    µ  Ën    s 04) tr       gi     gi¸v nh tiÒn thanh    to¸n. 2. Khi  Õt  êih¹n  Õt khÊu  êng  îp  Õt khÊu  ã  ú  ¹n),c¸c h th   chi   (tr h chi   ckh    ng©n  µng  h thanh    Òn  to¸nti mua   ¹ giÊy  ê cã    l  i t   gi¸cho  ©n   µng  µ   ícvµ  Ng h Nh n   nhËn  ¹ giÊy  ê cã    l i t   gi¸theo  cam   Õt.N Õ u   Õt  êih¹n  ÕtkhÊu  µ   ©n   k  h th   chi   m ng hµng kh«ng  thanh    to¸ncho  ©n  µng  µ   ícvµ  Ën  ¹ giÊy tê cã    ×  Ng h Nh n   nh l   i     gi¸th Ng ©n  µng  µ   ícsÏtrÝch tµikho¶n  Òn göicña  ©n  µng  ¹ Ng ©n  µng  h Nh n        ti     ng h ti   h Nhµ   íc®Ó   n   thanh  to¸n. Trêng  îp  µikho¶n  Òn  öi cña  ©n  µng  h t  ti g   ng h kh«ng    Òn  ×  ©n   ®ñ ti th Ng hµng  µ   ícsÏchuyÓn  è  Òn cßn  Õu  ña  ©n  µng  Nh n     s ti   thi c ng h sang  îqu¸ h¹n  µ  n    v ph¶ichÞu    Êtqu¸ h¹n b»ng    l∙su       i 200%     ÊtchiÕtkhÊu  l∙su   i   hoÆc       Êy tê b¸n c¸cgi     cã      Þ  êng  Òn tÖ    gi¸trªnth tr ti   ®Ó thanh   to¸ncho  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n 3.Trêng  îp ng©n  µng    Þ  ÕtkhÊu    h  h ®Ò ngh chi   kh«ng  giao nép  Êy têcã    gi     gi¸®óng    danh  ôc  m trong th«ng    b¸o  Êp  Ën  Õt khÊu  ña  ©n   µng  ch nh chi   c Ng h Nhµ   ícvµ  ng  êih¹n,coinh  ©n  µng  ∙  û  á    Þ  ÕtkhÊu. n   ®ó th       ng h ® hu b ®Ò ngh chi     M ét  ©n  µng  û  á    ng h hu b ®Ò nghÞ   Õt khÊu  lÇn  ×  ©n  µng    Ï chi   2  th ng h ®ã s   kh«ng  îc tiÕp  ôc tham    ®  t  gia nghiÖp  ô  Õt khÊu  íiNg ©n   µng  µ   íc v chi   v  h Nh n   trongthêih¹n  th¸ng,kÓ   õngµy    ¹m  Çn  2.     6    t  viph l thø 
 7. 7 §i Ò u    14. Tr¸ch nhiÖm   ña    n  Þ  ã  iªnquan  éc Ng ©n  µng    c c¸c®¬ v c l   thu   h Nhµ  íc n 1.Vô  Ýnh    Ch s¸ch tiÒn tÖ:     a. Phèi hîp  íic¸c ®¬n  Þ  ã  ªnquan    nh      v    v c li   x¸c ®Þ tæng  ¹n  h møc   Õt chi   khÊu  trong tõng quý    ×nh Thèng  c  ©n  µng  µ   ícphª duyÖt;     ®Ó tr   ®è Ng h Nh n     b. Tham   u    m cho  èng  c  ©n   µng  µ   íc x¸c ®Þnh  µ  Th ®è Ng h Nh n     v c«ng  è  b l∙suÊtchiÕtkhÊu;   i     c.Phèi hîp víiVô   Ýn  ông         t d trong viÖc    cung  Êp  c th«ng        nh   tin®Ó x¸c ®Þ h¹n møc  ÕtkhÊu    chi   cho    ©n  µng. c¸cng h 2.Vô  Ýn  ông:  T d a. Trªn  ¬  ë    c s tæng  ¹n  h møc   Õt khÊu  îc phª  Öt,ph©n    ¹n  chi   ®  duy   bæ h møc   ÕtkhÊu  chi   cho    ©n  µng  c¸c ng h theo quy  nh,  Ë m   Êt vµo  µy    ®Þ ch nh   ng 5 cña  th¸ng®Ç u   ý.   qu b. Th«ng    b¸o  ¹n  h møc   Õt khÊu  ña    ©n  µng  ã  ¾ m   ÷ c¸c chi   c c¸c ng h cn gi     giÊy têcã      iÒu  Ön  ÕtkhÊu      gi¸®ñ ® ki chi   cho  ë  S Giao  Þch  ©n  µng  µ   ­ d Ng h Nh n ícvµ    ©n  µng.   c¸cng h c.Th«ng    b¸o  ¹n  h møc  ÕtkhÊu    chi   bæ sung cho    ©n  µng  a  îc c¸c ng h ch ®   th«ng b¸o  ¹n  h møc   ÕtkhÊu  µ   íiph¸tsinh viÖc  ¾ m   ÷ c¸c giÊy  ê cã  chi   m m      n gi     t  gi¸trong quý  õ nguån  ¹n      t  h møc   ÕtkhÊu  ù  chi   d phßng, ®ång  êigöi cho  ë     th     S Giao  Þch    ùc hiÖn. d ®Ó th     d. Bæ     sung hoÆc   iÒu  ® chØnh danh  ôc    Êy  ê cã    îc Ng ©n   m c¸c gi t   gi¸®   hµng  µ   ícchiÕtkhÊu    Çn  Õt; Nh n     khic thi 3.Së    Giao  Þch  ©n  µng  µ   íc: d Ng h Nh n a.H íng dÉn      quy  ×nh cô  Ó    ùc hiÖn  tr   th ®Ó th   nghiÖp  ô  ÕtkhÊu  ¹ Së  v chi   ti   Giao  Þch  µ  ¹ c¸cchinh¸nh  ©n  µng  µ   íc® îcuû  Òn. d v t      i Ng h Nh n     quy b. Thùc  Ön    hi nghiÖp  ô  ÕtkhÊu  i víi   ©n  µng  v chi   ®è     ng c¸c h theo  ¹n  h møc   chiÕtkhÊu  ∙  îcth«ng        ®®  b¸o.Tæ chøc  ¹ch  h to¸n,giao u, l gi÷ vµ    l  u    b¶o  qu¶n  giÊy têcã        gi¸theo quy  nh.   ®Þ c. Tham   u    m cho  èng  c  ©n   µng  µ   íc trong viÖc  û  Òn  Th ®è Ng h Nh n     u quy cho    chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ùc Ng h Nh n     ph tr     ¬ th   hiÖn  µn  é  to b hoÆc   ét  Çn  m ph nghiÖp  ô  Õt khÊu  i  íic¸c ng©n  µng  v chi   ®è v     h trªn®Þa  µn.   b d. §Þnh  ú  µng  ý    kh qu tæng  îp kÕt  h  qu¶  ùc hiÖn  th   nghiÖp  ô  ÕtkhÊu  v chi   cña  µn  Ö   èng  c¸o Thèng  c  ©n   µng  µ   íc,®ång  êigöiVô  to h th b¸o    ®è Ng h Nh n   th     TÝn  ông  µ  ô  Ýnh  d v V Ch s¸ch tiÒn tÖ.     4.Vô  Õ      µichÝnh:   K to¸n­T   H íng  Én  ùc  Ön  ¹ch  d th hi h to¸n nghiÖp  ô  Õt khÊu  ¹  ë     v chi   t i Giao  Þch  S d Ng ©n   µng  µ   íc vµ    h Nh n   chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc Ng h Nh n     ph tr   thuéc Trung  ng  îcuû  Òn.   ¬ ®   quy 5. Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng     Ng h Nh n     ph tr     ¬ ® îcuû  Òn:   quy a. Thùc  Ön    hi nghiÖp  ô  ÕtkhÊu  i víic¸c ng©n  µng  v chi   ®è       h theo  ¹m    ph vi ®∙  îcuû  Òn. ®   quy
 8. 8 b. §Þnh  ú  µng  ý    kh qu b¸o  kÕt  c¸o  qu¶  ùc hiÖn  th   nghiÖp  ô  ÕtkhÊu  v chi   trªn®Þa  µn  Ò   ë    b v S Giao  Þch  ©n  µng  µ   íc. d Ng h Nh n §i Ò u    öa  æi,bæ   15. S ®   sung ViÖc  öa  æi,bæ   s ®   sung  Quy  Õ   µy  Thèng  c  ©n  µng  µ   íc ch n do  ®è Ng h Nh n   quyÕt ®Þnh.    
