Quyết định 90/2002/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định 90/2002/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 90/2002/QĐ-BNN về việc ban hành Quy định tạm thời "Xét chọn, chuyển giao và sử dụng các phần mềm ứng dụng trong tính toán, quy hoạch, khảo sát, thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành cãc công trình thủy lợi" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 90/2002/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 90/2002/Q -BNN Hà N i, ngày 09 tháng 10 năm 2002 QUY T Đ NH V/V BAN HÀNH QUY Đ NH T M TH I "XÉT CH N, CHUY N GIAO VÀ S D NG CÁC PH N M M NG D NG TRONG TÍNH TOÁN, QUY HO CH, KH O SÁT, THI T K , XÂY D NGVÀ QU N LÝ V N HÀNH CÃC CÔNG TRÌNH TH Y L I" B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73-CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh quy t s 7/2000/NQ-CP ngày 5/6/2000 c a Chính ph v xây d ng và phát tri n công ngh ph n m m giai o n 2000-2005; Xét yêu c u c a công tác qu n lý ch t lư ng trong toàn ngành; Theo ngh c a ông V trư ng V Khoa h c Công ngh và CLSP, V trư ng V u tư Xây d ng cơ b n; QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành "Ban hành Quy nh t m th i Xét ch n, chuy n giao và s d ng các ph n m m ng d ng trong tính toán, quy ho ch, kh o sát, thi t k , xây d ng và qu n lý v n hành cãc công trình th y l i". i u 2. Qui nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và CLSP, V trư ng V u tư XDCB, Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Ph m H ng Giang
  2. QUI NNH T M TH I XÉT CH N, CHUY N GIAO VÀ S D NG CÁC PH N M M NG D NG TRONG TÍNH TOÁN, QUI HO CH, KH O SÁT, THI T K , XÂY D NG VÀ QU N LÝ V N HÀNH CÁC CÔNG TRÌNH THU L I Chương 1: QUI Đ NH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng: Qui nh này qui nh vi c xét ch n, chuy n giao và s d ng các ph n m m ng d ng trong tính toán, qui ho ch, kh o sát, thi t k , xây d ng và qu n lý v n hành các công trình Thu l i c a ngành Nông nghi p & Phát tri n nông thôn. Các ph n m m ng d ng thu c lĩnh v c khác trong Ngành Nông nghi p & PTNT có th v n d ng theo qui nh này. Chương 2: TIÊU CHU N XÉT CH N PH N M M i u 2. Các ph n m m ng d ng chia làm 2 nhóm: Nhóm A: Nh ng ph n m m chuNn hoá s d ng trong toàn ngành. Nhóm B: Nh ng ph n m m khuy n khích s d ng trong toàn ngành. i u 3. Ngu n g c ph n m m: Ph n m m có ngu n g c h p pháp là ph n m m có các ngu n g c sau: - Các ơn v /cá nhân trong và ngoài ngành t xây d ng ph c v cho chính công vi c hàng ngày c a mình và coi nh ng ph n m m này là hàng hoá kinh doanh c a doanh nghi p. - Nh ng ph n m m ư c mua b n quy n h p pháp t nư c ngoài ho c nh ng ph n m m mi n phí. - Nh ng ph n m m ư c xây d ng dư i s h tr c a c p có thNm quy n. - Là s n phNm c a các tài nghiên c u, th nghi m. i u 4. Tiêu chu n ánh giá các ph n m m: 1. Ph n m m ph i m b o chính xác. K t qu tính toán sai khác không áng k so v i nh ng ph n m m tương t ã ư c ki m nh ho c so v i các phương pháp tính toán kinh i n thư ng s d ng. M i ph n m m ph i có ít nh t 3 ví d tính toán m u ng v i các trư ng h p khác nhau.