 9. 9 M É u  s è  01 Tªn  © n   µng:.. . .... ng h . . ....   C é n g  h ß a  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t N a m c Vi Sè:.. . ......... . . ......... §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Gi Ê y ® Ò  n g h Þ  c hi Õ t k h Ê u KÝnh  öi: © n   µng  µ   ícViÖt  Ng h Nh n   Nam g  (Së  giao dÞch    hoÆc     µnh  chinh NHNN  tØnh,TP  îcuû  Òn)   ®   quy Tªn    µ: . ..........  t«i . . ..........Chøc  ô:. . .......................... l . . v . . ......................... §¹idiÖn  ©n  µng:.. . .....................................   Ng h . ...................................... §Þa  chØ:  . . .............................................. .. . ............................................... M∙  è  ©n  µng:. . ......§iÖn  ¹i.. . .....Fax:.. . ........ s Ng h . . .....  .. tho   . . ....  : ..   . . ........ Tµikho¶n  Òn VN§  è:. . ........ ¹ : . . .....................   ti   s . . ....... T i . .....................  .. H¹n  møc  ÕtkhÊu  îcNHNN   ©n    µ..  û®ång; chi   ®  ph bæ l .t   . HMCK   a  îcsö  ông:. . .   ng ch ®   d . . t®å û § Ò   Þ   ©n   µng  µ  íc ViÖt Nam   Õt khÊu    Êy  ê cã    ngh Ng h nh n     chi   c¸c gi t   gi¸ sau: §¬n  Þ:TriÖu  ng v  ®å Sè  Lo¹igiÊy tê     Gi¸trÞ    L∙i Êt Ngµy  n   Thêih¹n  su   ®Õ    thø  ù t cã gi¸ GTCG     ph¸thµnh  h¹n thanh  cßn  ¹ khi     l  i ®Õ n   ¹n  (nÕu  ã) h c to¸ncña    cña  thanh  to¸n %   n¨m GTCG GTCG (ngµy) Tªn,thêi H×nh     thøc  h¹n,m∙  è  (chøng   s cña  chØ,    ghi GTCG sæ) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 .. . .. . . .. Tæng   céng H×nh  thøc xinchiÕtkhÊu:.. . ........(Ghirâ chiÕtkhÊu  µn  é  êi      . . .......  ..      to b th   h¹n cßn  ¹hoÆc   ÕtkhÊu  ã  ú  ¹n bao    l  i chi   ckh  nhiªungµy)   Chóng    t«icam   Õt  ùc  Ön  ng    k th hi ®ó c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   Õt ch chi   khÊu  ña  c NHNN   i víi   ©n  µng. ®è     ng c¸c h .. .  µy...  .., Ng .th¸ng.. .  . ... n¨m... . . .. ®¹idiÖn  ©n   µng   ng h
 10. 10 (Ký    ng  Êu/ch÷ ký  iÖn  ö) tªn,®ã d  ® t M É u  s è  02 n g © n  h µ n g  n h µ   íc Vi Ö t  n C é n g  h ß a  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t N a m c Vi Na m   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . .../ .. . . . ... TB­ . ..   µy..   .ng , .th¸ng..  . .n¨m... . . T h « n g  b¸o c h Ê p  n h Ë n  c hi Õ t k h Ê u ­ C¨n  Quy  Õ   ÕtkhÊu  ña  ©n   µng  µ   íc®èi víic¸c ng©n    cø  ch chi   c Ng h Nh n         hµng ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   è.. . .. 2003/Q§­ ®Þ s . . ./ NHNN   ña  èng  c Th ®èc  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n ­ C¨n  vµo  Êy    Þ  ÕtkhÊu  µy..    cø  gi ®Ò ngh chi   ng .th¸ng..n¨m... ña  ©n     .  c Ng hµng  . . . .. . . ­ C¨n  h¹n  cø  møc   Õt khÊu  ña  ©n  µng  Ön  a  ö  ông  n   chi   c ng h hi ch s d ®Õ thêi®iÓ m     ÕtkhÊu.   xinchi   Ng ©n   µng  µ   íc ®ång    Õt khÊu  h Nh n   ý chi   c¸c  Êy  ê  ã    ña  ©n   gi t c gi¸c Ng hµng... . ..theo danh  ôc  íi y: . . .  ..  m d  ®© Sè  Lo¹igiÊy tê     Gi¸trÞ Thêih¹n H×nh  L∙i Êt Sè  Òn         su   ti   thø  ù t cã gi¸ GTCG     cßn  ¹ thøc vµ  khÊu  NHNN   khi l  i   ®Õ n   ¹n h   cña  thêih¹n (%/n¨m) thanh     thanh    GTCG   chiÕt to¸n   to¸n (®ång) (ngµy) khÊu  Tªn,thêi H×nh     thøc  h¹n,m∙  è  (chøng   s cña  chØ,    ghi GTCG sæ) 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. .. . .. . . .. Tæng   céng Ng ©n   µng  µ   ícth«ng  ®Ó   ©n   µng... . . Õtvµ  µm    ñ h Nh n   b¸o  Ng h . ..   l c¸c th    bi tôcchiÕtkhÊu      theo quy  nh.   ®Þ TL. Thèng  c  ©n   µng  µ  íc   ®è ng h nh n gi¸m  c  ë  ®è s giao  Þch  d NHNN N¬i  Ën: nh (hoÆc  Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh NHNN   tØnh, TP  îc  ® ­Ng ©n  µng... . ..   h . ...   û  u quy Ò n) ­Lu  ë    S Giao  Þch  d (Ký    ng  Êu/ký®iÖn  ö) tªn,®ã d   t (chi nh¸nh  NHNN   tØnh,TP  îcUQ)   ® 
 11. 11 M É u  s è  03 n g © n  h µ n g  n h µ   íc Vi Ö t  n C é n g  h ß a  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t N a m c Vi Na m   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . ..... TB . . ..../ ..   µy..   .ng , .th¸ng..  . .n¨m... . . T h « n g  b¸o  k h « n g  c h Ê p  n h Ë n  c hi Õ t k h Ê u ­ C¨n  Quy  Õ   ÕtkhÊu  ña  ©n   µng  µ   íc®èi víic¸c ng©n    cø  ch chi   c Ng h Nh n         hµng ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   è.. . / ®Þ s . . 2003/Q§­ NHNN   µy.. .  ña  ng . .c . Thèng  c  ©n  µng  µ   íc. ®è Ng h Nh n ­ C¨n  vµo  Êy    cø  gi ®Ò nghÞ   Õt khÊu  µy.. . .th¸ng.. . n¨m   ña  chi   ng . . . . . c Ng ©n  µng.. . h .. Ng ©n  µng  µ   íckh«ng  Êp  Ën  ÕtkhÊu    Êy têcã    h Nh n   ch nh chi   c¸cgi     gi¸theo  ®Ò   Þ  ña  ©n  µng  ®Ýnh  Ìm  ngh c Ng h ( k theo  danh  ôc  Êy tê cã    m gi     gi¸kh«ng  îc ®  chiÕtkhÊu) víi      tæng    Þlµ:. . ....  ×    ýdo  gi¸tr   . .....v c¸cl   sau: ., 1... . ...................................................... . . ..................................................... ... 