  3. 2. Tuân th úng các công th c, phương pháp tính toán ư c qui nh trong các qui trình, tiêu chuNn, qui ph m hi n hành c a Nhà nư c và c a Ngành. 3. Ph n m m ch y ư c trong h i u hành Windows ho c tương ương. Giao di n h p lý, s d ng thu n ti n d dàng. Ngôn ng giao di n c a ph n m m v i ngư i s d ng là ti ng Vi t (ho c ti ng Anh). N u là ti ng Vi t, b mã ph i theo tiêu chuNn Vi t nam hi n hành. N u ph n m m ch y trên m ng thì ph i phù h p v i chuNn m ng c a Microsoft. 4. Ph n m m không ư c vi ph m b n quy n tác gi c a các ơn v /cá nhân trong và ngoài nư c. i u 5. i u ki n cho phép ph n m m ư c xét ch n và s d ng trong Ngành: Ph n m m ư c xét ch n ban hành r ng rãi trong Ngành là ph n m m ó ph i có ngu n g c như qui nh i u 3, áp ng y các tiêu chuNn như ã nêu i u 4. N u có 2 ph n m m tr lên cùng gi i m t bài toán thì ưu tiên xét ch n ph n m m c a ơn v /cá nhân trong Ngành ho c ph n m m liên k t gi a ơn v trong Ngành v i ơn v /cá nhân ngoài Ngành. i u 6. Tiêu chu n ph n m m nhóm A: Là nh ng ph n m m áp ng ư c các tiêu chí ã nêu trong các i u 3, i u 4 và ư c B công nh n chuNn hoá s d ng toàn Ngành. i u 7. Tiêu chu n ph n m m nhóm B: Là nh ng ph n m m áp ng ư c các tiêu chí ã nêu trong các i u 3, i u 4 và kh năng gi i quy t bài toán còn h n ch so v i ph n m m nhóm A cùng lo i; ho c là nh ng ph n m m mua c a nư c ngoài. i u 8. S lư ng các ph n m m nhóm A,B: V i m i bài toán, có t i a 2 ph n m m nhóm A. S lư ng ph n m m nhóm B cùng gi i quy t m t bài toán không h n ch . Chương 3: TRÌNH T , TH T C XÉT CH N CÁC PH N M M i u 9. Cách t ch c th m nh : - ThNm nh T chuyên gia. - ThNm nh H i ng xét ch n. - ThNm nh và trình B các cơ quan qu n lý Nhà nư c. i u 10. Các bư c ánh giá ph n m m:
  4. 1. Các ơn v và cá nhân ăng ký các ph n m m v i B thông qua V Khoa h c công ngh & ch t lư ng s n phNm. 2. T chuyên gia (qui nh i u 20) ti n hành xem xét, ki m nh t ng ph n m m theo các trình t sau: + Lư c b nh ng ph n m m không áp ng các tiêu chí nêu trong i u 4, i u 5. + T ch c ki m nh theo các n i dung i u 4, i u 5. Có th cho tính toán th nghi m ho c thuê nh ng công ty tư v n ki m nh l i. + Trình H i ng xem xét. 3. H i ng xét ch n: + Ki m tra l i k t qu ki m nh c a t chuyên gia. + ThNm nh l i các ph n m m (n u c n). + xu t ph m vi ng d ng và phân nhóm các ph n m m theo i u 3. + L p biên b n thNm nh ph n m m. 4. Các ơn v qu n lý Nhà nư c: V Khoa h c công ngh & ch t lư ng s n phNm ch trì cùng V u tư xây d ng cơ b n có nhi m v báo cáo trình t và k t qu thNm nh ph n m m, d th o các văn b n c n thi t trình B phê duy t. M u Quy t nh như trong ph l c 1. Chương 4: CHUY N GIAO PH N M M i u 11. i u ki n chuy n giao các ph n m m g m: - Ph n m m d ng cài t (Install ho c Setup) và các tài li u kèm theo. Tài li u c a ph n m m bao g m b n hư ng d n s d ng ph n m m và thuy t minh n i dung k thu t c a ph n m m. - Quy t nh c a B cho phép ph n m m ư c ban hành toàn Ngành (ph n m m nhóm A) ho c khuy n khích s s ng (ph n m m nhóm B). -H p ng gi a bên chuy n giao và bên nh n chuy n giao ph n m m. - Gi y ch ng nh n quy n s d ng ph n m m cho ngư i nh n chuy n giao. M u c a Gi y ch ng nh n như ph l c 2 . i u 12. Trách nhi m và quy n l i c a bên chuy n giao: a. Trách nhi m:
  5. - Ký h p ng chuy n giao v i ngư i s d ng. - ào t o hư ng d n s d ng y , chi ti t v ph n m m khi cài t cho ơn v s d ng . - Có a ch liên l c gi i áp nh ng th c m c v ph n m m ã ư c chuy n giao do ngư i s d ng yêu c u. - S a l i mi n phí các ph n m m ã ư c chuy n giao n u ngư i s d ng phát hi n l i. B o hành s n phNm cho ơn v s d ng ph n m m ít nh t 12 tháng k t khi chuy n giao. - Xin gi y ch ng nh n quy n s d ng ph n m m cho ngư i s d ng. b. Quy n l i: - ư c hư ng kinh phí chuy n giao theo h p ng ký k t - ư c h tr kinh phí t v n s nghi p khoa h c. i u 13. Trách nhi m và quy n l i c a ngư i s d ng: a. Trách nhi m: - Ký h p ng chuy n giao v i bên chuy n giao. - Có ít nh t 2 ngư i ư c ào t o v chuyên môn và v n hành thành th o ph n m m ư c chuy n giao. - Th c hi n úng qui nh v b n quy n c a Nhà nư c. Không bán, chuy n như ng l i ph n m m cho ơn v khác, ch s d ng ph n m m ph c v công vi c c a ơn v mình. - b. Quy n l i: - ư c s d ng ph n m m theo h p ng ã ký k t. ư c c ng i m khi tham gia d th u tư v n các d án c a B Nông nghi p và PTNT - Có quy n yêu c u tác gi ph n m m ch nh s a các l i c a ph n m m nhưng ch ư c tham gia, góp ý v ph m vi và kh năng tính toán c a ph n m m. i u 14. Trách nhi m c a cơ quan qu n lý Nhà nư c: - T o môi trư ng thu n l i các ơn v chuy n giao và s d ng ph n m m. - C p gi y ch ng nh n quy n s d ng ph n m m khi có các i u ki n sau: +H p ng chuy n giao ph n m m
  6. + Hoá ơn thanh toán (b n sao) + ngh c a bên chuy n giao. i u 15. Kinh phí phát tri n và chuy n giao ph n m m: V Khoa h c công ngh & Ch t lư ng s n phNm bàn b c th ng nh t v i các ơn v liên quan qui nh v kinh phí phát tri n ph n m m và khung kinh phí chuy n giao c a t ng ph n m m nhóm A. Chương 5: S D NG PH N M M i u 16. Quy nh s d ng ph n m m nhóm A: Khi dùng nh ng ph n m m nhóm A ch c n thNm nh s li u u vào (Input) mà không c n thNm tra l i di n toán c a ph n m m. Nh ng ph n m m này ư c xem xét như là m t tài s n v công c s n xu t c a ơn v s d ng và ư c c ng i m khi d th u tư v n các d án c a B Nông nghi p & PTNT. i u 17. Quy nh s d ng ph n m m nhóm B: Nh ng ph n m m nhóm B ư c s d ng như m t tài li u tham kh o. Nh ng ph n m m này không ư c c ng i m khi d th u tư v n. i u 18. Quy nh tính pháp lý c a các ph n m m khi n p h sơ tư v n: Trong h sơ tư v n n p ch u tư, các ơn v ph i nêu rõ ngu n g c và b n quy n các ph n m m ư c s d ng. i u 19. Quy nh b n quy n s h u khi s d ng ph n m m: ơn v ho c cá nhân nào vi ph m b n quy n s ch u trách nhi m trư c pháp lu t. N u s d ng ph n m m nhóm A, B t o ra các s n phNm tư v n nhưng không ch ng minh ư c s h p pháp trong s n phNm thì h sơ ó s coi như ph m qui, k c h sơ thi t k và h sơ d th u. Chương 6: T CH C TH C HI N i u 20. Quy nh i v i T chuyên gia th m nh: T chuyên gia ki m nh ph n m m do i di n V Khoa h c công ngh & ch t lư ng s n phNm làm t trư ng và ch nh các thành viên bao g m các chuyên gia trong và ngoài Ngành có kinh nghi m trong lĩnh v c chuyên môn mà ph n m m gi i quy t và lĩnh v c công ngh thông tin. M t t chuyên gia có th thNm nh m t ho c nhi u ph n m m.
  7. i u 21. Quy nh iv iH i ng th m nh: H i ng thNm nh ph n m m do 1 ng chí lãnh o B là Ch t ch, /c lãnh o V Khoa h c CN & CLSP là Phó ch t ch, thành viên tham gia g m các chuyên gia c a các ơn v : - V Khoa h c công ngh & ch t lư ng s n phNm. -V u tư Xây d ng cơ b n - Thư ng tr c Ban Ch o Công ngh thông tin B . - C c QLN & CTTL - C c Phòng ch ng l t bão & qu n lý ê i u - Công ty Tư v n Xây d ng thu l i 1 (HEC1) - Trư ng i h c thu l i - Vi n Khoa h c Thu l i và i di n c a m t s ơn v khác do Ch t ch H i ng ch nh. Ch t ch (ho c Phó ch t ch khi ư c u quy n) ch trì các cu c h p c a H i ng thNm nh các ph n m m. i u 22. Công b danh m c ph n m m các nhóm A,B: Hàng năm, H i ng thNm nh ph n m m s rà soát l i các ph n m m ang lưu hành nhóm A, nhóm B và xem xét các ph n m m ư c ăng ký thNm nh. N u có ph n m m khác t t hơn s th ch nhóm A và ph n m m b th ch tr thành nhóm B. V i ph n m m ư c th ch thu c nhóm A ph i ư c c i ti n và m r ng hơn v kh năng gi i quy t bài toán, giao di n ph n m m. Ưu tiên nh ng ph n m m tương thích v i ph n m m b th ch ( c ư c các file d li u c a ph n m m b th ch ). Hàng năm, B công b danh m c các ph n m m thu c nhóm A các ơn v bi t và th c hi n. i u 23. Tài chính cho ho t ng phát tri n ph n m m: a. Các ph n m m khi chuy n giao thì bên chuy n giao ph i n p cho quĩ phát tri n khoa h c c a B m t kho n ti n b ng 5% giá tr th c hi n h p ng, V Tài chính k toán có trách nhi m hư ng d n cách n p và s d ng ngu n kinh phí này. b. Kinh phí phát tri n ph n m m ngoài kho n nêu m c (a) còn ư c b sung t : - Kinh phí khoa h c công ngh hàng năm do B c p - Kinh phí trong các d án do B là c p quy t nh u tư.
  8. - Kinh phí t các ngu n tài tr ho c ngu n khác (n u có) i u 24. Ch báo cáo: T ngày15 n 30 tháng12 hàng năm, các ơn v ph i báo cáo B (qua V Khoa h c công ngh & ch t lư ng s n phNm) v vi c xây d ng, khai thác, ng d ng và k ho ch phát tri n các ph n m m ng d ng trong ơn v mình. Chương 7: ĐI U KHO N THI HÀNH i u 25. Hi u l c c a Quy nh: Quy nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký quy t nh ban hành. i u 26. Trách nhi m thi hành quy t nh: Các ơn v thu c B theo ch c năng, nhi m v ư c giao có trách nhi m th c hi n t t qui nh này.Trong quá trình th c hi n n u có i u nào không phù h p c n b sung s a i, các ơn v c n báo cáo v B (qua V Khoa h c công ngh và CLSP) B xem xét quy t nh./. Ph l c 1: M U QUY T Đ NH CÔNG NH N VÀ BAN HÀNH PH N M M NHÓM A, B QUY T NNH C A B TRU NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN V/V CÔNG NH N VÀ X P LO I PH N M M NG D NG TRONG TÍNH TOÁN, QUI HO CH, KH O SÁT, THI T K , XÂY D NG VÀ QU N LÝ V N HÀNH CÁC CÔNG TRÌNH THU L I B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN - Căn c Ngh nh 73 CP ngày 1/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - Căn c . . . - Căn c báo cáo th m nh ph n m m . . . . c a H i ng xét ch n ph n m m; Theo ngh c a V trư ng Khoa h c công ngh & Ch t lư ng s n ph m, V trư ng V u tư Xây d ng cơ b n;
  9. QUY T NNH i u 1. Công nh n và x p lo i các ph n m m ng d ng trong tính toán, qui ho ch, kh o sát, thi t k , xây d ng và qu n lý v n hành các công trình thu l i như sau: STT Tên c a N i dung chính Tác gi /nhóm X p lo i ph n m m tác gi (nhóm A/B) ph n m m c a ph n m m 1 2 3 .. i u 2. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c công ngh và CLSP, V trư ng V u tư Xây d ng cơ b n và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P & PTNT Nơi nh n TH TRƯ NG - Như i u 2 ã ký - Trư ng HTL, Vi n QHTL, KHTL - HEC1, HEC2 Ph m H ng Giang - Các cty tư v n a phương - Ban CB T, các Ban QLDATL - VP B , lưu HC Ph l c 2: M U GI Y CH NG NH N QUY N S D NG PH N M M NHÓM A, B B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T
  10. NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p - T do - H nh phúc --------------- ----------------------------------- S : ........../KHCN Hà N i, ngày...... tháng...... năm 2002 GI Y CH NG NH N QUY N S D NG H P PHÁP PH N M M NG D NG Th a u quy n c a B trư ng B Nông nghi p & PTNT, V Khoa h c Công ngh xác nh n quy n s d ng h p pháp ph n m m ng d ng: 1. - Tên ph n m m: - N i dung chính c a ph n m m: - Tác gi /nhóm tác gi : 2. - ơn v /cá nhân s d ng: - a ch : - Mã s phát hành c a ph n m m: - Mã s cài t (n u có): 3. Ngày chuy n giao ph n m m: 4. Th i gian h t h n c a gi y ch ng nh n: 36 tháng k t ngày chuy n giao TL B TRƯ NG B NÔNG NGHI P & PTNT KT. V TRƯ NG V KHOA H C CÔNG NGH & CLSP PHÓ V TRƯ NG
Đồng bộ tài khoản