2... . ...................................................... . . ..................................................... ... .. . ................... . . .................. Ng ©n  µng  µ   ícth«ng  ®Ó   ©n  µng... . ..  Õt. h Nh n   b¸o  Ng h . ...bi .. TL. Thèng  c  ©n   µng  µ  íc   ®è ng h nh n gi¸m  c  ë  ®è s giao  Þch  d NHNN N¬i  Ën: nh (hoÆc Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  NHNN   tØnh, TP    ­Ng ©n  µng... . ..   h . ... ® îcuû     quy Ò n) ­Lu    (Ký    ng  Êu/ký®iÖn  ö) tªn,®ã d   t
 12. 12 M É u  s è  04  Tªn  © n   µng:.. . .... ng h . . ....   C é n g  h ß a  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t N a m c Vi Sè:.. . ......... . . ......... §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph gi Ê y c a m  k Õ t m u a  l¹i Ê y t ê c ã  gi¸  gi   § î c n g © n  h µ n g  n h µ  n í c c hi Õ t k h Ê u K Ý nh   öi:Ng © n   µng  µ   ícViÖt  g  h Nh n   Nam (Së  giao dÞch    hoÆc     chinh¸nh  NHNN   tØnh,TP  îcuû  Òn)   ®   quy C¨n  Th«ng  cø  b¸o  è.. .ngµy.. . ../ .  ña  ë   s .  . . / .. 20 .c S Giao  Þch  ©n   µng  . d Ng h Nhµ   íc(hoÆc    n  chinh¸nh  NHNN.... vÒ   Öc  ©n   µng  µ   ícchÊp  Ën  ) vi Ng   h Nh n   nh chiÕtkhÊu  ã  ú  ¹n.. . . µy,c¸cgiÊy têcã    ña  ©n  µng.. .   ckh . ..  ng         gi¸c ng h .. T«i lµ: . ........   . . ........ Chøc  ô:. . ........ i diÖn  ©n   µng:. . ..... v . . .......,    ®¹ Ng h . . ...  . cam   Õt  Ïmua  ¹ toµn  é    Êy têcã    k s  l i b c¸cgi     gi¸theo danh  ôc  íi y  µo  µy    m d  ®© v ng h Õt  ¹n chiÕtkhÊu  ña  ©n  µng  µ   íc. h    c Ng h Nh n Sè   Lo¹igiÊy tê     Gi¸trÞ     Ngµy  L∙i Êt Sè  Òn Sè  Òn  su   ti   ti   thø  ù t cã gi¸ GTCG   ®Õ n   ¹n  chiÕt NHNN   NH   h   thanh  khi®Õ n   thanh  khÊu  thanh  to¸ncho      h¹n  to¸ncña  (%/n¨m) to¸nkhi NHNN          khi thanh  GTCG   chiÕt h Õt  êi   th   to¸n khÊu h¹n chiÕt     khÊu Tªn,thêi H×nh     thøc  h¹n,m∙  è  (chøng   s cña GTCG chØ,    ghi sæ) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 .. . .. . . .. Tæng   céng T«i xin cam   Õt  Ïthanh    y    è  Òn mua   ¹ giÊy  ê cã         k s  to¸n®Ç ®ñ s ti   l  i t   gi¸cho Ng ©n   µng  µ   íc nhËn  ¹ c¸c giÊy  ê cã      µo  µy.. . ... h Nh n   li     t   gi¸trªnv ng . . ..  theo    quy ®Þnh  ¹  ti Quy  Õ   ÕtkhÊu  ña  ch chi   c NHNN   i víi   ©n  µng,n Õu    ¹m   ®è     ng c¸c h   viph sÏbÞ  ö  ýtheo quy  nh.   x l    ®Þ .. .Ngµy... .th¸ng.. . .. . . . . . ..  n¨m... . . .. ®¹idiÖn  ©n   µng   ng h (Ký    ng  Êu/ch÷ ký  iÖn  ö) tªn,®ã d  ® t
 13. 13

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản